Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.5-07/399

Rīgā 2023. gada 27. janvārī

Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi

Norādījumi izdoti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauta reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa izmantošanai un saglabāšanai.

Adresāts: reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa vai tā daļas īpašnieks (valdītājs).

Pamatojums: Norādījumi izdoti, pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5. pantu un Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumiem Nr. 720 "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi", nosakot kultūras pieminekļa, tā teritorijas un aizsardzības zonas uzturēšanas režīmu un saimnieciskās darbības ierobežojumus, kā arī darbības, kuras var veikt bez Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk tekstā - Pārvaldes) atļaujas, lai novērstu saglabājamo un aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu, kā arī pamatojoties uz Administratīvās atbildības likumu.

Kultūras pieminekļa statuss: Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas piemineklis. Informācija pieejama https://mantojums.lv/cultural-objects.

Norādījumi attiecināmi uz reģiona nozīmes kultūras pieminekli:

Valsts aizsardzības Nr.

Nosaukums

Adrese

4

Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa un gleznotāja A.Štrāla dzīves vieta

Aizkraukles novads, Pļaviņas, Kalna iela 11;

5

Komponista P.Barisona dzimtās mājas

Aizkraukles novads, Staburaga pagasts; Skudrās

Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa saglabājamās vērtības:

1. Vēsturiskais konteksts

2. Notikumu raksturojoši un apliecinoši autentiski elementi

3. Nemateriālās liecības

4. Telpiskais izvietojums ainavā

5. Telpiskais izveidojums

6. Piemiņas zīme

7. Zinātniski pamatota rekonstrukcija un eksponāti

8. Informācijas kopums

9. Vēsturiskā patina un noskaņa

NKMP izvirzītās prasības:

1. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas piemineklī un tā teritorijā:

1.1. Uzturēšanas režīms:

1.1.1. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāts reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas piemineklis, kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esošo reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa saglabāšanu nodrošina tā valdītājs.

1.1.2. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pienākums ir: ievērot likumus un citus normatīvos aktus, kā arī Pārvaldes norādījumus par reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu; informēt Pārvaldi par katru bojājumu, kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas piemineklim; laikus informēt Pārvaldi par būvniecības iecerēm un jebkuru saimniecisko darbību, kas pārveido reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekli.

1.1.3. Lai nodrošinātu reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa aizsardzību ir noteikta aizsardzības zona 500 (100 - pilsētās) metru attālumā ap reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekli.

1.1.4. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekli izmanto tā sākotnējai funkcijai vai kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma, saimnieciskiem vai citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas piemineklis un kultūrvēsturiskā vide tās teritorijā un aizsardzības zonā.

1.1.5. Lai nodrošinātu reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa uzturēšanu un saglabāšanu, īpašniekam (valdītajam) savlaicīgi un regulāri jāveic reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa apsekošana (vizuālā apskate). Ja reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas piemineklī saglabājušies vēsturiskie interjeri, īpašniekam (valdītājam) jāveicina to saglabāšanai atbilstošs mikroklimats, izvairoties no straujām mitruma un temperatūras svārstībām.

1.1.6. Lai nodrošinātu reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa teritorijas uzturēšanu un saglabāšanu, īpašniekam (valdītajam) savlaicīgi un regulāri jāveic teritorijas uzturēšana, saglabājot vēsturisko labiekārtojuma raksturu (t.sk. žogus, stādījumus), nepieļaujot pašizsējas koku un krūmu augšanu, kas var bojāt reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekli.

1.1.7. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa uzturēšanu, konservāciju, remontu un restaurāciju veic ēkas īpašnieks (valdītājs) par saviem līdzekļiem.

1.2. Saimnieciskās darbības ierobežojumi:

1.2.1. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekli ir aizliegts iznīcināt. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa pārveidošana vai tās oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir labākā iespēja, kā saglabāt reģiona nozīmes pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās reģiona nozīmes pieminekļa vērtība.

1.2.2. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa konservācijā, remontā un restaurācijā lieto oriģinālam un vēlāku laiku vērtīgiem uzslāņojumiem atbilstošus un ar tiem saderīgus materiālus.

1.2.3. Ja paredzēti reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa pārveidošanas darbi, kas rada izmaiņas reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa saglabājamajās vērtībās, nepieciešams saņemt Pārvaldes atļauju izpētes, konservācijas vai restaurācijas darbiem. Darbus drīkst veikt tikai kompetenta speciālista vadībā, kura kompetenci pamato atbilstošs kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

1.2.4. Pārvalde reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa īpašniekam (valdītājam) izsniedz darbu atļauju, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta paredzamā darbu vieta, apjoms un izpildīšanas veids. Atļauju izsniedz pēc veicamo darbu dokumentācijas (atkarībā no darbu rakstura un apjoma - vizuālās fiksācijas dokumentu, projekta, apraksta un metodikas) izvērtēšanas.

1.2.5. Par reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa aizsardzības noteikumu pārkāpšanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

1.3. Darbības, kuras var veikt bez Pārvaldes atļaujas:

1.3.1. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa kopšana, uzturēšana un cita saimnieciskā darbība, kas tiek veikta, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, nepārveidojot reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa saglabājamās vērtības.

2. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa aizsardzības zonā:

2.1. Uzturēšanas režīms:

2.1.1. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa pieguļošajā teritorijā - īpašuma vai aizsardzības zonas robežās, lai nodrošinātu reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa un tam raksturīgās vides saglabāšanu, kā arī nepieļautu vai samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz konkrēto reģiona nozīmes pieminekli, īpašniekam (valdītājam) jāuztur: apkārtnei raksturīgā ainava un vēsturiskā plānojuma struktūra (ko veido tās elementi - ceļu tīkls ar vēsturisko ieseguma veidu, stādījumi, alejas, meži, lauki, pļavas, to kontūras, raksturīgā veģetācija, vēsturiski raksturīgā apbūve, vēsturiskais labiekārtojuma raksturs, vēsturiskas inženierbūves); piekļūšanas iespēja piemineklim (brīva vai daļēji ierobežota); pieminekļa netraucētas uztveres iespēja no tradicionāliem vai nozīmīgiem skatu punktiem; raksturīgā, vēsturiski nozīmīgā ainava skatā no pieminekļa.

2.2. Saimnieciskās darbības ierobežojumi:

2.2.1. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa aizsardzības zonā jāsaglabā tā vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru, atbilstošo vidi, ainavu, apzaļumošanas un labiekārtošanas raksturu, kā arī jānodrošina reģiona nozīmes kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.

2.2.2. Nepieciešams saņemt Pārvaldes atļauju, ja paredzama darbība reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa aizsardzības zonā, kas pārveido vidi un ainavu ap reģiona nozīmes kultūras pieminekli, pieminekļa vizuālo uztveri.

2.2.3. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pienākums ir laikus informēt Pārvaldi par būvniecības iecerēm un jebkuru saimniecisko darbību savā īpašumā, kas pārveido apkārtējo vidi reģiona nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonas robežās vai kas var ietekmēt reģiona nozīmes kultūras pieminekļa saglabāšanu, piekļūšanu tai vai tās vizuālo uztveramību.

2.3. Darbības, kuras var veikt bez Pārvaldes atļaujas:

2.3.1. Pārvaldes atļauja nav nepieciešama, ja netiek pārveidots reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa aizsardzības zonā esošo būvju un ainavas elementu ārējais veidols vai reljefs.

3. Citi noteikumi:

3.1. Ja īpašnieks atsavina reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekli, valstij ir pirmpirkuma tiesības. Lēmumu par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikšanos no tām pieņem Pārvalde.

3.2. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekli var atsavināt, ja par nodomu to atsavināt īpašnieks ir paziņojis Pārvaldei un nākamais tā īpašnieks ir iepazinies ar Pārvaldes izdoto vispārējo normatīvo aktu reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa izmantošanai un saglabāšanai.

3.3. Atsavinot reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekli īpašnieka pienākums ir nekavējoties ziņot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (http://zinojumi.kd.gov.lv) un Pārvaldei par katru neparastu vai aizdomīgu darījumu. Ziņošanas pienākums attiecas arī uz līdzekļiem, kas rada aizdomas, ka tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.

3.4. Reģiona nozīmes vēsturiskas notikuma vietas pieminekļa īpašniekam ir pienākums nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesību aprobežojumu.

4. Apstrīdēšanas kārtība:

4.1. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

4.2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Pārvaldes vadītājam, iesniedzot iesniegumu Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē Mazajā Pils ielā 19, Rīgā, LV-1050; pasts@mantojums.lv.

Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja,
galvenā valsts inspektore E. Mantrova

01.02.2023