Tiesību akts: spēkā esošs
Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 73

Daugavpilī 2023. gada 26. janvārī (prot. Nr. 52, 30. &)
Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras "Višķi" maksas komunālie pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras "Višķi" (turpmāk – Aģentūra) sniegtos komunālos maksas pakalpojumus Augšdaugavas novada Ambeļu pagasta, Dubnas pagasta un Višķu pagasta administratīvajā teritorijā saskaņā ar pielikumu.

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem Aģentūras kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu maksa tiek apstiprināta bez pievienotās vērtības nodokļa likmes. Galīgajā pakalpojuma maksas aprēķinā tiek piemērota normatīvajos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme.

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Daugavpils novada domes saistošos noteikumus:

6.1. 2011. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 19 "Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "Višķi" maksas komunālie pakalpojumi";

6.2. 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 70 "Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "Višķi" maksas komunālie pakalpojumi Ambeļu pagastā";

6.3. 2021. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 72 "Daugavpils novada pašvaldības aģentūras "Višķi" maksas komunālie pakalpojumi Dubnas pagastā".

7. Augšdaugavas novada pašvaldības dome nodrošina šo saistošo noteikumu publicēšanu Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. februārī.

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins
Pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības
domes 2023. gada 26. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 73
(prot. Nr. 52, 30. &)
Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras "Višķi" maksas komunālo pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Vienas vienības cena bez pievienotās vērtības nodokļa (euro)

1.

Siltumapgāde iestādēm un juridiskajām personām

1MW

97,46

2.

Siltumapgāde iedzīvotājiem

1MW

97,46

3.

Aukstais ūdens

1 m3

1,64

5.

Kanalizācija

1 m3

1,90

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins
Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 73 "Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras "Višķi" maksas komunālie pakalpojumi"

1. Projekta izstrādes mērķi un nepieciešamības pamatojumu, tostarp raksturojot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.

2. Informācija par plānoto fiskālo ietekmi uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus.

Saistošie noteikumi ietekmi uz Augšdaugavas novada pašvaldības budžetu neatstāj, konkrētus aprēķinus veikt nav iespējams.

3. Informācija par sociālo ietekmi, ietekmi uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekmi uz konkurenci (aktuālo situāciju, prognozes tirgū un atbilstību brīvai un godīgai konkurencei).

Saistošie noteikumi nerada sociālo ietekmi, ietekmi uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi un konkurenci, ar tiem tiek novērsts trūkums šādā pakalpojuma sniegšanai tirgu.

4. Informācija par ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām.

Nav iespējams precīzi noteikt.

5. Informācija par ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem.

Neatstāj nekādu ietekmi.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi".

7. Informācija par prasību un izmaksu samērīgumu pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana.

Nav iespējams aprēķināt.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām, tostarp norāda šā panta trešajā daļā minēto informāciju.

Saistošo noteikumu projekts tika publicēts Augšdaugavas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē uz divām nedēļām sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. No publicēšanas datuma netika saņemts neviens iesniegums.

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins
01.02.2023