Tiesību akts: spēkā esošs
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Saldū 2023. gada 26. janvārī
Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Saldus novadā
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2023. gada 26. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības Zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrā (turpmāk – reģistrs) Saldus novadā.

2. Noteikumi attiecas uz dzīvokļu izīrēšanu dzīvojamajās īres mājās Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 459) izpratnē.

3. Noteikumi neattiecas uz Saldus novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) īpašumā esošajiem dzīvokļiem un uz pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamo palīdzību.

4. Lēmumu par mājsaimniecības reģistrēšanu reģistrā, atļauju nekustamā īpašuma attīstītājam ar mājsaimniecību slēgt zemas īres maksas mājokļa īres līgumu, lēmumu par mājsaimniecības izslēgšanu no reģistra pieņem Saldus novada domes Mājokļu jautājumu komisija (turpmāk – Mājokļu jautājumu komisija).

5. Reģistrā reģistrētās mājsaimniecības, pamatojoties uz Mājokļu jautājumu komisijas doto atļauju, ir tiesīgas slēgt zemas īres maksas mājokļa īres līgumu ar nekustamā īpašuma attīstītāju par dzīvojamās telpas īri dzīvojamajā īres mājā.

6. Reģistrā tiek reģistrētas mājsaimniecības, kuras atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 35. punktā noteiktajiem mājsaimniecību atbilstības kritērijiem.

7. Mājsaimniecību atbilstība reģistrēšanai reģistrā tiek pārbaudīta Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 37. punktā noteiktajā kārtībā.

8. Reģistrā ir divas grupas:

8.1. "Prioritārā grupa", kurā iekļauj 10. punktā norādītās mājsaimniecības.

8.2. "Vispārējā grupa", kurā iekļauj pārējās mājsaimniecības.

9. Mājsaimniecības tiek reģistrētas hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma un visu tam pievienojamo dokumentu iesniegšanas datuma.

10. Prioritārā secība tiek noteikta šādām iedzīvotāju grupām:

10.1. vismaz viena mājsaimniecībā dzīvojošā persona ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju:

10.1.1. medicīnā;

10.1.2. izglītībā;

10.1.3. inženierzinībās;

10.2. persona, kuras apgādībā ir un šajā mājsaimniecībā dzīvo vismaz divi bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

10.3. mājsaimniecība, kurā dzīvo persona ar invaliditāti.

11. Lai tiktu reģistrēta reģistrā, mājsaimniecība iesniedz Saldus novada pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda informāciju par visām mājsaimniecībā esošajām personām. Iesniegumu paraksta visas mājsaimniecībā esošās pilngadīgās personas. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 35. punktā norādītos mājsaimniecības ienākumus un mājsaimniecības atbilstību prioritārajai grupai, ja informācija nav pašvaldības rīcībā vai informāciju nav iespējams iegūt no pašvaldībai pieejamajām datubāzēm.

12. Mājsaimniecība iesniegumā norāda vēlamo dzīvokļa istabu skaitu un Saldus novada teritoriālās vienības, kurās vēlas īrēt dzīvokli. Ja mājsaimniecība ir tiesīga īrēt dzīvokļus ar dažādu istabu skaitu, norāda to prioritāro secību.

13. Iesniegumā mājsaimniecība norāda vienu kontaktpersonu no mājsaimniecības.

14. Saņemot informāciju no nekustamā īpašuma attīstītāja par īrei pieejamiem dzīvokļiem, Mājokļu jautājumu komisija aicina mājsaimniecību mēneša laikā atkārtoti iesniegt 11. punktā norādītos dokumentus un atkārtoti pārbauda Ministru kabineta noteikumu Nr. 459 37. punktā noteiktajā kārtībā mājsaimniecības atbilstību tiesībām īrēt zemas īres maksas mājokli.

15. Atbilstoši nekustamā īpašuma attīstītāja norādītajai informācijai par pieejamajiem dzīvokļiem (dzīvokļu skaitu, istabu skaitu), Mājokļu jautājumu komisija pieņem lēmumu par atļauju nekustamā īpašuma attīstītājam ar mājsaimniecību slēgt zemas īres maksas mājokļa īres līgumu vai atteikumu, ievērojot mājsaimniecības reģistra numurus hronoloģiskā secībā, priekšroku dodot mājsaimniecībām, kuras ir "Prioritārajā grupā".

16. Ja kāds no mājsaimniecības locekļiem īrē pašvaldībai piederošu dzīvokli, personai ir pienākums mēneša laikā pēc šo noteikumu noteiktajā kārtībā dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar pašvaldību.

17. Mājokļu jautājumu komisija pieņem lēmumu izslēgt mājsaimniecību no reģistra:

17.1. pieņemot lēmumu par atļauju nekustamā īpašuma attīstītājam ar mājsaimniecību slēgt zemas īres maksas mājokļa īres līgumu;

17.2. ja saņemts mājsaimniecības iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

17.3. ja 14.punktā norādītajā kārtībā atkārtotas pārbaudes laikā ir konstatēts, ka mājsaimniecība neatbilst nosacījumiem, lai īrētu zemas īres maksas mājokli;

17.4. ja mājsaimniecība 14.punktā norādītajā termiņā neiesniedz prasīto informāciju.

18. Mājokļu jautājumu komisijas lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Paskaidrojuma raksts
saistošiem noteikumiem Nr. 1 "Par zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas kārtību Saldus novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības Zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrā (turpmāk – reģistrs) Saldus novadā.

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" 35.4. apakšpunkts paredz, ka zemas īres maksas mājokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kas ir reģistrētas rindā atbilstoši pašvaldību saistošo noteikumu ietvaros noteiktajai izīrēšanas kārtībai.

Saldus novada pašvaldība līdz šim nav pieņēmusi saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības Zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Ietekme nav būtiska, atkarībā no iedzīvotāju intereses var nedaudz palielināties Saldus novada domes Mājokļu jautājumu komisijas darba apjoms. Nav prognozējama iedzīvotāju interese un aktivitāte.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Pozitīva sociālā ietekme un ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Jaunu mājokļu būvniecība uzlabos mājokļu pieejamību iedzīvotājiem, palielinot kvalificētu darbinieku pieejamību.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošie noteikumi paredz, ka institūcija, kas veiks mājsaimniecību izvērtēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus, būs Saldus novada domes Mājokļu jautājumu komisija.

Administratīvās procedūras ir bezmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu;

Saistošie noteikumi neparedz jaunu darba vietu radīšanu.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildē iesaistītā institūcija ir Saldus novada domes Mājokļu jautājumu komisija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanai, jo nav citu veidu, kā noteikt kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības Zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrā. Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" 35.4. apakšpunkts paredz, ka minētā kārtība tiek noteikta saistošajos noteikumos.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmSaistošie noteikumi tika publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 04.01.2023. līdz 18.01.2023. Par saistošo noteikumu projektu netika saņemti viedokļi.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
31.01.2023