Darbības ar dokumentu

Konsolidēto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta redakciju skatīt kultūras mantojuma pārvaldības informācijas sistēmā "Mantojums".

Kultūras ministrijas rīkojums Nr. 2.5-1-202

Rīgā 2022. gada 23. decembrī

Grozījumi Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu"

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 241
"Kultūras ministrijas nolikums" 9.11. punktu

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (turpmāk - Likums) 14. panta devīto daļu un izvērtējot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Pārvalde ir iesniegusi Kultūras ministrijā rīkojuma projektu par dzīvojamo ēku kompleksu Rīgā, Jēkaba ielā 3/5, Mazā Pils ielā, Pils ielā 18, Pils ielā 20, Pils ielā 22, izdalīšanu no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamo ēku komplekss" (valsts aizsardzības Nr. 6544) un Pārvaldes pārskatīto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu atbilstību valsts nozīmes, reģiona nozīmes vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa kritērijiem.

2. Saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 5. punktu un Pārvaldes 2018. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 1/50 "Par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kritērijiem kultūrvēsturisku objektu atbilstības novērtējumam reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusam" Pārvalde ir pārskatījusi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto kultūras pieminekļu statusu, izvērtējot šo pieminekļu atbilstību reģiona nozīmes vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa kritērijiem.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumu Nr. 916 "Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums" 3.2. punktu Pārvaldes Kultūras pieminekļu uzskaites komisija 2022. gada 28. novembra sēdē (prot. Nr. 08-09.4/14) pieņēma lēmumu atbalstīt 99 kultūras pieminekļu izslēgšanu no Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta, kā arī apstiprināt Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu sarakstu un Valsts aizsargājamo kustamo kultūras pieminekļu sarakstu.

4. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra lēmuma Nr. 1194/2011/ES, ar ko izveido Eiropas Savienības rīcību attiecībā uz Eiropas mantojuma zīmi 15. panta 1. punktā Latvijai uzlikto saistību izpildi, kas paredz papildus saglabāšanas un izmantošanas prasības ēku kompleksam "Trīs brāļi", Pārvaldes Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas 2022. gada 28. novembra sēdē (prot. Nr. 08-09.4/14) pieņēma lēmumu izdalīt dzīvojamo ēku kompleksu Rīgā, Jēkaba ielā 3/5, Mazā Pils ielā, Pils ielā 18, Pils ielā 20, Pils ielā 22, no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamo ēku komplekss" (valsts aizsardzības Nr. 6544).

5. Pamatojoties uz Likuma 14. panta devīto daļu, kā arī uz iepriekš konstatēto, Kultūras ministrija nolemj:

5.1. izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojuma Nr. 128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2. punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā šādus grozījumus:

5.1.1. izdalīt dzīvojamo ēku kompleksu ar adresi: Rīga, Jēkaba iela 3/5 (būves ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0037 003, 0100 008 0037 002, 0100 008 0037 001), Mazā Pils iela 15 (būve ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0041 001), Pils iela 18 (būvē ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0030 001), Pils iela 20 (būvē ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0031 001), Pils iela 22 (būve ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0032 001) no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamo ēku komplekss" (valsts aizsardzības Nr. 6544), kas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauts ar adresi: Rīga, Jēkaba iela 3/5 (būves ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0037 003, 0100 008 0037 002, 0100 008 0037 001), Mazā Miesnieku iela 1 (būve ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0041 001), Mazā Pils iela 17 (būve ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0040 001), Mazā Pils iela 19 (būvē ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0039 001), Mazā Pils iela 21 (būvē ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0038 001), Pils iela 18 (būvē ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0030 001), Pils iela 20 (būvē ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0031 001), Pils iela 22 (būve ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0032 001) kā atsevišķu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli ar nosaukumu "Dzīvojamo ēku komplekss", piešķirot valsts aizsardzības Nr. 9324 un kā datējumu nosakot
"17.-20. gs.";

5.1.2. aizstāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamo ēku komplekss" (valsts aizsardzības Nr. 6544) daļā "Nosaukums" vārdus "Dzīvojamo ēku komplekss" ar vārdiem "Ēku ansamblis "Trīs brāļi"" un daļā "Atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Rīga, Jēkaba iela 3/5, Rīga, Mazā Miesnieku iela 1, Rīga, Mazā Pils iela 17, Rīga, Mazā Pils iela 19, Rīga, Mazā Pils iela 21, Rīga, Pils iela 18, Rīga, Pils iela 20, Rīga, Pils iela 22" ar vārdiem un skaitļiem "Rīga, Mazā Pils iela 17, Mazā Pils iela 19, Mazā Pils iela 21";

5.1.3. izslēgt 99 kultūras pieminekļus (1. pielikums);

5.2. izdarīt Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" šādus grozījumus:

5.2.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu sarakstu (2. pielikums) un Valsts aizsargājamo kustamo kultūras pieminekļu sarakstu (3. pielikums)";

5.2.2. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

5.2.3. papildināt rīkojumu ar 3. pielikumu (3. pielikums).

6. Lēmuma pamatojums: Likuma 14. panta ceturtā, piektā, sestā un devītā daļa un Likuma pārejas noteikumu 5. punkts, Administratīvā procesa likuma 13. pants, 62. panta otrās daļas 3. punkts, 65. panta pirmā un trešā daļa, Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 720 "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi" 2. un 3. punkts, Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumu Nr. 916 "Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums" 2.2. un 3.2. punkts, Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums" 5.1. un 9.11. punkts.

7. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 720 "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi" 22. punktu Valsts aizsargājamo kustamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto kultūras pieminekļu atrašanās vieta nav publicējama.

8. Saskaņā ar Likuma 14. panta četrpadsmito daļu, Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 184. panta pirmās daļas 1. punktu, 188. panta pirmo un otro daļu un 189. pantu viena mēneša laikā no šī rīkojuma spēkā stāšanās dienas to var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā. Šā rīkojuma pielikumu apstrīdēšana daļā neaptur rīkojuma darbību.

Kultūras ministrs N. Puntulis

 

1. pielikums
Kultūras ministrijas
23.12.2022. rīkojumam Nr. 2.5-1-202

No Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdzamie kultūras pieminekļi

Valsts aizsardzības Nr. Vērtības grupa Tipoloģiskā grupa Kultūras pieminekļa nosaukums Datējums Atrašanās vieta Pamatojums objekta izslēgšanai no kultūras pieminekļu saraksta
124 Valsts nozīmes Arheoloģija Salasanču senkapi Agrais un vēlais
dzelzs laikmets
(1.-4. gs.; 9.-12. gs.)
Aizkraukles novads, Seces pagasts; pie Salasančiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
125 Valsts nozīmes Arheoloģija Vanagu senkapi Agrais dzelzs laikmets (1.-4. gs.) Aizkraukles novads, Seces pagasts; pie Virsaišiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
657 Vietējas nozīmes Arheoloģija Bebrenes senkapi Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts; pie Dainām Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
683 Vietējas nozīmes Arheoloģija Buivīšu pilskalns (Vecie kapi)   Augšdaugavas novads, Nīcgales pagasts, Buivīši; Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
693 Vietējas nozīmes Arheoloģija Sidrabiņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets (9.-13. gs.) Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; pie Sidrabiņiem

(Kankariem)

Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
241 Vietējas nozīmes Arheoloģija Cepures kalns - kulta vieta   Balvu novads, Balvu pagasts; Pilskalna kapos Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
3003 Valsts nozīmes Māksla Zvans 1699. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv.Gara

luterāņu baznīcā

Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
3005 Valsts nozīmes Māksla Jaunā altāra fragmenti (6) 18.gs.IIIc. Bauskas novads, Brunavas pagasts, Brunava; Brunavas katoļu baznīcā Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
337 Valsts nozīmes Arheoloģija Strēļu senkapi   Bauskas novads, Iecavas pagasts; starp Strēļiem un Lāčiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
464 Vietējas nozīmes Arheoloģija Bricu apmetne Vidējais - vēlais dzelzs laikmets
(7.-11. gs.)
Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; Bricu ezera DA krastā iepretī Bricu ezera mītnei Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
474 Vietējas nozīmes Arheoloģija Tirznieku senkapi   Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; pie Tirzniekiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
3139 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 18.gs.IIp. Cēsu novads, Priekuļu pagasts; Jaunraunas muižas pārvaldn. ājā Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
556 Vietējas nozīmes Arheoloģija Lapaiņu senkapi   Cēsu novads, Stalbes pagasts; pie Lapaiņiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
568 Vietējas nozīmes Arheoloģija Eiķēnu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - agrie jaunie laiki
(13.-17. gs.)
Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Eiķēnu ezera Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
3180 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 19.gs.Ip. Cēsu novads, Taurenes pagasts, Lodesmuiža; Lodes muižas dzīv. ēkā Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
3782 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 19.gs.Ip. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Jāņa iela 7; Gājis bojā ļaunprātīgu postījumu rezultātā
3783 Valsts nozīmes Māksla Ciborija kauss 18.gs.IIp. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Kuldīgas iela 3;

Aizputes katoļu baznīcā

Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1275 Valsts nozīmes Arheoloģija Misiņkalna senkapi un apmetne Agrais un vēlais dzelzs laikmets
(1.-5. gs.; 11.-13. gs.)
Dienvidkurzemes novads, Aizpute; Misiņkalnā Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1293 Valsts nozīmes Arheoloģija Kalniņu senkapi   Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts; pie Kalniņiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1302 Vietējas nozīmes Arheoloģija Grāveru senkapi   Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Grāveriem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1320 Vietējas nozīmes Arheoloģija Durbes viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) Viduslaiki - jaunie laiki (14.-18. gs.) Dienvidkurzemes novads, Durbe; starp viduslaiku pils vietu un Priedienu Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1318 Vietējas nozīmes Arheoloģija Dižprāmu senkapi Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Durbes pagasts; pie Dižprāmiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
3832 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 19.gs.IIc. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts; Štakeldangas muižas

kungu mājā

Gājis bojā ilgstošā periodā neveiktu uzturēšanas un saglabāšanas darbu dēļ
1377 Valsts nozīmes Arheoloģija Bātupšķu akmens - kulta vieta - Dienvidkurzemes novads, Nīcas pagasts; pie Bātupšķiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1427 Vietējas nozīmes Arheoloģija Elkuzemes viduslaiku kapsēta Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Dienvidkurzemes novads, Vaiņodes pagasts; pie Jaunpilīm Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
4873 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts 19. gs. v. Dobeles novads, Dobeles pagasts, Bērzbeķe; Bērzbeķes muižā Gājis bojā ilgstošā periodā neveiktu uzturēšanas un saglabāšanas darbu dēļ
778 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ķesteru senkapi   Dobeles novads, Tērvetes pagasts; pie bij. Ķesteriem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
3364 Valsts nozīmes Māksla Zvans 1752. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Velēna; Velēnas luterāņu baznīcā Gājis bojā ļaunprātīgu postījumu rezultātā
3414 Valsts nozīmes Māksla Svečturi (2) 1735. Jelgava, Katoļu iela 11; Sv. Jura katoļu baznīcā Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
3413 Valsts nozīmes Māksla Kauss 18.gs. Jelgava, Katoļu iela 11; Sv. Jura katoļu baznīcā Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
5224 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka "Lielčurilas" 19. gs. v. Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone; Lielčurilās Gājis bojā ilgstošā periodā neveiktu uzturēšanas un saglabāšanas darbu dēļ
5297 Vietējas nozīmes Arhitektūra Labības noliktava 19. gs. v. Jelgavas novads, Vircavas pagasts, Oglaine; Oglaines muižā Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
909 Vietējas nozīmes Arheoloģija Spunģēnu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets
(5.-12. gs.)
Jēkabpils novads, Krustpils pagasts; pie Spunģēniem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
946 Vietējas nozīmes Arheoloģija Baltiņu svētavots Dzelzs laikmets - jaunie laiki
(1.-19. gs.)
Jēkabpils novads, Sēlpils pagasts; pie Baltiņiem Izslēdzams ieraksts no Pieminekļu saraksta sakarā ar pilnīgu objekta izpēti (arheoloģija)
5355 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca 20. gs. s. Jūrmala, Acāliju iela 5; Zaudējis kultūras pieminekļa vērtību ilglaicīgi veiktu pārveidojumu rezultātā
5420 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka ap 1880. Jūrmala, Buru iela 6; Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
5437 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca ap 1880. Jūrmala, Dubultu prospekts 117, k-lit.1; Zaudējis kultūras pieminekļa vērtību ilglaicīgi veiktu pārveidojumu rezultātā
5358 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca 1906. Jūrmala, Dubultu prospekts 67, k-lit.2; Zaudējis kultūras pieminekļa vērtību ilglaicīgi veiktu pārveidojumu rezultātā
5440 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sanatorija 20. gs. 20./30.g. Jūrmala, Durbes iela 2; Gājis bojā dabas stihiju vai ugunsgrēka rezultātā
8395 Vietējas nozīmes Māksla Krāsnis (2) 20.gs.s. Jūrmala, Dzintaru prospekts 39; Gājis bojā ļaunprātīgu postījumu rezultātā
5455 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka ap 1910. Jūrmala, Dzintaru prospekts 72, k-lit.1; Zaudējis kultūras pieminekļa vērtību ilglaicīgi veiktu pārveidojumu rezultātā
5476 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka - vasarnīca 1910. Jūrmala, Jēkaba iela 3, k-lit.1; Gājis bojā dabas stihiju vai ugunsgrēka rezultātā
5564 Vietējas nozīmes Arhitektūra Lapene 20. gs. s. Jūrmala, Lielais prospekts 2, k-lit.5; Zaudējis kultūras pieminekļa vērtību ilglaicīgi veiktu pārveidojumu rezultātā
3484 Valsts nozīmes Māksla Galdiņš 18.gs.Ip. Jūrmala, Raiņa iela 4; Slokas

luterāņu baznīcā

Gājis bojā ilgstošā periodā neveiktu uzturēšanas un saglabāšanas darbu dēļ
8474 Vietējas nozīmes Māksla Spogulis 1936. Jūrmala, Turaidas iela 1; Dzintaru koncertzālē Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
8473 Vietējas nozīmes Māksla Vitrāžas (2) 1936. Jūrmala, Turaidas iela 1; Dzintaru koncertzālē Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1084 Valsts nozīmes Arheoloģija Lieltirševas senkapi (Šauskalns)   Krāslavas novads, Ezernieku pagasts, Lielā Tiršova; Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1117 Vietējas nozīmes Arheoloģija Livčānu viduslaiku kapsēta (Senču kapi)   Krāslavas novads, Kalniešu pagasts, Livčāni; Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1159 Vietējas nozīmes Arheoloģija Lejas Krumpānu senkapi (Naudas kalniņš, Ubagu kalniņš)   Krāslavas novads, Krāslavas pagasts; Lejas Krumpānos Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1099 Vietējas nozīmes Arheoloģija Posovas senkapi (Kapu kalniņš)   Krāslavas novads, Ķepovas pagasts, Posova; pie Liepājniekiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1216 Vietējas nozīmes Arheoloģija Sedļu senkapi   Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts; pie Sedļiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
3660 Valsts nozīmes Māksla Kauss 17.gs.IIp. Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 6; Sv. Trīsvienības katoļu baznīcā Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1229 Vietējas nozīmes Arheoloģija Zālīšu senkapi (Jāņkalniņš) Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Kuldīgas novads, Pelču pagasts; pie Zālīšiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1261 Vietējas nozīmes Arheoloģija Sluju senkapi Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Kuldīgas novads, Rendas pagasts; starp Slujām un bij. Novadniekiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2093 Valsts nozīmes Arheoloģija Pļavniekkalna skolas senkapi Vidējais dzelzs laikmets (5.-7. gs.) Ķekavas novads, Ķekavas pagasts; pie bij. Pļavniekkalna skolas Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
3775 Valsts nozīmes Māksla Paklājs 20.gs.s. Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 1; Sv. Annas luterāņu baznīcā Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
3815 Vietējas nozīmes Māksla Durvju komplekts 19.gs.Ip. Liepāja, Kūrmājas prospekts 16;
Liepājas muzejs
Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
3716 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 19.gs.b. Liepāja, Kūrmājas prospekts 8/10; Gājis bojā ilgstošā periodā neveiktu uzturēšanas un saglabāšanas darbu dēļ
1665 Vietējas nozīmes Arheoloģija Lejasgremu senkapi 17.-18. gs. Madonas novads, Cesvaines pagasts; pie Lejasgremiem Izslēdzams ieraksts no Pieminekļu saraksta sakarā ar pilnīgu objekta izpēti (arheoloģija)
1713 Vietējas nozīmes Arheoloģija Baznīcas kalniņš - kulta vieta Vēlais dzelzs laikmets (9.-13. gs.) Madonas novads, Indrānu pagasts; pie Visagala kapsētas Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1775 Vietējas nozīmes Arheoloģija Stūrmeža senkapi Agrais dzelzs laikmets (1.-4. gs.) Madonas novads, Ošupes pagasts, Stūrmežs; pie A. Poča mājām Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1824 Vietējas nozīmes Arheoloģija Aliņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets-viduslaiki Ogres novads, Ķeipenes pagasts; pie Aliņām Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1908 Vietējas nozīmes Arheoloģija Karakapu pilskalns   Preiļu novads, Galēnu pagasts; Karakapos un Zeimuļos Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1930 Valsts nozīmes Arheoloģija Ludvigovas senkapi II   Preiļu novads, Rušonas pagasts, Ludvigova; Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
1949 Vietējas nozīmes Arheoloģija Sempeļa kalns - senkapi   Preiļu novads, Upmalas pagasts; Lielkazeros Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2025 Vietējas nozīmes Arheoloģija Zundu senkapi   Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts; starp Zundiem un Kazulišķiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
5838 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kapu vārti (būvēti 20.gs. 60.-70.gados.) 20. gs. s. Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi; Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
6994 Valsts nozīmes Māksla Kapa piemineklis I. Bākulim 1979. Rīga, Aizsaules iela 2; 1. Meža kapi Gājis bojā ļaunprātīgu postījumu rezultātā
8082 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1897. Rīga, Ernestīnes iela 3a; Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
8083 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1897. Rīga, Ernestīnes iela 9a; Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu

atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam

7214 Valsts nozīmes Māksla Ikona "Vladimiras Dievmāte" 18.gs.b.-19.gs.s. Rīga, Gogoļa iela 9; Marijas pasludināšanas pareizticīgo baznīca Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
7997 Vietējas nozīmes Arhitektūra Īres nams 1910. Rīga, Ģertrūdes iela 8; Izslēdzams ieraksts no Pieminekļu saraksta sakarā ar adreses maiņu vai precizēšanu
76 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Karavīru kapsēta un masu terora upuru kapi 1941., 1944. Rīga, Miera iela; Lielajos kapos Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
75 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Karavīru kapsēta 1944. Rīga, Miera iela; Lielajos kapos Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
65 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Aktrises J.Skaidrītes kaps 1942. Rīga, Miera iela; Lielajos kapos Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
7399 Valsts nozīmes Māksla Vitrāžas (6) 1933.-1934. Rīga, Tērbatas iela 7/3; Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
2166 Vietējas nozīmes Arheoloģija Kuršu senkapi (Zviedru kapi)   Saldus novads, Novadnieku pagasts; pie Kuršiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2169 Vietējas nozīmes Arheoloģija Platkāju pilskalns   Saldus novads, Rubas pagasts; pie Platkājiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2110 Vietējas nozīmes Arheoloģija Klintsdzirnavu senkapi   Siguldas novads, Krimuldas pagasts; pie Klintsdzirnavām Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūraspieminekļa statusam
2378 Vietējas nozīmes Arheoloģija Pāvulkalna viduslaiku kapsēta Viduslaiki - agrie jaunie laiki
(14.-17. gs.)
Smiltenes novads, Launkalnes pagasts; pie Strautmaļiem Izslēdzams ieraksts no Pieminekļu saraksta sakarā ar pilnīgu objekta izpēti (arheoloģija)
2185 Valsts nozīmes Arheoloģija Brasliņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets
(11.-13. gs.)
Talsu novads, Abavas pagasts; pie Brasliņiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2190 Vietējas nozīmes Arheoloģija Priežleju viduslaiku kapsēta Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Talsu novads, Abavas pagasts; pie Priežlejām Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
8514 Vietējas nozīmes Māksla Kristāmtrauks 1874. Talsu novads, Laucienes pagasts,
Lauciene; Nurmuižas luterāņu baznīcā
Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
8518 Vietējas nozīmes Māksla Sedziņa biķerim 19.gs. Talsu novads, Mērsraga pagasts,
Mērsrags; Mērsraga luterāņu baznīcā
Izslēdzams, jo iekļauts citā aizsardzības sistēmā (piem., muzeja krājums)
2259 Vietējas nozīmes Arheoloģija Vecboču viduslaiku kapsēta Viduslaiki
(14.-17. gs.)
Talsu novads, Strazdes pagasts; pie Bočām Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2293 Vietējas nozīmes Arheoloģija Sveikuļu senkapi Viduslaiki - jaunie laiki (17.-19.gs) Tukuma novads, Jaunpils pagasts; Sveikuļu kapsētā Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2296 Valsts nozīmes Arheoloģija Kandavas senkapi Viduslaiki - agrie jaunie laiki
(14.-17. gs.)
Tukuma novads, Kandava; pie autoostas Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2319 Valsts nozīmes Arheoloģija Dārznieku senkapi   Tukuma novads, Sēmes pagasts; pie Dārzniekiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2332 Vietējas nozīmes Arheoloģija Dārziņu senkapi (Zviedru kapi)   Tukuma novads, Zantes pagasts; pie Dārziņiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2485 Vietējas nozīmes Arheoloģija Pujēnu senvieta   Valmieras novads, Sēļu pagasts; pie Pujēniem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2528 Vietējas nozīmes Arheoloģija Gravu senkapi Jaunie laiki
(18.- 20. gs.)
Ventspils novads, Jūrkalnes pagasts; pie Gravām Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2541 Vietējas nozīmes Arheoloģija Kapšu senkapi (Mušīteru kapi) Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Ventspils novads, Puzes pagasts; pie Kapšiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2543 Vietējas nozīmes Arheoloģija Strīķu senkapi (Kapu kalns, Kapenes) Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Ventspils novads, Puzes pagasts; pie Mūrniekiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2548 Vietējas nozīmes Arheoloģija Lorumu senkapi Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Ventspils novads, Tārgales pagasts; pie bij. Lorumiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2571 Vietējas nozīmes Arheoloģija Muižgalu senkapi Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Ventspils novads, Usmas pagasts; pie Muižgaliem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu

atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam

2573 Vietējas nozīmes Arheoloģija Birznieku senkapi   Ventspils novads, Užavas pagasts; pie Kļavām Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2581 Vietējas nozīmes Arheoloģija Reiņu viduslaiku kapsēta Jaunie laiki
(18.-19. gs.)
Ventspils novads, Vārves pagasts; pie Saleniekiem Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
2582 Vietējas nozīmes Arheoloģija Landžarāju viduslaiku kapsēta Jaunie laiki Ventspils novads, Ziru pagasts; pie bij. Landžarāju kapsētas Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam
4574 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 18.gs.b. Ventspils, Lielā iela 9; Jaunas detalizētas apzināšanas, pētījumu vai jaunu atklājumu rezultātā atzīta neatbilstība kultūras pieminekļa statusam

 

2. pielikums
Kultūras ministrijas
23.12.2022. rīkojumam Nr. 2.5-1-202

"2. pielikums

Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts

Valsts aizsardzības Nr. Nosakāmā vērtības grupa Tipoloģiskā grupa Kultūras pieminekļa nosaukums Datējums Atrašanās vieta Iepriekšējā vērtības grupa
8756 Vietējas nozīmes Industriālais Mūra tilts pār Vesetas upi 1925. Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts; pie Vesetas upes ietekas Aiviekstes upē Vietējas nozīmes
105 Reģiona nozīmes Arheoloģija Puduļu pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts; pie Puduļiem Valsts nozīmes
104 Valsts nozīmes Arheoloģija Draudavu senkapi ar krustakmeni Agrais - vidējais dzelzs laikmets; viduslaiki Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts; pie Draudavām Valsts nozīmes
6155 Reģiona nozīmes Arhitektūra Aizkraukles luterāņu baznīca 1688., 1899. Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts; Valsts nozīmes
109 Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasžagaru senkapi Vēlais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts; pie Lejasžagariem Valsts nozīmes
108 Valsts nozīmes Arheoloģija Aizkraukles viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki; 13.- 17. gs Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts; pie Karikstes ietekas Daugavā Valsts nozīmes
107 Valsts nozīmes Arheoloģija Kalnaziedu pilskalns un Kalnaziedu Upurozols - kulta vieta Dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts; pie Kalnaziediem Valsts nozīmes
106 Valsts nozīmes Arheoloģija Meļķitāru Muldas akmens - kulta vieta Vēlais dzelzs laikmets- jaunie laiki Aizkraukles novads, Aizkraukles pagasts; pie bij. Meļķitārēm Valsts nozīmes
8780 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecbebru muižas apbūve ar parku 19.gs. I.p., 20.gs.s. Aizkraukles novads, Bebru pagasts, Vecbebri; Vecbebru muižā Vietējas nozīmes
8581 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecbebru muižas pagrabs 19.gs. pirmā puse Aizkraukles novads, Bebru pagasts; Vietējas nozīmes
8580 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecbebru muižas stallis 19.gs. pirmā puse Aizkraukles novads, Bebru pagasts; Vietējas nozīmes
8579 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecbebru muižas klēts 19.gs. pirmā puse Aizkraukles novads, Bebru pagasts; Vietējas nozīmes
8578 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecbebru muižas kungu māja 19.gs. pirmā puse, pēc 1905.g. Aizkraukles novads, Bebru pagasts; Valsts nozīmes
8947 Valsts nozīmes Arhitektūra Iršu muižas vācu kolonijas saimniecība Nr.18, tagad zemnieku sēta "Nomaļi" 1892., 19.gs.b. Aizkraukles novads, Iršu pagasts; "Nomaļi" Valsts nozīmes
111 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns) Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Iršu pagasts; pie Nomaļiem Valsts nozīmes
110 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bulandu pilskalns Dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Iršu pagasts; Iršu upes labajā krastā starp Aizupēm, Akmeņsalām un Laiviņām Valsts nozīmes
8987 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19.gs. v., 1888.g. Aizkraukles novads, Jaunjelgava, Jelgavas iela 45 Vietējas nozīmes
8681 Reģiona nozīmes Arhitektūra Jaunjelgavas valdes nams 1912.g. Aizkraukles novads, Jaunjelgava, Lāčplēša iela 11 Vietējas nozīmes
7423 Reģiona nozīmes Pilsētbūvniecība Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskais centrs 17.-19.gs. Aizkraukles novads, Jaunjelgava; Valsts nozīmes
6156 Valsts nozīmes Arhitektūra Stukmaņu muižas apbūve 17. gs. IIp. - 20. gs. s. Aizkraukles novads, Klintaines pagasts, Klintaine; Stukmaņu muižā Valsts nozīmes
6159 Valsts nozīmes Arhitektūra Klētis (2) 18. gs. b. Aizkraukles novads, Klintaines pagasts, Klintaine; Stukmaņu muižā Valsts nozīmes
6158 Valsts nozīmes Arhitektūra Ratnīca un zirgu stallis ar torni 18. gs. b. Aizkraukles novads, Klintaines pagasts, Klintaine; Stukmaņu muižā Valsts nozīmes
6157 Valsts nozīmes Arhitektūra Vecā kungu māja "Sikadele" 18. gs. 2.p. Aizkraukles novads, Klintaines pagasts, Klintaine; Stukmaņu muižā Valsts nozīmes
2 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Robežakmens 14.-15.gs. Aizkraukles novads, Klintaines pagasts; Rīgas - Daugavpils šos. 120. km, Lejas silā Valsts nozīmes
116 Valsts nozīmes Arheoloģija Oliņkalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Klintaines pagasts; sala Daugavā iepretim Stukmaņiem Valsts nozīmes
115 Valsts nozīmes Arheoloģija Vīna kalns - pilskalns un senkapi Bronzas laikmets - senākais dzelzs laikmets; viduslaiki Aizkraukles novads, Klintaines pagasts; pie Vīnakalniem Valsts nozīmes
114 Vietējas nozīmes Arheoloģija Kalnapeļņu senkapi Viduslaiki Aizkraukles novads, Klintaines pagasts; pie Kalnapeļņiem Vietējas nozīmes
113 Valsts nozīmes Arheoloģija Pļaviņu pilskalns (Kaķu kalns) Vidējais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Klintaines pagasts; pie Kaķkalniem Valsts nozīmes
112 Valsts nozīmes Arheoloģija Avotiņkalns - pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Klintaines pagasts; pie bij. Avotiņiem un Lūzāniem Valsts nozīmes
1 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Valodnieka J. Endzelīna dzīves vieta 1927.-1961. Aizkraukles novads, Kokneses pagasts; Nākos Valsts nozīmes
6160 Valsts nozīmes Arhitektūra Kokneses pilsdrupas 1209. Aizkraukles novads, Kokneses pagasts; Kokneses parkā Valsts nozīmes
118 Valsts nozīmes Arheoloģija Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta Dzelzs laikmets - jaunie laiki Aizkraukles novads, Kokneses pagasts; Kokneses parkā Valsts nozīmes
117 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pastmuižas Velna akmens - kulta vieta Vēlais neolīts- senākais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Kokneses pagasts; bij. Pastmuižā Valsts nozīmes
9273 Valsts nozīmes Arhitektūra Vecmēmeles muižas kungu māja 19. gs.1. puse; 19. gs.70.-80. gadi Aizkraukles novads, Mazzalves pagasts, "Vecmēmele 1"; Valsts nozīmes
2897 Valsts nozīmes Māksla Kanceles gleznojumi (7) 1700. Aizkraukles novads, Mazzalves pagasts, Ērberģe; Ērberģes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2896 Valsts nozīmes Māksla Kancele 1700. Aizkraukles novads, Mazzalves pagasts, Ērberģe; Ērberģes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2895 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu luktu gleznojumi (12) 1700. Aizkraukles novads, Mazzalves pagasts, Ērberģe; Ērberģes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
8752 Valsts nozīmes Arhitektūra Ērberģes luterāņu baznīca ar žogu un Taubes kapliču 1695.-1700., 19.gs. Aizkraukles novads, Mazzalves pagasts; "Ērberģes baznīca" Vietējas nozīmes
6094 Valsts nozīmes Arhitektūra "Ķiermeļu" zemnieku sēta 19. gs. Aizkraukles novads, Mazzalves pagasts; Ķiermeles Valsts nozīmes
2909 Valsts nozīmes Māksla Vitrāža 1900. Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela 2; Neretas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2908 Valsts nozīmes Māksla Vitrāža 1900. Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela 2; Neretas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2905 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne - piemineklis V.Efernam 16.gs.b. Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela 2; Neretas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2904 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne - piemineklis G.Efernam 1596. Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela 2; Neretas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2901 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1893. Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela 2; Neretas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2900 Valsts nozīmes Māksla Cilnis fasādē 1593. Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela 2; Neretas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6161 Valsts nozīmes Arhitektūra Neretas luterāņu baznīca 1593. 17. gs. s. Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela 2; Valsts nozīmes
6162 Valsts nozīmes Arhitektūra Neretas muižas apbūve 16. gs. b. 18. gs. 19. gs. Aizkraukles novads, Neretas pagasts; Neretas muižā Valsts nozīmes
3 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa dzīves vieta 1880.-1886. Aizkraukles novads, Neretas pagasts; Riekstiņos Valsts nozīmes
6164 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 18. gs. 2.p. Aizkraukles novads, Neretas pagasts; Neretas muižā Valsts nozīmes
6163 Valsts nozīmes Arhitektūra Pils 16. gs. b. 18. gs. Aizkraukles novads, Neretas pagasts; Neretas muižā Valsts nozīmes
119 Reģiona nozīmes Arheoloģija Muldenieku pilskalns (Upurkalns) Dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Neretas pagasts; pie Muldeniekiem Valsts nozīmes
120 Valsts nozīmes Arheoloģija Strobuku pilskalns ar apmetni Dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Pilskalnes pagasts; pie Strobukiem Valsts nozīmes
9167 Vietējas nozīmes Arheoloģija Jonužu viduslaiku kapsēta 17.-18. gs. Aizkraukles novads, Pilskalnes pagasts; pie Jonužiem Vietējas nozīmes
4 Reģiona nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Rakstnieka J.Jaunsudrabiņa un gleznotāja A.Štrāla dzīves vieta 1913.-1939. 1939.- 1947. Aizkraukles novads, Pļaviņas, Kalna iela 11; Valsts nozīmes
6165 Valsts nozīmes Arhitektūra Gostiņu luterāņu baznīca 1828.-1830. Aizkraukles novads, Pļaviņas, Lielā iela 34; Valsts nozīmes
8755 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pļaviņu luterāņu baznīca 1912. Aizkraukles novads, Pļaviņas, Raiņa iela 18; Vietējas nozīmes
2607 Valsts nozīmes Arheoloģija Gostiņu skansts - viduslaiku nocietinājums Viduslaiki - jaunie laiki Aizkraukles novads, Pļaviņas; Gostiņos pie Skanstupītes ietekas Daugavā Valsts nozīmes
8984 Valsts nozīmes Industriālais Strūves ģeodēziskā loka punkts "Bristene" ar lauka observatoriju 1826.-1828. Aizkraukles novads, Seces pagasts; Valsts nozīmes
123 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalēju senkapi (Kara kapi) Agrais - vidējais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Seces pagasts; pie Kalējiem Valsts nozīmes
122 Valsts nozīmes Arheoloģija Gārsenieku senkapi (Sudrabene) Agrais - vidējais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Seces pagasts; pie Gārseniekiem Valsts nozīmes
121 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sērenes pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Sērenes pagasts; pie Pilskalniem Valsts nozīmes
8338 Vietējas nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Ūdensdzirnavas ar vilnas pārstrādes iekārtu 19.gs. Aizkraukles novads, Skrīveru pagasts, Skrīveri; Rīgas ielā 6 Vietējas nozīmes
128 Valsts nozīmes Arheoloģija Aizkraukles viduslaiku kapsēta ar baznīcas vietu Viduslaiki Aizkraukles novads, Skrīveru pagasts; pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI Vietējas nozīmes
127 Valsts nozīmes Arheoloģija Aizkraukles pilskalns (Augstie kalni) ar senpilsētu Dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Skrīveru pagasts; pie Zemkopības un lauks. ekonomikas ZPI Valsts nozīmes
126 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kraukļu akmens - kulta vieta Vēlais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Skrīveru pagasts; pie Kaktiņiem, Rīgas - Daugavpils un Skrīveru šosejas krustojumā Vietējas nozīmes
5 Reģiona nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Komponista P.Barisona dzimtās mājas 1904. Aizkraukles novads, Staburaga pagasts; Skudrās Valsts nozīmes
134 Valsts nozīmes Arheoloģija Grūbeles (Grūbļa) kalns - pilskalns Vēlais bronzas - agrais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Staburaga pagasts; pie Gauzāniem Valsts nozīmes
133 Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasdopeļu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Aizkraukles novads, Staburaga pagasts; pie Dopeļu kapsētas, pie Lejasdopelēm Valsts nozīmes
132 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lejasķuzānu senkapi (Franču kapenes) Agrais - vidējais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Staburaga pagasts; pie Dangām Valsts nozīmes
131 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dangu Kapu kalns- senkapi (Kapu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Aizkraukles novads, Staburaga pagasts; pie Dangām Vietējas nozīmes
130 Valsts nozīmes Arheoloģija Bebru senkapi (Apaļais kalniņš) un Zīmogakmens - kulta vieta Agrais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Staburaga pagasts; pie bij. Bebriem, uz ZA no Dangām Valsts nozīmes
129 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bebru senkapi II (Franču kapi) Agrais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Staburaga pagasts; pie bij. Bebriem Vietējas nozīmes
137 Valsts nozīmes Arheoloģija Zilais kalns - pilskalns Vēlais bronzas - agrais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Sunākstes pagasts; pie Rožkalniem Valsts nozīmes
136 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mazlāču senkapi Agrais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Sunākstes pagasts; pie Mazlāčiem Valsts nozīmes
135 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ciršu senkapi Agrais-vidējais dzelzs laikmets Aizkraukles novads, Sunākstes pagasts; pie Ciršiem Valsts nozīmes
8843 Reģiona nozīmes Arhitektūra Odzienas muižas pils 18.gs.b., 19.gs. 60.g. Aizkraukles novads, Vietalvas pagasts; Vietējas nozīmes
9201 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas vieta un Latvijas armijas karavīru kapi pie Zušu mājām 1919. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Valsts nozīmes
2650 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā Vietējas nozīmes
2648 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 1848. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā Vietējas nozīmes
2647 Vietējas nozīmes Arhitektūra Stārasta mājas klēts 1855. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā Vietējas nozīmes
2628 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pagrabs 1848. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā Vietējas nozīmes
2627 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā Vietējas nozīmes
2626 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā Vietējas nozīmes
2664 Vietējas nozīmes Arhitektūra Rija - šķūnis 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Tūjas muižā Vietējas nozīmes
2663 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Tūjas muižā Vietējas nozīmes
2662 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Tūjas muižā Vietējas nozīmes
2661 Vietējas nozīmes Arhitektūra Tūjas muižas apbūve 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Tūjas muižā Vietējas nozīmes
2660 Reģiona nozīmes Arhitektūra "Stāmeru" saiešanas nams 19./20.gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Stāmeros Valsts nozīmes
2658 Vietējas nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka ar pagrabu 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā Vietējas nozīmes
2657 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā Vietējas nozīmes
2656 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts, vēlāk dzīvojamā ēka 18./19. gs. 1956. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā Vietējas nozīmes
2654 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. s. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā Vietējas nozīmes
2653 Vietējas nozīmes Arhitektūra Rēzakas muižas apbūve 18. gs. b. 19. gs. s. 19.gs. b. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Rēzakas muižā Vietējas nozīmes
2652 Vietējas nozīmes Arhitektūra Stallis 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā Vietējas nozīmes
2651 Vietējas nozīmes Arhitektūra Labības šķūnis 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā Vietējas nozīmes
2649 Vietējas nozīmes Arhitektūra Magazīna, vēlāk smēde 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā Vietējas nozīmes
2645 Vietējas nozīmes Arhitektūra Nēķenu pusmuižas apbūve 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Nēķenu pusmuižā Vietējas nozīmes
2644 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts - šķūnis 1846. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Krāgaskalna muižā Vietējas nozīmes
2643 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts ar slēgto pagalmu 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Krāgaskalna muižā Vietējas nozīmes
2641 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Krāgaskalna muižā Vietējas nozīmes
2640 Vietējas nozīmes Arhitektūra Krāgaskalna muižas apbūve 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Krāgaskalna muižā Vietējas nozīmes
2637 Reģiona nozīmes Arhitektūra Magazīna 19. gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Karvas muižā Vietējas nozīmes
2635 Reģiona nozīmes Arhitektūra Stallis 1850. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Karvas muižā Vietējas nozīmes
2631 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Karvas muižā Vietējas nozīmes
2625 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā Vietējas nozīmes
2624 Vietējas nozīmes Arhitektūra Buliņa pusmuižas apbūve 19. gs. v. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Buliņa pusmuižā Vietējas nozīmes
2623 Vietējas nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā Vietējas nozīmes
2621 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pagrabs 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā Vietējas nozīmes
2620 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kalte 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā Vietējas nozīmes
2619 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts 1846. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā Vietējas nozīmes
2618 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā Vietējas nozīmes
2617 Vietējas nozīmes Arhitektūra Muižkunga māja 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā Vietējas nozīmes
2616 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pils 1888. -1898. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā Vietējas nozīmes
2615 Vietējas nozīmes Arhitektūra Alsviķu muižas apbūve 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Alsviķu muižā Vietējas nozīmes
9132 Valsts nozīmes Arheoloģija Asaru senkapi II 12.-15. gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Indzera ezera ZA krastā Valsts nozīmes
9081 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vizikoku Acu avots 17. gs. (?) - 19. gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie bij.Jaunvizikoku mājām Vietējas nozīmes
156 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pidiķu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Pidiķiem Galdasilā Valsts nozīmes
155 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunlaiviņu senkapi (Kapu kalns) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; starp Graudiem un Vējiņiem, Alsviķu - Strautiņu lielceļa malā Valsts nozīmes
154 Vietējas nozīmes Arheoloģija Medņu Jāņa kalns - kulta vieta Jaunie laiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; starp bij. Medņiem un Mūrniekiem Vietējas nozīmes
153 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sprūšu Jāņa kalns - kulta vieta Jaunie laiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; starp Atmatām un Sprūšiem Valsts nozīmes
152 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ambrozu senkapi Dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; starp Ambroziem un Cerkaziem Valsts nozīmes
151 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rebeņu senkapi (Kapu kalns) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Rebeņos pie Miškām Valsts nozīmes
150 Vietējas nozīmes Arheoloģija Putreņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; Putreņos pie Ģērmaņiem Vietējas nozīmes
149 Reģiona nozīmes Arheoloģija Žīguru senkapi (Miroņu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Žīguriem, Bērtiņu ezera Z krastā Valsts nozīmes
148 Vietējas nozīmes Arheoloģija Zušu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Zušiem-9 Vietējas nozīmes
147 Reģiona nozīmes Arheoloģija Spīdzenieku pilskalns Dzelzs laikmets Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Senpilīm Valsts nozīmes
145 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vikutu senkapi (Kapu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Ošiem (Vikutiem) Vietējas nozīmes
144 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lielmucenieku senkapi (Kapu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Lielmuceniekiem un Mētrām Vietējas nozīmes
142 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķesteru senkapi Viduslaiki- jaunie laiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Ķesteriem Vietējas nozīmes
141 Reģiona nozīmes Arheoloģija Celensku pilskalns Dzelzs laikmets Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Celenskiem Valsts nozīmes
140 Vietējas nozīmes Arheoloģija Burtnieku Jāņa kalns - kulta vieta Jaunie laiki Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Burtniekiem Vietējas nozīmes
139 Reģiona nozīmes Arheoloģija Atmiņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Atmiņām Vietējas nozīmes
138 Valsts nozīmes Arheoloģija Asaru senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Alsviķu pagasts; pie Asariem, Indzera ezera Z krastā Valsts nozīmes
2687 Valsts nozīmes Arhitektūra Banka 1927. -1931. Alūksnes novads, Alūksne, Brūža iela 1; Valsts nozīmes
2688 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. 20. gs. s. Alūksnes novads, Alūksne, Brūža iela 4; Vietējas nozīmes
2679 Valsts nozīmes Arhitektūra Brūzis, vēlāk saviesīgās biedrības nams 19. gs. b. 1927. -1929. Alūksnes novads, Alūksne, Brūža iela 7; Alūksnes muižā Vietējas nozīmes
2684 Valsts nozīmes Arhitektūra Kūts, vēlāk Šlosa rūpnīca 19. gs. v. 1901. Alūksnes novads, Alūksne, Dzirnavu iela 7; Alūksnes muižā Vietējas nozīmes
2689 Valsts nozīmes Arhitektūra Ģimnāzija 1938. Alūksnes novads, Alūksne, Glika iela 10; Valsts nozīmes
2690 Reģiona nozīmes Arhitektūra Alūksnes pareizticīgo baznīca 1895. Alūksnes novads, Alūksne, Helēnas iela 56; Vietējas nozīmes
2692 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 20. gs. s. Alūksnes novads, Alūksne, Jāņkalna iela 25; Vietējas nozīmes
2693 Vietējas nozīmes Arhitektūra Vecā ģimnāzija 1913. -1914. Alūksnes novads, Alūksne, Jāņkalna iela 38; Vietējas nozīmes
2694 Vietējas nozīmes Arhitektūra Viesnīca "Banchof's Hotell", vēlāk dzīvojamā ēka 1910. -1912. Alūksnes novads, Alūksne, Jāņkalna iela 51; Vietējas nozīmes
2691 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. - 20. gs. s. Alūksnes novads, Alūksne, Jāņkalna iela 8; Vietējas nozīmes
2686 Reģiona nozīmes Arhitektūra Elevators 1939. Alūksnes novads, Alūksne, Krišjāņa Barona iela 1; Vietējas nozīmes
2697 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1910. -1911. Alūksnes novads, Alūksne, Lielā Ezera iela 11; Vietējas nozīmes
2695 Reģiona nozīmes Arhitektūra Annas lauksaimniecības biedrības nams "Ekonomija" 1912. Alūksnes novads, Alūksne, Lielā Ezera iela 4; Valsts nozīmes
2696 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1934. Alūksnes novads, Alūksne, Lielā Ezera iela 7; Valsts nozīmes
2682 Valsts nozīmes Arhitektūra Vecā pils 18. gs. v. 1793. -1794. 19. gs. s. Alūksnes novads, Alūksne, Ojāra Vācieša iela 2; Alūksnes muižā Valsts nozīmes
2680 Valsts nozīmes Arhitektūra Pagrabs 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Ojāra Vācieša iela 2; Alūksnes muižā Vietējas nozīmes
2681 Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis, vēlāk proģimnāzija 18. gs. 2.p. 1910. - 1929. Alūksnes novads, Alūksne, Ojāra Vācieša iela 2a; Alūksnes muižā Vietējas nozīmes
2683 Valsts nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Ojāra Vācieša iela 8; Alūksnes muižā Vietējas nozīmes
2698 Vietējas nozīmes Arhitektūra Alūksnes pilskrogs "Šloskrogs" 19. gs. s. 1932. Alūksnes novads, Alūksne, Ošu iela 5; Vietējas nozīmes
2699 Reģiona nozīmes Arhitektūra Jaunalūksnes pils 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alūksne, Ozolu iela 1; Vietējas nozīmes
2928 Valsts nozīmes Māksla Kancele 18.gs.80.g. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2927 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare 18.gs.80.g. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2918 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekti (4) 18.gs.80.g. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2917 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1885. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2915 Valsts nozīmes Māksla Altāris 18.gs.80.g. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 25; Alūksnes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2700 Valsts nozīmes Arhitektūra Alūksnes luterāņu baznīca 1781. -1788. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 25; Valsts nozīmes
2701 Reģiona nozīmes Arhitektūra Veikals 20. gs. s. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 25a; Valsts nozīmes
2702 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1934. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 27; Vietējas nozīmes
2703 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka un drukātava 1931. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 27a; Vietējas nozīmes
2685 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 1793. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 29; Alūksnes muižā Valsts nozīmes
2936 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) 18.gs.b. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 33; Alūksnes pils parkā, Palmu mājā Valsts nozīmes
2935 Valsts nozīmes Māksla Balkona margas 1797. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 33; Alūksnes pils parkā, Palmu mājā Valsts nozīmes
2704 Valsts nozīmes Arhitektūra " Palmu māja '' 18. gs. b. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 33; Alūksnes muižā Valsts nozīmes
2678 Valsts nozīmes Arhitektūra Alūksnes muižas apbūve 18. gs. v. 18. gs. b. 19. gs. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 33; Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 70; Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 29; Alūksnes Alūksnes muižā Valsts nozīmes
2705 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1933. -1935. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 68; Vietējas nozīmes
2674 Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 70; Alūksnes muižā Vietējas nozīmes
2677 Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunais pagrabs (leduspagrabs) 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 74; Alūksnes muižā Vietējas nozīmes
2676 Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunā pils 1860. -1863. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 74; Alūksnes muižā Valsts nozīmes
2675 Valsts nozīmes Arhitektūra Apaļais tornis 19. gs. v. Alūksnes novads, Alūksne, Pils iela 74; Alūksnes muižā Vietējas nozīmes
2706 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1928. Alūksnes novads, Alūksne, Raiņa bulvāris 1; Vietējas nozīmes
2707 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 20. gs. 1.c. Alūksnes novads, Alūksne, Rijukalna iela 9; Vietējas nozīmes
2708 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pareizticīgo draudzes skola 1895. Alūksnes novads, Alūksne, Tirgotāju iela 14; Vietējas nozīmes
7424 Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs 19.gs. Alūksnes novads, Alūksne; Valsts nozīmes
2673 Valsts nozīmes Arhitektūra Paviljons - rotonda 1805. -1807. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes muižas parkā, Alūksnes ezera Kapsētas pussalā Tempļa kalnā Valsts nozīmes
2672 Valsts nozīmes Arhitektūra Obelisks Fitinghofam 1799. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes muižas parkā Vietējas nozīmes
2671 Valsts nozīmes Arhitektūra Mauzolejs 1831. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes muižas parkā Valsts nozīmes
2670 Valsts nozīmes Arhitektūra Kolonāde 19. gs. b. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes muižas parkā Vietējas nozīmes
2669 Valsts nozīmes Arhitektūra Eola templis 18. gs. 2.p. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes muižas parkā Valsts nozīmes
2668 Valsts nozīmes Arhitektūra Aleksandra paviljons 18. gs. b. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes muižas parkā Valsts nozīmes
2667 Valsts nozīmes Arhitektūra Akmens tilts 18. gs. b. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes muižas parkā Vietējas nozīmes
2666 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 18. gs. 2.p. -19. gs. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes muižā starp Pils ielu un ezera krastu Valsts nozīmes
2665 Valsts nozīmes Arhitektūra Alūksnes pilsdrupas 1342. -1702. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes ezera Pilssalā Valsts nozīmes
162 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kanceles kalniņš (Baznīcas kalniņš) - kulta vieta Jaunie laiki Alūksnes novads, Alūksne; Pils un Miera ielu stūrī Vietējas nozīmes
161 Reģiona nozīmes Arheoloģija Alūksnes apmetne Viduslaiki - jaunie laiki Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes ezera krastā, Mellumā Vietējas nozīmes
160 Valsts nozīmes Arheoloģija Tempļa kalns - pilskalns ar apmetni Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes ezera Kapsētas pussalā Valsts nozīmes
159 Valsts nozīmes Arheoloģija Cepurītes salas apmetne Mezolīts; vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes ezera Cepurītes salā Valsts nozīmes
158 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pils salas viduslaiku kapsēta un viduslaiku nocietinājums Viduslaiki - jaunie laiki Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes ezera Pilssalā Vietējas nozīmes
157 Valsts nozīmes Arheoloģija Alūksnes viduslaiku pils Viduslaiki - agrie jaunie laiki; 14.-18. gs. Alūksnes novads, Alūksne; Alūksnes ezera Pilssalā Valsts nozīmes
2726 Vietējas nozīmes Arhitektūra Vecannas muižas apbūve 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Annas pagasts, Vecanna; Vietējas nozīmes
2731 Vietējas nozīmes Arhitektūra Stallis, vēlāk krogs 1844. Alūksnes novads, Annas pagasts; Vecannas muižā Vietējas nozīmes
2729 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Annas pagasts; Vecannas muižā Vietējas nozīmes
2728 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Annas pagasts; Vecannas muižā Vietējas nozīmes
2727 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu mājas drupas 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Annas pagasts; Vecannas muižā Vietējas nozīmes
168 Valsts nozīmes Arheoloģija Gaigaļu senkapi (Krāsmatas, Zviedru kapi) Agrais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Annas pagasts; starp Bundzeniekiem un Gaigaļiem Valsts nozīmes
167 Valsts nozīmes Arheoloģija Bundzēnu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Annas pagasts; starp Bundzeniekiem (Bundzēniem, Bundzeņiem), Latām un Gaigaļiem Valsts nozīmes
166 Valsts nozīmes Arheoloģija Salnu (Trīsenieku) senkapi (Zviedru kapi) Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Annas pagasts; pie Salnām (Saļņiem, Trīseniekiem) Valsts nozīmes
165 Valsts nozīmes Arheoloģija Mūrnieku senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Annas pagasts; pie Mūrniekiem Valsts nozīmes
164 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gulbju krustakmens (Tabakdoze) - kulta vieta Viduslaiki - jaunie laiki Alūksnes novads, Annas pagasts; pie Gulbjiem Vietējas nozīmes
163 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lupatu senkapi (Kapu kalns, Zviedru kalns) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Annas pagasts; Lupatās Valsts nozīmes
2769 Vietējas nozīmes Arhitektūra Ilzenes muižas apbūve 18. gs. s., 20. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ilzenes pagasts; Ilzenes muižā Vietējas nozīmes
2771 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pumpja māja 18. gs. s. Alūksnes novads, Ilzenes pagasts; Ilzenes muižā Vietējas nozīmes
2770 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 18. gs. s., 20. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ilzenes pagasts; Ilzenes muižā Vietējas nozīmes
174 Vietējas nozīmes Arheoloģija Mežsloku senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Ilzenes pagasts; pie Mežslokām Vietējas nozīmes
175 Reģiona nozīmes Arheoloģija Garjuru senkapi (Kapu kalns) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts, Garjuri; Vietējas nozīmes
2777 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 1821., 1860. Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts; Lāsberģa muižā Vietējas nozīmes
2775 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. s. Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts; Kolberģa muižā Vietējas nozīmes
2774 Vietējas nozīmes Arhitektūra Šķūnis 19. gs. v. Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts; Kolberģa muižā Vietējas nozīmes
2773 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kolberģa muižas apbūve 18./19. gs. Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts; Kolberģa muižā Vietējas nozīmes
179 Valsts nozīmes Arheoloģija Smiķu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts; starp Smiķiem un Lenkavu Valsts nozīmes
178 Valsts nozīmes Arheoloģija Siseņu (Garasīmu) pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaik Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts; starp Siseņiem un Garasīmiem Valsts nozīmes
177 Reģiona nozīmes Arheoloģija Raudziņkalns - senkapi Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts; starp Jaunsproģiem, Zemgaļiem un Smilgām Valsts nozīmes
176 Reģiona nozīmes Arheoloģija Nametkalns - pilskalns Vēlais bronzas - vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts; pie bij. Lāsberģa muižas un Pļavmalām Valsts nozīmes
2779 Reģiona nozīmes Arhitektūra Jaunannas mežmuižas medību pils 20. gs. s. Alūksnes novads, Jaunannas pagasts; Vietējas nozīmes
2790 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 18. gs. b. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā Vietējas nozīmes
2782 Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunlaicenes muižas apbūve 18. gs. b. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā Vietējas nozīmes
2942 Valsts nozīmes Māksla Kancele 18.gs.II p. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Apekalna luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2941 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles ap 1860. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Apekalna luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2940 Valsts nozīmes Māksla Altāris 1774. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Apekalna luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2789 Valsts nozīmes Arhitektūra Kapliča 1870. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā Vietējas nozīmes
2788 Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis 1852. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā Vietējas nozīmes
2787 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts (veļas māja) 18. gs. b. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā Vietējas nozīmes
2786 Valsts nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka 1840. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā Vietējas nozīmes
2785 Valsts nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka 1847. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā Vietējas nozīmes
2784 Valsts nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 1789. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā Vietējas nozīmes
2783 Valsts nozīmes Arhitektūra Kungu mājas gala spārns 1789. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Jaunlaicenes muižā Vietējas nozīmes
2781 Valsts nozīmes Arhitektūra Apekalna (Opekalna) luterāņu baznīca 1774. -1779. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; Apekalnā Valsts nozīmes
184 Valsts nozīmes Arheoloģija Ķauķu senkapi (Bungu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; starp bijušajiem Jaunvārņiem un Ķauķiem Valsts nozīmes
183 Reģiona nozīmes Arheoloģija Popju pilskalns Vēlais bronzas - vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; starp Popjiem un Mellikauļiem (Melnkauļiem) Valsts nozīmes
182 Valsts nozīmes Arheoloģija Vārņu ezera mītne Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; pie Kapteiņvārņiem Dambja purva (Vārņu ezera ) Z galā Valsts nozīmes
181 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lielbriežu senkapi (Miroņkalns) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; pie Lielbriežiem Vietējas nozīmes
180 Valsts nozīmes Arheoloģija Rūcu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts; pie Degumiem un Ozolnieku ezera Valsts nozīmes
2792 Vietējas nozīmes Arhitektūra Otes muižas klēts 18. gs. b. Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; Atē Vietējas nozīmes
2791 Valsts nozīmes Arhitektūra Ates (Otes) ūdensdzirnavas 1795. Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; Atē Vietējas nozīmes
192 Reģiona nozīmes Arheoloģija Žagatu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; Žagatās Vietējas nozīmes
191 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sprīvuļu senkapi Viduslaiki- jaunie laiki Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; starp Sprīvuļiem un Kapukrogiem Vietējas nozīmes
190 Reģiona nozīmes Arheoloģija Uranažu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; pie Uranažiem Valsts nozīmes
189 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pūzupu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; pie Pūzupiem Vietējas nozīmes
188 Valsts nozīmes Arheoloģija Okānu senkapi (Akmeņkalns, Kapu kalns) Agrais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; pie Okāniem Valsts nozīmes
187 Reģiona nozīmes Arheoloģija Melderpuļķu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; pie Melderpuļķiem Valsts nozīmes
186 Valsts nozīmes Arheoloģija Malacu senkapi (Upuru vieta) Agrais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; pie Malaciem Valsts nozīmes
185 Reģiona nozīmes Arheoloģija Nāzupju pilskalns Vēlais bronzas - vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Kalncempju pagasts; Nāzupjos pie Pilskalniem Valsts nozīmes
193 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kudinavas senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Kudinava; pie Podniekiem Valsts nozīmes
2946 Reģiona nozīmes Māksla Soli 20.gs.30.g. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna; Liepnas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2945 Reģiona nozīmes Māksla Kancele 20.gs.30.g. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna; Liepnas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2944 Reģiona nozīmes Māksla Altāris 20.gs.30.g. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna; Liepnas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2796 Reģiona nozīmes Arhitektūra Liepnas pareizticīgo baznīca 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna; Vietējas nozīmes
2795 Reģiona nozīmes Arhitektūra Liepnas luterāņu baznīca 1935. -1937. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna; Valsts nozīmes
2794 Vietējas nozīmes Arhitektūra Liepnas muižas brūzis 19./20. gs. Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Liepna; Vietējas nozīmes
195 Valsts nozīmes Arheoloģija Purnavas senkapi (Kara kapi, Franču kapi) Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Purnava; pie Asariem Valsts nozīmes
2793 Vietējas nozīmes Arhitektūra Liepnas (Zendiku) kapliča 1785. - 1800. Alūksnes novads, Liepnas pagasts; Vietējas nozīmes
194 Vietējas nozīmes Arheoloģija Franciskopoles senkapi (Vecie kapi) Viduslaiki- jaunie laiki Alūksnes novads, Liepnas pagasts; pie Franciskopoles Vietējas nozīmes
2799 Vietējas nozīmes Arhitektūra Saieta nams 1900. Alūksnes novads, Malienas pagasts, "Brenci" Brencos Vietējas nozīmes
2798 Vietējas nozīmes Arhitektūra Malienas pagastskola (2 ēkas) 19. gs. v. Alūksnes novads, Malienas pagasts; Malienā Vietējas nozīmes
2797 Valsts nozīmes Arhitektūra Ērmaņu muižas kungu māja 19. gs. 2.c. Alūksnes novads, Malienas pagasts; Ērmaņos Valsts nozīmes
198 Reģiona nozīmes Arheoloģija Naglu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Malienas pagasts; pie Naglām, Pērkoniem un Dārzniekiem Valsts nozīmes
197 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kopmaņu senkapi (Kapu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Malienas pagasts; pie Kopmaņiem un Žīguriem Vietējas nozīmes
196 Reģiona nozīmes Arheoloģija Luņķu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Malienas pagasts; Luņķos pie Balodīšiem Valsts nozīmes
199 Reģiona nozīmes Arheoloģija Beterevas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Mālupes pagasts, Bāterava; Valsts nozīmes
2804 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sofijkalna pusmuižas klēts 19. gs. 2.c. Alūksnes novads, Mālupes pagasts, Sofikalns; Vietējas nozīmes
2800 Vietējas nozīmes Arhitektūra Mālupes muižas apbūve 19./20. gs. Alūksnes novads, Mālupes pagasts; Mālupes muižā Vietējas nozīmes
2802 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 2.c. Alūksnes novads, Mālupes pagasts; Mālupes muižā Vietējas nozīmes
2801 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 20. gs. s. Alūksnes novads, Mālupes pagasts; Mālupes muižā Vietējas nozīmes
201 Reģiona nozīmes Arheoloģija Upeskrastu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Mālupes pagasts; pie Upeskrastiem Valsts nozīmes
200 Valsts nozīmes Arheoloģija Tarvu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Mālupes pagasts; pie Tarvām Valsts nozīmes
204 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vuķu senkapi Agrais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts; Vuķos Vietējas nozīmes
203 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ignašu senkapi Viduslaiki- jaunie laiki Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts; Vaidavas upes labajā krastā pie bij. Ignašu kroga Vietējas nozīmes
202 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mellīšu senkapi (Zviedru kapi) Viduslaiki- jaunie laiki Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts; Mellīšu ezera Z krastā Vietējas nozīmes
205 Valsts nozīmes Arheoloģija Fiku senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Fjuki; Valsts nozīmes
206 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaseņicu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Jaseņeci; Valsts nozīmes
207 Reģiona nozīmes Arheoloģija Klementīnes senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Pededzes pagasts, Klementine; Vietējas nozīmes
2805 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pededzes pareizticīgo baznīca 1930. -1935. Alūksnes novads, Pededzes pagasts; "Ķurši", "Baznīca" Vietējas nozīmes
208 Reģiona nozīmes Arheoloģija Stuborovas senkapi (Krāsmata) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Pededzes pagasts; Lielajā Stuborovā Valsts nozīmes
2815 Vietējas nozīmes Arhitektūra Veclaicenes pareizticīgo baznīca 1892. Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; Veclaicenē Vietējas nozīmes
222 Valsts nozīmes Arheoloģija Vosvu Dieva kalns un Māras pēdas akmens - kulta vieta Dzelzs laikmets Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; starp Vosviem un Šķepastiem Valsts nozīmes
221 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zeņģu senkapi (Zviedru kapi) Viduslaiki - jaunie laiki Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; pie Zeņģiem Valsts nozīmes
220 Valsts nozīmes Arheoloģija Tilmanu senkapi (Zviedru kapi) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; pie Tilmaniem (Johansoniem) Valsts nozīmes
219 Reģiona nozīmes Arheoloģija Radziņu senkapi (Kapenes) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; pie Pūpoliem un Radziņiem Vietējas nozīmes
218 Valsts nozīmes Arheoloģija Kūriņkalnu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; pie Kūriņkalniem, Palpiera ezera A krastā Valsts nozīmes
217 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jāņkalnu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; pie Jāņkalniem Vietējas nozīmes
216 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķempju senkapi (Zviedru kapi) Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; pie Ķempjiem, Palpiera ezera R krastā Valsts nozīmes
215 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mauliņu senkapi (Zviedru kapi) Viduslaiki - jaunie laiki Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; pie Dimantiem (Mauliņiem) Valsts nozīmes
214 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dimantu Baznīcas kalns - kulta vieta Viduslaiki - jaunie laiki Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; pie Dimantiem (Mauliņiem) Vietējas nozīmes
213 Reģiona nozīmes Arheoloģija Maskaļu senkapi (Kapu kalns) Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; pie bij. Maskaļiem (Mazkalniem) Vietējas nozīmes
212 Valsts nozīmes Arheoloģija Drusku (Kornetu) pilskalns Dzelzs laikmets Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts; Druskās, Pilsezera Z krastā Valsts nozīmes
2819 Vietējas nozīmes Arhitektūra Zvana krēsls 1869. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; Zeltiņu kapu kapličā Vietējas nozīmes
228 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zeltiņu baznīcas kalns (Vecbaznīcas kalns) Viduslaiki - jaunie laiki Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; Zeltiņos Vietējas nozīmes
2824 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 1788. -1789. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā Valsts nozīmes
2823 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zeltiņu muižas krogs 19. gs. v. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā Vietējas nozīmes
2822 Reģiona nozīmes Arhitektūra Stallis - kučiera māja 18. gs. b. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā Vietējas nozīmes
2821 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. s. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā Vietējas nozīmes
2820 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zeltiņu muižas apbūve 18. gs. b., 19. gs. s. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; Zeltiņu muižā Vietējas nozīmes
2818 Vietējas nozīmes Arhitektūra Zeltiņu kapu kapliča 1869. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; Zeltiņu kapos Vietējas nozīmes
2817 Vietējas nozīmes Arhitektūra Zeltiņu luterāņu baznīca 1823. Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; Zeltiņos Vietējas nozīmes
227 Reģiona nozīmes Arheoloģija Medņu pilskalns Dzelzs laikmets Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; pie Pilskalniem (Medņiem) un Ceriņiem (Vidutiem) Valsts nozīmes
226 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vīksnu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts; pie bij. Lāčplēšiem (Vīksnām) pie Medņu pilskalna Valsts nozīmes
2718 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kūtis (2) 19. gs. b., 20. gs. 2.c. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2715 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kalpu mājas (3) 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
229 Reģiona nozīmes Arheoloģija Baltkauļu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Ziemera pagasts; pie bij. Baltkauļiem un bij. Ķikutiem Valsts nozīmes
2725 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 18. gs. b.- 19. gs. v. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2724 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pagrabs 19. gs. b. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2723 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ūdenstornis 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2722 Reģiona nozīmes Arhitektūra Stallis 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2721 Reģiona nozīmes Arhitektūra Rija 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2720 Reģiona nozīmes Arhitektūra Magazīna 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2719 Reģiona nozīmes Arhitektūra Lielā kūts ar uzbrauktuvi 1823., 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2717 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2716 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kambaris 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2714 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kalpotāju māja 19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2713 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. 2.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2712 Reģiona nozīmes Arhitektūra Mežkunga un mežsarga dzīvojamās mājas (2) 19. gs. b. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Vietējas nozīmes
2711 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kungu māja 18. gs. b. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Valsts nozīmes
2710 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ziemera muižas apbūve 18. b. -19. gs. 1.p. Alūksnes novads, Ziemera pagasts; Ziemera muižā Valsts nozīmes
234 Reģiona nozīmes Arheoloģija Spieķu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Ziemera pagasts; starp Spieķiem un Gailīšiem pie Spieķu ezera Valsts nozīmes
233 Vietējas nozīmes Arheoloģija Zamanu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Alūksnes novads, Ziemera pagasts; pie Zamaniem pie Vaidavas upes tilta Vietējas nozīmes
231 Reģiona nozīmes Arheoloģija Semeiku senkapi (Zviedru kapi) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Alūksnes novads, Ziemera pagasts; pie Semeikām Vietējas nozīmes
230 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalnmeijeru senkapi (Miroņkalns) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Alūksnes novads, Ziemera pagasts; pie Kalnmeijeriem un Niedrītēm Vietējas nozīmes
8339 Valsts nozīmes Industriālais Šaursliežu dzelzceļa līnija Alūksne-Gulbene, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs 1903. Alūksnes novads; no Alūksnes stacijas līdz Alūksnes novada robežai Valsts nozīmes
3238 Valsts nozīmes Māksla Altāris 18.gs.b. Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts, Ambeļi; Ambeļu katoļu baznīcā Valsts nozīmes
646 Reģiona nozīmes Arheoloģija Galvānu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts, Galvāni; Valsts nozīmes
647 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gņilojas Ručejas senkapi Senākais - agrais; vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts, Gļinaruča; Valsts nozīmes
648 Valsts nozīmes Arheoloģija Leperu pilskalns Senākais - agrais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts, Lauku Ļāperi; Valsts nozīmes
649 Reģiona nozīmes Arheoloģija Leperu senkapi Viduslaiki Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts, Lauku Ļāperi; Vietējas nozīmes
650 Reģiona nozīmes Arheoloģija Baranaukas pilskalns Senākais - vidējais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts, Lielā Baranovska; Valsts nozīmes
652 Reģiona nozīmes Arheoloģija Skromaņu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts, Skromoni; Valsts nozīmes
651 Valsts nozīmes Arheoloģija Skromaņu Greitas kalns - pilskalns Agrais - vidējais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts, Skromoni; Valsts nozīmes
656 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecstupelišķu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts, Vecie Stupeliški; Vietējas nozīmes
653 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kampānu - Kusiņu viduslaiku kapsēta Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts; starp Kampāniem un Mazajiem Kusiņiem Valsts nozīmes
655 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ubodišķu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts; Ubodišķos Valsts nozīmes
654 Valsts nozīmes Arheoloģija Melnais kalns - pilskalns Senākais - vidējais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts; starp Putāniem un Greižām Valsts nozīmes
3244 Valsts nozīmes Māksla Altāri (3) 18.gs.b. Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts, Bebrene; Bebrenes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
8728 Reģiona nozīmes Arhitektūra Čamaņu kapu kapliča 1821. Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts; pašvaldības (Čamaņu) kapi Vietējas nozīmes
8708 Reģiona nozīmes Arhitektūra Grāfu Zībergu - Plāteru dzimtas kapliča 1875. Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts; Bebrenes katoļu kapos Vietējas nozīmes
9024 Valsts nozīmes Arheoloģija Valaiņu pilskalns 5.-13. gs. Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts; pie Valaiņiem Valsts nozīmes
9022 Valsts nozīmes Arheoloģija Valaiņu apmetne un dobumakmens 11.-13. gs. Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts; "Valaiņi", pie Valaiņiem Valsts nozīmes
660 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ilzes pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts; starp Biteniekiem un Mālniekiem Valsts nozīmes
659 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ezeru senkapi (Franču kapi) Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts; pie Ezeriem Vietējas nozīmes
658 Valsts nozīmes Arheoloģija Dagu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Bebrenes pagasts; pie Dagiem Valsts nozīmes
8703 Vietējas nozīmes Arhitektūra Zemgales dzelzceļa stacija (tagad Zemgales katoļu baznīca) 1922.-1924. Augšdaugavas novads, Demenes pagasts, Zemgale; Vietējas nozīmes
8921 Valsts nozīmes Arheoloģija Robežnieku pilskalns ar apmetni I g.t.p.m.ē. - m.ē. I g.t. 1.puse Augšdaugavas novads, Demenes pagasts; Riču ezera ziemeļrietumu galā pie bij. Robežniekiem Valsts nozīmes
662 Reģiona nozīmes Arheoloģija Piparu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Dubnas pagasts, Pipari; Valsts nozīmes
663 Reģiona nozīmes Arheoloģija Svilišķu pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Dubnas pagasts, Sivilišķi; Valsts nozīmes
9021 Valsts nozīmes Arheoloģija Slobodas apmetne 2300.-1500. g.p.m.ē. Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts; Dvietes palienes dabas parkā, Dvietes kanāla kreisajā krastā, pie Viesītes ietekas Dvietes kanālā. Valsts nozīmes
9020 Valsts nozīmes Arheoloģija Grīvas ezera apmetne 3400.-2300. g.p.m.ē. Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts; Dvietes palienes dabas parkā, Dvietes kanāla kreisajā krastā, pie ietekas Grīvas (Skuķu) ezerā Valsts nozīmes
664 Valsts nozīmes Arheoloģija Dvietes apmetne Agrais neolīts - agrais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Dvietes pagasts; pie Niedrēm, Dvietes upes labajā kr. pie iztekas no Dvietes ezera Valsts nozīmes
9302 Reģiona nozīmes Arhitektūra Lašu luterāņu baznīca 1805. Augšdaugavas novads, Eglaines pagasts, Eglaine, Stendera iela 1; Reģiona nozīmes
3253 Reģiona nozīmes Māksla Kancele ap 1800. Augšdaugavas novads, Eglaines pagasts, Eglaine; Lašu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3251 Reģiona nozīmes Māksla Ērģeles ap 1805. 1924. Augšdaugavas novads, Eglaines pagasts, Eglaine; Lašu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3250 Reģiona nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts ap 1805. Augšdaugavas novads, Eglaines pagasts, Eglaine; Lašu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3249 Reģiona nozīmes Māksla Altāris ap 1800. Augšdaugavas novads, Eglaines pagasts, Eglaine; Lašu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
666 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lašu pilskalns Agrais - vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Eglaines pagasts, Eglaine; pie Eglaines krejotavas Valsts nozīmes
20 Reģiona nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Dzejnieka Raiņa dzīves vieta 1872.-1879. Augšdaugavas novads, Kalkūnes pagasts, Birkineļi; Valsts nozīmes
9194 Reģiona nozīmes Arhitektūra Birkineļu luterāņu baznīca 1830. Augšdaugavas novads, Kalkūnes pagasts; Birkineļu kapsēta Vietējas nozīmes
668 Valsts nozīmes Arheoloģija Baltkāju pilskalns (Napoleonova gora) ar apmetni Agrais - vidējais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Kalkūnes pagasts; Kiluškos, starp Laukugaļiem un Silmaļiem Valsts nozīmes
667 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kilušku senkapi Viduslaiki Augšdaugavas novads, Kalkūnes pagasts; Kiluškos, pie Grantiņiem Valsts nozīmes
9308 Valsts nozīmes Arhitektūra Kalupes katoļu baznīca ar žogu un vārtiem 1861. - 1882. Augšdaugavas novads, Kalupes pagasts, Kalupe, Dzirnavu iela 1; Valsts nozīmes
3258 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare un iekārta 1882. 1913. Augšdaugavas novads, Kalupes pagasts; Kalupes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
669 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķīšu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Kalupes pagasts; Ķīšos (Ķeišos) Valsts nozīmes
671 Reģiona nozīmes Arheoloģija Klajumu senkapi (Zviedru kapi) Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Laucesas pagasts; pie Klajumiem Vietējas nozīmes
672 Reģiona nozīmes Arheoloģija Janušanu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts, Jaunušāni; Valsts nozīmes
3263 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1931. Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts, Līksna; Līksnas katoļu baznīcā Valsts nozīmes
673 Vietējas nozīmes Arheoloģija Muntišķu senkapi (Mēra kapi) Viduslaiki Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts, Munciški; Vietējas nozīmes
9145 Reģiona nozīmes Arhitektūra Patmaļu kapu kapliča 1850., 1884. Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts, Patmaļi; Vietējas nozīmes
674 Reģiona nozīmes Arheoloģija Senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts, Ribaki; Vietējas nozīmes
8717 Valsts nozīmes Arhitektūra Līksnas katoļu baznīca 1909.-1013. Augšdaugavas novads, Līksnas pagasts, Vaikuļāni; "Draudzes māja" Valsts nozīmes
8713 Reģiona nozīmes Arhitektūra Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca 1936., 1958.-1961. Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Juzefova; "Pēteri" Vietējas nozīmes
675 Reģiona nozīmes Arheoloģija Markovas pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Markova; Valsts nozīmes
676 Vietējas nozīmes Arheoloģija Melderišķu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Melderiški; Vietējas nozīmes
677 Reģiona nozīmes Arheoloģija Nitišu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Nitiši; Valsts nozīmes
678 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rudanu senkapi (Franču kapi, Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Rudāni; Valsts nozīmes
679 Reģiona nozīmes Arheoloģija Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne Viduslaiki Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Slutiški; Vietējas nozīmes
8986 Valsts nozīmes Arhitektūra Slutišku sādža 18./19.gs. Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Slutiški; Valsts nozīmes
680 Valsts nozīmes Arheoloģija Dinaburgas viduslaiku pils Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Vecpils; Valsts nozīmes
681 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecračinas pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Vecračina; Valsts nozīmes
682 Vietējas nozīmes Arheoloģija Židinas senkapi Jaunie laiki Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts, Židina; Vietējas nozīmes
684 Reģiona nozīmes Arheoloģija Malagala apmetne Agrais; vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Nīcgales pagasts, Mālgals; Vietējas nozīmes
685 Reģiona nozīmes Arheoloģija Nīcgales Lielais akmens Jaunie laiki Augšdaugavas novads, Nīcgales pagasts; starp Nīcgali un Vārkavu Vietējas nozīmes
686 Reģiona nozīmes Arheoloģija Palazdiņu pilskalns Senākais - agrais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts, Liellazdas; Valsts nozīmes
9023 Valsts nozīmes Arheoloģija Grantiņu senkapi II 10.-12. gs. Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; pie Grantiņiem Valsts nozīmes
695 Valsts nozīmes Arheoloģija Melnaiskalns - pilskalns un apmetne Dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; starp Senčiem un Ķirškalniem Valsts nozīmes
694 Reģiona nozīmes Arheoloģija Varoņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; pie Varoņiem un Grantiņiem Vietējas nozīmes
692 Valsts nozīmes Arheoloģija Sidrabiņu pilskalns (Šantas kalns) Senākais - agrais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; pieSidrabiņiem (Kankariem) Valsts nozīmes
691 Valsts nozīmes Arheoloģija Rurānu Batarejas kalns - pilskalns un senkapi Senākais - agrais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; pie Rurāniem Valsts nozīmes
690 Valsts nozīmes Arheoloģija Lapsukalns - pilskalns Senākais - agrais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; pie Paradīzēm (Rajām) Valsts nozīmes
689 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalnišķu (Dvietes) pilskalns Senākais - agrais dzelzs laikmets; vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; pie Kalnājiem (Speķiem) Valsts nozīmes
688 Reģiona nozīmes Arheoloģija Grantiņu senkapi (Priežu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; pie Grantiņiem Vietējas nozīmes
687 Valsts nozīmes Arheoloģija Zamečkas pilskalns (Ozolkalns) Bronzas - dzelzs laikmets; viduslaiki - jaunie laiki Augšdaugavas novads, Pilskalnes pagasts; pie Avotiņiem un Stādiņiem Valsts nozīmes
6298 Reģiona nozīmes Arhitektūra Baltmuižas kungu māja ar parku 1801., 19. gs. 2.p. Augšdaugavas novads, Prodes pagasts; Indrānos Valsts nozīmes
701 Reģiona nozīmes Arheoloģija Paškānu (Bārenes) pilskalns Vēlais bronzas- senākais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Prodes pagasts; Paškānos pie Upītēm Valsts nozīmes
3266 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekta fragmenti 17.gs.v. Augšdaugavas novads, Salienas pagasts, Jaunborne; Jaunbornes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
699 Reģiona nozīmes Arheoloģija Līdaku apmetne Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Augšdaugavas novads, Salienas pagasts; pie Līdakām Vietējas nozīmes
698 Reģiona nozīmes Arheoloģija Upīšu viduslaiku kapsēta (Staroje kladbišče) Jaunie laiki Augšdaugavas novads, Salienas pagasts; pie bij. Upīšiem Valsts nozīmes
697 Valsts nozīmes Arheoloģija Janomoles senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Salienas pagasts; pie bij. Jaunmoles Valsts nozīmes
696 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kerkūzu apmetne Senākais - agrais dzelzs laikmets; viduslaiki Augšdaugavas novads, Salienas pagasts; Kerkūzos Vietējas nozīmes
3268 Valsts nozīmes Māksla Cara vārti 19.gs.I tr. Augšdaugavas novads, Skrudalienas pagasts, Skrundaliena; Skrudalienas pareizticīgo baznīcā Valsts nozīmes
700 Reģiona nozīmes Arheoloģija Voicišķu senkapi (Poļskoje kladbišče) Viduslaiki-jaunie laiki Augšdaugavas novads, Skrudalienas pagasts; pie Pļaviņām Vietējas nozīmes
3289 Valsts nozīmes Māksla Kancele 18.gs.s. Augšdaugavas novads, Subate, Baznīcas iela 30; Subates luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3285 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 19.gs. Augšdaugavas novads, Subate, Baznīcas iela 30; Subates luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3284 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1853. Augšdaugavas novads, Subate, Baznīcas iela 30; Subates luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3283 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu luktas un prospekts 18.gs.s. 19.gs. 1853. Augšdaugavas novads, Subate, Baznīcas iela 30; Subates luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3281 Valsts nozīmes Māksla Altāris 18.gs.s. Augšdaugavas novads, Subate, Baznīcas iela 30; Subates luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3280 Valsts nozīmes Māksla Altārdaļas sētiņa 18.gs.s. Augšdaugavas novads, Subate, Baznīcas iela 30; Subates luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6299 Valsts nozīmes Arhitektūra Subates luterāņu baznīca 1685. Augšdaugavas novads, Subate, Baznīcas iela 30; Valsts nozīmes
7430 Reģiona nozīmes Pilsētbūvniecība Subates pilsētas vēsturiskais centrs 16.-19.gs. Augšdaugavas novads, Subate; Valsts nozīmes
702 Valsts nozīmes Arheoloģija Kaķīšu pilskalns (Zamok) Senākais - vidējais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Sventes pagasts, Kaķīši; Valsts nozīmes
703 Valsts nozīmes Arheoloģija Kaķīšu senkapi Vidējais- vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Sventes pagasts, Kaķīši; Valsts nozīmes
705 Valsts nozīmes Arheoloģija Āpšukalns - pilskalns Senākais - agrais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Sventes pagasts; pie Rūķīšiem Valsts nozīmes
708 Reģiona nozīmes Arheoloģija Turību senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Sventes pagasts; pie Turībām Vietējas nozīmes
707 Reģiona nozīmes Arheoloģija Timšānu pilskalns (Zamok) Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Sventes pagasts; pie Timšāniem Valsts nozīmes
706 Valsts nozīmes Arheoloģija Sudmaļu pilskalns (Zamok) Senākais - agrais dzelzs laikmets; vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Sventes pagasts; pie Sudmaļiem Valsts nozīmes
704 Valsts nozīmes Arheoloģija Arāju pilskalns (Zamok) Senākais - agrais dzelzs laikmets; vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Sventes pagasts; pie Arājiem Valsts nozīmes
665 Reģiona nozīmes Arheoloģija Elkšņu senkapi (Franču kapi, Kungu kapi) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Augšdaugavas novads, Šēderes pagasts; pie Elkšņiem Vietējas nozīmes
3304 Valsts nozīmes Māksla Cilnis "Marijas pasludināšana" 17.gs.v. Augšdaugavas novads, Tabores pagasts, Elerne; Elerņas (Elkšņu) katoļu baznīcā Valsts nozīmes
6300 Valsts nozīmes Arhitektūra Elerņas (Elkšnu) katoļu baznīca ar mūra žogu 1651., 18. gs. Augšdaugavas novads, Tabores pagasts, Elerne; Valsts nozīmes
712 Valsts nozīmes Arheoloģija Lasiņu (Lasenbekas) pilskalns (Gorodoks) ar apmetni Dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Tabores pagasts, Lasenberga; Lasenbekas muižā Valsts nozīmes
711 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mednieku viduslaiku kapsēta Viduslaiki- jaunie laiki Augšdaugavas novads, Tabores pagasts; starp Medniekiem un Sviklišķiem Vietējas nozīmes
710 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lipikišķu senkapi Jaunie laiki Augšdaugavas novads, Tabores pagasts; pie Lipikišķu Ozoliem Vietējas nozīmes
709 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ellernas Āboltiņu apmetne Dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Tabores pagasts; pie Āboltiņiem Valsts nozīmes
713 Vietējas nozīmes Arheoloģija Sarkaņu senkapi Jaunie laiki Augšdaugavas novads, Vaboles pagasts, Sarkaņi; Vietējas nozīmes
9017 Vietējas nozīmes Arhitektūra Vaboles muižas apbūve ar parku 19.gs I.p., 20.gs. s. Augšdaugavas novads, Vaboles pagasts, Vabole; Vietējas nozīmes
8963 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecsalienas muižas pils 1870. Augšdaugavas novads, Vecsalienas pagasts, Černovka; "Červonkas pils" Valsts nozīmes
714 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sīķeles apmetne Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Augšdaugavas novads, Vecsalienas pagasts; Sīķelē, Daugavas krastā Vietējas nozīmes
716 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ezerstarpu senkapi Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Ezerstarpi; Valsts nozīmes
718 Valsts nozīmes Arheoloģija Maskavas senkapi Dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Maskovskaja; Valsts nozīmes
717 Reģiona nozīmes Arheoloģija Maskavas pilskalns (Gorodok) Dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Maskovskaja; Valsts nozīmes
720 Reģiona nozīmes Arheoloģija Višķu pilskalns (Gorodok) Dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Ostrova; Valsts nozīmes
719 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ostrovas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Ostrova; Valsts nozīmes
715 Reģiona nozīmes Arheoloģija Špogu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Špoģi; Daugavpils-Rēzeknes šosejas kreisajā pusē Valsts nozīmes
3324 Valsts nozīmes Māksla Sānu altāris 18.gs.s. Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Višķi, Krāslavas iela 2; Višķu katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3320 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1937. Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Višķi, Krāslavas iela 2; Višķu katoļu baznīcā Valsts nozīmes
9187 Valsts nozīmes Arhitektūra Višķu katoļu baznīca 1908.-1925. Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Višķi, Krāslavas iela 2A; Valsts nozīmes
721 Vietējas nozīmes Arheoloģija Višķu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Višķi; pie Višķu tehnikuma 1. māc. korpusa Valsts nozīmes
723 Reģiona nozīmes Arheoloģija Višķu viduslaiku kapsēta (Baznīcas kapi) un baznīcas vieta Viduslaiki - jaunie laiki Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Višķi; Vietējas nozīmes
722 Valsts nozīmes Arheoloģija Zabornajas (Podgurjes) pilskalns (Napoleona reduts, Gorodok) Dzelzs laikmets Augšdaugavas novads, Višķu pagasts; starp Zabornaju un Podgurji Valsts nozīmes
4194 Valsts nozīmes Māksla Portāli (2) 18.gs.70.g. Ādažu novads, Ādažu pagasts, Baltezers; Ādažu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
8332 Valsts nozīmes Arhitektūra Baltezera (Ādažu) luterāņu baznīca 1778.. Ādažu novads, Ādažu pagasts, Baltezers; Valsts nozīmes
8565 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi 1941. Ādažu novads, Ādažu pagasts; pie Baltezera (Ādažu) kapsētas Valsts nozīmes
8694 Reģiona nozīmes Arhitektūra Carnikavas luterāņu baznīca 1728., 1851.g. Ādažu novads, Carnikavas pagasts, Siguļi; Vietējas nozīmes
2088 Vietējas nozīmes Arheoloģija Baltgalvju Upurkalni - kulta vieta Jaunie laiki Ādažu novads, Carnikavas pagasts; pie Baltgalvjiem un Dzenīšiem Vietējas nozīmes
2831 Reģiona nozīmes Arhitektūra Baltinavas pareizticīgo baznīca 1901. Balvu novads, Baltinavas pagasts, Baltinava, Tilžas iela 11; Valsts nozīmes
2830 Vietējas nozīmes Arhitektūra Baltinavas pagasta tiesa 20. gs.30.g. Balvu novads, Baltinavas pagasts, Baltinava, Tilžas iela 5; Vietējas nozīmes
8618 Reģiona nozīmes Māksla Ērģeles 20.gs. 1.puse Balvu novads, Baltinavas pagasts, Baltinava; Baltinavas katoļu baznīcā Vietējas nozīmes
2827 Vietējas nozīmes Arhitektūra Baltinavas muižas parks 19. gs. 1.p. Balvu novads, Baltinavas pagasts, Baltinava; Vietējas nozīmes
2826 Reģiona nozīmes Arhitektūra Baltinavas katoļu baznīca 1909., 1920., 1931. Balvu novads, Baltinavas pagasts, Baltinava; Valsts nozīmes
2829 Vietējas nozīmes Arhitektūra Duļbovas motordzirnavas un saimniecības ēkas (2) 20. gs. s., 1934. Balvu novads, Baltinavas pagasts, Duļbova; Vietējas nozīmes
235 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķeišu senkapi (Kapu kalns, Bērzu kalns) Viduslaiki Balvu novads, Baltinavas pagasts, Keiši; Vietējas nozīmes
239 Valsts nozīmes Arheoloģija Alotāju kalns - pilskalns Vidējais dzelzs laikmets Balvu novads, Baltinavas pagasts, Puncuļova; Kārsavas - Baltinavas lielceļa labajā pusē Valsts nozīmes
238 Reģiona nozīmes Arheoloģija Aizelkšņu senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Baltinavas pagasts, Puncuļova; pie Puncuļevas kapsētas Valsts nozīmes
237 Valsts nozīmes Arheoloģija Puncuļevas pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Baltinavas pagasts, Puncuļova; Valsts nozīmes
236 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lukstenieku senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Baltinavas pagasts, Puncuļova; Valsts nozīmes
2828 Vietējas nozīmes Arhitektūra Brieksīnes kapu kapliča 20. gs. s. Balvu novads, Baltinavas pagasts; Brieksīnes kapos Vietējas nozīmes
8616 Vietējas nozīmes Māksla Ērģeles 20.gs. sāk. Balvu novads, Balvi, Baznīcas iela 1; Balvu katoļu baznīcā Vietējas nozīmes
2832 Vietējas nozīmes Arhitektūra Balvu katoļu baznīca 18. gs., 1805. Balvu novads, Balvi, Baznīcas iela 1; Valsts nozīmes
2833 Reģiona nozīmes Arhitektūra Balvu luterāņu baznīca 1913. -1915. Balvu novads, Balvi, Bērzpils iela 17; Valsts nozīmes
2835 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 1870. -1880. Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 46; Balvu muižā Vietējas nozīmes
2834 Reģiona nozīmes Arhitektūra Balvu muižas apbūve 1760., 1870. -1880. Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 46; Balvu muižā Vietējas nozīmes
9152 Vietējas nozīmes Arhitektūra Balvu kultūras nams 1954. Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 61; Vietējas nozīmes
9285 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Piemineklis Latgales partizānu pulka karavīriem Balvos 1919.-1922.; 1938., 1993. Balvu novads, Balvi, Partizānu iela 4; Valsts nozīmes
240 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lācupes viduslaiku kapsēta (Kara kapi) Viduslaiki - jaunie laiki Balvu novads, Balvu pagasts, Lācupe; pie Biseniekiem Vietējas nozīmes
242 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Balvu pagasts; Pilskalnā pie Sarkaņiem Valsts nozīmes
243 Vietējas nozīmes Arheoloģija Moziņku senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Balvu novads, Bērzkalnes pagasts, Moziņki; Vietējas nozīmes
245 Reģiona nozīmes Arheoloģija Silakroga viduslaiku kapsēta Viduslaiki- jaunie laiki Balvu novads, Bērzkalnes pagasts, Silakrogs; Vietējas nozīmes
244 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mežariju senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Bērzkalnes pagasts; pie Mežariju kapsētas Valsts nozīmes
8626 Reģiona nozīmes Māksla Altāris 19.gs. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils; Bērži, Bērzpils (Bēržu) katoļu baznīcā Vietējas nozīmes
2839 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bērzpils skola 1938. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils; Vietējas nozīmes
2838 Reģiona nozīmes Arhitektūra Bērzpils katoļu baznīca 1852. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils; Valsts nozīmes
252 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vārenes kalns - senkapi Viduslaiki - jaunie laiki Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils; pie Bērzpils vidusskolas Valsts nozīmes
2841 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bonifacovas muižas kungu māja 19. gs. v. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bonifacova; Vietējas nozīmes
247 Vietējas nozīmes Arheoloģija Domopoles senkapi (Kara kapi) Agrais dzelzs laikmets Balvu novads, Bērzpils pagasts, Domopole; Vietējas nozīmes
248 Reģiona nozīmes Arheoloģija Golvaru viduslaiku kapsēta Viduslaiki- jaunie laiki Balvu novads, Bērzpils pagasts, Golvari; pie kapsētas Vietējas nozīmes
249 Vietējas nozīmes Arheoloģija Gribkovas viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Balvu novads, Bērzpils pagasts, Gribkova; pie Berķeļiem Vietējas nozīmes
2843 Vietējas nozīmes Arhitektūra Salas zemnieku - zvejnieku sētu grupa - Salas ciems 19. gs. b. -20. gs. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Sola; Vietējas nozīmes
255 Reģiona nozīmes Arheoloģija Salas senkapi (Mēra kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Bērzpils pagasts, Sola; Valsts nozīmes
254 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bonifacovas senkapi (Priežu saliņa) Vidējais dzelzs laikmets Balvu novads, Bērzpils pagasts, Sola; Valsts nozīmes
2842 Vietējas nozīmes Arhitektūra Saksmales kapu kapliča 18./19. gs. Balvu novads, Bērzpils pagasts; Saksmales kapos Vietējas nozīmes
2840 Reģiona nozīmes Arhitektūra Bēržu kapu kapliča 19. gs. 1.p. Balvu novads, Bērzpils pagasts; Bēržu kapos Valsts nozīmes
253 Vietējas nozīmes Arheoloģija Beļausku senkapi Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Balvu novads, Bērzpils pagasts; pie Beļausku fermas Vietējas nozīmes
251 Valsts nozīmes Arheoloģija Upesgala apmetne Vidējais neolīts; vidējais dzelzs laikmets Balvu novads, Bērzpils pagasts; Ičas vecupes labajā krastā, Upesgala līcī Valsts nozīmes
250 Valsts nozīmes Arheoloģija Ičas apmetne Agrais neolīts - agrais bronzas laikmets Balvu novads, Bērzpils pagasts; Ičas upes lejastecē Valsts nozīmes
246 Reģiona nozīmes Arheoloģija Berzīnes pilskalns (Starij Zamok) Senākais - agrais dzelzs laikmets; vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Bērzpils pagasts; Bērzpils kapsētā Valsts nozīmes
260 Vietējas nozīmes Arheoloģija Krišjāņu senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Balvu novads, Krišjāņu pagasts, Krišjāņi; centrā Vietējas nozīmes
2853 Vietējas nozīmes Arhitektūra Putrānu kapu kapliča 19. gs. b. Balvu novads, Krišjāņu pagasts; Putrānu kapos Vietējas nozīmes
263 Valsts nozīmes Arheoloģija Rijnieku senkapi (Kara kapi) Senākais dzelzs laikmets; viduslaiki Balvu novads, Kubulu pagasts, Pērkoni; starp Rijniekiem un kapsētu, Pērkones ezera Z krastā Valsts nozīmes
262 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pērkones Zvirbuļu senkapi Agrais dzelzs laikmets Balvu novads, Kubulu pagasts, Pērkoni; pie Zvirbuļiem Vietējas nozīmes
261 Vietējas nozīmes Arheoloģija Kara kapi - senkapi Agrais dzelzs laikmets Balvu novads, Kubulu pagasts, Pērkoni; Vietējas nozīmes
264 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kapūnes senkapi Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Lazdukalna pagasts, Aizupe; pie Sarkangaliem Valsts nozīmes
265 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mastarīgu senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Balvu novads, Lazdukalna pagasts, Mastarīga; Vietējas nozīmes
266 Valsts nozīmes Arheoloģija Osas apmetne Vēlais mezolīts - vidējais neolīts Balvu novads, Lazdukalna pagasts, Osa; Piestiņas upītes krastā Valsts nozīmes
2854 Vietējas nozīmes Arhitektūra Augustovas katoļu baznīca 1826. Balvu novads, Lazdukalna pagasts; Augustovā Vietējas nozīmes
272 Vietējas nozīmes Arheoloģija Skubinovas viduslaiku kapsēta Viduslaiki- jaunie laiki Balvu novads, Lazdukalna pagasts; Skubinovā pie bij. pienotavas Vietējas nozīmes
271 Valsts nozīmes Arheoloģija Piestiņas apmetne Vidējais neolīts Balvu novads, Lazdukalna pagasts; Piestiņas vecupes kreisajā krastā, 2,5 km lejpus Osas Valsts nozīmes
270 Valsts nozīmes Arheoloģija Slaveitu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Lazdukalna pagasts; pie Slaveišu (Slaveitu) kapsētas Valsts nozīmes
269 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lieparu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Lazdukalna pagasts; pie Lieparu kapsētas Valsts nozīmes
268 Valsts nozīmes Arheoloģija Lagažas apmetne Vēlais neolīts - agrais bronzas laikmets Balvu novads, Lazdukalna pagasts; pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m no Lagažas upes ietekas Aiviekstē Valsts nozīmes
267 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Lazdukalna pagasts; pie bij. Pilskalniem Vietējas nozīmes
273 Vietējas nozīmes Arheoloģija Brontu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Balvu novads, Medņevas pagasts, Bronti; Vietējas nozīmes
275 Valsts nozīmes Arheoloģija Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Medņevas pagasts, Kangari; 1 km uz D no Kangaru centra Valsts nozīmes
274 Vietējas nozīmes Arheoloģija Baznīcas vieta - kulta vieta Dzelzs laikmets; jaunie laiki Balvu novads, Medņevas pagasts, Kangari; pie kapsētas Vietējas nozīmes
276 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lašku senkapi (Zviedru kapi) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Balvu novads, Medņevas pagasts, Lāški; Vietējas nozīmes
279 Vietējas nozīmes Arheoloģija Medņevas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Balvu novads, Medņevas pagasts, Medņeva; Vietējas nozīmes
278 Reģiona nozīmes Arheoloģija Medņevas senkapi (Stepu kalns, Kara kapi) Viduslaiki Balvu novads, Medņevas pagasts, Medņeva; Vietējas nozīmes
281 Vietējas nozīmes Arheoloģija Raču Raganu kalns - kulta vieta Jaunie laiki Balvu novads, Medņevas pagasts, Rači; pie Līdumniekiem Vietējas nozīmes
282 Valsts nozīmes Arheoloģija Skandīnes senkapi Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Medņevas pagasts, Skandīne; Valsts nozīmes
285 Reģiona nozīmes Arheoloģija Slotukalna senkapi Viduslaiki Balvu novads, Medņevas pagasts; starp Slotukalnu un Olūtavu Vietējas nozīmes
284 Valsts nozīmes Arheoloģija Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts) Senākais - agrais dzelzs laikmets Balvu novads, Medņevas pagasts; starp Kangariem un Kozlovu Valsts nozīmes
283 Valsts nozīmes Arheoloģija Karaļa kaps - senkapi Senākais - agrais dzelzs laikmets Balvu novads, Medņevas pagasts; starp Kangariem un Kozlovu Valsts nozīmes
280 Reģiona nozīmes Arheoloģija Aizgalīnes senkapi (Zviedru kapi) Viduslaiki - jaunie laiki Balvu novads, Medņevas pagasts; pie Aizgalīnes kapsētas Vietējas nozīmes
277 Valsts nozīmes Arheoloģija Loginu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Medņevas pagasts; pie Šķilbēnu pagasta Loginiem Valsts nozīmes
2857 Vietējas nozīmes Arhitektūra Annas Lužas sēta 19. gs. b. Balvu novads, Rugāju pagasts, Baldones; Vietējas nozīmes
2856 Vietējas nozīmes Arhitektūra Anastāsijas Losānes sēta 19. gs.40.g. -20. gs. Balvu novads, Rugāju pagasts, Baldones; Vietējas nozīmes
2855 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zenona Čudarāna sēta 19. gs. v. -20. gs. Balvu novads, Rugāju pagasts, Baldones; Vietējas nozīmes
287 Reģiona nozīmes Arheoloģija Medņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Balvu novads, Rugāju pagasts, Medņi; pie Vārnienas upes tilta Vietējas nozīmes
288 Reģiona nozīmes Arheoloģija Melnolīdumu viduslaiku kapsēta (Kara kapi) Viduslaiki Balvu novads, Rugāju pagasts, Melnlīdumi; Vārnienas upes krastā Vietējas nozīmes
289 Valsts nozīmes Arheoloģija Dzirnavsalas apmetne Vidējais neolīts - agrais bronzas laikmets Balvu novads, Rugāju pagasts, Mieriņi; Pededzes vecupes labajā krastā, Dzirnavsalas rajonā Valsts nozīmes
2860 Vietējas nozīmes Arhitektūra Andzelmas Limanānes sēta 19. gs. 2.p. -20. gs. Balvu novads, Rugāju pagasts, Nagļi; Vietējas nozīmes
2863 Reģiona nozīmes Arhitektūra Rugāju pareizticīgo baznīca 1913. Balvu novads, Rugāju pagasts, Rugāji; Vietējas nozīmes
2862 Vietējas nozīmes Arhitektūra Rugāju pagasta valdes ēka 20. gs.30.g. Balvu novads, Rugāju pagasts, Rugāji; Vietējas nozīmes
292 Vietējas nozīmes Arheoloģija Vēžu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Rugāju pagasts; pie Vēžiem Vietējas nozīmes
8320 Vietējas nozīmes Arhitektūra Nagļu (Reibānu) kapu kapliča 19.gs.b. Balvu novads, Rugāju pagasts; pie Madonas raj.robežas Vietējas nozīmes
2861 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pokratas kapu kapliča 20. gs.30.g. Balvu novads, Rugāju pagasts; pie Rugāju - Tilžas ceļa Vietējas nozīmes
297 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķeibenieku senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Rugāju pagasts; pie Tilžas pagasta Ķeibeniekiem Valsts nozīmes
293 Reģiona nozīmes Arheoloģija Aizstirnes senkapi (Vecie kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Rugāju pagasts; starp Aizstirni un Mazezeriņu Valsts nozīmes
291 Valsts nozīmes Arheoloģija Mašķu senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Rugāju pagasts; pie Mašķiem Valsts nozīmes
290 Reģiona nozīmes Arheoloģija Čušļu senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Rugāju pagasts; pie Čušļu kapsētas Valsts nozīmes
286 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sūra apmetne Neolīts Balvu novads, Rugāju pagasts; Bolupes labajā krastā pie Sūra attekas Vietējas nozīmes
294 Vietējas nozīmes Arheoloģija Tepenīcas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Balvu novads, Susāju pagasts, Tepenīca; pie karjera Vietējas nozīmes
295 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vedeniešu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Balvu novads, Susāju pagasts, Vēdenieši; Vedas upes kreisajā krastā Vietējas nozīmes
258 Valsts nozīmes Arheoloģija Mistra kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Balvu novads, Šķilbēnu pagasts, Porskova; Valsts nozīmes
2846 Vietējas nozīmes Arhitektūra Rekovas ambulance 20. gs.30.g. Balvu novads, Šķilbēnu pagasts, Rekova; Vietējas nozīmes
2845 Vietējas nozīmes Arhitektūra Rekovas (Polfandera) dzirnavas 1932. Balvu novads, Šķilbēnu pagasts, Rekova; Vietējas nozīmes
2850 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. b. Balvu novads, Šķilbēnu pagasts, Šķilbani; Šķilbēnu muižā Vietējas nozīmes
2849 Vietējas nozīmes Arhitektūra Šķilbēnu muižas apbūve 19. gs. b. Balvu novads, Šķilbēnu pagasts, Šķilbani; Šķilbēnu muižā Vietējas nozīmes
2848 Vietējas nozīmes Arhitektūra Šķilbēnu pareizticīgo baznīca 1926. Balvu novads, Šķilbēnu pagasts, Šķilbani; Vietējas nozīmes
2847 Vietējas nozīmes Arhitektūra Šķilbēnu (Rekovas) katoļu baznīca 1922. Balvu novads, Šķilbēnu pagasts, Šķilbani; Vietējas nozīmes
259 Valsts nozīmes Arheoloģija Sauciema senkapi Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Šķilbēnu pagasts; Sauciemā pie Dravām, Rikas upes labajā krastā Valsts nozīmes
257 Valsts nozīmes Arheoloģija Dzilnaskalns - senkapi (Kara kapi) Agrais dzelzs laikmets Balvu novads, Šķilbēnu pagasts; pie Plešovas kapsētas Valsts nozīmes
256 Valsts nozīmes Arheoloģija Daņilovkas senkapi I,II Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Balvu novads, Šķilbēnu pagasts; Daņilovkas silā pie Daņilovkas fermas Valsts nozīmes
2868 Vietējas nozīmes Arhitektūra Tilžas vecais luterāņu draudzes nams 1902. Balvu novads, Tilžas pagasts, Tilža; Vietējas nozīmes
2867 Vietējas nozīmes Arhitektūra Tilžas katoļu baznīca 1922. Balvu novads, Tilžas pagasts, Tilža; Valsts nozīmes
2866 Vietējas nozīmes Arhitektūra Tilžas draudzes skola, vēlāk pareizticīgo baznīca 1895. Balvu novads, Tilžas pagasts, Tilža; Vietējas nozīmes
2865 Vietējas nozīmes Arhitektūra Tilžas (Kokorevas) luterāņu baznīca 1927. Balvu novads, Tilžas pagasts, Tilža; Vietējas nozīmes
298 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunlemesnieku senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Tilžas pagasts; pie Jaunlemesniekiem Valsts nozīmes
296 Reģiona nozīmes Arheoloģija Doņikavas senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Balvu novads, Tilžas pagasts; Doņikavā Vietējas nozīmes
299 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ezersalas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Vectilžas pagasts; pie Ezersalām Valsts nozīmes
300 Vietējas nozīmes Arheoloģija Lavošnieku viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Balvu novads, Vecumu pagasts, Lavošnieki; Vietējas nozīmes
2874 Reģiona nozīmes Arhitektūra Viļakas luterāņu baznīca 1925. Balvu novads, Viļaka, Abrenes iela 15; Vietējas nozīmes
302 Reģiona nozīmes Arheoloģija Viļakas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Viļaka, Abrenes iela 17; Valsts nozīmes
2875 Reģiona nozīmes Arhitektūra Viļakas katoļu draudzes mācītājmāja 19. gs. b. Balvu novads, Viļaka, Baznīcas iela 54; Vietējas nozīmes
8633 Valsts nozīmes Māksla Kancele 1911. Balvu novads, Viļaka, Baznīcas iela 56; Viļakas katoļu baznīcā Vietējas nozīmes
8632 Valsts nozīmes Māksla Altāri (3) 1911. Balvu novads, Viļaka, Baznīcas iela 56; Viļakas katoļu baznīcā Vietējas nozīmes
2957 Valsts nozīmes Māksla Vitrāžas (13) 1911. Balvu novads, Viļaka, Baznīcas iela 56; Viļakas katoļu baznīcā Valsts nozīmes
2956 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1890. Balvu novads, Viļaka, Baznīcas iela 56; Viļakas katoļu baznīcā Valsts nozīmes
2876 Valsts nozīmes Arhitektūra Viļakas katoļu baznīca 1890. -1891. Balvu novads, Viļaka, Baznīcas iela 56; Valsts nozīmes
2877 Reģiona nozīmes Arhitektūra Viļakas pareizticīgo baznīca 1871. (1868) Balvu novads, Viļaka, Eržepoles iela 61; Valsts nozīmes
2878 Vietējas nozīmes Arhitektūra Viļakas slimnīcas morgs 1890. Balvu novads, Viļaka, Parka iela 2; Vietējas nozīmes
2879 Vietējas nozīmes Arhitektūra Skola 20. gs.30.g. Balvu novads, Viļaka, Pils iela 11; Vietējas nozīmes
2873 Vietējas nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. Balvu novads, Viļaka, Pils iela 11; Balvu novads, Viļaka, Pils iela 9; Viļakas muižā Vietējas nozīmes
2870 Vietējas nozīmes Arhitektūra Viļakas muižas apbūve 19. gs. b. Balvu novads, Viļaka, Pils iela 11; Balvu novads, Viļaka, Pils iela 9; Viļakas muižā Vietējas nozīmes
2871 Vietējas nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēkas (2) 19. gs. b. Balvu novads, Viļaka, Pils iela 9; Viļakas muižā Vietējas nozīmes
2872 Vietējas nozīmes Arhitektūra Žogs 19. gs. Balvu novads, Viļaka; Viļakas muižā Vietējas nozīmes
2869 Valsts nozīmes Arhitektūra Viļakas pilsdrupas 1293., 14. gs. Balvu novads, Viļaka; Viļakas ezera salā Valsts nozīmes
301 Valsts nozīmes Arheoloģija Viļakas viduslaiku pils Viduslaiki; 14. - 18. gs. Balvu novads, Viļaka; Viļakas ezera salā Valsts nozīmes
303 Reģiona nozīmes Arheoloģija Aizezeres senkapi Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Vīksnas pagasts, Aizezere; Vietējas nozīmes
304 Valsts nozīmes Arheoloģija Kauguru kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Vīksnas pagasts, Makšinava; Kupravas - Vīksnas lielceļa labajā pusē Valsts nozīmes
2881 Vietējas nozīmes Arhitektūra Mežariju vējdzirnavas 19. gs. b. Balvu novads, Vīksnas pagasts, Mežārija; Vietējas nozīmes
2880 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vīksnas pareizticīgo baznīca 20. gs. s. Balvu novads, Vīksnas pagasts, Vīksna; Vietējas nozīmes
307 Reģiona nozīmes Arheoloģija Miezāju senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Balvu novads, Vīksnas pagasts; pie Miezāju kapsētas Valsts nozīmes
306 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kačupes senkapi (Bābu kalns) Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Balvu novads, Vīksnas pagasts; pie Kačupes kapsētas un Pintuļiem Vietējas nozīmes
305 Vietējas nozīmes Arheoloģija Derdziņu senkapi Viduslaiki - jaunie laiki Balvu novads, Vīksnas pagasts; pie Derdziņu kapsētas un Andžiem Vietējas nozīmes
308 Valsts nozīmes Arheoloģija Cirnavas senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Balvu novads, Žīguru pagasts; Cirnavā (Čornavā), Viļakas - Katlešu lielceļa labajā pusē Valsts nozīmes
9313 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kurmenes muižas apbūve ar parku 19. gs. 1. puse Bauskas noads, Kurmenes pagasts, Kurmene; Reģiona nozīmes
9312 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kurmenes katoļu baznīca ar žogu 1870, 19.gadsimts; 1870. g. Bauskas noads, Kurmenes pagasts, Kurmene; Reģiona nozīmes
8586 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kinoteātris 1954. Bauskas novads, Bauska, Kalna iela 5; Vietējas nozīmes
8639 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne G. Fikem 17.gs. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Vietējas nozīmes
3001 Valsts nozīmes Māksla Torņa smailes noslēgums 17.gs. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2988 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne O.un F.Grothusiem 1597. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2987 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne N.Klotam 1598. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2986 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne J.Šulcam 1593. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2985 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne G.Tīzenhauzenam 17.gs.s. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2984 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne G.Šmola dzimtai 17.gs.II c. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2983 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne E.Šrēderei 16.gs.III c. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2982 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne D.Grothusam 1599. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2981 Valsts nozīmes Māksla Kancele 1762. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2973 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1891. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2972 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts 1766. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2970 Valsts nozīmes Māksla Baznīcēnu solu gali (2) 1640. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2969 Valsts nozīmes Māksla Baznīcēnu soli 18.gs. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
2968 Valsts nozīmes Māksla Altāris ar kokgriezumiem 1699. 1861. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Sv. Gara luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6167 Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Gara luterāņu baznīca ar kapliču un žogu. 1591. - 1594., 1623. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 13a; Valsts nozīmes
8643 Vietējas nozīmes Māksla Portāls 19.gs. 2.puse Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 26, k-1; Vietējas nozīmes
8642 Vietējas nozīmes Māksla Durvju komplekts 19.gs. 2.puse Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 26, k-1; Vietējas nozīmes
6168 Valsts nozīmes Arhitektūra Dreņģeru iebraucamā sēta 19. gs. IIp. Bauskas novads, Bauska, Plūdoņa iela 26, k-1; Valsts nozīmes
6169 Reģiona nozīmes Arhitektūra Rātsnams 17. - 20. gs. Bauskas novads, Bauska, Rātslaukums 1; Valsts nozīmes
8644 Vietējas nozīmes Māksla Durvju komplekts 19.gs. Bauskas novads, Bauska, Rīgas iela 13; Vietējas nozīmes
9172 Vietējas nozīmes Arhitektūra Mācītājmāja 19.gs. I p. Bauskas novads, Bauska, Rīgas iela 13; Vietējas nozīmes
8693 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā un veikalu ēka 19.gs.otrā puse, 1906.g. Bauskas novads, Bauska, Rīgas iela 41; Vietējas nozīmes
8659 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zirgu pasts 19.gs. 1.puse Bauskas novads, Bauska, Rīgas iela; 22a Vietējas nozīmes
9171 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bauskas Sv. Georgija pareizticīgo baznīca 1881. Bauskas novads, Bauska, Uzvaras iela 5; Vietējas nozīmes
6166 Valsts nozīmes Arhitektūra Bauskas pilsdrupas ar parku 15. gs. v., 1590. - 1599. Bauskas novads, Bauska; Mēmeles un Mūsas satekā Valsts nozīmes
7425 Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs 15.-19.gs. Bauskas novads, Bauska; Valsts nozīmes
311 Valsts nozīmes Arheoloģija Bauskas viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki; 14.- 18.gs. Bauskas novads, Bauska; Mēmeles un Mūsas satekā Valsts nozīmes
2959 Reģiona nozīmes Māksla Altāris 19.gs.II p. Bauskas novads, Bārbeles pagasts, Bārbele; Bārbeles luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6095 Reģiona nozīmes Arhitektūra "Evertu" zemnieku sēta 19. gs. 1.p. Bauskas novads, Bārbeles pagasts; Evertos Valsts nozīmes
310 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunzemju viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Bārbeles pagasts; pie Garbariem Valsts nozīmes
309 Valsts nozīmes Arheoloģija Pilveru pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Bārbeles pagasts; pie bij. Pilveriem un bij. Kapūnēm Valsts nozīmes
3004 Reģiona nozīmes Māksla Altāri (3) 18.gs.III c. Bauskas novads, Brunavas pagasts, Brunava; Brunavas katoļu baznīcā Valsts nozīmes
8914 Reģiona nozīmes Arhitektūra Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca 1865.-1866. Bauskas novads, Brunavas pagasts, Budberga; Vietējas nozīmes
8918 Reģiona nozīmes Māksla Baznīcas iekārta 19.gs. 60.g. Bauskas novads, Brunavas pagasts, Budberga; Budbergas Sv.Pāvila luterāņu baznīca Vietējas nozīmes
315 Reģiona nozīmes Arheoloģija Upenieku senkapi Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Bauskas novads, Brunavas pagasts; pie Upeniekiem Valsts nozīmes
314 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sviļu kalns - viduslaiku nocietinājums Viduslaiki- jaunie laiki Bauskas novads, Brunavas pagasts; pie Sviļiem un Būkām Vietējas nozīmes
313 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dzirnavu senkapi Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Bauskas novads, Brunavas pagasts; pie Dzirnavām Vietējas nozīmes
312 Reģiona nozīmes Arheoloģija Žluktenes senkapi Vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Brunavas pagasts; pie Birzniekiem un Ievlejām Valsts nozīmes
8 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Dzejnieka V.Plūdoņa dzimtās mājas 1874. Bauskas novads, Ceraukstes pagasts; Lejeniekos Valsts nozīmes
320 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķivuļu apmetne Vidējais dzelzs laikmets Bauskas novads, Ceraukstes pagasts; starp Ķivuļiem un Vējiem Valsts nozīmes
319 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķīķerkalns - viduslaiku kapsēta Viduslaiki- jaunie laiki Bauskas novads, Ceraukstes pagasts; pie Žigļu kapsētas Vietējas nozīmes
318 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vēju senkapi Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Bauskas novads, Ceraukstes pagasts; pie Vējiem Vietējas nozīmes
317 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mucenieku dobumakmens Vidējais dzelzs laikmets - viduslaiki Bauskas novads, Ceraukstes pagasts; pie Muceniekiem Valsts nozīmes
316 Valsts nozīmes Arheoloģija Aužeļu pilskalns ar apmetni Vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Ceraukstes pagasts; pie Aužeļiem Valsts nozīmes
8647 Valsts nozīmes Māksla Torņa smailes noslēgums 17.gs. beigas Bauskas novads, Codes pagasts, Code; Codes luterāņu baznīcā Vietējas nozīmes
8646 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1924. Bauskas novads, Codes pagasts, Code; Codes luterāņu baznīcā Vietējas nozīmes
8645 Valsts nozīmes Māksla Sienu gleznojumi (2) 20.gs. sāk. Bauskas novads, Codes pagasts, Code; Codes luterāņu baznīcā Vietējas nozīmes
3011 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare 18.gs. Bauskas novads, Codes pagasts, Code; Codes muižā Valsts nozīmes
3010 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 18.gs. Bauskas novads, Codes pagasts, Code; Codes muižā Valsts nozīmes
3007 Valsts nozīmes Māksla Kancele 17.gs.III c. Bauskas novads, Codes pagasts, Code; Codes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3006 Valsts nozīmes Māksla Altāris 17.gs., 20.gs.20.g. Bauskas novads, Codes pagasts, Code; Codes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6171 Valsts nozīmes Arhitektūra Codes muižas dzīvojamā ēka 18. gs. 2p., 1870. Bauskas novads, Codes pagasts, Code; Codes muižā Valsts nozīmes
6170 Valsts nozīmes Arhitektūra Codes luterāņu baznīca 1680. Bauskas novads, Codes pagasts, Code; Valsts nozīmes
323 Vietējas nozīmes Arheoloģija Velna kalns Dzelzs laikmets -jaunie laiki Bauskas novads, Codes pagasts; pie Žagarkalnu kapsētas Vietējas nozīmes
322 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ragaucku apmetne Vidējais- vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Codes pagasts; pie Ragauckiem Vietējas nozīmes
321 Valsts nozīmes Arheoloģija Čunkānu - Dreņģeru senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Codes pagasts; pie Dreņģeriem Valsts nozīmes
3012 Reģiona nozīmes Māksla Altāris 17.gs.III c. Bauskas novads, Dāviņu pagasts; Janču katoļu baznīcā Valsts nozīmes
9100 Reģiona nozīmes Arhitektūra Janču katoļu baznīca 1931. Bauskas novads, Dāviņu pagasts; "Janču baznīca" Vietējas nozīmes
8603 Reģiona nozīmes Arhitektūra Bruknas muižas kungu māja 18.gs. vidus, 19.gs. vidus Bauskas novads, Dāviņu pagasts; Bruknas muiža Vietējas nozīmes
326 Vietējas nozīmes Arheoloģija Lielauziņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Dāviņu pagasts; pie Lielauziņiem Vietējas nozīmes
325 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lielbruknas dzirnavu senkapi (Mucenieku dzirnavu kalns) Vidējais dzelzs laikmets Bauskas novads, Dāviņu pagasts; pie Bruknām, bij. Bruknu muiža Valsts nozīmes
324 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bruknas pilskalns Vidējais- vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Dāviņu pagasts; pie Bruknām, bij. Bruknu muiža Vietējas nozīmes
8604 Reģiona nozīmes Arhitektūra Bruknas muižas klētis (3) 19.gs. vidus Bauskas novads, Dāviņu pagasts; Bauskas novads, Dāviņu pagasts, māj.: "Bruņenieki"; Bruknas muiža Vietējas nozīmes
8602 Reģiona nozīmes Arhitektūra Bruknas muižas apbūve 18.gs. vidus - 19.gs. vidus Bauskas novads, Dāviņu pagasts; Bauskas novads, Dāviņu pagasts, māj.: "Bruņenieki"; Bruknas muiža Vietējas nozīmes
329 Reģiona nozīmes Arheoloģija Podiņu senkapi Vidējais dzelzs laikmets- viduslaiki Bauskas novads, Gailīšu pagasts; pie Podiņu kapsētas Valsts nozīmes
328 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kapenieku senkapi Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Bauskas novads, Gailīšu pagasts; pie Kapenieku kapsētas Valsts nozīmes
327 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kamardes pilskalns Dzelzs laikmets Bauskas novads, Gailīšu pagasts; Mūsas kreisajā krastā uz Z no Paliepām un Alejniekiem Vietējas nozīmes
8554 Reģiona nozīmes Arhitektūra Veļas māja 19.gs.beigas Bauskas novads, Iecava, Edvarta Virzas iela 1; Iecavas muiža Vietējas nozīmes
8551 Reģiona nozīmes Arhitektūra Bibliotēka 1908. Bauskas novads, Iecava, Grāfa laukums 1; Iecavas muiža Vietējas nozīmes
8552 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 1779. Bauskas novads, Iecava, Grāfa laukums 3; Iecavas muiža Vietējas nozīmes
8553 Reģiona nozīmes Arhitektūra Stallis 1880. Bauskas novads, Iecava, Grāfa laukums 4; Iecavas muiža Vietējas nozīmes
330 Reģiona nozīmes Arheoloģija Iecavas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Iecava, Pārupes iela 3/4; Vietējas nozīmes
8550 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vārtu sarga namiņi (3) 19.gs.beigas Bauskas novads, Iecava, Rīgas iela 6; Bauskas novads, Iecava, Upes iela 9; Iecavas muiža, Sila māja Vietējas nozīmes
9234 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Iecavas Brīvības piemineklis 1919., 1936. Bauskas novads, Iecava; Iecavas parks Valsts nozīmes
8555 Reģiona nozīmes Arhitektūra Tiltiņš 19.gs.beigas Bauskas novads, Iecava; Iecavas muiža Vietējas nozīmes
8549 Reģiona nozīmes Arhitektūra Iecavas muižas apbūve ar parku 18.gs. Bauskas novads, Iecava; Valsts nozīmes
6173 Valsts nozīmes Arhitektūra Iecavas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem 1641. - 1659., 1874., 1881. Bauskas novads, Iecava; Valsts nozīmes
332 Vietējas nozīmes Arheoloģija Klibju viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Iecavas pagasts; pie Klibjiem Vietējas nozīmes
336 Vietējas nozīmes Arheoloģija Sniķeru viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Iecavas pagasts; pie Sniķeriem Vietējas nozīmes
335 Valsts nozīmes Arheoloģija Rutenieku apmetne Vēlais neolīts Bauskas novads, Iecavas pagasts; pie Ruteniekiem Valsts nozīmes
334 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rājumnieku senkapi Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Iecavas pagasts; pie Rājumniekiem Valsts nozīmes
333 Vietējas nozīmes Arheoloģija Mazlēksnu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Iecavas pagasts; pie Mazlēksnām Vietējas nozīmes
331 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kļavu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Iecavas pagasts; pie Kļavām Vietējas nozīmes
340 Reģiona nozīmes Arheoloģija Spradžu apmetne un senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Īslīces pagasts; starp Spradžiem un Pluktiem Valsts nozīmes
339 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ružu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Īslīces pagasts; pie Ružiem Valsts nozīmes
338 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bajāru - Jaunzemju senkapi Viduslaiki Bauskas novads, Īslīces pagasts; pie Bajāriem Valsts nozīmes
3021 Valsts nozīmes Māksla Interjera apdare (4 telpās) 19.gs.s., 20.gs.70.g. Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Mežotne; Mežotnes muižas pilī Valsts nozīmes
6177 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 1797. - 19. gs. Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Mežotne; Mežotnes muižā Valsts nozīmes
6176 Valsts nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēkas (2) 1797. - 19. gs. Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Mežotne; Mežotnes muižā Valsts nozīmes
6175 Valsts nozīmes Arhitektūra Pils 1798. - 1802. Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Mežotne; Mežotnes muižā Valsts nozīmes
6174 Valsts nozīmes Arhitektūra Mežotnes muižas apbūve 18./19. gs. Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Mežotne; Mežotnes muižā Valsts nozīmes
343 Valsts nozīmes Arheoloģija Mežotnes centra senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Mežotne;centrā Valsts nozīmes
8556 Reģiona nozīmes Arhitektūra Jumpravmuižas parks ar parka arhitektūru 18., 19.gs. Bauskas novads, Mežotnes pagasts; Valsts nozīmes
8559 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kapela 19.gs.beigas Bauskas novads, Mežotnes pagasts; Jumpravmuižas parkā Vietējas nozīmes
8558 Reģiona nozīmes Arhitektūra Mākslīgās pilsdrupas 18.gs.beigas Bauskas novads, Mežotnes pagasts; Jumpravmuižas parkā Valsts nozīmes
8557 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parka paviljons 19.gs.sāk., 19.gs.beigas Bauskas novads, Mežotnes pagasts; Jumpravmuižas parkā Vietējas nozīmes
349 Vietējas nozīmes Arheoloģija Svēderu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Mežotnes pagasts; pie Upīšiem Vietējas nozīmes
348 Valsts nozīmes Arheoloģija Kugrēnu apmetne un senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Mežotnes pagasts; pie Kugrēniem Valsts nozīmes
347 Vietējas nozīmes Arheoloģija Krauču apmetne Vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Mežotnes pagasts; pie Kraučiem Vietējas nozīmes
346 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ļūdēnu apmetne Agrais- vidējais dzelzs laikmets Bauskas novads, Mežotnes pagasts; pie Ļūdēniem Vietējas nozīmes
345 Reģiona nozīmes Arheoloģija Diduļu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Mežotnes pagasts; pie Diduļiem Vietējas nozīmes
344 Reģiona nozīmes Arheoloģija Biezo senkapi un apmetne Vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Mežotnes pagasts; pie Bieziem Valsts nozīmes
342 Vietējas nozīmes Arheoloģija Jumpravas apmetne Dzelzs laikmets Bauskas novads, Mežotnes pagasts;Jumpravmuižas parkā Vietējas nozīmes
341 Vietējas nozīmes Arheoloģija Plūdoņu apmetne Agrais- vidējais dzelzs laikmets Bauskas novads, Mežotnes pagasts; Jumpravmuižas kapsētas teritorijā Valsts nozīmes
3029 Valsts nozīmes Māksla Parkets (2 telpās) 1765.-1769. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pilī Valsts nozīmes
3028 Valsts nozīmes Māksla Krāsnis (3) 1765.-1769. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pilī Valsts nozīmes
3027 Valsts nozīmes Māksla Kāpnes (2) 1738.-1740. 1765.- 1769. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pilī Valsts nozīmes
3026 Valsts nozīmes Māksla Griestu un sienu mākslinieciskā apdare (29 telpās) 1738.-1740. 1765.- 1769. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pilī Valsts nozīmes
3025 Valsts nozīmes Māksla Griestu gleznojumi (7 telpās) 1765.-1769. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pilī Valsts nozīmes
6187 Valsts nozīmes Arhitektūra Vārti un žogs 18. gs. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pils ansamblī Valsts nozīmes
6186 Valsts nozīmes Arhitektūra Staļļi ar saimniecības piebūvēm 18. gs. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle;Rundāles pils ansamblī Valsts nozīmes
6185 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 18. gs. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pils ansamblī Valsts nozīmes
6183 Valsts nozīmes Arhitektūra Krogs un kalpu māja ap 1800. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pils ansamblī Valsts nozīmes
6182 Valsts nozīmes Arhitektūra Dārznieka mājiņa 18. gs. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pils ansamblī Valsts nozīmes
6181 Valsts nozīmes Arhitektūra Pils 1736. -1740. 1763. - 1767. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Rundāles pils ansamblī Valsts nozīmes
6179 Valsts nozīmes Arhitektūra Kaucmindes muižas muižnieka dzīvojamā ēka ap 1800. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Kaucmindes muižā (Saulaine) Valsts nozīmes
6178 Valsts nozīmes Arhitektūra Rundāles pils apbūves ansamblis 1736. - 1740., 1764. - 1767. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; Valsts nozīmes
9175 Valsts nozīmes Arheoloģija Rundāles viduslaiku pils 16.-17. gs. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Pilsrundāle; "Rundāles pils", Rundāles pils muzeja teritorijā Valsts nozīmes
8608 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bornsmindes muižas kalpu mājas (2) 18.gs. 2.puse Bauskas novads, Rundāles pagasts, Ziedoņi; Vietējas nozīmes
8607 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bornsmindes muižas vecākās kungu mājas paliekas 16.gs. beigas Bauskas novads, Rundāles pagasts, Ziedoņi; Vietējas nozīmes
8606 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bornsmindes muižas kungu māja 18.gs. 2 puse - 19.gs. sāk., 1880.g. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Ziedoņi; Vietējas nozīmes
8605 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bornsmindes muižas apbūve ar parku 16.gs. beigas - 19.gs. Bauskas novads, Rundāles pagasts, Ziedoņi; Valsts nozīmes
351 Valsts nozīmes Arheoloģija Ziedoņu apmetne un senkapi Mezolīts; dzelzs laikmets Bauskas novads, Rundāles pagasts, Ziedoņi; Bornsmindes (Ziedoņu) parkā Valsts nozīmes
6180 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. Bauskas novads, Rundāles pagasts; Kaucmindes muižā Valsts nozīmes
3024 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne D. un K.Šepingiem 1592. Bauskas novads, Rundāles pagasts; Priedīšu kapos Valsts nozīmes
357 Vietējas nozīmes Arheoloģija Smēdes viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Rundāles pagasts; starp Krūmiņu un Smēdes fermām Vietējas nozīmes
356 Valsts nozīmes Arheoloģija Vīna kalns - pilskalns Vidējais dzelzs laikmets Bauskas novads, Rundāles pagasts; pie Mežotnes pilskalna Valsts nozīmes
355 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mežotnes senkapi Vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Rundāles pagasts; pie Mežotnes pārceltuves Valsts nozīmes
354 Valsts nozīmes Arheoloģija Mežotnes pilskalns ar senpilsētu Senākais; vidējais dzelzs laikmets- viduslaiki Bauskas novads, Rundāles pagasts; pie Mežotnes baznīcas Valsts nozīmes
353 Reģiona nozīmes Arheoloģija Līgotņu apmetne Vidējais dzelzs laikmets Bauskas novads, Rundāles pagasts; pie Līgotņiem Valsts nozīmes
352 Reģiona nozīmes Arheoloģija Cepļu viduslaiku kapsēta Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Bauskas novads, Rundāles pagasts; pie Aizupjiem Vietējas nozīmes
350 Reģiona nozīmes Arheoloģija Siepeļņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Rundāles pagasts; bij. Siepeļņos Vietējas nozīmes
9256 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vanagu (Rakanu) viduslaiku kapsēta 17. gs. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, "Vanagi"; Vietējas nozīmes
8598 Reģiona nozīmes Arhitektūra Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēka 1894. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne, Skolas iela 5; Vietējas nozīmes
3047 Reģiona nozīmes Māksla Plafonu gleznojumi (2 telpās) 19.gs.b. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne; Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēkā Valsts nozīmes
3046 Reģiona nozīmes Māksla Kamīns 19.gs.b. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne; Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēkā Valsts nozīmes
8601 Reģiona nozīmes Arhitektūra Tiltiņš pār Riju strautu 19.gs.beigas - 20.gs.sāk. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne; Kurmenes iela Vietējas nozīmes
8600 Reģiona nozīmes Arhitektūra Jaunās ūdensdzirnavas 1913. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne; Dzirnavu iela 5 Vietējas nozīmes
8599 Reģiona nozīmes Arhitektūra Skaistkalnes pagasta magazīna 19.gs. 1.puse Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne; Dzirnavu iela Vietējas nozīmes
8597 Reģiona nozīmes Arhitektūra Skaistkalnes muižas apbūve 19.gs. 1.puse - 20.gs. sāk. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne; Vietējas nozīmes
6189 Valsts nozīmes Arhitektūra Klosteris 18./19. gs. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne; Skaistkalnes katoļu baznīcas teritorijā Valsts nozīmes
6188 Valsts nozīmes Arhitektūra Skaistkalnes katoļu baznīca 1692. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne; Valsts nozīmes
8656 Valsts nozīmes Māksla Biktssoli (3) 17.gs. beigas Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Vietējas nozīmes
8651 Reģiona nozīmes Māksla Antependijs 19.gs. vidus Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Vietējas nozīmes
3041 Valsts nozīmes Māksla Sienu un velvju apdare 17.gs.b. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3040 Valsts nozīmes Māksla Sānu altāris ar skulptūrām (2) 18.gs.v. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3039 Valsts nozīmes Māksla Sānu altāris 19.gs.Ic. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3038 Valsts nozīmes Māksla Portāls 1692. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3036 Valsts nozīmes Māksla Kancele 17.gs.b. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3034 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 18.gs. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3033 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts 17./18.gs. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3031 Valsts nozīmes Māksla Baznīcēnu soli (20) 17.gs.b. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3030 Valsts nozīmes Māksla Altāris 17.gs.b. Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts; Skaistkalnes katoļu baznīcā Valsts nozīmes
8699 Valsts nozīmes Arhitektūra Ķiru vējdzirnavas 1903. Bauskas novads, Stelpes pagasts, māj.: "Rūtiņi"; Valsts nozīmes
8692 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 19.gs.sākums Bauskas novads, Stelpes pagasts; "Pliekšāni" Valsts nozīmes
361 Reģiona nozīmes Arheoloģija Stengu senkapi (Kara kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Stelpes pagasts; Pliekšānos Vietējas nozīmes
360 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķuņķu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Stelpes pagasts; pie Ķuņķiem Vietējas nozīmes
359 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ķuņķu Svētozols - kulta vieta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Stelpes pagasts; pie Ķuņķiem Vietējas nozīmes
358 Vietējas nozīmes Arheoloģija Berķu senkapi (Kapu sala) Vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Stelpes pagasts; pie Berķiem Vietējas nozīmes
3054 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 19.gs.s. Bauskas novads, Svitenes pagasts, Svitene; Svitenes muižas dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3053 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) 19.gs.s. Bauskas novads, Svitenes pagasts, Svitene; Svitenes muižas dzīv. ēkā Valsts nozīmes
6196 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. Bauskas novads, Svitenes pagasts, Svitene; Svitenes muižā Valsts nozīmes
6195 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. s. Bauskas novads, Svitenes pagasts, Svitene; Svitenes muižā Valsts nozīmes
6194 Valsts nozīmes Arhitektūra Kapliča 19. gs. b. Bauskas novads, Svitenes pagasts, Svitene; Svitenes muižā Valsts nozīmes
6193 Valsts nozīmes Arhitektūra Kalpu dzīvojamā un saimniecības ēka 19. gs. Bauskas novads, Svitenes pagasts, Svitene; vitenes muižā Valsts nozīmes
6192 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. s. Bauskas novads, Svitenes pagasts, Svitene; Svitenes muižā Valsts nozīmes
6191 Valsts nozīmes Arhitektūra Svitenes muižas apbūve 19. gs. s. Bauskas novads, Svitenes pagasts, Svitene; Svitenes muižā Valsts nozīmes
3049 Valsts nozīmes Māksla Kancele 1653. Bauskas novads, Svitenes pagasts; Bērsteles luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6190 Valsts nozīmes Arhitektūra Bērsteles luterāņu baznīca 1653.,1861. Bauskas novads, Svitenes pagasts; Bērstelē Valsts nozīmes
366 Reģiona nozīmes Arheoloģija Svitenes parka senkapi Vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Svitenes pagasts; Svitenes parkā Valsts nozīmes
365 Reģiona nozīmes Arheoloģija Putniņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Svitenes pagasts; pie Putniņiem Vietējas nozīmes
364 Reģiona nozīmes Arheoloģija Melnzemes kalns - apmetne Vidējais dzelzs laikmets Bauskas novads, Svitenes pagasts; pie Lediņiem un Ingsteļiem, Virsītes upes labajā krastā Valsts nozīmes
362 Reģiona nozīmes Arheoloģija Liksmaņu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Svitenes pagasts; pie Gubeņiem un Liksmaņiem Valsts nozīmes
8944 Vietējas nozīmes Arhitektūra Valles luterāņu baznīca 1781.-1785., 1874. Bauskas novads, Valles pagasts, Valle; Vietējas nozīmes
6 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Režisora A.Amtmaņa - Briedīša dzimtās mājas 1885. Bauskas novads, Valles pagasts; Zvanītāju - Bukās Valsts nozīmes
8572 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pētermuižas skola 1870.gadi Bauskas novads, Valles pagasts; Vietējas nozīmes
8701 Reģiona nozīmes Arhitektūra Jaunsaules luterāņu baznīca 1827.-1829. Bauskas novads, Vecsaules pagasts, Jaunsaule; Vietējas nozīmes
9101 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ozolaines katoļu baznīca 1861.-1864. Bauskas novads, Vecsaules pagasts; "Ozolītes" Vietējas nozīmes
373 Vietējas nozīmes Arheoloģija Stanišķenu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Vecsaules pagasts; starp Stanišķeniem un Krivackiem Vietējas nozīmes
372 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecsaules viduslaiku kapsēta (Baznīckalns) Viduslaiki Bauskas novads, Vecsaules pagasts; pie Teikām Valsts nozīmes
371 Reģiona nozīmes Arheoloģija Siliņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Bauskas novads, Vecsaules pagasts; pie Siliņu sulu ceha Valsts nozīmes
370 Vietējas nozīmes Arheoloģija Kandratēnu Mēra kalns - viduslaiku kapsēta Viduslaiki Bauskas novads, Vecsaules pagasts; pie Kandratēniem un Briežiem Vietējas nozīmes
369 Vietējas nozīmes Arheoloģija Likvertenes apmetne Viduslaiki Bauskas novads, Vecsaules pagasts; pie Jaunspārniņiem un Pārupēm pie Likvertenes strauta Vietējas nozīmes
368 Reģiona nozīmes Arheoloģija Grigaļu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Vecsaules pagasts; pie Grigaļiem un Bāriem Valsts nozīmes
367 Valsts nozīmes Arheoloģija Čapānu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Bauskas novads, Vecsaules pagasts; pie Čapāniem, Mēmeles labajā krastā Valsts nozīmes
374 Vietējas nozīmes Arheoloģija Vecumnieku viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki, Lakstīgalu iela 2; Vietējas nozīmes
3062 Reģiona nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare 19.gs.v. Bauskas novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki; Vecumnieku luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
8592 Vietējas nozīmes Arhitektūra Vecumnieku pamatskola 1887.-1889. Bauskas novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki; Bauskas iela 4 Vietējas nozīmes
8591 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecumnieku luterāņu baznīca ar kapsētu 1840.-1949. Bauskas novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki; Bauskas iela Vietējas nozīmes
377 Vietējas nozīmes Arheoloģija Čigānu kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Bauskas novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki; Vietējas nozīmes
376 Valsts nozīmes Arheoloģija Depreju senkapi (Zaimu kapi) Agrais dzelzs laikmets Bauskas novads, Vecumnieku pagasts; pie eprejām Valsts nozīmes
375 Reģiona nozīmes Arheoloģija Brūzeņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Vecumnieku pagasts; pie Brūzeņiem Vietējas nozīmes
379 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mazzeltiņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Bauskas novads, Viesturu pagasts; pie Mazzeltiņiem Vietējas nozīmes
378 Vietējas nozīmes Arheoloģija Galzemju senkapi Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Bauskas novads, Viesturu pagasts; pie Galzemjiem Vietējas nozīmes
382 Valsts nozīmes Arheoloģija Lejaskauļu senkapi (Kapsētas kalniņš) Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Amatas pagasts; pie Jaunkauļiem Valsts nozīmes
380 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bērzkalnu senkapi (Dārgumu kalniņš) Vēlais bronzas- vidējais dzelzs laikmets Cēsu novads, Amatas pagasts; pie Bērzkalniem, Melderupītes labajā krastā Valsts nozīmes
389 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rencēnu muižas viduslaiku kapsēta (Mēra kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Amatas pagasts; Rencēnu muižas parkā Vietējas nozīmes
388 Reģiona nozīmes Arheoloģija Palmēnu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Amatas pagasts; pie Palmēniem Vietējas nozīmes
387 Reģiona nozīmes Arheoloģija Olnieku viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Amatas pagasts; pie Olniekiem Vietējas nozīmes
386 Valsts nozīmes Arheoloģija Kurmju senkapi (Kapsētas kalniņš) Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Amatas pagasts; pie Kurmjiem Valsts nozīmes
385 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rēveļu senkapi un kulta vieta Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Amatas pagasts; pie Kalnasīļiem Vietējas nozīmes
384 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalnasīļu viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta (Svētais kalns) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Amatas pagasts; pie Kalnasīļiem Vietējas nozīmes
383 Valsts nozīmes Arheoloģija Kaikūņu senkapi Senākais - agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Amatas pagasts; pie Kaikūņiem Valsts nozīmes
381 Valsts nozīmes Arheoloģija Doļu pilskalns Dzelzs laikmets Cēsu novads, Amatas pagasts; pie Doļiem, Amatas kreisajā krastā Valsts nozīmes
9 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Bērzaines ģimnāzija 1825.-1915. Cēsu novads, Cēsis, Bērzaines iela 34; Valsts nozīmes
6198 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 18. gs. II p. Cēsu novads, Cēsis, Gaujas iela 6; Valsts nozīmes
9226 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dārza māja 19. gs. v. Cēsu novads, Cēsis, Gaujas iela 6A; Valsts nozīmes
8673 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Tēlnieku K. Jansona un A. Jansona dzīves un darba vieta 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Cēsu novads, Cēsis, Krasta iela 14; Cēsu novads, Cēsis, Dzirnavu iela 31; Cēsu novads, Cēsis, Dzirnavu iela 33; Cēsu novads Valsts nozīmes
3066 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 18.gs.II p. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Līvu iela 9; Valsts nozīmes
11 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Cēsu apriņķa skola 19.gs.s.-1915. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 6; Valsts nozīmes
6213 Reģiona nozīmes Arhitektūra Cēsu apriņķa skola 1805. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 6; Valsts nozīmes
3105 Valsts nozīmes Māksla Vitrāža 19.gs.b. ap 1884. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3104 Valsts nozīmes Māksla Vitrāža 1938. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3103 Valsts nozīmes Māksla Vitrāža 19.gs.b. ap 1884. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3099 Valsts nozīmes Māksla Portāls ar pūķu figūrām (2) 15.gs. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3098 Valsts nozīmes Māksla Piemineklis V.Pletenbergam 1855. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3095 Valsts nozīmes Māksla Kapenes fasāde 18.gs.I p. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3094 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksnes fragments V.Pletenbergam 1535. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3093 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne O.Šenkingam ap 1593. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3092 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne M.Zēgebādenai 1441. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3091 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne J.Freitāgam Loringhofenam 1494. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3090 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne H.Brigenejam Hāzenkampam 1549. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3089 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne D.Lodem 1518. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3088 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne A.Pjenacekai 1591. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3087 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne (Nr.25) 1415. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3086 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne (Nr.20) 1482. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3085 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne (Nr.19) 1470. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3084 Valsts nozīmes Māksla Kapa piemineklis J.Nideckim 1587. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3083 Valsts nozīmes Māksla Kancele 1754. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3079 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1907. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3078 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts un luktas 1907. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3077 Valsts nozīmes Māksla Altāris 1858. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6214 Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Jāņa luterāņu baznīca 1281. -1284., 1853. Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8; Valsts nozīmes
6202 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 18. - 19. gs. Cēsu novads, Cēsis, Muižas iela 5; Ruckas muižā Vietējas nozīmes
9258 Valsts nozīmes Arhitektūra Savrupmāja 1911. Cēsu novads, Cēsis, Palasta iela 11; Valsts nozīmes
395 Valsts nozīmes Arheoloģija Katrīnas baznīcas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Cēsis, Palasta iela 22; Vietējas nozīmes
6201 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks ar parka arhitektūru 18. gs. -20. gs. s. Cēsu novads, Cēsis, Piebalgas iela 19; Ruckas muižā Vietējas nozīmes
6200 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 18. gs. - 20. gs. s. Cēsu novads, Cēsis, Piebalgas iela 19; Ruckas muižā Vietējas nozīmes
6199 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ruckas muižas apbūve 18. gs. - 20. gs. 60. g. Cēsu novads, Cēsis, Piebalgas iela 19; Ruckas muižā Vietējas nozīmes
6203 Valsts nozīmes Arhitektūra Cēsu Vecās un Jaunās pils apbūves ansamblis ar parku 1207., 13. - 15. gs. Cēsu novads, Cēsis, Pils iela 9; Valsts nozīmes
6206 Valsts nozīmes Arhitektūra Cēsu viduslaiku pils drupas ar 3 priekšpiļu nocietinājumu mūriem 1207., 13. -15. gs. Cēsu novads, Cēsis, Pils laukums 11; Pils parkā Valsts nozīmes
6207 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 18. gs. Cēsu novads, Cēsis, Pils laukums 15; Valsts nozīmes
6204 Valsts nozīmes Arhitektūra Ratnīca - stallis 18. gs. Cēsu novads, Cēsis, Pils laukums 3; Valsts nozīmes
6205 Valsts nozīmes Arhitektūra Cēsu pilsmuižas muižnieka dzīvojamā ēka 13. -18. gs. Cēsu novads, Cēsis, Pils laukums 9; Valsts nozīmes
3067 Valsts nozīmes Māksla Panno 1936. Cēsu novads, Cēsis, Priedes iela 5/7; Valsts nozīmes
3070 Reģiona nozīmes Māksla Krāsns 19.gs.b. Cēsu novads, Cēsis, Raunas iela 11; Valsts nozīmes
3068 Reģiona nozīmes Māksla Krāsns 19.gs.b. Cēsu novads, Cēsis, Raunas iela 11; Valsts nozīmes
396 Valsts nozīmes Arheoloģija Konventa laukuma viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Cēsis, Raunas iela 14; Vietējas nozīmes
3073 Valsts nozīmes Māksla Fasādes dekoratīvā apdare 18./19.gs. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 16; Valsts nozīmes
6210 Valsts nozīmes Arhitektūra Tirgotāja nams 1788. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 16; Valsts nozīmes
3074 Reģiona nozīmes Māksla Sienas gleznojums 20.gs.I tr. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 19; Valsts nozīmes
10 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Komponista A.Kalniņa dzimtās mājas 1879. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 24; Valsts nozīmes
6211 Valsts nozīmes Arhitektūra Kultūras biedrības "Harmonija" ēka 18. gs. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 24; Valsts nozīmes
3075 Reģiona nozīmes Māksla Durvju komplekts 18.gs.b. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 47; Valsts nozīmes
6212 Reģiona nozīmes Arhitektūra "Princešu nams", dzīvojamā ēka 18. gs. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 47; Valsts nozīmes
6208 Reģiona nozīmes Arhitektūra Rātsnams ar piebūvi un sarga mājiņu 1767. Cēsu novads, Cēsis, Rīgas iela 7; Valsts nozīmes
397 Valsts nozīmes Arheoloģija Jāņa baznīcas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Cēsis, Torņa iela 2a; Vietējas nozīmes
7426 Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs 13.- 20.gs. Cēsu novads, Cēsis; pilsētas senākā daļa, kas veidojusies attīstoties apbūvei ap Livonuijas ordeņa pili, Vaļņu ielu, Palasta ielu, Lenču ielu, Vienības laukumu un Raunas ielu. Grafiskais plāns pielikumā. Valsts nozīmes
6197 Valsts nozīmes Arhitektūra Pilsētas nocietinājumu mūru fragmenti 14. gs. Cēsu novads, Cēsis; Vaļņu iela 12a, 16, 18, 20, 22, Palasta iela Valsts nozīmes
392 Valsts nozīmes Arheoloģija Cēsu viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki; 13.-17. gs. Cēsu novads, Cēsis; Pils parkā Valsts nozīmes
391 Vietējas nozīmes Arheoloģija Siļķu viduslaiku apmetne Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Cēsis; pie Siļķēm Vietējas nozīmes
390 Valsts nozīmes Arheoloģija Cēsu dzelzceļa stacijas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Cēsis; pie dzelzceļa stacijas Valsts nozīmes
394 Valsts nozīmes Arheoloģija Cēsu senpilsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Cēsis; pilsētas vēsturiskajā centrā Valsts nozīmes
393 Valsts nozīmes Arheoloģija Riekstu kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Cēsu novads, Cēsis; Pils parkā Valsts nozīmes
3112 Valsts nozīmes Māksla Vitrāžas (2) 1939. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši; Āraišu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3109 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1904. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši; Āraišu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6229 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kroga ēka 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši; Vāveres krogā Valsts nozīmes
6228 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kalēja mājiņa 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši; Vāveres krogā Valsts nozīmes
6227 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vāveres kroga apbūve 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši; Vāveres krogā Valsts nozīmes
6217 Valsts nozīmes Arhitektūra Āraišu luterāņu baznīca 13. -18. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši; Valsts nozīmes
6216 Valsts nozīmes Arhitektūra Āraišu muzejparka vēsturiskā apbūve 13. -20. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši; Valsts nozīmes
416 Reģiona nozīmes Arheoloģija Āraišu baznīcas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši; Āraišu luterāņu baznīcas teritorijā Vietējas nozīmes
3116 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 18.gs.III c. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Āraišu mācītājmuižā Valsts nozīmes
3115 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 18.gs.III c. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Āraišu mācītājmuižā Valsts nozīmes
6225 Reģiona nozīmes Arhitektūra Brušu pusmuižas apbūve 19. gs. 1.p. -20. gs. s. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Brušos Valsts nozīmes
6224 Valsts nozīmes Arhitektūra Lopu kūts ar gubeni 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Āraišu mācītājmuižā Valsts nozīmes
6223 Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis un vāgūzis 18. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Āraišu mācītājmuižā Valsts nozīmes
6222 Valsts nozīmes Arhitektūra Ledus pagrabs 18. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Āraišu mācītājmuižā Valsts nozīmes
6221 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Āraišu mācītājmuižā Valsts nozīmes
6220 Valsts nozīmes Arhitektūra Mācību māja 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Āraišu mācītājmuižā Valsts nozīmes
6219 Valsts nozīmes Arhitektūra Mācītāja māja 1783. -1786. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Āraišu mācītājmuižā Valsts nozīmes
6218 Valsts nozīmes Arhitektūra Āraišu mācītājmuižas apbūve ar parku 18. -19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši; Āraišu mācītājmuižā Valsts nozīmes
6226 Reģiona nozīmes Arhitektūra " Melturu " dzīvojamā rija 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Melturi; Valsts nozīmes
413 Vietējas nozīmes Arheoloģija Vāļu senkapi Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Vāļiem Valsts nozīmes
3107 Valsts nozīmes Māksla Krāsnis (2) 18.gs.II p. Cēsu novads, Drabešu pagasts; Drabešu muižas pilī Valsts nozīmes
6231 Valsts nozīmes Arhitektūra Vējdzirnavas 1852.g. Cēsu novads, Drabešu pagasts; Drabešu muižā, Vējdzirnavās Valsts nozīmes
6230 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzirnavnieka māja 19. gs. v. Cēsu novads, Drabešu pagasts; Drabešu muižā, Vējdzirnavās Valsts nozīmes
414 Reģiona nozīmes Arheoloģija Veclauču viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Veclaučiem Vietējas nozīmes
412 Reģiona nozīmes Arheoloģija Simtēnu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Simtēniem Vietējas nozīmes
411 Valsts nozīmes Arheoloģija Rakstu krustakmeņi Viduslaiki Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Rakstupītes un pie Rakstiem Vietējas nozīmes
410 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rakstu senkapi Senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Rakstiem Vietējas nozīmes
409 Vietējas nozīmes Arheoloģija Mazruku viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Mazrukiem Vietējas nozīmes
408 Reģiona nozīmes Arheoloģija Liepiņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Liepiņiem Vietējas nozīmes
407 Valsts nozīmes Arheoloģija Kalnamežiņu senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Kalnamežiņiem Valsts nozīmes
406 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalnaastīšu apmetne Vidējais- vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Kalnaastītēm Vietējas nozīmes
405 Reģiona nozīmes Arheoloģija Uplantu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie bij. Uplantiem Vietējas nozīmes
404 Reģiona nozīmes Arheoloģija Uplantu krustakmens Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie bij. Uplantiem Vietējas nozīmes
403 Reģiona nozīmes Arheoloģija Uplantu apmetne Viduslaiki Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie bij. Uplantiem Vietējas nozīmes
402 Valsts nozīmes Arheoloģija Ainavu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Drabešu pagasts; pie Ainavām Valsts nozīmes
401 Valsts nozīmes Arheoloģija Āraišu viduslaiku pils un apmetne Viduslaiki - jaunie laiki; 14.-17. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts; Āraišu ezera krastā Valsts nozīmes
400 Valsts nozīmes Arheoloģija Lejaspeļu senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Drabešu pagasts; 400 m no Lejaspeļiem Valsts nozīmes
399 Reģiona nozīmes Arheoloģija Krustkalnu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Drabešu pagasts; 300 m ZA Krustkalniem Vietējas nozīmes
398 Valsts nozīmes Arheoloģija Āraišu ezerpils Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Drabešu pagasts; Āraišu ezera saliņā Valsts nozīmes
6246 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzērbenes luterāņu baznīca 1839. -1842. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts, Dzērbene; Valsts nozīmes
432 Valsts nozīmes Arheoloģija Augstais kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Dzērbenes pagasts, Dzērbene; centrā Valsts nozīmes
3120 Valsts nozīmes Māksla Altāris 19.gs.40.g. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; Dzērbenes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3122 Valsts nozīmes Māksla Kancele 19.gs.40.g. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; Dzērbenes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3121 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu prospekts un luktas 19.gs.40.g. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; Dzērbenes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
440 Vietējas nozīmes Arheoloģija Žvirguļu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; pie Žvirguļiem Vietējas nozīmes
439 Vietējas nozīmes Arheoloģija Pavēņu pilskalns (Lielais Elka kalns) Dzelzs laikmets Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; pie Pavēņiem Valsts nozīmes
438 Reģiona nozīmes Arheoloģija Krustiņu senkapi (Mantas kalniņš) Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; pie Krustiņiem Valsts nozīmes
437 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunvepru viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; pie Jaunvepriem Vietējas nozīmes
436 Valsts nozīmes Arheoloģija Ķētu pilskalns Dzelzs laikmets Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; pie Ķētiem Valsts nozīmes
435 Reģiona nozīmes Arheoloģija Elku kalna senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; pie Elkiem Valsts nozīmes
434 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dzērbenes viduslaiku pils Viduslaiki; 14.-16. gs. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; Dzērbenes muižā Valsts nozīmes
433 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dzērbenes viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Dzērbenes pagasts; Dzērbenes luterāņu baznīcas teritorijā Vietējas nozīmes
6247 Valsts nozīmes Arhitektūra Vecpiebalgas muižas apbūve 19. gs. Cēsu novads, Inešu pagasts, Ineši; Vecpiebalgas muižā Valsts nozīmes
8899 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta
"Vectūļi - 1"
19.gs.s., ap 1830. Cēsu novads, Inešu pagasts; Vectūļi - 1 Vietējas nozīmes
6256 Valsts nozīmes Arhitektūra Leduspagrabs 19. gs. Cēsu novads, Inešu pagasts; Vecpiebalgas muižā Valsts nozīmes
6254 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 18. -19. gs. Cēsu novads, Inešu pagasts; Vecpiebalgas muižā Vietējas nozīmes
6252 Reģiona nozīmes Arhitektūra Magazīna 1810.g. Cēsu novads, Inešu pagasts; Vecpiebalgas muižā Valsts nozīmes
6251 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 19.gs. Cēsu novads, Inešu pagasts; Vecpiebalgas muižā Vietējas nozīmes
6248 Valsts nozīmes Arhitektūra Pils 19. gs. 1.c. Cēsu novads, Inešu pagasts; Vecpiebalgas muižā Valsts nozīmes
462 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gaigalu apmetne I,II Dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; starp Gaigaļiem un Pūpoliem Vietējas nozīmes
461 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas mācītājmuižas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; Rudumu (bij. mācītājmuižas) dārzā Vietējas nozīmes
460 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecdauguņu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Vecdauguņiem Vietējas nozīmes
459 Valsts nozīmes Arheoloģija Vecdauguņu senkapi (Smēdes kalniņš) Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Vecdauguņiem Valsts nozīmes
458 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vaišļu viduslaiku kapsēta Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Vaišļiem Vietējas nozīmes
457 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tožiņu viduslaiku kapsēta (Baudzīte) Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Tožiņiem Vietējas nozīmes
456 Reģiona nozīmes Arheoloģija Spietēnu viduslaiku kapsēta I,II Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Spietēniem Vietējas nozīmes
455 Reģiona nozīmes Arheoloģija Paulēnu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Paulēniem Vietējas nozīmes
454 Reģiona nozīmes Arheoloģija Orizoru senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Orizoriem Valsts nozīmes
453 Valsts nozīmes Arheoloģija Lodēnu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Lodēniem Valsts nozīmes
452 Vietējas nozīmes Arheoloģija Lejasburkānu pilskalns Dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Lejasburkāniem Vietējas nozīmes
451 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lejasbeķeru viduslaiku kapsēta Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Lejasbeķeriem Vietējas nozīmes
450 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lejaskaibēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Lejas Kaibēniem Vietējas nozīmes
449 Valsts nozīmes Arheoloģija Pīļupītes apmetne Dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Jēkuļiem, pie Pīļupītes ietekas Ineša ezerā Valsts nozīmes
448 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jauncelmu viduslaiku kapsēta Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Jauncelmiem Vietējas nozīmes
447 Valsts nozīmes Arheoloģija Jāņkalna senkapi (Zviedru kapi) Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Jāņkalniem Valsts nozīmes
446 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķemeru viduslaiku kapsēta Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Ķemeriem Vietējas nozīmes
445 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ļavēnu viduslaiku kapsēta Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Ļavēniem Vietējas nozīmes
444 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ezēnu apmetne Senākais - agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Ezēniem Vietējas nozīmes
443 Vietējas nozīmes Arheoloģija Baldiešēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Baldiešēniem Vietējas nozīmes
442 Vietējas nozīmes Arheoloģija Akmentiņu viduslaiku kapsēta un nostāstu vieta (Asins ieleja) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Inešu pagasts; pie Akmentiņiem Vietējas nozīmes
441 Valsts nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas senkapi (Krievu, Krīvu kapi) Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Inešu pagasts; Inešu ezera krastā pie Inesiešiem Valsts nozīmes
9140 Reģiona nozīmes Arhitektūra Jaunpiebalgas kroga apbūve 1800.,1840., 20. gs. Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Gaujas iela 21; Valsts nozīmes
8751 Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunpiebalgas luterāņu baznīca 1801.-1804., 1871.- 1873. Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Gaujas iela 23; Valsts nozīmes
465 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunpiebalgas viduslaiku kapsēta ar bij.Zvanu priedi Cieres kalnā Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga; starp mūzikas skolu, ēdnīcu un Cieres kalnu Vietējas nozīmes
3127 Valsts nozīmes Māksla Kancele 19.gs.b. Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga; Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3125 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1914. Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga; Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3124 Valsts nozīmes Māksla Altāris 19.gs.b. Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga; Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
469 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunpiebalgas senkapi (Zviedru kapi) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga; pie Jaunpiebalgas kapsētas Valsts nozīmes
13 Reģiona nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Gleznotāja K.Miesnieka dzimtās mājas 1887. Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; Vecviņķos Valsts nozīmes
12 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Komponista E.Dārziņa dzimtās mājas,Jaunpiebalgas pagastskola 1875. Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; Jāņskolā Valsts nozīmes
9042 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku sētas "Lejas Niklavas" rija 18. gs. Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; "Lejas Niklavas" Valsts nozīmes
476 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tūlijas pilskalns Dzelzs laikmets Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; Tūlijas upītes kreisajā krastā pie Vecjānēniem Valsts nozīmes
475 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecviekšeļu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) ar zvanu priedi Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; pie Vecviekšeļiem Vietējas nozīmes
473 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tīrumviekšeļu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; pie Tīrumviekšeļiem Vietējas nozīmes
472 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tīrumviekšeļu pilskalns (Dobu kalns, Krāsns augša) Vēlais bronzas laikmets - dzelzs laikmets Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; pie Tīrumviekšeļiem Valsts nozīmes
471 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mazķūģu senkapi (Naudas kalniņš, Lazdu kalniņš) Vēlais bronzas- agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; pie Mazķūģiem Valsts nozīmes
470 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lielmežu dobumakmens - kulta vieta Vidējais dzelzs laikmets - jaunie laiki Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; pie Kalnalielmežiem Vietējas nozīmes
468 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunģeistu viduslaiku kapsēta (Butkas kalniņš) Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; pie Jaunģeistiem Vietējas nozīmes
467 Vietējas nozīmes Arheoloģija Jānēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) Viduslaiki-jaunie laiki Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; pie Jānēniem Vietējas nozīmes
466 Valsts nozīmes Arheoloģija Ezerbricu senkapi (Kara kapi) Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; pie Ezerbriciem Valsts nozīmes
463 Valsts nozīmes Arheoloģija Bricu ezera mītne Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts; Bricu ezera DA daļā, saliņā Valsts nozīmes
8748 Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunantēnu rija 18.gs., 2004. Cēsu novads, Kaives pagasts; Jaunantēni Valsts nozīmes
481 Reģiona nozīmes Arheoloģija Urbju senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Kaives pagasts; pie Urbjiem Valsts nozīmes
480 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kaļķēnu viduslaiku kapsēta (Raga kalns) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Cēsu novads, Kaives pagasts; pie Kaļķēniem Vietējas nozīmes
479 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķizēnu svētavots, svētbirzs - kulta vieta Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Cēsu novads, Kaives pagasts; pie Ķizēniem Vietējas nozīmes
478 Valsts nozīmes Arheoloģija Šinku senkapi (Akmens kapi) Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Kaives pagasts; pie Šinkām Valsts nozīmes
477 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bumbu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Kaives pagasts; pie Bumbām Vietējas nozīmes
9260 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Cēsu kauju piemiņas vieta Liepā 1919., 1935. Cēsu novads, Liepas pagasts, Liepa; Rūpnīcas ielas malā, pie Liepas "Lielās Ellītes" Valsts nozīmes
484 Valsts nozīmes Arheoloģija Liepas Lielās Ellītes ala ar avotu - kulta vieta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Liepas pagasts, Liepa; pie Liepas pagastnama ēkas Valsts nozīmes
14 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vieta 1867.-1892. Cēsu novads, Liepas pagasts; Kalāčos Valsts nozīmes
8949 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Kalāči" 19.gs., 1876. Cēsu novads, Liepas pagasts; "Kalāči" Valsts nozīmes
483 Reģiona nozīmes Arheoloģija Brasliņu senkapi Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Liepas pagasts; pie Braslām Vietējas nozīmes
482 Reģiona nozīmes Arheoloģija Liepas viduslaiku kapsēta Viduslaiki Cēsu novads, Liepas pagasts; Liepas muižā Vietējas nozīmes
8812 Valsts nozīmes Arhitektūra Līgatnes papīrfabrikas direktoru viesu nams (vēlāk bērnudārzs) 1914. Cēsu novads, Līgatne, Gaujas iela 7; Valsts nozīmes
486 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zanderu senkapi Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Līgatne; 400 m uz ZR no Zanderu kapsētas kapličas Valsts nozīmes
485 Valsts nozīmes Arheoloģija Līgatnes pilskalns Bronzas - senākais dzelzs laikmets; viduslaiki -jaunie laiki Cēsu novads, Līgatne; 400 m no Cēsu ielas Valsts nozīmes
7427 Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs 19.gs. Cēsu novads, Līgatne; Valsts nozīmes
3131 Reģiona nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) 20.gs.50.g. Cēsu novads, Līgatne; Kultūras namā Valsts nozīmes
3130 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare 1905. Cēsu novads, Līgatne; Centra kapu kapličā Valsts nozīmes
492 Reģiona nozīmes Arheoloģija Upesmuižnieku viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Līgatnes pagasts; pie Upesmuižniekiem Vietējas nozīmes
491 Valsts nozīmes Arheoloģija Vecsprinkšļu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Līgatnes pagasts; pie Sprinkšļu dzirnavām, Līgatnes upītes kreisajā krastā Valsts nozīmes
490 Reģiona nozīmes Arheoloģija Incēnu viduslaiku kapsēta un kapelas vieta (Kapu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Līgatnes pagasts; pie Lielincēniem Vietējas nozīmes
489 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalnatītmaņu pilskalns Dzelzs laikmets Cēsu novads, Līgatnes pagasts; pie Kalnatītmaņiem Vietējas nozīmes
488 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalnamuižnieku viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Līgatnes pagasts; pie Kalnamuižniekiem Vietējas nozīmes
487 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ratnieku senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Līgatnes pagasts; pie Briņķiem Vietējas nozīmes
496 Reģiona nozīmes Arheoloģija Salu senkapi (Velna klēpis) Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Mārsnēnu pagasts; pie Salām Vietējas nozīmes
495 Vietējas nozīmes Arheoloģija Plēpju senkapi Bronzas laikmets Cēsu novads, Mārsnēnu pagasts; pie Plēpjiem Vietējas nozīmes
494 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dambju viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) Viduslaiki Cēsu novads, Mārsnēnu pagasts; pie Dambjiem Vietējas nozīmes
493 Reģiona nozīmes Arheoloģija Austriņu viduslaiku kapsēta un kulta vieta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Mārsnēnu pagasts; pie Austriņiem Vietējas nozīmes
499 Valsts nozīmes Arheoloģija Nītaures viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Nītaures pagasts, Nītaure; centrā Valsts nozīmes
503 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ķēču pilskalns Dzelzs laikmets Cēsu novads, Nītaures pagasts; pie Vieļavu fermas Valsts nozīmes
502 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecsārtēnu senkapi I,II (Sārta kalns) Agrais - vidējais dzelzs laikmets Cēsu novads, Nītaures pagasts; pie Vecsārtēniem Valsts nozīmes
501 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mergupju viduslaiku kapsēta (Kapu kalns, Zviedru kalns) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Nītaures pagasts; pie Mergupjiem Vietējas nozīmes
500 Valsts nozīmes Arheoloģija Asaru senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Cēsu novads, Nītaures pagasts; pie Asaru ezera Valsts nozīmes
498 Reģiona nozīmes Arheoloģija Annasmuižas senkapi (Vasu kalns) Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Nītaures pagasts; Nītaures - Līgatnes ceļa 8. km pie Akmeņkalniem Valsts nozīmes
497 Valsts nozīmes Arheoloģija Nītaures pilskalns (Vaļņa kalns) Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Nītaures pagasts; 1 km no Nītaures, Ieriķu ceļa malā, Mergupes labajā krastā Valsts nozīmes
16 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Dzejnieka E.Treimaņa - Zvārguļa dzīves vieta un kaps 1866.-1950. Cēsu novads, Priekuļu pagasts, Leukādijas; Valsts nozīmes
8938 Reģiona nozīmes Industriālais Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas ēka ar šķūni 1922.-1934. Cēsu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi, Selekcijas iela 3; Valsts nozīmes
6258 Valsts nozīmes Arhitektūra Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka 18. gs. b.,19.gs.b. Cēsu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi; Jāņmuižā Valsts nozīmes
3138 Valsts nozīmes Māksla Mansarda logu apdare 18.gs.b. Cēsu novads, Priekuļu pagasts; Jāņmuižas dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3137 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās) 18.gs.II p. Cēsu novads, Priekuļu pagasts; Jāņmuižas dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3136 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 18.gs.II p. Cēsu novads, Priekuļu pagasts; Jāņmuižas dzīv. ēkā Valsts nozīmes
505 Valsts nozīmes Arheoloģija Kampu - Ģūģeru senkapi, apmetne un kulta akmens Dzelzs laikmets Cēsu novads, Priekuļu pagasts; starp Piļiem, Kampiem un Ģūģeriem Valsts nozīmes
504 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rubeņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki; 16.-17.gs Cēsu novads, Priekuļu pagasts; pie Rubeņiem Vietējas nozīmes
506 Reģiona nozīmes Arheoloģija Auciema viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts, Auciems; centrā, Cēsu - Limbažu šosejas kreisajā pusē Vietējas nozīmes
6259 Vietējas nozīmes Arhitektūra Raiskuma pagastnama, pagastskolas, saimniecības ēku apbūve ar parku 19. gs. 2.p. Cēsu novads, Raiskuma pagasts, Raiskums; Valsts nozīmes
9299 Valsts nozīmes Arheoloģija Ķelderu senkapi 1. gt. pr. Kr. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; starp Silauniekiem un bij. Ķelderiem Valsts nozīmes
9298 Valsts nozīmes Arheoloģija Silaunieku senkapi 1. gt. pr. Kr. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Silauniekiem Valsts nozīmes
9228 Valsts nozīmes Arheoloģija Kvēpenes meža senkapi 1. gt. p.m.ē. b. -6. gs. m.ē. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Kvēpenes mežā, 1 km uz Z no Kvēpeņu mājām Valsts nozīmes
3149 Valsts nozīmes Māksla Sienu un griestu gleznojumi 18.gs.50.g. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3148 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 18.gs.II p. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3147 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 18.gs.II p. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3146 Valsts nozīmes Māksla Kāpnes 18.gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3145 Vietējas nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare, griestu veidojums 18.gs.II un III c. 19.gs.b. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3144 Valsts nozīmes Māksla Durvju vērtnes 18.gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3143 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 18.gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas muižnieka dzīv. ēkā Valsts nozīmes
3142 Valsts nozīmes Māksla Kapa piemineklis S.Kampenhauzenai 18.gs.90.g. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas kapličā Valsts nozīmes
3141 Valsts nozīmes Māksla Kapa piemineklis H.J.Kampenhauzenai 18.gs.70.g. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas kapličā Valsts nozīmes
3140 Valsts nozīmes Māksla Durvju vērtnes - vārti 1769. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižas kapličā Valsts nozīmes
6272 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 18. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Valsts nozīmes
6271 Valsts nozīmes Arhitektūra Kapliča 1760. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Valsts nozīmes
6270 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzirnavu māja 18. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Vietējas nozīmes
6269 Valsts nozīmes Arhitektūra Alus brūzis 18. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Vietējas nozīmes
6268 Vietējas nozīmes Arhitektūra Krogs 18. gs. b. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Valsts nozīmes
6267 Valsts nozīmes Arhitektūra Kūts 18. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Vietējas nozīmes
6266 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 18. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Valsts nozīmes
6265 Valsts nozīmes Arhitektūra Pagrabs 18. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Vietējas nozīmes
6264 Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis - vāgūzis 19. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuiža Valsts nozīmes
6263 Valsts nozīmes Arhitektūra Tējas namiņš 18. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Valsts nozīmes
6262 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 18. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Valsts nozīmes
6261 Valsts nozīmes Arhitektūra Muižnieka dzīvojamā ēka 1732., 18. gs.50.g. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuižā Valsts nozīmes
6260 Valsts nozīmes Arhitektūra Ungurmuižas apbūve ar parku 18. gs. 1.p. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Ungurmuiža Valsts nozīmes
9174 Valsts nozīmes Arheoloģija Skasteru meža senkapi un bļodakmens 2.-9. gs. Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Skasteru mežs Valsts nozīmes
526 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sveķu Sila senkapi Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; Sveķu silā Valsts nozīmes
525 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bundes senkapi (Krievu, Zviedru kapi) Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; starp Bundēm un Mežciemiem Valsts nozīmes
524 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zaļkalnu senkapi Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Zaļkalniem Valsts nozīmes
523 Valsts nozīmes Arheoloģija Strīķupītes senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Strīķupītes ietekas Gaujā Valsts nozīmes
522 Valsts nozīmes Arheoloģija Ureles pilskalns (Baznīcas kalns) Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Rozēm Valsts nozīmes
521 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rideļu senkapi I (Miroņu kalniņš),II Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Rideļiem Vietējas nozīmes
520 Reģiona nozīmes Arheoloģija Laiviņu senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Laiviņiem Valsts nozīmes
519 Valsts nozīmes Arheoloģija Kvēpenes pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Kvēpeniem Valsts nozīmes
518 Reģiona nozīmes Arheoloģija Teņņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Jaunteņņiem Vietējas nozīmes
517 Vietējas nozīmes Arheoloģija Rūju viduslaiku kapsēta (Lielais kalns) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Jaunrūjām Vietējas nozīmes
516 Vietējas nozīmes Arheoloģija Jaunmežciema viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Jaunmežciema grantsbedrēm Vietējas nozīmes
515 Valsts nozīmes Arheoloģija Gribžu senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Gribžām Valsts nozīmes
514 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gailonu viduslaiku kapsēta (Ozolkalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Gailonēm Vietējas nozīmes
513 Reģiona nozīmes Arheoloģija Emerķu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) ar krustakmeņiem Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Emerķiem Vietējas nozīmes
512 Valsts nozīmes Arheoloģija Dumpju senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Dumpjiem Valsts nozīmes
511 Vietējas nozīmes Arheoloģija Dimdu viduslaiku kapsēta (Vecais kapsētas tīrums) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Dimdām Vietējas nozīmes
510 Valsts nozīmes Arheoloģija Cēsnieku senkapi (Kuplais kalniņš) Vēlais bronzas - agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Cēsniekiem Valsts nozīmes
509 Valsts nozīmes Arheoloģija Zeltiņu senkapi (Vējakroga senkapi) Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie bij. Zeltiņiem, tag. Kalnsētām Valsts nozīmes
508 Reģiona nozīmes Arheoloģija Baķu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Baķiem Vietējas nozīmes
507 Valsts nozīmes Arheoloģija Avotiņu senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Raiskuma pagasts; pie Avotiņiem Valsts nozīmes
9102 Reģiona nozīmes Arhitektūra Skujenes luterāņu baznīca 1841., 1901. Cēsu novads, Skujenes pagasts, Skujene; "Skujenes baznīca" Vietējas nozīmes
550 Reģiona nozīmes Arheoloģija Skujenes viduslaiku pils Viduslaiki; 14.-16. gs. Cēsu novads, Skujenes pagasts, Skujene; centrā pie luterāņu baznīcas Valsts nozīmes
3161 Reģiona nozīmes Māksla Ērģeles 1903. Cēsu novads, Skujenes pagasts; Skujenes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
9169 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ežu (Māļu) pareizticīgo baznīca 1872. Cēsu novads, Skujenes pagasts; "Māļu baznīca" Vietējas nozīmes
551 Valsts nozīmes Arheoloģija Drapmaņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Skujenes pagasts; starp Drapmaņiem un Drapmaņu ezeru Valsts nozīmes
549 Reģiona nozīmes Arheoloģija Taurupju senkapi Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Skujenes pagasts; pie Vidustaurupēm Valsts nozīmes
548 Reģiona nozīmes Arheoloģija Skujenes baznīcas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Skujenes pagasts; pie Skujenes luterāņu baznīcas Vietējas nozīmes
547 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sišu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Skujenes pagasts; pie Sišiem Vietējas nozīmes
546 Reģiona nozīmes Arheoloģija Māļu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Skujenes pagasts; pie Māļiem Vietējas nozīmes
545 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķiberes senkapi (Ķiberes kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Cēsu novads, Skujenes pagasts; pie Ķiberēm Vietējas nozīmes
544 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ģībēnu senkapi Vidējais- vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Skujenes pagasts; pie Ģībēniem Valsts nozīmes
543 Reģiona nozīmes Arheoloģija Drapmaņu Baznīcas kalns - kulta vieta Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Skujenes pagasts; pie Drapmaņiem Vietējas nozīmes
560 Valsts nozīmes Arheoloģija Īvantu senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Stalbes pagasts, Rozula; Elles purva malā pie Īvantiem Valsts nozīmes
559 Valsts nozīmes Arheoloģija Rozbeķu viduslaiku pils Viduslaiki -jaunie laiki; 14.-17. gs. Cēsu novads, Stalbes pagasts, Rozula; pie Vecmuižniekiem Valsts nozīmes
562 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dimdu viduslaiku kapsēta (Beikas kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Cēsu novads, Stalbes pagasts; starp Dimdām un Zaķiem pie tilta Braslas upes krastā Vietējas nozīmes
558 Reģiona nozīmes Arheoloģija Muskaru - Žagaru viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Stalbes pagasts; pie Muskariem un Žagariem Vietējas nozīmes
557 Reģiona nozīmes Arheoloģija Līņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Stalbes pagasts; pie Līņiem Vietējas nozīmes
555 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunsīmanēnu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Stalbes pagasts; pie Jaunsīmanēniem Vietējas nozīmes
554 Vietējas nozīmes Arheoloģija Īvantu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Stalbes pagasts; pie Īvantiem Vietējas nozīmes
553 Reģiona nozīmes Arheoloģija Cīruļu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Stalbes pagasts; pie Cīruļiem Vietējas nozīmes
552 Valsts nozīmes Arheoloģija Pulles senkapi Vēlais bronzas - vidējais dzelzs laikmets Cēsu novads, Stalbes pagasts; Mazā Unguru ezera R krastā Valsts nozīmes
6275 Valsts nozīmes Arhitektūra Lielstraupes pils un baznīcas apbūve 14. gs., 1723., pēc 1906. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupē Valsts nozīmes
3177 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 20.gs.s. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupes pilī Valsts nozīmes
3173 Valsts nozīmes Māksla Vitrāža "Kristus dzimšana" 1944. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3172 Valsts nozīmes Māksla Vitrāža "Golgāta" 1944. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3171 Valsts nozīmes Māksla Siju apgleznojums 18.gs.s. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3169 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne K.G.Lēvenvoldem 1735. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3168 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne G.Rozenam 1590. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3167 Valsts nozīmes Māksla Kancele ar gleznojumiem (7) 1739. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3166 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1911. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3165 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu luktu gleznojumi (14) 17.gs.b. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6278 Valsts nozīmes Arhitektūra Lielstraupes luterāņu baznīca 13. gs.g., 1723. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupē Valsts nozīmes
6277 Valsts nozīmes Arhitektūra Zvanu tornis 18. gs. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; pie Lielstraupes pils Valsts nozīmes
6276 Valsts nozīmes Arhitektūra Lielstraupes senpilsētas un nocietinājumu sistēmas paliekas 14. gs. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupē Valsts nozīmes
579 Valsts nozīmes Arheoloģija Lielstraupes viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki; 13.-17. gs. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Lielstraupē Valsts nozīmes
566 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mazstraupes viduslaiku pils Viduslaiki -jaunie laiki; 15.-17. gs. Cēsu novads, Straupes pagasts, Straupe; Valsts nozīmes
563 Valsts nozīmes Arheoloģija Batarejas kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Cēsu novads, Straupes pagasts; Braslas upes kreisajā krastā pie Pilskalniem Valsts nozīmes
3174 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 18.gs.II p. Cēsu novads, Straupes pagasts; Lielstraupes mācītājmuižā Valsts nozīmes
6274 Reģiona nozīmes Arhitektūra Lielstraupes zirgu pasta stacija 19.gs.s. Cēsu novads, Straupes pagasts; Vecpastā Valsts nozīmes
6215 Reģiona nozīmes Arhitektūra Mazstraupes pils ar parku 15. gs., 18. gs., 20. gs. Cēsu novads, Straupes pagasts; Mazstraupes muižā Valsts nozīmes
578 Reģiona nozīmes Arheoloģija Baukalna viduslaiku kapsēta un baznīcas vieta Viduslaiki -jaunie laiki Cēsu novads, Straupes pagasts; Valmieras - Rīgas šosejas labajā pusē pie Baukalniem Vietējas nozīmes
577 Valsts nozīmes Arheoloģija Ērgļu kalni - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Cēsu novads, Straupes pagasts; starp Riebiņu un Eiķēnu ezeriem Valsts nozīmes
576 Valsts nozīmes Arheoloģija Zvejnieku senkapi Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Zvejniekiem Valsts nozīmes
575 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vējiņu pilskalns Vēlais bronzas - dzelzs laikmets Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Vējiņiem Valsts nozīmes
574 Valsts nozīmes Arheoloģija Pūricu senkapi I (Kapu kalns, Lībiešu kapi), II (Turku kapi) Vēlais bronzas - dzelzs laikmets Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Pūricām Valsts nozīmes
573 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lapaiņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Lapaiņiem Vietējas nozīmes
572 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jātnieku senkapi (Kapu kalniņš, Krievu kalns) Dzelzs laikmets Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Jātniekiem Valsts nozīmes
571 Vietējas nozīmes Arheoloģija Jāņkalnu viduslaiku kapsēta (Jāņa kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Jāņkalniem Vietējas nozīmes
570 Reģiona nozīmes Arheoloģija Imaku viduslaiku kapsēta (Kapsētas kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Imakām Vietējas nozīmes
569 Valsts nozīmes Arheoloģija Lielgaujmaļu senkapi (Zviedru kapi) Vēlais bronzas - vidējais dzelzs laikmets Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Gaujmaļiem Valsts nozīmes
567 Reģiona nozīmes Arheoloģija Baukalna senkapi (Zviedru kapi) Viduslaiki Cēsu novads, Straupes pagasts; pie Batarejas kalna - pilskalna Vietējas nozīmes
564 Reģiona nozīmes Arheoloģija Panūtes kalns - pilskalns (Krančkalns) Dzelzs laikmets Cēsu novads, Straupes pagasts; Braslas upes labajā krastā pie Panūtēm Valsts nozīmes
6279 Valsts nozīmes Arhitektūra Apšu (Lodes) luterāņu baznīca 1780. Cēsu novads, Taurenes pagasts; Lodē Valsts nozīmes
592 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zaļkalnu senkapi (Kapu kalns) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie Zaļkalniem Vietējas nozīmes
591 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunruntu viduslaiku kapsēta (Kauliņkalns) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie Veclejruntēm Vietējas nozīmes
590 Vietējas nozīmes Arheoloģija Silenieku pilskalns Dzelzs laikmets Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie Sileniekiem Vietējas nozīmes
589 Valsts nozīmes Arheoloģija Lībiešu apmetne Dzelzs laikmets Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie Lībiešiem Valsts nozīmes
588 Valsts nozīmes Arheoloģija Lejas Lībiešu senkapi (Akmeņkalns) Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie Lejas Lībiešiem Valsts nozīmes
587 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dunkupes viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie grantsbedrēm Vietējas nozīmes
586 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gambu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie Gambām Vietējas nozīmes
585 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lejstupu pilskalns Dzelzs laikmets Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie Brēdiķiem un Lejstupiem Valsts nozīmes
584 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bērcēnu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie Bērcēniem Vietējas nozīmes
583 Reģiona nozīmes Arheoloģija Andrupu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Taurenes pagasts; pie Andrupiem Vietējas nozīmes
582 Vietējas nozīmes Arheoloģija Bānūžu Svētavots - kulta vieta Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Cēsu novads, Taurenes pagasts; pļavā starp Bānūžu ezeru un Skujenes - Dzērbenes lielceļu Vietējas nozīmes
581 Reģiona nozīmes Arheoloģija Nēķina senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Taurenes pagasts; Cēsu - Vecpiebalgas un Taurenes - Dzērbenes ceļu krustojumā Valsts nozīmes
580 Valsts nozīmes Arheoloģija Bānūžu pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Taurenes pagasts; Bānūžu ezera ZR krastā pie Ceļupītes iztekas no ezera Valsts nozīmes
6280 Reģiona nozīmes Arhitektūra Veismaņu muižas apbūve 19. gs. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veicmaņu muižā Valsts nozīmes
596 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalauzu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Kalnakalauzām Vietējas nozīmes
6294 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
6293 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kūtis 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
6292 Reģiona nozīmes Arhitektūra Aitu kūts, vēlāk kalpu māja 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
6291 Reģiona nozīmes Arhitektūra Stallis 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
6289 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ratnīca 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
6287 Reģiona nozīmes Arhitektūra Magazīna 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
6285 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
6284 Reģiona nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
6282 Reģiona nozīmes Arhitektūra Muižkunga māja 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
6281 Reģiona nozīmes Arhitektūra Muižnieka dzīvojamā ēka 19. gs. 2.p. Cēsu novads, Vaives pagasts; Veismaņu muižā Valsts nozīmes
628 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vengāru viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Vengārēm Vietējas nozīmes
601 Reģiona nozīmes Arheoloģija Veitu senkapi I, II, III Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Veitiem Vietējas nozīmes
600 Reģiona nozīmes Arheoloģija Veclejas Daudziešu viduslaiku kapsēta (Mēra kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Veclejas Daudziešiem Vietējas nozīmes
599 Valsts nozīmes Arheoloģija Sārumkalns - pilskalns Vēlais bronzas - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Sārumiem, Vaives upes labajā krastā Valsts nozīmes
598 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pūtēju senkapi (Rijas kalns) Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Pūtējiem Valsts nozīmes
597 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalnamieriņu viduslaiku kapsēta (Kungu kapi) Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Kalnamieriņiem Vietējas nozīmes
595 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalauzu viduslaiku kapsēta (Priežu kalniņš, Miroņu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Kalauzām Vietējas nozīmes
594 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunītes viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Jaunītēm Vietējas nozīmes
593 Reģiona nozīmes Arheoloģija Šķesteru senkapi (Miroņu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vaives pagasts; pie Šķesteriem Valsts nozīmes
17 Reģiona nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Rakstnieka A.Austriņa dzimtās mājas 1884. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Kaikaši; Valsts nozīmes
625 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas baznīcas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalga; centrā ap baznīcu Vietējas nozīmes
624 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki; 13./14.gs. -17. gs. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalga; centrā Valsts nozīmes
623 Valsts nozīmes Arheoloģija Vecpiebalgas pilskalns (Griškas kalns) Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalga; centrā Valsts nozīmes
6297 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku-amatnieku sētu grupa- Vēveru ciems 19., 20. gs. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts, Vēveri; Valsts nozīmes
607 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunvīļumu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Jaunvīļumiem Vietējas nozīmes
606 Valsts nozīmes Arheoloģija Jaunvīļumu senkapi (Velna klēpis) Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Jaunvīļumiem Valsts nozīmes
8719 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Rakstnieka K.Skalbes dzīves vieta "Saulrieti" 1926.-1944. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Valsts nozīmes
18 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Rakstnieku R. un M.Kaudzīšu dzīves un darba vieta 19.gs.b.- 20.gs.20.g. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Kalna Kaibēnos Valsts nozīmes
8935 Reģiona nozīmes Arhitektūra Saiešanas nams "Cepļos" 1817. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; "Cepļi" Valsts nozīmes
8718 Valsts nozīmes Arhitektūra "Saulrieti" (K.Skalbes muzejs) 1922., 1934.-1944. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Valsts nozīmes
8716 Valsts nozīmes Arhitektūra Silakrogs 19.gs. 2.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; "Silakrogs" Vietējas nozīmes
6295 Valsts nozīmes Arhitektūra "Jauncelmu" dzīvojamā māja 19. gs.1.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Jauncelmos Valsts nozīmes
6103 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Virolvēveri" 19. gs., 20. gs. s. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Virolvēveros Valsts nozīmes
6102 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Vecvēveri" 19. gs.2.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Vecvēveri Valsts nozīmes
6101 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Streinvēveri" 19. gs.2.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Streinvēveros Valsts nozīmes
6100 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zemnieku- amatnieku sēta "Mazvēveri" 20. gs.s. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Mazvēveros Valsts nozīmes
6099 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Lielvēveri" 19. gs.v. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Lielvēveros Valsts nozīmes
6098 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Lejasvēveri" 19. gs.2.p., 20.gs.s. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Lejasvēveros Valsts nozīmes
6097 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Kalnvēveri" 19. gs. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Kalnavēveros Valsts nozīmes
6096 Valsts nozīmes Arhitektūra Zemnieku - amatnieku sēta "Jaunvēveri" 19. gs.2.p. Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; Jaunvēveros Valsts nozīmes
622 Reģiona nozīmes Arheoloģija Žvirbuļu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Žvirbuļiem Vietējas nozīmes
621 Valsts nozīmes Arheoloģija Zēniņu senkapi (Augstīšu kalns) Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Zēniņiem Valsts nozīmes
620 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zēniņu viduslaiku kapsēta (Vergu kapi) Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Tašķēniem Valsts nozīmes
619 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tašķēnu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Tašķēniem Valsts nozīmes
618 Valsts nozīmes Arheoloģija Saulgožu senkapi (Velna kreklājs) Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Saulgožiem Valsts nozīmes
617 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ragaiņu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Ragaiņiem Vietējas nozīmes
616 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tauna apmetne Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Purgaiļiem Vietējas nozīmes
615 Vietējas nozīmes Arheoloģija Purgaiļu viduslaiku kapsēta Jaunie laiki Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Purgaiļiem Vietējas nozīmes
614 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mietiņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Mietiņiem Vietējas nozīmes
613 Reģiona nozīmes Arheoloģija Raskumu senkapi (Pulksteņa kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Lejasraskumiem Valsts nozīmes
612 Reģiona nozīmes Arheoloģija Veckaupēnu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Lejaskaupēniem Vietējas nozīmes
611 Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasģibuļu senkapi (Runas kalns) Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Lejasģibuļiem Valsts nozīmes
609 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalnaraskumu apmetne Vidējais-vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Kalnaraskumiem Vietējas nozīmes
608 Reģiona nozīmes Arheoloģija Viduskaibēnu apmetne Dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Kalna Kaibēniem Vietējas nozīmes
605 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunmietiņu viduslaiku kapsēta (Kauliņu kalns) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Jaunmietiņiem Vietējas nozīmes
604 Valsts nozīmes Arheoloģija Ļūdiņu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Jaunļūdiņiem Valsts nozīmes
603 Reģiona nozīmes Arheoloģija Cepļu apmetne I,II Dzelzs laikmets Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie bij. Cepļiem, Alauksta ezera krastā Valsts nozīmes
602 Reģiona nozīmes Arheoloģija Raskumu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts; pie Bērziņiem (bij. Raskumiem) Vietējas nozīmes
8903 Reģiona nozīmes Arhitektūra Veselavas muižas kungu māja 1766., 19.gs. 40.g. Cēsu novads, Veselavas pagasts, Veselava; "Viesturi" Valsts nozīmes
629 Reģiona nozīmes Arheoloģija Veselavas viduslaiku kapsēta Viduslaiki Cēsu novads, Veselavas pagasts; pie Veselavas kapsētas Vietējas nozīmes
627 Vietējas nozīmes Arheoloģija Silabulu Velnakmens - kulta vieta Vēlais neolīts - senākais dzelzs laikmets Cēsu novads, Veselavas pagasts; pie Silabulēm Vietējas nozīmes
626 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lielpintuļu senkapi (Bērzu kalniņš) Viduslaiki Cēsu novads, Veselavas pagasts; pie Lielpintuļiem (Lielkājām) Vietējas nozīmes
635 Valsts nozīmes Arheoloģija Zaubes viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki; 14./15.-17. gs. Cēsu novads, Zaubes pagasts, Zaube; centrā Valsts nozīmes
634 Reģiona nozīmes Arheoloģija Roķēnu viduslaiku kapsēta (Čūsku kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Zaubes pagasts; pie Roķēniem Vietējas nozīmes
633 Vietējas nozīmes Arheoloģija Bērzmuižas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Zaubes pagasts; pie Jaundzintariem Vietējas nozīmes
632 Valsts nozīmes Arheoloģija Ozolkalna senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Zaubes pagasts; Ozolkalnā pie Ļūkānu ezera pie Lejasļūkāniem Vietējas nozīmes
631 Reģiona nozīmes Arheoloģija Annas muižas senkapi (Baznīcas kalns) Vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Zaubes pagasts; Ķūžu ezera krastā pie Rubeņiem Vietējas nozīmes
630 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ļūkānu ezera mītne Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Cēsu novads, Zaubes pagasts; Ļūkānu ezera ZA daļā Vietējas nozīmes
644 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zeikaru viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Zosēnu pagasts; pie Zeikariem Vietējas nozīmes
643 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vieķu pilskalns Dzelzs laikmets (1.-13. gs.) Cēsu novads, Zosēnu pagasts; pie Vieķiem Valsts nozīmes
642 Reģiona nozīmes Arheoloģija Migļu viduslaiku kapsēta (Skaneles, Skanules kalns) un baznīcas vieta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Zosēnu pagasts; pie Vecmigļiem Vietējas nozīmes
641 Reģiona nozīmes Arheoloģija Stepeļu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Zosēnu pagasts; pie Stepeļiem Vietējas nozīmes
640 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ormaņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Zosēnu pagasts; pie Ormaņiem Vietējas nozīmes
639 Valsts nozīmes Arheoloģija Kāpurkalna senkapi (Ievu kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Zosēnu pagasts; pie Oļiem Vietējas nozīmes
638 Reģiona nozīmes Arheoloģija Muciņu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Cēsu novads, Zosēnu pagasts; pie Muciņām Vietējas nozīmes
637 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kāpurkalna Māras akmens - kulta vieta Jaunie laiki Cēsu novads, Zosēnu pagasts; Kāpurkalna ezera ZA krastā Vietējas nozīmes
636 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kāpurkalna senkapi (Velna klēpis) Agrais dzelzs laikmets Cēsu novads, Zosēnu pagasts; Kāpurkalna ezera krastā pie Oļiem Valsts nozīmes
4720 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 7 Oficieru nams 1810. -1833. Daugavpils, 1. Oficieru iela 4; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4694 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 14 Apgabala inženieru pārvalde 1810. -1833. Daugavpils, 1. Oficieru iela 6; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4698 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 18 Oficieru nams 1810. -1833. Daugavpils, 1. Oficieru iela 8; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4726 Vietējas nozīmes Arhitektūra Preču stacijas pārvaldes ēka 1873. -1874. Daugavpils, 1. preču iela 30a; Vietējas nozīmes
4738 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, 18. novembra iela 113; Vietējas nozīmes
4727 Reģiona nozīmes Arhitektūra Elektrības stacija 1911. Daugavpils, 18. novembra iela 2; Vietējas nozīmes
4728 Reģiona nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 19./20. gs. Daugavpils, 18. novembra iela 37; Vietējas nozīmes
4729 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pilsētas slimnīca 1881. Daugavpils, 18. novembra iela 41a; Vietējas nozīmes
4730 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, 18. novembra iela 45; Vietējas nozīmes
4733 Valsts nozīmes Arhitektūra Daugavpils luterāņu baznīca 1893. Daugavpils, 18. novembra iela 66; Valsts nozīmes
4731 Reģiona nozīmes Arhitektūra Cietuma apbūves komplekss ar perimetrālās nožogojuma sistēmas fragmentiem 1863. Daugavpils, 18. novembra iela 66a; Vietējas nozīmes
4732 Vietējas nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 1932. Daugavpils, 18. novembra iela 68; Vietējas nozīmes
4734 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, 18. novembra iela 90; Vietējas nozīmes
4735 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, 18. novembra iela 95; Vietējas nozīmes
4736 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, 18. novembra iela 96; Vietējas nozīmes
4737 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, 18. novembra iela 98; Vietējas nozīmes
4700 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 21 Dzīvojamā ēka 1810. -1833. Daugavpils, 2. Oficieru iela 1; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4701 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 22 Oficieru nams 1810. -1833. Daugavpils, 2. Oficieru iela 3; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4740 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Alejas iela 12; Vietējas nozīmes
4741 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1897. Daugavpils, Alejas iela 64; Vietējas nozīmes
4739 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Alejas iela 7; Vietējas nozīmes
4742 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1910. Daugavpils, Alejas iela 71; Vietējas nozīmes
4743 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1896. Daugavpils, Alejas iela 76; Vietējas nozīmes
4712 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 37 1810. -1833. Daugavpils, Aleksandra iela 13; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4704 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 25 Ēka medicīnas darbiniekiem 1810. -1833. Daugavpils, Aleksandra iela 2; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4710 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 34 Kareivju kazarmas 1810. -1833. Daugavpils, Aleksandra iela 5; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4719 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 52 1810. -1833. Daugavpils, Aleksandra iela 9; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
3196 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1909. Daugavpils, Andreja Pumpura iela 11a; Jaunavas Marijas katoļu baznīcā Valsts nozīmes
4794 Valsts nozīmes Arhitektūra Jaunavas Marijas katoļu baznīca 1905. Daugavpils, Andreja Pumpura iela 11a; Valsts nozīmes
3185 Valsts nozīmes Māksla Vitrāžas (3) 1889. Daugavpils, Baznīcas iela 28; Grīvas katoļu baznīcā Valsts nozīmes
4744 Valsts nozīmes Arhitektūra Grīvas katoļu baznīca 1889. Daugavpils, Baznīcas iela 28; Valsts nozīmes
4745 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Cietokšņa iela 10; Vietējas nozīmes
4746 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Cietokšņa iela 20; Vietējas nozīmes
4747 Vietējas nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 1913. Daugavpils, Cietokšņa iela 28; Vietējas nozīmes
4748 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19./20. gs. Daugavpils, Cietokšņa iela 35; Valsts nozīmes
4749 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1900. Daugavpils, Cietokšņa iela 37; Vietējas nozīmes
4750 Reģiona nozīmes Arhitektūra Sinagoga 19. gs. v. Daugavpils, Cietokšņa iela 38; Vietējas nozīmes
4751 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19./20. gs. Daugavpils, Cietokšņa iela 39; Vietējas nozīmes
4752 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19./20. gs. Daugavpils, Cietokšņa iela 39; Daugavpils, Saules iela 28; Vietējas nozīmes
4812 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. v. Daugavpils, Cietokšņa iela 44; Vietējas nozīmes
4759 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ūdens procedūru ēka 1883. Daugavpils, Daugavas iela 131; Mežciemā Vietējas nozīmes
4758 Reģiona nozīmes Arhitektūra Sanatorija 1883. Daugavpils, Daugavas iela 131; Mežciemā Valsts nozīmes
4757 Reģiona nozīmes Arhitektūra Mežciema ārstnieciskā ūdens procedūru dziedinātava 1883. Daugavpils, Daugavas iela 131; Mežciemā Valsts nozīmes
4756 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas (2) 19. gs. b. Daugavpils, Daugavas iela 22; Daugavpils, Daugavas iela 24; Vietējas nozīmes
4755 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 20. gs. s. Daugavpils, Daugavas iela 8; Vietējas nozīmes
4760 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1907. Daugavpils, Februāra iela 24; Valsts nozīmes
4761 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1905. Daugavpils, Februāra iela 33; Vietējas nozīmes
4766 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Ģimnāzijas iela 11; Valsts nozīmes
4767 Reģiona nozīmes Arhitektūra Valsts banka 19. gs. b. Daugavpils, Ģimnāzijas iela 12; Valsts nozīmes
4768 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Ģimnāzijas iela 14; Vietējas nozīmes
4769 Reģiona nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 1828. -1830. Daugavpils, Ģimnāzijas iela 27; Valsts nozīmes
4724 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dinaburgas valsts iestāžu 3 ēkas ar mūra žogu 19. gs. s. Daugavpils, Ģimnāzijas iela 27; Daugavpils, Lāčplēša iela 20; Daugavpils, Vienības iela 20; Valsts nozīmes
4770 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pilsētas ģimnāzija 1835. -1840. Daugavpils, Ģimnāzijas iela 32; Valsts nozīmes
4763 Reģiona nozīmes Arhitektūra Banka 1932. Daugavpils, Ģimnāzijas iela 4; Valsts nozīmes
4764 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 20. gs. s. Daugavpils, Ģimnāzijas iela 5; Vietējas nozīmes
4765 Vietējas nozīmes Arhitektūra Banka, tagad dzīvojamā ēka 1911. Daugavpils, Ģimnāzijas iela 6; Vietējas nozīmes
4709 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 31 Kareivju kazarmas 1810. -1833. Daugavpils, Hekeļa iela 1; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4695 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr.155 Kareivju kazarmas 1810. -1833. Daugavpils, Hekeļa iela 2; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4716 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 45 Kareivju kazarmas 1810. -1833. Daugavpils, Hekeļa iela 4; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4697 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 17 Dzīvojamā ēka 1810. -1833. Daugavpils, Hospitāļa iela 2; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4715 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 40 Kara hospitālis 1810. -1833. Daugavpils, Hospitāļa iela 6; Daugavpils cietoksnī Valsts nozīmes
4703 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 24 Oficieru nams 1810. -1833. Daugavpils, Hospitāļa iela 6; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4771 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1880. Daugavpils, Imantas iela 45; Vietējas nozīmes
4772 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. 2.p. Daugavpils, Imantas iela 47; Vietējas nozīmes
4699 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 2 Dzīvojamā ēka 1810. -1833. Daugavpils, Imperatora iela 1; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4714 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 39 Artilērijas smēde 1810. -1833. Daugavpils, Imperatora iela 2; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4691 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 11 Dzīvojamā ēka 1810. -1833. Daugavpils, Imperatora iela 5; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4713 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 38 Klosteris 1810. -1833. Daugavpils, Imperatora iela 6; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4718 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 50 Inženierarsenāls 1810. -1833. Daugavpils, Imperatora iela 8; Daugavpils cietoksnī Valsts nozīmes
4696 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 16 Dzīvojamā ēka 1810. -1833. Daugavpils, Imperatora iela 9; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4774 Reģiona nozīmes Arhitektūra Sabiedriska ēka 19. gs. 2.p. Daugavpils, Institūta iela 1/3; Vietējas nozīmes
4773 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Institūta iela 1/3; Vietējas nozīmes
4775 Reģiona nozīmes Arhitektūra Gaikovas (Gajokas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams 1886. Daugavpils, Jaunā iela 5; Vietējas nozīmes
4776 Reģiona nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 1900. Daugavpils, Kauņas iela 25; Vietējas nozīmes
4777 Reģiona nozīmes Arhitektūra Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca 1894. Daugavpils, Klusā iela 15; Vietējas nozīmes
4717 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 5 Dzīvojamā ēka 1810. -1833. Daugavpils, Komandanta iela 2; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
9120 Reģiona nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Piemineklis Daugavpils cietokšņa celtniecībai 1810.-1912. Daugavpils, Komandanta iela 6; Daugavpils cietoksnis Vietējas nozīmes
9118 Valsts nozīmes Māksla Kāpnes 19.gs. I p. Daugavpils, Komandanta iela 7; Valsts nozīmes
4721 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 8 Komandanta nams 1810. -1833. Daugavpils, Komandanta iela 7; Daugavpils cietoksnī Valsts nozīmes
4693 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 13 Dzīvojamā ēka 1810. -1833. Daugavpils, Konstantīna iela 4; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4702 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 23 Oficieru nams 1810. -1833. Daugavpils, Konstantīna iela 8; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4778 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 20. gs. s. Daugavpils, Krāslavas iela 68; Vietējas nozīmes
4829 Reģiona nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 19. gs. b. Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1; Valsts nozīmes
4830 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 10; Vietējas nozīmes
4831 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sieviešu ģimnāzija 19./20. gs. Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 19; Vietējas nozīmes
4832 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pilsētas pamatskola 19. gs. b. Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 37; Vietējas nozīmes
4833 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 41; Vietējas nozīmes
4780 Reģiona nozīmes Arhitektūra Viesnīca, vēlāk sabiedriska ēka 19. gs. 2.p. Daugavpils, Lāčplēša iela 10; Valsts nozīmes
4781 Reģiona nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 1828. -1830. Daugavpils, Lāčplēša iela 20; Valsts nozīmes
4782 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. 80.g. Daugavpils, Lāčplēša iela 22; Vietējas nozīmes
4783 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1890. Daugavpils, Lāčplēša iela 24; Vietējas nozīmes
4784 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sinagoga 19. gs. b. Daugavpils, Lāčplēša iela 39; Vietējas nozīmes
4779 Vietējas nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 19./20. gs. Daugavpils, Lāčplēša iela 6/8; Vietējas nozīmes
4754 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pilsētas slimnīca (2 ēkas ) 1870. Daugavpils, Lielā Dārza iela 60/62; Vietējas nozīmes
4786 Vietējas nozīmes Arhitektūra Grīvas proģimnāzija 1875. -1876. Daugavpils, Lielā iela 43; Vietējas nozīmes
4762 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca 19. gs. 2.p. Daugavpils, Ļermontova iela 15; Vietējas nozīmes
4753 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. 90.g. Daugavpils, Mazā Dārza iela 3; Vietējas nozīmes
4707 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 3 Dzīvojamā ēka 1810. -1833. Daugavpils, Mihaila iela 10; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4708 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 30 Noliktavas 1810. -1833. Daugavpils, Mihaila iela 11; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4705 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 27 Artilērijas arsenāls 1810. -1833. Daugavpils, Mihaila iela 3; Daugavpils cietoksnī Valsts nozīmes
4689 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 1 Oficieru nams 1810. -1833. Daugavpils, Mihaila iela 8; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
19 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Aktiera S.Mihoelsa dzimtās mājas 1890. Daugavpils, Mihoelsa iela 4; Valsts nozīmes
4785 Vietējas nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 19. gs. b. Daugavpils, Mihoelsa iela 48; Vietējas nozīmes
4788 Vietējas nozīmes Arhitektūra Savrupmāja 1890. Daugavpils, Muzeja iela 2; Vietējas nozīmes
4789 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1880. Daugavpils, Muzeja iela 5; Vietējas nozīmes
4790 Reģiona nozīmes Arhitektūra Administratīva ēka 1880. Daugavpils, Muzeja iela 6; Valsts nozīmes
4690 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr.103 Pulvera noliktava 1810. -1833. Daugavpils, Nikolaja iela 1; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4706 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr. 28 Kareivju kazarmas 1810. -1833. Daugavpils, Nikolaja iela 2; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4692 Valsts nozīmes Arhitektūra Ēka Nr.117 1810. -1833. Daugavpils, Nikolaja iela 5; Daugavpils cietoksnī Vietējas nozīmes
4791 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Nometņu iela 8; Vietējas nozīmes
4793 Reģiona nozīmes Arhitektūra 1.vecticībnieku kopienas lūgšanu nams 1908. -1928. Daugavpils, Puškina iela 16a; Vietējas nozīmes
4795 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Raiņa iela 2; Vietējas nozīmes
4796 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ugunsdzēsēju depo 1876. Daugavpils, Rīgas iela 1/3; Vietējas nozīmes
4800 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19./20. gs. Daugavpils, Rīgas iela 16; Vietējas nozīmes
4839 Valsts nozīmes Arhitektūra Vienības nams 1936. -1937. Daugavpils, Rīgas iela 22a; Valsts nozīmes
4801 Reģiona nozīmes Arhitektūra Sv.Pētera katoļu baznīca 1848., 1924., 1948. Daugavpils, Rīgas iela 39; Valsts nozīmes
4797 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1860. -1880. Daugavpils, Rīgas iela 6; Vietējas nozīmes
4802 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1860. Daugavpils, Rīgas iela 61; Vietējas nozīmes
4803 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs.80.g. Daugavpils, Rīgas iela 64; Valsts nozīmes
4804 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Rīgas iela 69; Vietējas nozīmes
4805 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Rīgas iela 71/73; Vietējas nozīmes
4806 Vietējas nozīmes Arhitektūra Veikalu ēka 1901. Daugavpils, Rīgas iela 71/73; Daugavpils, Sakņu iela 20; Vietējas nozīmes
4799 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Rīgas iela 8; Valsts nozīmes
4798 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1883. Daugavpils, Rīgas iela 8; Valsts nozīmes
4807 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Sakņu iela 36; Vietējas nozīmes
4808 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1859. Daugavpils, Sakņu iela 46; Vietējas nozīmes
4809 Valsts nozīmes Arhitektūra Pasts, vēlāk skolotāju institūts 19. gs. b. Daugavpils, Saules iela 1/3; Vietējas nozīmes
4810 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Saules iela 17a; Vietējas nozīmes
4811 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Saules iela 19; Vietējas nozīmes
4813 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. v. Daugavpils, Saules iela 37; Vietējas nozīmes
4814 Vietējas nozīmes Arhitektūra Ebreju skola 19./20. gs. Daugavpils, Saules iela 38; Vietējas nozīmes
4815 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 20. gs. s. Daugavpils, Saules iela 41; Valsts nozīmes
4816 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Saules iela 42; Vietējas nozīmes
4817 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 20. gs. s. Daugavpils, Saules iela 55; Valsts nozīmes
4818 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Saules iela 57; Vietējas nozīmes
4725 Valsts nozīmes Arhitektūra Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca 1897. Daugavpils, Silu iela 1; Mežciemā, Garnizona kapos Valsts nozīmes
4820 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19./20. gs. Daugavpils, Stacijas iela 65/67; Vietējas nozīmes
4821 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1900. Daugavpils, Stacijas iela 69; Vietējas nozīmes
3232 Valsts nozīmes Māksla Ikonostass ap 1905. Daugavpils, Tautas iela 2; Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo baznīcā Valsts nozīmes
4822 Valsts nozīmes Arhitektūra Sv.Borisa un Gļeba pareizticīgo baznīca 1905. Daugavpils, Tautas iela 2; Valsts nozīmes
4823 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sabiedriska ēka 19. gs.60.g. Daugavpils, Tautas iela 7; Vietējas nozīmes
4824 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Daugavpils, Teātra iela 15/17; Vietējas nozīmes
4825 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1847. Daugavpils, Teātra iela 19; Vietējas nozīmes
4826 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1932. Daugavpils, Tirgus iela 2b; Vietējas nozīmes
4828 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sūkņu stacijas personāla ēka 1910. Daugavpils, Ūdensvada iela 3; Vietējas nozīmes
4827 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sūkņu stacija 1889. Daugavpils, Ūdensvada iela 3; Vietējas nozīmes
4834 Vietējas nozīmes Arhitektūra Savrupmāja 20. gs. s. Daugavpils, Varšavas iela 17; Vietējas nozīmes
4835 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ebreju skola 1901. Daugavpils, Varšavas iela 23; Vietējas nozīmes
8958 Valsts nozīmes Industriālais Daugavpils skrošu rūpnīcas skrošu liešanas tornis un padziļinājuma aka 1886.-1911. Daugavpils, Varšavas iela 28; Valsts nozīmes
4836 Reģiona nozīmes Arhitektūra Sabiedriska ēka 19./20. gs. Daugavpils, Varšavas iela 30; Vietējas nozīmes
4838 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sarkanā Krusta slimnīca 1913. Daugavpils, Varšavas iela 43a; Vietējas nozīmes
4837 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 20. gs. s. Daugavpils, Varšavas iela 43c; Vietējas nozīmes
9119 Reģiona nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās) 1956. Daugavpils, Vienības iela 13; Daugavpils Universitāte Valsts nozīmes
4841 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas 19. gs. 1.p. Daugavpils, Vienības iela 15/17; Vietējas nozīmes
4842 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ēka ar mūra žogu 1828. -1830. Daugavpils, Vienības iela 20; Valsts nozīmes
4840 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. 80.g. Daugavpils, Vienības iela 3; Vietējas nozīmes
7429 Reģiona nozīmes Pilsētbūvniecība Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs 19.gs. Daugavpils; Valsts nozīmes
7428 Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu. 1810.g.,19.gs.1.p. Daugavpils; Valsts nozīmes
4723 Valsts nozīmes Arhitektūra Nikolaja vārti 1810. -1833. Daugavpils; Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī Valsts nozīmes
4722 Valsts nozīmes Arhitektūra Mihaila vārti 1810. -1833. Daugavpils; Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī Valsts nozīmes
4688 Valsts nozīmes Arhitektūra Aleksandra vārti 1810. -1833. Daugavpils; Daugavas labajā krastā, Daugavpils cietoksnī Valsts nozīmes
4687 Valsts nozīmes Arhitektūra Daugavpils cietokšņa apbūve 1810. -1833. Daugavpils; Daugavas labajā krastā Valsts nozīmes
4686 Valsts nozīmes Arhitektūra Priekštilta nocietinājumi ar atsevišķām būvēm 19. gs. s. Daugavpils; Daugavas kreisajā krastā Valsts nozīmes
3780 Valsts nozīmes Māksla Portāls un durvju komplekts 18.gs.II p. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Atmodas iela 22; Valsts nozīmes
9179 Reģiona nozīmes Māksla Kāpņu telpas durvis un 2 virsgaismas logi 19. gs. I p. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Atmodas iela 31; Vietējas nozīmes
3781 Reģiona nozīmes Māksla Durvju komplekts ar apkalumiem 18.gs.b. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Atmodas iela 31; Valsts nozīmes
9291 Valsts nozīmes Arhitektūra Osten-Sakenu nams "Amalienburga" 19. gs. I cet., 19. gs. II cet., 19./20. gs., 20. gs. II cet./vidus Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Atmodas iela 5; Valsts nozīmes
6392 Vietējas nozīmes Arhitektūra Tumšo krogs 18. gs. 19. gs. 2.c. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Atmodas iela 7; Vietējas nozīmes
9104 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka un noliktava 18.gs., 19.gs. I cet., 19.gs. 40.g. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Atmodas iela 9; Valsts nozīmes
9314 Reģiona nozīmes Arhitektūra Rūpnīcas "Kurzeme" kluba ēka ar interjeru 1957. gads, 1960. gadu sākums, 1980. gadu I puse Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Kalvenes iela 27; Reģiona nozīmes
3786 Reģiona nozīmes Māksla Durvju komplekts un virsgaisma 19.gs.I p. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Kuldīgas iela 5a; Valsts nozīmes
3789 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne H. Bazdoram 1532. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Liepājas iela 3; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3787 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1904. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Liepājas iela 3; Sv. Jāņa luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6395 Valsts nozīmes Arhitektūra Aizputes Sv.Jāņa luterāņu baznīca 1254. 1698. 1733. 1860. 1887. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Liepājas iela 3; Valsts nozīmes
1276 Valsts nozīmes Arheoloģija Baznīcas kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Liepājas iela 3; Tebras upes labajā krastā Valsts nozīmes
3795 Valsts nozīmes Māksla Sienas dekoratīvā apdare 16./17.gs. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Liepājas iela 9; Valsts nozīmes
6396 Valsts nozīmes Arhitektūra Aizputes pils ar nocietinājuma mūri 13. gs. 2.p. - 20. gs. Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Liepājas iela 9; Valsts nozīmes
1277 Valsts nozīmes Arheoloģija Aizputes viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Liepājas iela 9; Valsts nozīmes
7437 Valsts nozīmes Pilsētbūvniecība Aizputes pilsētas vēsturiskais centrs 13.-19.gs. Dienvidkurzemes novads, Aizpute; Valsts nozīmes
1282 Valsts nozīmes Arheoloģija Kapličas kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts; pie Vizbuļiem Valsts nozīmes
39 Reģiona nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Kaujas vieta "Rokas birzs" 1905. Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts; Aizputes - Liepājas un Aizputes - Priekules ceļu sazarojumā Valsts nozīmes
1281 Valsts nozīmes Arheoloģija Orma kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts; pie Pilskalniem Valsts nozīmes
1280 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dzintarkalnu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts; pie Dzintarkalniem Vietējas nozīmes
1279 Reģiona nozīmes Arheoloģija Žagatu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts; pie bij. Žagatām Vietējas nozīmes
1278 Valsts nozīmes Arheoloģija Baltcepuru pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts; pie Baltcepurēm un Avotiņiem Valsts nozīmes
3798 Valsts nozīmes Māksla Kancele 17.gs.40.g. Dienvidkurzemes novads, Bārtas pagasts, Krūte; Krūtes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3797 Valsts nozīmes Māksla Altāris 17.gs.IVc. Dienvidkurzemes novads, Bārtas pagasts, Krūte; Krūtes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6410 Valsts nozīmes Arhitektūra Krūtes luterāņu baznīca 1642. 1832. 1878. Dienvidkurzemes novads, Bārtas pagasts, Krūte; "Krūtes baznīca" Valsts nozīmes
1284 Vietējas nozīmes Arheoloģija Krogzemju viduslaiku kapsēta Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Bārtas pagasts, Krūte; pie Krogzemjiem Vietējas nozīmes
1286 Vietējas nozīmes Arheoloģija Franču kapi - viduslaiku kapsēta Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Bārtas pagasts; pie Vecajiem Plostnieku kapiem, pie dīķa Vietējas nozīmes
1285 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mežu senkapi (Sila kapi) Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Bārtas pagasts; pie Mežiem, Bārtas - Krūtes ceļa kreisajā pusē Vietējas nozīmes
1283 Vietējas nozīmes Arheoloģija Bārtas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Bārtas pagasts; Jaunajos Plostnieku kapos Valsts nozīmes
1291 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zviedru kapi - pilskalns Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts; pie Šalkām Valsts nozīmes
1290 Vietējas nozīmes Arheoloģija Krotes pilskalns Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts; pie Dzintarniekiem un Pilskalniem Vietējas nozīmes
1289 Vietējas nozīmes Arheoloģija Gaiļa kalns - pilskalns Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts; pie Bumbuļiem Vietējas nozīmes
1295 Reģiona nozīmes Arheoloģija Valku senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts; pie Valkiem, Vārtājas upes kreisajā krastā Valsts nozīmes
1294 Vietējas nozīmes Arheoloģija Gravenieku senkapi (Misiņkalns) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts; pie Valkiem un bij. Graveniekiem Valsts nozīmes
1292 Reģiona nozīmes Arheoloģija Grantiņu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts; pie Grantiņiem Valsts nozīmes
1288 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gravenieku Elkas kalns - kulta vieta Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts; pie bij. Graveniekiem Vietējas nozīmes
1287 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bunkas senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Bunkas pagasts; pie bij. Bunkas muižas grantsbedrēm Valsts nozīmes
6397 Reģiona nozīmes Arhitektūra Cīravas muižas apbūve 18./19. gs. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas muižā Valsts nozīmes
3806 Reģiona nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās) 19.gs.II p. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas muižas pilī Valsts nozīmes
3803 Valsts nozīmes Māksla Kapa piemineklis J.E.Bērai 1782. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3802 Valsts nozīmes Māksla Kancele 1781. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3801 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu luktas un prospekts 1781. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3799 Valsts nozīmes Māksla Altāris 1781. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
8546 Reģiona nozīmes Arhitektūra Cīravas ūdensdzirnavas 1881. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas dzirnavas Valsts nozīmes
6402 Valsts nozīmes Arhitektūra Cīravas luterāņu baznīca 1780. -1781. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas muižā Valsts nozīmes
6401 Reģiona nozīmes Arhitektūra Staļļi 19. gs. s. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas muižā Valsts nozīmes
6400 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. 1.p. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas muižā Vietējas nozīmes
6399 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 18. gs. b. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas muižā Valsts nozīmes
6398 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pils 18. gs.b., 1868. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava; Cīravas muižā Valsts nozīmes
1305 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rūķu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Rūķiem Valsts nozīmes
1303 Vietējas nozīmes Arheoloģija Lapegļu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Lapegļiem( bij. Vecvagariem) Valsts nozīmes
1301 Vietējas nozīmes Arheoloģija Paugas kapi - viduslaiku kapsēta Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Dīķiem Vietējas nozīmes
1300 Valsts nozīmes Arheoloģija Ozolu senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Dārzniekiem, Rubeņu upītes labajā krastā Valsts nozīmes
1299 Valsts nozīmes Arheoloģija Dārznieku senkapi Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Dārzniekiem, Cīravas - Aizputes lielceļa labajā pusē Valsts nozīmes
1298 Reģiona nozīmes Arheoloģija Buču senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Bučiem, Durbes upes kreisajā krastā Valsts nozīmes
1297 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķintu apmetne ar aku Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Avotiņiem Vietējas nozīmes
1296 Valsts nozīmes Arheoloģija Blieķu kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Brīvzemniekiem Valsts nozīmes
40 Reģiona nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Dzērves - Cīravas tautas skola 1833.-1840. Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; Dzērves pagastskolas internātā Valsts nozīmes
1304 Reģiona nozīmes Arheoloģija Cīravas akmens krāvums Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts; pie Pūcēm, D no Buču senkapiem Vietējas nozīmes
6404 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dunalkas muižas apbūve 18. gs. - 20.gs. Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts, Dunalka; Dunalkas muižā Valsts nozīmes
6403 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dunalkas baronu kapliča 18./19. gs. Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts, Dunalka; pie Durbes - Aizputes ceļa Vietējas nozīmes
6406 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs.v. Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts; Dunalkas muižā Valsts nozīmes
6405 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 18. gs. b.,19.gs.v. Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts; Dunalkas muižā Valsts nozīmes
1312 Valsts nozīmes Arheoloģija Strungu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts; pie Strungām Valsts nozīmes
1311 Reģiona nozīmes Arheoloģija Robežnieku apmetne Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts; pie Robežniekiem, Durbes upes kreisajā krastā Vietējas nozīmes
1310 Valsts nozīmes Arheoloģija Dunalkas Elku kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts; pie Graviņām Valsts nozīmes
1309 Valsts nozīmes Arheoloģija Ķiepes strauta apmetne Vidējais - vēlais mezolīts Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts; pie bij. Ķiepes strauta ietekas Durbes ezerā Valsts nozīmes
1308 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dunalkas apmetne Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts; Durbes upes labajā krastā, Z no Rogām Valsts nozīmes
1307 Reģiona nozīmes Arheoloģija Upesputriņu apmetne Vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts; Durbes upes labajā krastā pie Upesputriņiem Valsts nozīmes
1306 Valsts nozīmes Arheoloģija Upmaļu apmetne Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts; Durbes upes kreisajā krastā pie Līdakām un Upmaļiem Valsts nozīmes
1314 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rātu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Dunikas pagasts; ZA bij. Rātiem, Bārtas upes kreisajā krastā Vietējas nozīmes
1313 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sanderu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Dunikas pagasts; pie Sanderiem Vietējas nozīmes
3811 Valsts nozīmes Māksla Kancele 18.gs.10.g. Dienvidkurzemes novads, Durbe, Skolas iela 1; Durbes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3809 Valsts nozīmes Māksla Ērģeles 1834. 1872. Dienvidkurzemes novads, Durbe, Skolas iela 1; Durbes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3808 Valsts nozīmes Māksla Altāris 18.gs.10.g. Dienvidkurzemes novads, Durbe, Skolas iela 1; Durbes luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6407 Valsts nozīmes Arhitektūra Durbes luterāņu baznīca ar žogu 1651. Dienvidkurzemes novads, Durbe, Skolas iela 1; Valsts nozīmes
42 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Bij.Špringera pamatskola 19.gs.50.g. Dienvidkurzemes novads, Durbe, Skolas iela 3; Valsts nozīmes
41 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Durbes kaujas vieta 1260. Dienvidkurzemes novads, Durbe; Durbes R daļā Valsts nozīmes
7438 Reģiona nozīmes Pilsētbūvniecība Durbes pilsētas vēsturiskais centrs 16.-19.gs. Dienvidkurzemes novads, Durbe; Valsts nozīmes
1315 Valsts nozīmes Arheoloģija Durbes viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki; 14. - 18. gs. Dienvidkurzemes novads, Durbe; Durbes parkā Valsts nozīmes
8576 Vietējas nozīmes Arhitektūra Līgutu muižas pārvaldnieka māja 1827. Dienvidkurzemes novads, Durbes pagasts; Vietējas nozīmes
8575 Vietējas nozīmes Arhitektūra Līgutu muižas pils 1814.-1820. Dienvidkurzemes novads, Durbes pagasts; Vietējas nozīmes
1319 Valsts nozīmes Arheoloģija Šilderu Elkas kalns - nocietināta senvieta Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Durbes pagasts; pie Stūrmaņiem un Šilderiem Valsts nozīmes
1317 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dīru senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets; 5. gs.; 11. - 13. gs. Dienvidkurzemes novads, Durbes pagasts; pie Dīriem, Rīgas - Liepājas dzelzsceļa labajā pusē Valsts nozīmes
1316 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunoktes viduslaiku kapsēta Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Durbes pagasts; Jaunoktes muižā pie Purmaļiem Vietējas nozīmes
1321 Valsts nozīmes Arheoloģija Embūtes viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki; 13. - 18. gs. Dienvidkurzemes novads, Embūtes pagasts, Embūte; Valsts nozīmes
1328 Valsts nozīmes Arheoloģija Vēreskalns - pilskalns Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Embūtes pagasts; starp Vēreskalniem un Kalniņiem Vietējas nozīmes
1327 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vībiņu muižas senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Embūtes pagasts; pie Vībiņu muižas Vietējas nozīmes
1325 Vietējas nozīmes Arheoloģija Sproģu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Embūtes pagasts; pie Sproģiem Vietējas nozīmes
1324 Reģiona nozīmes Arheoloģija Padambju senkapi (Kapu kalns) Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Embūtes pagasts; pie Padambjiem Vietējas nozīmes
1323 Reģiona nozīmes Arheoloģija Embūtes Upurkalns - kulta vieta Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Embūtes pagasts; pie Embūtes pilskalna un Pilskalniem Valsts nozīmes
1322 Valsts nozīmes Arheoloģija Embūtes pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Embūtes pagasts; pie Embūtes muižas, Lankas upes labajā krastā Valsts nozīmes
1326 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tulču pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Embūtes pagasts; Aizputes novads, Kalvenes pagasts pie Tulčiem, Kojas upes labajā krastā Vietējas nozīmes
1332 Valsts nozīmes Arheoloģija Zusnu senkapi Bronzas - senākais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Gaviezes pagasts; pie Zusnām Valsts nozīmes
1331 Valsts nozīmes Arheoloģija Vārtājas pilskalns ar senpilsētu Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Gaviezes pagasts; pie Kalneniekiem un Znotēniem Valsts nozīmes
1330 Vietējas nozīmes Arheoloģija Kaiju viduslaiku kapsēta (Kriša kalniņš) Viduslaiki - jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Gaviezes pagasts; pie Kaijām Vietējas nozīmes
1329 Valsts nozīmes Arheoloģija Gaviezes Elkukalns - pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Gaviezes pagasts; pie Elkukalniem Valsts nozīmes
1339 Valsts nozīmes Arheoloģija Upīšu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts; pie Upītēm Valsts nozīmes
1337 Valsts nozīmes Arheoloģija Diždāmes pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts; pie Sedeliem, Vidvidas upes labajā krastā Valsts nozīmes
1333 Valsts nozīmes Arheoloģija Straujenieku pilskalns Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts; pie Aizvīķu kapsētas un Straujeniekiem Valsts nozīmes
1338 Valsts nozīmes Arheoloģija Tiltiņu senkapi Agrais; vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts; pie Tiltiņiem Valsts nozīmes
1336 Valsts nozīmes Arheoloģija Aizvīķu pilskalns un senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts; pie Pileniekiem Valsts nozīmes
1335 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kunkuļu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts; pie Kunkuļiem Vietējas nozīmes
1334 Vietējas nozīmes Arheoloģija Pilskalns Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Gramzdas pagasts; pie Gramzdas kapsētas Vietējas nozīmes
6408 Valsts nozīmes Arhitektūra Grobiņas luterāņu baznīca un pilsdrupas 1662. -1663. 20. gs.40.g. Dienvidkurzemes novads, Grobiņa, Lielā iela 21; Valsts nozīmes
1343 Valsts nozīmes Arheoloģija Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem Viduslaiki - jaunie laiki; 14. - 18. gs. Dienvidkurzemes novads, Grobiņa, Lielā iela 56; Valsts nozīmes
7439 Reģiona nozīmes Pilsētbūvniecība Grobiņas pilsētas vēsturiskais centrs 17.-19.gs. Dienvidkurzemes novads, Grobiņa; Valsts nozīmes
1342 Valsts nozīmes Arheoloģija Priediena senkapi Agrais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Grobiņa; pie jāšanas sporta kompleksa Valsts nozīmes
1340 Valsts nozīmes Arheoloģija Grobiņas pilskalns (Skabārža kalns) un senpilsēta Agrais dzelzs laikmets; vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Grobiņa; Ālandes upes labajā krastā, Dzirnezera pussalā Valsts nozīmes
3813 Reģiona nozīmes Māksla Balkona margas 18./19.gs. Dienvidkurzemes novads, Grobiņas pagasts, Iļģi; Iļģu muižas kungu mājā Valsts nozīmes
1345 Valsts nozīmes Arheoloģija Smukumu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Grobiņas pagasts; pie Rudzukalniem ( bij. Smukumiem) Valsts nozīmes
1344 Valsts nozīmes Arheoloģija Porānu (Pūrānu) senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Grobiņas pagasts; pie Porāniem (Pūrāniem) Valsts nozīmes
1341 Valsts nozīmes Arheoloģija Atkalnu senkapi Agrais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Grobiņas pagasts; pie Atkalniem un Lankupiem Valsts nozīmes
1351 Valsts nozīmes Arheoloģija Saušu apmetne Agrais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kalētu pagasts; pie Saušiem Valsts nozīmes
1350 Reģiona nozīmes Arheoloģija Raču apmetne Agrais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kalētu pagasts; pie Poļiem un bij. Račiem Vietējas nozīmes
1349 Valsts nozīmes Arheoloģija Kalētu pilskalns Vidējais- vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kalētu pagasts; pie Plūdoņiem, Apšupes krastā Valsts nozīmes
1348 Valsts nozīmes Arheoloģija Ozolu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kalētu pagasts; pie Ozolu veikala Valsts nozīmes
1347 Valsts nozīmes Arheoloģija Lanku senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kalētu pagasts; pie Lankām Valsts nozīmes
1346 Valsts nozīmes Arheoloģija Krūtes pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kalētu pagasts; Bārtas un Vārtājas upju satekā Valsts nozīmes
6411 Reģiona nozīmes Arhitektūra Tāšu - Padures muižas apbūve 19. gs. 1.p. Dienvidkurzemes novads, Kalvenes pagasts; Tāšu - Padurē Valsts nozīmes
1353 Valsts nozīmes Arheoloģija Drogas pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kalvenes pagasts; pie Pilskalniem, Stroķupītes krastā Valsts nozīmes
1352 Valsts nozīmes Arheoloģija Kalvenes pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kalvenes pagasts; pie Mežsargiem Valsts nozīmes
6414 Valsts nozīmes Arhitektūra Pils 1800., 1905. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 1; Kazdangas muižā Valsts nozīmes
6417 Valsts nozīmes Arhitektūra "Kavalieru" māja 1800. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 1a; Kazdangas muižā Valsts nozīmes
6419 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 1800. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Jaunatnes gatve 3; Kazdangas muižā Valsts nozīmes
6421 Valsts nozīmes Arhitektūra Ūdensdzirnavas 1840 .g.; 20. gs. 30. gadi Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Liepu gatve 10; Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Liepu gatve 10a; Kazdangas muižā Vietējas nozīmes
6418 Valsts nozīmes Arhitektūra Krogs 19. gs. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Liepu gatve 8; Kazdangas muižā Valsts nozīmes
6416 Valsts nozīmes Arhitektūra Skola 1846. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Pils gatve 2; Kazdangas muižā Vietējas nozīmes
6420 Valsts nozīmes Arhitektūra Stallis 1686. 19. gs. 1.p. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga, Pils gatve 4; Kazdangas muižā Valsts nozīmes
3818 Valsts nozīmes Māksla Vāze 19.gs.s. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga; Kazdangas muižas parkā Valsts nozīmes
3816 Valsts nozīmes Māksla Parkets 1907. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga; Kazdangas muižas kavalieru mājā Valsts nozīmes
6422 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. 1.p. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga; Kazdangas muižā Valsts nozīmes
6413 Valsts nozīmes Arhitektūra Kazdangas muižas apbūve 1800., 1905. Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts, Kazdanga; Kazdangas muižā Valsts nozīmes
1360 Valsts nozīmes Arheoloģija Vītoliņu pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts; pie Vītoliņiem Valsts nozīmes
1359 Valsts nozīmes Arheoloģija Kazdangas (Valatas) pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts; pie Lejasstrautiem, Alokstes upes kreisajā krastā Valsts nozīmes
1358 Vietējas nozīmes Arheoloģija Truļu senkapi Dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts; pie bij. Truļiem Vietējas nozīmes
1357 Valsts nozīmes Arheoloģija Roņu senkapi (Radziņkalns) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts; pie bij. Roņiem Valsts nozīmes
1355 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ādģēru viduslaiku kapsēta Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts; pie Ādģēriem Vietējas nozīmes
1356 Valsts nozīmes Arheoloģija Rinku (Boju) pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts; pie bij. Kalnarinkām Valsts nozīmes
1354 Valsts nozīmes Arheoloģija Baznīcas kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts;Alokstes upes labajā krastā iepretim Kazdangas pilskalnam Valsts nozīmes
3831 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 1740. 18.gs.II p. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Apriķu muižas pilī Valsts nozīmes
3830 Valsts nozīmes Māksla Frontona dekoratīvais veidojums 18.gs.40.g. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Apriķu muižas pilī Valsts nozīmes
3829 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 18.gs.40.g. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Apriķu muižas pilī Valsts nozīmes
3828 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekti (8) 18.gs.40.g. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Apriķu muižas pilī Valsts nozīmes
3827 Valsts nozīmes Māksla Ciļņi - frontona dekoratīvie veidojumi 18.gs.40.g. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Apriķu muižas pilī Valsts nozīmes
3826 Valsts nozīmes Māksla Kungu loža ap 1710. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Apriķu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3824 Valsts nozīmes Māksla Kancele 18.gs.40.g. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; priķu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3823 Valsts nozīmes Māksla Griestu gleznojumi 18.gs.40.g. 20.gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Apriķu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3822 Valsts nozīmes Māksla Ērgeļu luktas ap 1710. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Apriķu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3820 Valsts nozīmes Māksla Altāris 18.gs.40.g. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Apriķu luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6423 Valsts nozīmes Arhitektūra Apriķu luterāņu baznīca ar žogu 1700.,19. gs. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts, Apriķi; Valsts nozīmes
1364 Reģiona nozīmes Arheoloģija Neimaņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts; pie Neimaņiem Vietējas nozīmes
1363 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gravu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts; pie Gravām un Sulaiņiem, Tebras upes krastā Vietējas nozīmes
1362 Reģiona nozīmes Arheoloģija Elku birzs - kulta vieta Dzelzs laikmets - jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts; pie Elkiem Vietējas nozīmes
1361 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lažas pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts; Lažas kapsētā Valsts nozīmes
6425 Reģiona nozīmes Arhitektūra Aizputes Klosteres muižas viduslaiku mūra paliekas 15. gs. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts; Vanagos Valsts nozīmes
6424 Valsts nozīmes Arhitektūra Apriķu muižas dzīvojamā ēka 1745. Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts; Apriķu muižā Valsts nozīmes
1365 Valsts nozīmes Arheoloģija Dzintares pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Lažas pagasts; pie Sulaiņiem, Tebras un Ilmedas upju satekā Valsts nozīmes
3839 Valsts nozīmes Māksla Parkets 19.gs. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši; Tāšu muižas dzīvojamā mājā Valsts nozīmes
3838 Valsts nozīmes Māksla Kamīns 18.gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši; Tāšu muižas dzīvojamā mājā Valsts nozīmes
3837 Valsts nozīmes Māksla Kamīns 18.gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši; Tāšu muižas dzīvojamā mājā Valsts nozīmes
3836 Valsts nozīmes Māksla Kamīns 18.gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši; Tāšu muižas dzīvojamā mājā Valsts nozīmes
3835 Valsts nozīmes Māksla Portāls un durvju komplekts ar apkalumiem 1734. 19.gs. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši; Tāšu muižā Valsts nozīmes
3834 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare 18.gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts, Tāši; Tāšu muižā Valsts nozīmes
6429 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 18. gs. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; Tāšu muižā Valsts nozīmes
6427 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1734. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; Tāšu muižā Valsts nozīmes
6426 Valsts nozīmes Arhitektūra Tāšu muižas apbūve 18. gs. Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; Tāšu muižā Valsts nozīmes
1376 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tāšu pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; pie Vitkām Valsts nozīmes
1375 Valsts nozīmes Arheoloģija Jāču senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; pie Tauriņiem un bij. Jāčiem Valsts nozīmes
1374 Vietējas nozīmes Arheoloģija Strīķu apmetne (Pilskalns) Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; pie Strīķiem Vietējas nozīmes
1373 Valsts nozīmes Arheoloģija Strautiņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; pie Strautiņiem Valsts nozīmes
1372 Reģiona nozīmes Arheoloģija Niedrāju viduslaiku kapsēta Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; pie Niedrājiem, Grobiņas - Ventspils šosejas labajā pusē Vietējas nozīmes
1371 Reģiona nozīmes Arheoloģija Krastiņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; pie Krastiņiem (Ozoliņiem) Valsts nozīmes
1370 Valsts nozīmes Arheoloģija Mātras (Kalnmaļu) pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; pie Kalnmaļiem Valsts nozīmes
1369 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ezermaļu senkapi Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; pie Ezermaļiem Vietējas nozīmes
1368 Vietējas nozīmes Arheoloģija Āpu senkapi (Puņķa kalns) Viduslaiki - jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; pie Āpiem Vietējas nozīmes
1367 Valsts nozīmes Arheoloģija Medzes pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; Medzes parkā Valsts nozīmes
1366 Valsts nozīmes Arheoloģija Kapsēdes senkapi Agrais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Medzes pagasts; bij. Kapsēdes muižas centrā Grobiņas-Ventspils šosejas labajā pusē Valsts nozīmes
8662 Reģiona nozīmes Arhitektūra Nīcas Dižās muižas klēts 18.gs. Dienvidkurzemes novads, Nīcas pagasts; māj: Nīcas klēts Vietējas nozīmes
1380 Vietējas nozīmes Arheoloģija Vanagkalns - viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Nīcas pagasts; pie Pērļu kapsētas Vietējas nozīmes
1379 Vietējas nozīmes Arheoloģija Graviņu akmens un liepa - kulta vieta Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Nīcas pagasts; pie Graviņām Vietējas nozīmes
1378 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ezerskolas Upurakmens - kulta vieta Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Nīcas pagasts; pie bij. Ezerskolas Valsts nozīmes
6113 Vietējas nozīmes Arhitektūra Zemnieku sētas "Dirnēnu Piķeļi" klēts 19.gs.s., 20.gs.s. Dienvidkurzemes novads, Otaņķu pagasts, "Dirnēni"; Valsts nozīmes
8663 Valsts nozīmes Industriālais Otaņķu vējdzirnavas 1885. Dienvidkurzemes novads, Otaņķu pagasts; māj: Prenclavi Valsts nozīmes
6112 Vietējas nozīmes Arhitektūra Zvejnieku sētas "Šķilas" klēts 19./20. gs. Dienvidkurzemes novads, Otaņķu pagasts; Valsts nozīmes
8661 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bijusī Pāvilostas Loču māja ar laivu novietni un Sakas upes krasta bruģi 1879., 19.gs. beigas Dienvidkurzemes novads, Pāvilosta, Dzintaru iela; 1 Vietējas nozīmes
1381 Valsts nozīmes Arheoloģija Pāvilostas apmetne (Baznīckalns) Vēlais mezolīts - vēlais neolīts Dienvidkurzemes novads, Pāvilosta, Dzintaru iela; Valsts nozīmes
1382 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vella cepure - senkapi Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Priekule, Ķieģeļu iela 34; Vietējas nozīmes
3843 Valsts nozīmes Māksla Vārtu plastiskā apdare un cilnis Ģerbonis 1688. Dienvidkurzemes novads, Priekule, Zviedru vārtu iela 2; Valsts nozīmes
6430 Valsts nozīmes Arhitektūra Priekules pils vārti 1688. Dienvidkurzemes novads, Priekule, Zviedru vārtu iela 2; Valsts nozīmes
1399 Reģiona nozīmes Arheoloģija Priežu kalva - senkapi Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts, Asīte; Lielā iela 7 Vietējas nozīmes
1398 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mazgramzdas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; Priekules - Skodas šosejas labajā pusē pie Lapšiem Valsts nozīmes
1396 Valsts nozīmes Arheoloģija Elku kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Upeniekiem Valsts nozīmes
1394 Valsts nozīmes Arheoloģija Kaltes pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Pilskalniem, Ruņas upes kreisajā krastā Valsts nozīmes
1391 Valsts nozīmes Arheoloģija Ķerru pilskalns Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Ķerrām Valsts nozīmes
1390 Valsts nozīmes Arheoloģija Gravas - Sudmaļu pilskalns Vēlais bronzas - vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Gravas - Sudmaļiem, Ruņas un Kauliņupes satekā Valsts nozīmes
1388 Valsts nozīmes Arheoloģija Elkas - Ķezēnu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Elkas - Ķezēniem Valsts nozīmes
1386 Valsts nozīmes Arheoloģija Dārznieku senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Dārzniekiem Valsts nozīmes
1385 Valsts nozīmes Arheoloģija Beltēnu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Beltēniem, Dobeļu dīķa A krastā Valsts nozīmes
1384 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ādamu senkapi Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Ādamiem Vietējas nozīmes
1383 Valsts nozīmes Arheoloģija Asītes pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; Audaru muižā pie Buņģiem Valsts nozīmes
1397 Vietējas nozīmes Arheoloģija Upenieku senkapi Dzelzs laikmets- viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Upeniekiem, Ruņas upes labajā krastā Vietējas nozīmes
1395 Valsts nozīmes Arheoloģija Pilspurva kalns - nocietināta senvieta Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Saulītēniem Valsts nozīmes
1393 Valsts nozīmes Arheoloģija Mazdrīviņu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Mazdrīviņiem Valsts nozīmes
1392 Valsts nozīmes Arheoloģija Trekņu pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Kraujām (Gobām), Ruņas un Spriceles upju satekā Valsts nozīmes
1389 Reģiona nozīmes Arheoloģija Garožu senkapi (Meitu kalns) Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Garožiem Vietējas nozīmes
1387 Valsts nozīmes Arheoloģija Elekšu dobumakmens - kulta vieta Vēlais bronzas - senākais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Priekules pagasts; pie Elekšiem Valsts nozīmes
6119 Vietējas nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Gaiļi" 19. gs. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Nida; Gaiļos Valsts nozīmes
6115 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zvejnieku- zemnieku sēta "Jūrmalnieki" 19. gs. 2.p. -20. gs.30.g. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Nida; Jūrmalniekos Valsts nozīmes
1400 Reģiona nozīmes Arheoloģija Nidas senkapi (Zviedru kapi) Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Nida; pie Miltiņiem Vietējas nozīmes
9134 Vietējas nozīmes Industriālais Zivju pārstrādes cehs 1936. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape; "Dzintarvēji" Vietējas nozīmes
6123 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Jūrkalni" 20.gs.s. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape; Papes Priediengala Jūrkalnos Vietējas nozīmes
6122 Vietējas nozīmes Arhitektūra Zemnieku sētas "Ezermaļi" dzīvojamā ēka 1892. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape; Papes Priediengala Ezermaļos Vietējas nozīmes
6120 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Agatnieki" 19.gs. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape; Papes Priediengala Agatniekos Vietējas nozīmes
6116 Valsts nozīmes Arhitektūra Papes Ķoņu zvejnieku ciems 19. gs. 2.p. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Pape; Valsts nozīmes
6121 Reģiona nozīmes Arhitektūra Zemnieku sēta "Boži" 19.gs. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Papes Priediengals; "Vecboži" Vietējas nozīmes
3845 Reģiona nozīmes Māksla Ērģeles 1936. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Rucava; Rucavas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3844 Reģiona nozīmes Māksla Ērgeļu prospekts 1936. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts, Rucava; Rucavas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
8569 Reģiona nozīmes Industriālais Papes bākas tornis 1910. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; Papes bāka Valsts nozīmes
8700 Reģiona nozīmes Arhitektūra Rucavas luterāņu baznīca 1872.-1874. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; Vietējas nozīmes
6118 Reģiona nozīmes Arhitektūra "Žubru" dzīvojamā ēka 1820. -1830. Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; Žubros Valsts nozīmes
1416 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pūpes kapi - senkapi Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Žīmantiem, Sventājas upes labajā krastā Vietējas nozīmes
1415 Reģiona nozīmes Arheoloģija Timbru senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie bij. Timbriem Vietējas nozīmes
1414 Vietējas nozīmes Arheoloģija Pūcu kapi - senkapi Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Rucavas slimnīcas Vietējas nozīmes
1413 Valsts nozīmes Arheoloģija Mazkatužu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Mazkatužu veikala Valsts nozīmes
1412 Valsts nozīmes Arheoloģija Leju senkapi un Upuravots - kulta vieta Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; Svētavotos, pie bij. Lejām, Sventājas upes labajā krastā Valsts nozīmes
1411 Vietējas nozīmes Arheoloģija Balču senkapi Viduslaiki -jJaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Laipeniekiem, Sventājas upes labajā krastā Vietējas nozīmes
1410 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gauru apmetne Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Klētniekiem Vietējas nozīmes
1409 Reģiona nozīmes Arheoloģija Klaustiņu akmens - kulta vieta Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Klaustiņiem Valsts nozīmes
1408 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalna Urbānu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Kalna Urbāniem Valsts nozīmes
1407 Reģiona nozīmes Arheoloģija Geču senkapi Jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pieGečiem Vietējas nozīmes
1406 Reģiona nozīmes Arheoloģija Čukānu laukakmeņu žogs un apmetne Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Čukāniem Vietējas nozīmes
1405 Vietējas nozīmes Arheoloģija Dzintarnieku viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Dzintarniekiem Vietējas nozīmes
1404 Reģiona nozīmes Arheoloģija Cibuku viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Cibukiem Vietējas nozīmes
1403 Valsts nozīmes Arheoloģija Ģeistautu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie bij. Ģeistautu skolas Valsts nozīmes
1402 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bakupu senkapi (Pēčkapi) Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie Bakupiem Vietējas nozīmes
1401 Valsts nozīmes Arheoloģija Bašķu senkapi Senākais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts; pie bij. Bašķiem, Sventājas upes labajā krastā Valsts nozīmes
3849 Valsts nozīmes Māksla Kancele 18.gs.20.g. Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts, Saka; Sakas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
6433 Valsts nozīmes Arhitektūra Sakas luterāņu baznīca 16. gs. b. 18. gs. Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts, Saka; Valsts nozīmes
8570 Valsts nozīmes Industriālais Akmeņraga bākas tornis 1921. Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; Akmeņraga bāka Valsts nozīmes
6124 Reģiona nozīmes Arhitektūra "Niku" dzīvojamā ēka 18. gs. 2.p. Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; Nikās Valsts nozīmes
8326 Reģiona nozīmes Arheoloģija Maznodupju akmeņu konstrukcija Vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; pie Maznodupjiem un Priedēm Vietējas nozīmes
1424 Valsts nozīmes Arheoloģija Piņņu Upurakmens - kulta vieta Viduslaiki - jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; pie Piņņiem Valsts nozīmes
1423 Valsts nozīmes Arheoloģija Sakas viduslaiku pils Viduslaiki - jaunie laiki; 14. - 18. gs. Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; pie Lejaszemniekiem, Tebras upes labajā krastā Valsts nozīmes
1422 Valsts nozīmes Arheoloģija Lašu senkapi Senākais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; pie Lašiem Valsts nozīmes
1421 Valsts nozīmes Arheoloģija Ķuķu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; pie Ķuķupītes ietekas Sakas upē Valsts nozīmes
1420 Valsts nozīmes Arheoloģija Dzeņu Upurakmens - kulta vieta Viduslaiki - jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; pie bij. Dzeņiem Valsts nozīmes
1419 Valsts nozīmes Arheoloģija Elka kalns - pilskalns Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; pie Apeņiem, Durbes upes krastā Valsts nozīmes
1418 Valsts nozīmes Arheoloģija Sakas pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; Durbes un Tebras satekā Valsts nozīmes
1417 Reģiona nozīmes Arheoloģija Akmeņraga bākas viduslaiku kapsēta Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts; Akmeņragā pie bākas Vietējas nozīmes
1425 Vietējas nozīmes Arheoloģija Brenču senkapi Vēlais dzelzs laikmets; 12. - 13. gs. Dienvidkurzemes novads, Tadaiķu pagasts; pie Brenču kapsētas Valsts nozīmes
1426 Valsts nozīmes Arheoloģija Bātas pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Vaiņodes pagasts; Bātas Dzirnezera pussalā Valsts nozīmes
6147 Valsts nozīmes Arheoloģija Spingu pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Vaiņodes pagasts; starp bij. Spingām un bij. Dunkurēniem, Elkas upītes krastā Valsts nozīmes
1429 Valsts nozīmes Arheoloģija Lanku pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Vaiņodes pagasts; pie Vecpakuļiem Vietējas nozīmes
1428 Reģiona nozīmes Arheoloģija Silenieku viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Viduslaiki- jaunie laiki Dienvidkurzemes novads, Vaiņodes pagasts; pie Sileniekiem Vietējas nozīmes
6435 Valsts nozīmes Arhitektūra Ilmājas luterāņu baznīca 1626. Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts, māj. Ilmājas; Valsts nozīmes
3871 Valsts nozīmes Māksla Sānu altāri (2) ap 1700. 1851. Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts, Vecpils; Vecpils katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3867 Valsts nozīmes Māksla Kancele ap 1700. Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts, Vecpils; Vecpils katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3866 Valsts nozīmes Māksla Dzega ap 1700. Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts, Vecpils; Vecpils katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3865 Valsts nozīmes Māksla Ērģeļu luktas ap 1700. Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts, Vecpils; Vecpils katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3863 Valsts nozīmes Māksla Altāris ap 1700. Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts, Vecpils; Vecpils katoļu baznīcā Valsts nozīmes
3862 Valsts nozīmes Māksla Altāra sētiņa ap 1700. Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts, Vecpils; Vecpils katoļu baznīcā Valsts nozīmes
6436 Valsts nozīmes Arhitektūra Vecpils katoļu baznīca 1700. Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts, Vecpils; Valsts nozīmes
1438 Valsts nozīmes Arheoloģija Vecpils pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts; Vecpils kapsētā Valsts nozīmes
1437 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kupšu - Ķieģeļnieku Elkas kalns kulta vieta Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts; pie bij. Kupšiem - Ķieģeļniekiem Vietējas nozīmes
1436 Valsts nozīmes Arheoloģija Ilmājas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts; Ilmājas kapsētā Valsts nozīmes
1435 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dižlāņu Elkas kalns - kulta vieta Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts; bij. Dižlāņu muižas baronu kapos pie Krūmiem Valsts nozīmes
1434 Valsts nozīmes Arheoloģija Dižilmājas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Vecpils pagasts; bij. Dižilmājas muižā pie Ilmāju fermas Valsts nozīmes
3861 Valsts nozīmes Māksla Cilnis fasādē un rozetes (2) 19.gs.I p. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts, Vērgale; Vērgales muižas pilī Valsts nozīmes
3860 Valsts nozīmes Māksla Cilnis fasādē un rozetes (2) 19.gs.I p. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts, Vērgale; Vērgales muižas pilī Valsts nozīmes
8840 Valsts nozīmes Māksla Altāris ar gleznām (2) 1684., 20.gs. 30.g. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts, Ziemupe; Ziemupes evaņģēliski luteriskā baznīca Valsts nozīmes
8839 Valsts nozīmes Māksla Kancele 1684. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts, Ziemupe; Ziemupes evaņģēliski luteriskā baznīca Valsts nozīmes
6434 Valsts nozīmes Arhitektūra Ziemupes luterāņu baznīca ar žogu 1748. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts, Ziemupe; Valsts nozīmes
9224 Reģiona nozīmes Māksla Ģerboņa cilnis 1841. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts; Vērgales luterāņu baznīca Vietējas nozīmes
8815 Valsts nozīmes Māksla Kancele 17.gs. II.p. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts; Vērgales evaņģēliski luteriskā baznīca Valsts nozīmes
8814 Valsts nozīmes Māksla Altāris 17.gs. II.p. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts; Vērgales evaņģēliski luteriskā baznīca Valsts nozīmes
8660 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vērgales muižas pils 19.gs. sāk. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts; māj: Pagasta valde un skola Vietējas nozīmes
6125 Vietējas nozīmes Arhitektūra "Mazkažu" dzīvojamā ēka 19. gs. Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts; Mazkažos Vietējas nozīmes
1433 Valsts nozīmes Arheoloģija Ošenieku senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts; pie Ošeniekiem Valsts nozīmes
1432 Reģiona nozīmes Arheoloģija Mazkalnu viduslaiku kapsēta Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts; pie Mazkalniem, Grobiņas - Ventspils šosejas labajā pusē Vietējas nozīmes
1431 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bruņenieku senkapi (Zviedru kapi) Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts; pie Bruņeniekiem Vietējas nozīmes
1430 Valsts nozīmes Arheoloģija Elka kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts; pie bij. Elkiem Valsts nozīmes
1446 Valsts nozīmes Arheoloģija Purmsātu (Upes) pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Virgas pagasts; pie Upēm, Birkstales upes krastā Valsts nozīmes
1445 Valsts nozīmes Arheoloģija Virgas senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Virgas pagasts; pie Rūķīšiem Valsts nozīmes
1444 Valsts nozīmes Arheoloģija Paplakas pilskalns Senākais dzelzs- vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Virgas pagasts; pie Melnupes ietekas Virgā Valsts nozīmes
1443 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kalviņu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Virgas pagasts; pie Kalviņiem Vietējas nozīmes
1442 Valsts nozīmes Arheoloģija Kalnazīvertu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Virgas pagasts; pie Kalnazīvertiem Valsts nozīmes
1441 Reģiona nozīmes Arheoloģija Grīvu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Virgas pagasts; pie Grīvām Vietējas nozīmes
1440 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gabaliņu senkapi Viduslaiki Dienvidkurzemes novads, Virgas pagasts; pie Gabaliņu fermas, Priekulupītes kreisajā krastā Vietējas nozīmes
1439 Reģiona nozīmes Arheoloģija Brūveru pilskalns Dzelzs laikmets Dienvidkurzemes novads, Virgas pagasts; pie Brūveriem Valsts nozīmes
4848 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19./20. gs. Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki; Annas muižā Vietējas nozīmes
4847 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 18./19. gs. Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki; Annas muižā Vietējas nozīmes
4846 Vietējas nozīmes Arhitektūra Annas muižas apbūve 18. gs. b., 19./20. gs. Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki; Annas muižā Vietējas nozīmes
4845 Reģiona nozīmes Arhitektūra Annenieku luterāņu baznīca 18./19. gs. Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki; Valsts nozīmes
4844 Reģiona nozīmes Arhitektūra Annenieku kapliča 18. gs. 2.p. Dobeles novads, Annenieku pagasts, Annenieki; Valsts nozīmes
725 Vietējas nozīmes Arheoloģija Avotiņu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Annenieku pagasts; pie Avotiņiem Vietējas nozīmes
724 Valsts nozīmes Arheoloģija Cibēnu senkapi (Kapeņu kalniņš) Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Annenieku pagasts; Kapeņu ezera Z krastā pie Ružām Valsts nozīmes
726 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ozolkalna senkapi ar upurakmeni Dzelzs laikmets Dobeles novads, Annenieku pagasts; pie bij. Cibēniem un Ružām Valsts nozīmes
3325 Reģiona nozīmes Māksla Krāsns 20.gs. Dobeles novads, Auce, Jelgavas iela 1; Valsts nozīmes
4856 Valsts nozīmes Arhitektūra Kūts 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Auce; Akadēmijas iela 11, Vecauces muižā Vietējas nozīmes
4855 Valsts nozīmes Arhitektūra Lielā klēts 18./19. gs. Dobeles novads, Auce; Akadēmijas iela 11, Vecauces muižā Valsts nozīmes
4854 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Auce; Akadēmijas iela 11, Vecauces muižā Vietējas nozīmes
4853 Valsts nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja 19. gs. v. Dobeles novads, Auce; Akadēmijas iela 11, Vecauces muižā Valsts nozīmes
4852 Valsts nozīmes Arhitektūra Pils 1839. -1843. Dobeles novads, Auce; Akadēmijas iela 11, Vecauces muižā Valsts nozīmes
4851 Valsts nozīmes Arhitektūra Vecauces muižas apbūve 19. gs. Dobeles novads, Auce; Akadēmijas iela 11, Vecauces muižā Valsts nozīmes
4850 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecauces luterāņu baznīca 1865. -1866. Dobeles novads, Auce; Akadēmijas iela 5 Valsts nozīmes
4849 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. v. Dobeles novads, Auce; Akadēmijas iela 11, Vecauces muižā Vietējas nozīmes
727 Vietējas nozīmes Arheoloģija Auces senkapi Agrais dzelzs laikmets- viduslaiki Dobeles novads, Auce; LLU "Vecauce" augļu dārzā Valsts nozīmes
4857 Reģiona nozīmes Arhitektūra Mežmuižas apbūve 19. gs. Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; Mežmuižā Valsts nozīmes
3326 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne M.un A.Šrēderēm 1710. Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; Mežmuižas luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
4864 Valsts nozīmes Arhitektūra Mežmuižas luterāņu baznīca 1648. Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; Mežmuižā Valsts nozīmes
4863 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. v. Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; Mežmuižā Vietējas nozīmes
4862 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzirnavas 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; Mežmuižā Vietējas nozīmes
4861 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; Mežmuižā Vietējas nozīmes
4860 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; Mežmuižā Vietējas nozīmes
4859 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; Mežmuižā Vietējas nozīmes
4858 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pils 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; Mežmuižā Valsts nozīmes
731 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rubeņu senkapi Viduslaiki Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; pie Rubeņiem Vietējas nozīmes
730 Valsts nozīmes Arheoloģija Priedulāju senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; pie Priedulājiem Valsts nozīmes
729 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kauliņu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; pie Kauliņiem Valsts nozīmes
728 Vietējas nozīmes Arheoloģija Mazpelvežu apmetne Vidējais-vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Augstkalnes pagasts; pie bij. Mazpelvežiem Vietējas nozīmes
4865 Vietējas nozīmes Arhitektūra Lielbērzes kapu kapliča 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Auru pagasts, Lielbērze; Vietējas nozīmes
734 Vietējas nozīmes Arheoloģija Pēkaiņu senkapi Viduslaiki Dobeles novads, Auru pagasts; pie Pēkaiņiem Vietējas nozīmes
733 Vietējas nozīmes Arheoloģija Oškalnu senkapi (Zviedru kapi) Viduslaiki Dobeles novads, Auru pagasts; pie Oškalniem Vietējas nozīmes
732 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kviešu apmetne Vidējais-vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Auru pagasts; pie Kviešiem un Pavāriņiem, Sesaviņas labajā krastā Vietējas nozīmes
4870 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Bēnes pagasts, Bēne, Centrālais laukums 3; Vietējas nozīmes
4869 Reģiona nozīmes Arhitektūra Bēnes muižas apbūve 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Bēnes pagasts, Bēne, Centrālais laukums 3; Vietējas nozīmes
4871 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dzirnavas 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Bēnes pagasts; "Bēnes dzirnavas" Vietējas nozīmes
739 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ritumu apmetne Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Bēnes pagasts; pie Ritumiem Valsts nozīmes
738 Vietējas nozīmes Arheoloģija Liekņu senkapi Dzelzs laikmets Dobeles novads, Bēnes pagasts; pie bij. Liekņiem Valsts nozīmes
737 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kaijukroga senkapi Vidējais-vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Bēnes pagasts; pie bij. Kaijukroga Valsts nozīmes
736 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ceriņu senkapi Viduslaiki Dobeles novads, Bēnes pagasts; pie bij. Ceriņiem, pie Vilku fermas Valsts nozīmes
735 Reģiona nozīmes Arheoloģija Baukaišu senkapi Viduslaiki Dobeles novads, Bēnes pagasts; pie Baukaišiem Vietējas nozīmes
9259 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Latvijas pirmā Ministru prezidenta K. Ulmaņa dzimto māju vieta "Pikšas" 1877., 1990.-1998. Dobeles novads, Bērzes pagasts, "Pikšu muzejs"; Valsts nozīmes
4879 Reģiona nozīmes Arhitektūra Bērzes luterāņu baznīca 18. gs. v. 19. gs. v. Dobeles novads, Bērzes pagasts, Bērze; Valsts nozīmes
4875 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bērzes kapliča 1935. Dobeles novads, Bērzes pagasts, Bērze; pie Bērzes luterāņu baznīcas Vietējas nozīmes
4878 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 1892. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Bērzes ūdensdzirnavās Vietējas nozīmes
4876 Valsts nozīmes Arhitektūra Bērzes ūdensdzirnavu apbūve 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Bērzes ūdensdzirnavās Vietējas nozīmes
4888 Vietējas nozīmes Arhitektūra Parks 18. gs. b. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Virkus muižā Valsts nozīmes
4887 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts, vēlāk dzīvojamā ēka 18. gs. v., 19. gs. v. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Virkus muižā Vietējas nozīmes
4886 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kapliča 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Virkus muižā Vietējas nozīmes
4885 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 18. gs. v. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Virkus muižā Vietējas nozīmes
4884 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kreijas muižas kungu māja 18. gs. 2.p. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Kreijās Vietējas nozīmes
4883 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. v. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Bērzes muižā Vietējas nozīmes
4882 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 1857. Dobeles novads, Bērzes pagasts; "Kārkli", Bērzes muižā Vietējas nozīmes
4881 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā māja " Saulieši " 20. gs. 30.g. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Bērzes muižā Vietējas nozīmes
4880 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bērzes muižas apbūve 19. gs. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Bērzes muižā Vietējas nozīmes
4877 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzirnavas 1863. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Bērzes ūdensdzirnavās Valsts nozīmes
4872 Vietējas nozīmes Arhitektūra Virkus muižas apbūve 18./19. gs. Dobeles novads, Bērzes pagasts; Virkus muižā Valsts nozīmes
740 Vietējas nozīmes Arheoloģija Strazdu viduslaiku kapsēta (Kapu kalns) Viduslaiki Dobeles novads, Bērzes pagasts; pie Strazdiem Vietējas nozīmes
4891 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bikstu ūdensdzirnavas 18./19. gs. Dobeles novads, Bikstu pagasts, Biksti; "Paleju dzirnavas" Valsts nozīmes
4902 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. v. Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki; Upesmuižā Vietējas nozīmes
4901 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kūtis (2) 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki; Upesmuižā Vietējas nozīmes
4900 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki; Upesmuižā Vietējas nozīmes
4899 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki; Upesmuižā Vietējas nozīmes
4898 Reģiona nozīmes Arhitektūra Upesmuižas apbūve 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Bikstu pagasts, Upenieki; Upesmuižā Vietējas nozīmes
741 Reģiona nozīmes Arheoloģija Smiltnieku pilskalns Dzelzs laikmets Dobeles novads, Bikstu pagasts; Bikstu mežn., Silkalnu iec. 159. kv.,1 km DA no Ezerlūķu pilakalna Vietējas nozīmes
4897 Vietējas nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. v. Dobeles novads, Bikstu pagasts; Bikstu muižā Vietējas nozīmes
4896 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts, vēlāk kalpu māja 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Bikstu pagasts; Bikstu muižā Vietējas nozīmes
4895 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 1863. Dobeles novads, Bikstu pagasts; Bikstu muižā Vietējas nozīmes
4894 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 18./19. gs. Dobeles novads, Bikstu pagasts; Bikstu muižā Vietējas nozīmes
4893 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pils 1865. Dobeles novads, Bikstu pagasts; Bikstu muižā Valsts nozīmes
4892 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bikstu muižas apbūve 19. gs. Dobeles novads, Bikstu pagasts; Bikstu muižā Valsts nozīmes
4890 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bikstu dzelzceļa stacija 1933. Dobeles novads, Bikstu pagasts; Vecbikstos Vietējas nozīmes
746 Valsts nozīmes Arheoloģija Ezerlūķu pilskalns Dzelzs laikmets Dobeles novads, Bikstu pagasts; Zebrus ezera A krastā pie Ezerlūķiem Valsts nozīmes
745 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vērpju senkapi Viduslaiki Dobeles novads, Bikstu pagasts; pie Vērpjiem Vietējas nozīmes
744 Vietējas nozīmes Arheoloģija Zvirgzdu senkapi (Zviedru kapi, Kapu birzs) Vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Bikstu pagasts; pie Ropēniem Vietējas nozīmes
743 Valsts nozīmes Arheoloģija Lejascīsku apmetne Vidējais - vēlais neolīts Dobeles novads, Bikstu pagasts; pie Lejascīskām Valsts nozīmes
742 Valsts nozīmes Arheoloģija Audaru senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Bikstu pagasts; pie Audariem Valsts nozīmes
751 Valsts nozīmes Arheoloģija Strīkaišu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Bukaišu pagasts; pie Strīkaišiem Valsts nozīmes
750 Valsts nozīmes Arheoloģija Lielogļu senkapi Dzelzs laikmets Dobeles novads, Bukaišu pagasts; pie Lielogļiem Valsts nozīmes
749 Valsts nozīmes Arheoloģija Kvietu senkapi Dzelzs laikmets Dobeles novads, Bukaišu pagasts; pie Kvietēm Valsts nozīmes
748 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bukaišu senkapi Viduslaiki Dobeles novads, Bukaišu pagasts; pie Bukaišu ambulances Vietējas nozīmes
747 Valsts nozīmes Arheoloģija Atvašu senkapi Dzelzs laikmets Dobeles novads, Bukaišu pagasts; pie Atvasēm Valsts nozīmes
3331 Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne A.Tīzenhauzenai 1648. Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 1; Dobeles luterāņu baznīcā Valsts nozīmes
3329 Valsts nozīmes Māksla Epitāfija F.Drahenfelsam 17.gs.s. Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 1;

Dobeles luterāņu baznīcā

Valsts nozīmes
4919 Valsts nozīmes Arhitektūra Dobeles luterāņu baznīca 1495., 1595., 1907. Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 1; Valsts nozīmes
4905 Vietējas nozīmes Arhitektūra Vecā aptieka 1806., 1929. Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 12; Vietējas nozīmes
4904 Reģiona nozīmes Arhitektūra Latviešu biedrības nams 1939. Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 6; Valsts nozīmes
4906 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dobeles un apkārtnes slimnīca 1919. Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 11; Vietējas nozīmes
4907 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. v. Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 2; Vietējas nozīmes
4908 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. v. Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 2B; Vietējas nozīmes
4903 Valsts nozīmes Arhitektūra Livonijas ordeņa pilsdrupas 1335. -1347. Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 2c; Bērzes

upes labajā krastā

Valsts nozīmes
4909 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pagasta nams 19. gs. v. Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 3A; Vietējas nozīmes
4911 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. s. Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 50; Vietējas nozīmes
4913 Vietējas nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 50; Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 52; Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 40; Vācu mācītājmuižā Vietējas nozīmes
4910 Vietējas nozīmes Arhitektūra Vācu mācītājmuižas apbūve 19. gs. s. Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 50; Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 52;

Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 40;

Vietējas nozīmes
4912 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. v. Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 52; Vācu mācītājmuižā Vietējas nozīmes
4914 Vietējas nozīmes Arhitektūra Skola 1940. Dobeles novads, Dobele, Dzirnavu iela 2; Vietējas nozīmes
4915 Vietējas nozīmes Arhitektūra Savrupmāja 1936. Dobeles novads, Dobele, Miera iela 51; Vietējas nozīmes
4916 Reģiona nozīmes Arhitektūra Skola 19./20. gs. Dobeles novads, Dobele, Skolas iela 2; Vietējas nozīmes
4918 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dobeles dzelzceļa stacija 1929. Dobeles novads, Dobele, Stacijas iela 2; Vietējas nozīmes
4917 Reģiona nozīmes Arhitektūra Ūdens tornis 1929. Dobeles novads, Dobele, Stacijas iela 5; Vietējas nozīmes
754 Vietējas nozīmes Arheoloģija Dobeles baznīcas viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Dobeles novads, Dobele, Tirgus laukums 1; Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 1; Dobeles novads, Dobele, Baznīcas iela 1a; pie Dobeles luterāņu baznīcas Vietējas nozīmes
4920 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. v. Dobeles novads, Dobele, Tirgus laukums 2; Vietējas nozīmes
4922 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Dobele, Zaļā iela 15; Vietējas nozīmes
7431 Reģiona nozīmes Pilsētbūvniecība Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs 16.-19.gs. Dobeles novads, Dobele; Valsts nozīmes
753 Valsts nozīmes Arheoloģija Dobeles senpilsēta Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki; 11. - 14. gs. Dobeles novads, Dobele; Bērzes upes labajā krastā, uz D un R no Dobeles pilskalna Valsts nozīmes
752 Valsts nozīmes Arheoloģija Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils Vēlais dzelzs laikmets- viduslaiki Dobeles novads, Dobele; Bērzes upes labajā krastā Valsts nozīmes
4889 Vietējas nozīmes Arhitektūra Bērzbeķes muižas apbūve 19. gs. v. Dobeles novads, Dobeles pagasts, Bērzbeķe; Bērzbeķes muižā Vietējas nozīmes
4874 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts ar dzīvokli 19. gs. v. Dobeles novads, Dobeles pagasts, Bērzbeķe; Bērzbeķes muižā Vietējas nozīmes
757 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ošu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Dobeles pagasts; pie Ošiem Vietējas nozīmes
756 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zilā kalna senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dobeles novads, Dobeles pagasts; pie bij. Gobām Vietējas nozīmes
755 Valsts nozīmes Arheoloģija Bāļu - Šķērstaiņu senkapi un apmetne Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Dobeles pagasts; pie Bāļām un Šķērstaiņiem Valsts nozīmes
4923 Reģiona nozīmes Arhitektūra Īles luterāņu baznīca 18. gs. v. Dobeles novads, Īles pagasts, Īle; Valsts nozīmes
4935 Vietējas nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Īles pagasts; Stirnas muižā Vietējas nozīmes
4934 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. v. Dobeles novads, Īles pagasts; Stirnas muižā Vietējas nozīmes
4933 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Īles pagasts; Stirnas muižā Vietējas nozīmes
4932 Vietējas nozīmes Arhitektūra Vējdzirnavas 19. gs. v. Dobeles novads, Īles pagasts; Stirnas muižā Vietējas nozīmes
4931 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. s. Dobeles novads, Īles pagasts; Stirnas muižā Vietējas nozīmes
4930 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Īles pagasts; Stirnas muižā Vietējas nozīmes
4929 Vietējas nozīmes Arhitektūra Stirnas muižas apbūve 19. gs. 20. gs. s. Dobeles novads, Īles pagasts; Stirnas muižā Vietējas nozīmes
4928 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. v. Dobeles novads, Īles pagasts; Īles muižā Valsts nozīmes
4926 Reģiona nozīmes Arhitektūra Sanatorijas direktora māja 20. gs.30.g. Dobeles novads, Īles pagasts; Īles muižā Vietējas nozīmes
4925 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pils 19. gs. v. Dobeles novads, Īles pagasts; Īles muižā Valsts nozīmes
4924 Reģiona nozīmes Arhitektūra Īles muižas apbūve 19. gs. 1.p. 20. gs. 1.p. Dobeles novads, Īles pagasts; Īles muižā Valsts nozīmes
761 Valsts nozīmes Arheoloģija Spārnu kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Īles pagasts; Spārnu ezera A krastā pie Guntiņām Valsts nozīmes
760 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gailīšu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Īles pagasts; pie Rogām un bij. Gailīšiem Valsts nozīmes
759 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tēšaiņu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Īles pagasts; pie bij. Tēšaiņiem Valsts nozīmes
8820 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie Batariem 1919. Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts; Valsts nozīmes
4936 Reģiona nozīmes Arhitektūra Lustes muižas pils 18. gs. 2.p. Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts; Lustes muižā Valsts nozīmes
4937 Vietējas nozīmes Arhitektūra Glūdas luterāņu baznīca 1848. Dobeles novads, Krimūnu pagasts; Glūdā Vietējas nozīmes
4945 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. v. Dobeles novads, Lielauces pagasts, Lielauce; Lielauces muižā Valsts nozīmes
4939 Reģiona nozīmes Arhitektūra Lielauces muižas apbūve 19. gs. 1.p. 20. gs. s. Dobeles novads, Lielauces pagasts, Lielauce; Lielauces muižā Valsts nozīmes
4944 Reģiona nozīmes Arhitektūra Tiltiņš 19. gs. b. Dobeles novads, Lielauces pagasts, Lielauce; Lielauces muižā Valsts nozīmes
4943 Reģiona nozīmes Arhitektūra Čiekuru kalte 19. gs. b. Dobeles novads, Lielauces pagasts, Lielauce; Lielauces muižā Vietējas nozīmes
4942 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pagrabi (2) 19. gs. v. Dobeles novads, Lielauces pagasts, Lielauce; Lielauces muižā Vietējas nozīmes
4941 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. v. Dobeles novads, Lielauces pagasts, Lielauce; Lielauces muižā Vietējas nozīmes
4940 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pils 19. gs. 1.p. 20. gs. s. Dobeles novads, Lielauces pagasts, Lielauce; Lielauces muižā Valsts nozīmes
3343 Reģiona nozīmes Māksla Krāsns 20.gs.s. Dobeles novads, Lielauces pagasts; Lielauces muižas pilī Valsts nozīmes
3342 Reģiona nozīmes Māksla Krāsns 20.gs.s. Dobeles novads, Lielauces pagasts; Lielauces muižas pilī Valsts nozīmes
3340 Reģiona nozīmes Māksla Kamīns 20.gs.s. Dobeles novads, Lielauces pagasts; Lielauces muižas pilī Valsts nozīmes
3344 Reģiona nozīmes Māksla Krāsns 20.gs.s. Dobeles novads, Lielauces pagasts; Lielauces muižas pilī Valsts nozīmes
3341 Reģiona nozīmes Māksla Kamīns 20.gs.s. Dobeles novads, Lielauces pagasts; Lielauces muižas pilī Valsts nozīmes
3339 Reģiona nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās) 20.gs.s. Dobeles novads, Lielauces pagasts; Lielauces muižas pilī Valsts nozīmes
4938 Vietējas nozīmes Arhitektūra Lielauces luterāņu baznīca 1748. Dobeles novads, Lielauces pagasts; Vietējas nozīmes
764 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dīcmaņu - Pilsingu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Lielauces pagasts; pie Dīcmaņiem un Pilsingiem Valsts nozīmes
763 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sodiņu pēdakmens - kulta vieta Bronzas-vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Lielauces pagasts; pie bij. Sodiņiem Valsts nozīmes
4948 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 18. gs. 2.p. 20. gs. s. Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde; Vecapguldes muižā Vietējas nozīmes
4952 Vietējas nozīmes Arhitektūra Stallis 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde; Lielapguldes muižā Vietējas nozīmes
4951 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde; Lielapguldes muižā Vietējas nozīmes
4950 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde; Lielapguldes muižā Vietējas nozīmes
4949 Vietējas nozīmes Arhitektūra Lielapguldes muižas apbūve 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde; Lielapguldes muižā Vietējas nozīmes
4947 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pils 18. gs. 2.p. Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde; Vecapguldes muižā Valsts nozīmes
4946 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecapguldes muižas apbūve 18. gs. 2.p. Dobeles novads, Naudītes pagasts, Apgulde; Vecapguldes muižā Valsts nozīmes
771 Reģiona nozīmes Arheoloģija Soda kalniņš - nostāstu vieta Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Naudītes pagasts; pie Susuriem Vietējas nozīmes
770 Vietējas nozīmes Arheoloģija Spurīšu apmetne Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Naudītes pagasts; pie Spurīšiem Valsts nozīmes
769 Vietējas nozīmes Arheoloģija Dēliņkalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Naudītes pagasts; pie Lejasdēliņiem Valsts nozīmes
768 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ogānu pilskalns Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dobeles novads, Naudītes pagasts; pie bij. Ogāniem Vietējas nozīmes
767 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jāņogānu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Naudītes pagasts; pie bij. Mauriem Valsts nozīmes
766 Valsts nozīmes Arheoloģija Vecpokaiņu senkapi I, II ( Kapiņu kalns) Agrais dzelzs laikmets Dobeles novads, Naudītes pagasts; pie Vecpokaiņiem Valsts nozīmes
765 Valsts nozīmes Arheoloģija Pokaiņu senkapi (Metamais kalns) Agrais - vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Naudītes pagasts; pie Caunām Valsts nozīmes
4956 Vietējas nozīmes Arhitektūra Stallis - kūts 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Penkules pagasts, Ālave; Ālaves muižā Vietējas nozīmes
4955 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Penkules pagasts, Ālave; Ālaves muižā Vietējas nozīmes
4954 Vietējas nozīmes Arhitektūra Ālaves muižas apbūve 19. gs. 2.p. Dobeles novads, Penkules pagasts, Ālave; Ālaves muižā Vietējas nozīmes
4953 Vietējas nozīmes Arhitektūra Penkules luterāņu baznīca 1691., 1865., 1878. Dobeles novads, Penkules pagasts, Penkule; Vietējas nozīmes
777 Valsts nozīmes Arheoloģija Kamradžu senkapi Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Penkules pagasts; Z no Kamradžiem Valsts nozīmes
776 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ruņģu apmetne Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Penkules pagasts; starp Ruņģiem un Dravniekiem Valsts nozīmes
775 Valsts nozīmes Arheoloģija Ķūru senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Penkules pagasts; starp Ķūriem, Mazlūsveriem un Jaunzemjiem Valsts nozīmes
774 Valsts nozīmes Arheoloģija Ķūru apmetne Vidējais dzelzs laikmets Dobeles novads, Penkules pagasts; starp Ķūriem un Jaunzemjiem Vietējas nozīmes
773 Valsts nozīmes Arheoloģija Kamradžu pilskalns (Cepļa kalns) Vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Penkules pagasts; pie Kamradžiem Valsts nozīmes
772 Reģiona nozīmes Arheoloģija Laģu apmetne Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Penkules pagasts; pie Dzintariem, abpus Kroņauces - Auces šosejai Valsts nozīmes
786 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tērvetes sanatorijas dārza viduslaiku kapsēta Viduslaiki Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Sanatorijas "Tērvete" dārzā Vietējas nozīmes
8721 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Grāmatizdevēja J.Rapas dzimtās mājas "Ķipi" 1885.-1928. Dobeles novads, Tērvetes pagasts; "Ķipi" Valsts nozīmes
21 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Rakstnieces A.Brigaderes dzīves vieta 1922.-1933. Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Sprīdīšos Valsts nozīmes
3346 Valsts nozīmes Māksla Ciļņi (2) 20.gs.30.g. Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Sanatorijā "Tērvete" Valsts nozīmes
4961 Vietējas nozīmes Arhitektūra Vecstēgules muižas kungu māja 18. gs. 2.p. Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Vecstēgulē Vietējas nozīmes
4960 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pālenu dzimtas kapliča 1906. Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Tērvetes kapos Valsts nozīmes
4959 Valsts nozīmes Arhitektūra Sanatorija "Tērvete" un parks 1930. -1934., 20. gs. Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Valsts nozīmes
4957 Valsts nozīmes Arhitektūra Kalnamuižas luterāņu baznīca 1640., 1814. Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Kalnamuiža Valsts nozīmes
789 Valsts nozīmes Arheoloģija Zviedru kalns (Svētkalns) - viduslaiku pils Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Tērvetes upes labajā krastā Valsts nozīmes
788 Valsts nozīmes Arheoloģija Klosterkalns - pilskalns Vēlais bronzas senākais dzelzs laikmets Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Tērvetes upes kreisajā krastā Valsts nozīmes
787 Valsts nozīmes Arheoloģija Tērvetes pilskalns (Cukurkalns) un senpilsēta Vēlais bronzas - dzelzs laikmets Dobeles novads, Tērvetes pagasts; Tērvetes upes krastā Valsts nozīmes
785 Vietējas nozīmes Arheoloģija Upurakmens Dzelzs laikmets Dobeles novads, Tērvetes pagasts; pie Tērvetes skolas Vietējas nozīmes
784 Valsts nozīmes Arheoloģija Tērvetes viduslaiku pils Viduslaiki- jaunie laiki Dobeles novads, Tērvetes pagasts; pie Tērvetes pilskalna Valsts nozīmes
783 Valsts nozīmes Arheoloģija Stūru senkapi Vidējais-vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Tērvetes pagasts; pie Stūriem, Z un A no grantsbedrēm Valsts nozīmes
782 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sapņu senkapi Viduslaiki Dobeles novads, Tērvetes pagasts; pie Sapņiem Vietējas nozīmes
781 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pļavnieku apmetne un senkapi Vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Tērvetes pagasts; pie Pļavniekiem Valsts nozīmes
780 Vietējas nozīmes Arheoloģija Maztišu senkapi Viduslaiki Dobeles novads, Tērvetes pagasts; pie Maztišām Valsts nozīmes
779 Reģiona nozīmes Arheoloģija Līgu senkapi un kultakmens Dzelzs laikmets Dobeles novads, Tērvetes pagasts; pie Līgām Vietējas nozīmes
4962 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sniķeres luterāņu baznīca 19. gs. 1.p. Dobeles novads, Ukru pagasts, Sniķere; Vietējas nozīmes
9269 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ķauķu senkapi 1.-17.gs. Dobeles novads, Ukru pagasts; pie bij.Ķauķiem Vietējas nozīmes
792 Valsts nozīmes Arheoloģija Meža kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Vītiņu pagasts; pie Incēnu pilskalna, Avīksnes upes labajā krastā Valsts nozīmes
791 Valsts nozīmes Arheoloģija Grīnertu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Vītiņu pagasts; pie Grīnertiem Valsts nozīmes
790 Valsts nozīmes Arheoloģija Incēnu (Dobes) pilskalns Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Vītiņu pagasts; pie bij. Incēniem, Avīksnes upes kreisajā krastā Valsts nozīmes
9261 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Nacionālo Partizānu piemiņas vieta Īlē 1949. Dobeles novads, Zebrenes pagasts, "Īles partizānu bunkurs"; Valsts nozīmes
795 Reģiona nozīmes Arheoloģija Kaupju senkapi Vidējais dzelzs laikmets - viduslaiki Dobeles novads, Zebrenes pagasts; pie Kaupju veikala, bij. Rēderiem Valsts nozīmes
794 Reģiona nozīmes Arheoloģija Grabu kapu senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Zebrenes pagasts; pie Grabu kapsētas Valsts nozīmes
793 Valsts nozīmes Arheoloģija Elkukalns - kulta vieta Bronzas - vēlais dzelzs laikmets Dobeles novads, Zebrenes pagasts; Bikstu mežn. Silkalnu iec. 162. kv., Svētezera Z krastā Valsts nozīmes
758 Valsts nozīmes Arheoloģija Īles meža senkapi Agrais dzelzs laikmets Dobeles novads, Zebrenes pagasts; pie Jankām Valsts nozīmes
4976 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Ozolkalns; Blomes muižā Vietējas nozīmes
4975 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. III c. Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Ozolkalns; Blomes muižā Vietējas nozīmes
4974 Vietējas nozīmes Arhitektūra Blomes muižas apbūve 19. gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts, Ozolkalns; Blomes muižā Vietējas nozīmes
8344 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekti (4) 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Vietējas nozīmes
8343 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 19.gs.s. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Vietējas nozīmes
8341 Valsts nozīmes Māksla Kāpnes 18./19.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Vietējas nozīmes
3355 Valsts nozīmes Māksla Sienas skapis 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Valsts nozīmes
3354 Valsts nozīmes Māksla Krāsns - kamīns 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Valsts nozīmes
3352 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 18.gs.II p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Valsts nozīmes
3351 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās) 18./19.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Valsts nozīmes
3350 Valsts nozīmes Māksla Flīzītes (28) 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Valsts nozīmes
3349 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekti (8) 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Valsts nozīmes
4972 Valsts nozīmes Arhitektūra Siernīca 19. gs. b. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižā Vietējas nozīmes
4965 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu mājas drupas 20. gs. s. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; "Auguliena" Vietējas nozīmes
803 Reģiona nozīmes Arheoloģija Krimu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Krimiem Valsts nozīmes
801 Valsts nozīmes Arheoloģija Beļavas pilskalns Dzelzs laikmets - viduslaiki Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Ilgupjiem Valsts nozīmes
8342 Valsts nozīmes Māksla Durvju komplekts 18.gs.IIp. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Vietējas nozīmes
3353 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 18.gs.III c. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižas pilī Valsts nozīmes
6105 Vietējas nozīmes Arhitektūra "Burtnieku" dzīvojamā rija 19.gs.2.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Burtniekos Valsts nozīmes
4980 Reģiona nozīmes Arhitektūra Krogs 1881. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Naglenē, Naglenes muižā Vietējas nozīmes
4979 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Naglenē, Naglenes muižā Vietējas nozīmes
4978 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Naglenē, Naglenes muižā Vietējas nozīmes
4977 Vietējas nozīmes Arhitektūra Naglenes (Naglienas) muižas apbūve 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Naglenē, Naglenes muižā Vietējas nozīmes
4973 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 18./19. gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižā Valsts nozīmes
4971 Valsts nozīmes Arhitektūra Pils ap 1750., 1912., 1925. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižā Valsts nozīmes
4970 Valsts nozīmes Arhitektūra Beļavas muižas apbūve 18. -19. gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Beļavas muižā, Pilsskola Valsts nozīmes
4967 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 18 . gs. 2.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Augulienas muižā Vietējas nozīmes
4964 Vietējas nozīmes Arhitektūra Augulienas muižas apbūve 18. gs. - 20. gs. s Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Augulienā Vietējas nozīmes
4963 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 20. gs. 20.g. Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Puķeskalnos Vietējas nozīmes
8345 Valsts nozīmes Arheoloģija Viculaiku pilskalns Agrais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Upeskalniem un Viculaikām Valsts nozīmes
814 Valsts nozīmes Arheoloģija Rutkastes kalns - pilskalns Dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; starp Līkanšiem, Rutkastēm un Vārpām Valsts nozīmes
813 Reģiona nozīmes Arheoloģija Jaunletu senkapi (Zviedru kapi) Agrais dzelzs laikmets; viduslaiki Gulbenes novads, Beļavas pagasts; starp Jaunletēm un Velmaņiem Valsts nozīmes
812 Reģiona nozīmes Arheoloģija Dumpurnieku senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; starp Dumpuriekiem un Dumpjiem Valsts nozīmes
811 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vecmeišu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Vecmeišiem Vietējas nozīmes
810 Reģiona nozīmes Arheoloģija Rožu kalns - baznīcas un kapsētas vieta Viduslaiki - jaunie laiki Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Veccīruļiem Vietējas nozīmes
809 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bērzu kalniņš - senkapi Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Veccīruļiem Valsts nozīmes
808 Vietējas nozīmes Arheoloģija Putniņu senkapi Viduslaiki - jaunie laiki Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Putniņiem Vietējas nozīmes
807 Reģiona nozīmes Arheoloģija Pērļu kalns - senkapi Agrais -vidējais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Pērļukalniem Valsts nozīmes
806 Vietējas nozīmes Arheoloģija Upurkalniņš - kulta vieta Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Līgotņiem Vietējas nozīmes
805 Valsts nozīmes Arheoloģija Lazdu kalns - pilskalns un senkapi (Grantskalniņš) Dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Lazdukalniem Valsts nozīmes
804 Valsts nozīmes Arheoloģija Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Kubulniekiem Valsts nozīmes
802 Vietējas nozīmes Arheoloģija Juru upurozoli - kulta vieta Jaunie laiki Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Juriem Vietējas nozīmes
800 Reģiona nozīmes Arheoloģija Liedskalnu senkapi (Kantora kalns, Kapu kalns) Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie bij. Beļavas pamatskolas Valsts nozīmes
799 Reģiona nozīmes Arheoloģija Beļavas senkapi (Planku kalns, Zviedru kapi) Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Ceriņiem Vietējas nozīmes
798 Vietējas nozīmes Arheoloģija Atvašu svētliepas - kulta vieta Jaunie laiki Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Atvasēm Vietējas nozīmes
797 Reģiona nozīmes Arheoloģija Andzēnu senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; pie Andzēniem Valsts nozīmes
796 Valsts nozīmes Arheoloģija Lisas ezera mītne Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Beļavas pagasts; Lisas ezera Z galā Valsts nozīmes
4984 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kūts 19. gs. b. Gulbenes novads, Daukstu pagasts; Krapas muižā Vietējas nozīmes
4983 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Daukstu pagasts; Krapas muižā Vietējas nozīmes
4982 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. IV c. Gulbenes novads, Daukstu pagasts; Krapas muižā Vietējas nozīmes
4981 Vietējas nozīmes Arhitektūra Krapas muižas apbūve 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Daukstu pagasts; Krapas muižā Vietējas nozīmes
820 Valsts nozīmes Arheoloģija Krapas pilskalns Dzelzs laikmets Gulbenes novads, Daukstu pagasts; starp Liepiņām un Purmaļiem Valsts nozīmes
819 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns) Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Gulbenes novads, Daukstu pagasts; pie Zaļumiem Valsts nozīmes
818 Valsts nozīmes Arheoloģija Rožkalnu Raganas akmens - kulta vieta Jaunie laiki Gulbenes novads, Daukstu pagasts; pie Rožkalniem Valsts nozīmes
817 Valsts nozīmes Arheoloģija Rāviju senkapi (Zviedru kapi) Agrais - vidējais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Daukstu pagasts; pie Rāvijām un Priedniekiem Valsts nozīmes
816 Valsts nozīmes Arheoloģija Priedkalnu senkapi Agrais - vidējais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Daukstu pagasts; pie Priedkalniem Valsts nozīmes
9290 Reģiona nozīmes Arhitektūra Druvienas kultūras nams 1979 - 1982 Gulbenes novads, Druvienas pagasts, Druviena "Pagastmāja"; Reģiona nozīmes
22 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Druvienas pagastskola 19.gs.b.- 20.gs.s. Gulbenes novads, Druvienas pagasts; Mazvasaraudžos Valsts nozīmes
4988 Vietējas nozīmes Arhitektūra Pērļa ūdensdzirnavas 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Druvienas pagasts; Pērlē Vietējas nozīmes
4987 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kalpu māja, kūts un stallis ap iekšējo pagalmu 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Druvienas pagasts; Druvienas muižā Vietējas nozīmes
4986 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. 2.p. 20. gs. 20.g. Gulbenes novads, Druvienas pagasts; Druvienas muižā Vietējas nozīmes
4985 Vietējas nozīmes Arhitektūra Druvienas muižas apbūve 19./20. gs. Gulbenes novads, Druvienas pagasts; Druvienas muižā Vietējas nozīmes
822 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ziemeļu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Gulbenes novads, Druvienas pagasts; pie Ziemeļiem Vietējas nozīmes
821 Reģiona nozīmes Arheoloģija Silmaču viduslaiku kapsēta Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Gulbenes novads, Druvienas pagasts; pie Silmačiem Vietējas nozīmes
4991 Vietējas nozīmes Arhitektūra Galgauskas Sv.Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca ap 1850. -1860. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska; Galgauskas muižā Vietējas nozīmes
4994 Vietējas nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēka 19. gs. 1.c. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska; Galgauskas muižā Vietējas nozīmes
4993 Vietējas nozīmes Arhitektūra Meldera māja ap 1900. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska; Galgauskas muižā Vietējas nozīmes
4992 Vietējas nozīmes Arhitektūra Galgauskas muižas apbūve 19. gs. s. - 19. gs. b. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska; Galgauskas muižā Vietējas nozīmes
4990 Reģiona nozīmes Arhitektūra Galgauskas pamatskola 1937.g. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska; Vietējas nozīmes
4989 Vietējas nozīmes Arhitektūra Galgauskas dziedāšanas biedrības nams 1924. Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Galgauska; Vietējas nozīmes
827 Reģiona nozīmes Arheoloģija Tīcānu senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Galgauskas pagasts; pie Tīcāniem Valsts nozīmes
826 Vietējas nozīmes Arheoloģija Ausenes pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Galgauskas pagasts; pie Lazdukalniem Vietējas nozīmes
825 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bļodas kalns - pilskalns Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Galgauskas pagasts; pie Kaijām Valsts nozīmes
823 Vietējas nozīmes Arheoloģija Narātu senkapi (Kara kapi) Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Galgauskas pagasts; pie bij. Narātiem Valsts nozīmes
8348 Valsts nozīmes Māksla Fasādes dekoratīvā apdare 19.gs.IIp. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12; Vecgulbenes muižas Baltajā pilī Vietējas nozīmes
4997 Valsts nozīmes Arhitektūra Baltā pils 1763. 19. gs. v. -70.g. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12; Vecgulbenes muižā Valsts nozīmes
8352 Reģiona nozīmes Māksla Kancele 18./19.gs. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13; Vecgulbenes luterāņu baznīcā Vietējas nozīmes
8351 Reģiona nozīmes Māksla Altāris 19.gs.IIp. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13; Vecgulbenes luterāņu baznīcā Vietējas nozīmes
8349 Reģiona nozīmes Māksla Durvju komplekti (3) 19.gs.Ic. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13; Vecgulbenes luterāņu baznīcā Vietējas nozīmes
5012 Reģiona nozīmes Arhitektūra Mūra tilts 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13; pie luterāņu baznīcas, pār Krustalīces upi Vietējas nozīmes
5011 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vecgulbenes luterāņu baznīca 1838. -1843. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13; Vecgulbenes muižā Valsts nozīmes
4996 Valsts nozīmes Arhitektūra Vecgulbenes muižas apbūve 19. gs. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13; Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12; Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela Vecgulbenes muižā Valsts nozīmes
5002 Valsts nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 16; Vecgulbenes muižā Vietējas nozīmes
5008 Valsts nozīmes Arhitektūra Manēža 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 18; Vecgulbenes muižā Valsts nozīmes
5006 Valsts nozīmes Arhitektūra Siernīca 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 20; Vecgulbenes muižā Vietējas nozīmes
5005 Valsts nozīmes Arhitektūra Lopu virtuve 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 22; Vecgulbenes muižā Valsts nozīmes
5004 Valsts nozīmes Arhitektūra Kūts 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 22; Vecgulbenes muižā Valsts nozīmes
5003 Valsts nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 9; Vecgulbenes muižā Vietējas nozīmes
5013 Reģiona nozīmes Arhitektūra Gulbenes dzelzceļa stacija 1926. Gulbenes novads, Gulbene, Dzelzceļa iela 8; Valsts nozīmes
5014 Vietējas nozīmes Arhitektūra Gulbenes pilsētas pamatskola 1934. Gulbenes novads, Gulbene, Līkā iela 21; Vietējas nozīmes
5015 Vietējas nozīmes Arhitektūra Gulbenes draudzes kapu kapliča 1922. Gulbenes novads, Gulbene, Miera iela 12; Vietējas nozīmes
5000 Vietējas nozīmes Arhitektūra Mežsarga māja 19. gs. b. Gulbenes novads, Gulbene, Ozolu iela 4; Vecgulbenes muižā Vietējas nozīmes
4998 Valsts nozīmes Arhitektūra Sarkanā pils 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Gulbene, Parka iela 10; Vecgulbenes muižā Vietējas nozīmes
5007 Valsts nozīmes Arhitektūra Vešūzis 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Parka iela 31; Vecgulbenes muižā Vietējas nozīmes
5001 Valsts nozīmes Arhitektūra Zobārsta māja, vēlāk sardzes māja 19. gs.70.g. Gulbenes novads, Gulbene, Pils iela 2; Vecgulbenes muižā Vietējas nozīmes
5009 Valsts nozīmes Arhitektūra Oranžērija 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Pils iela 3; Vecgulbenes muižā Valsts nozīmes
5016 Vietējas nozīmes Arhitektūra Lauksaimniecibas krājaizdevumu sabiedrības nams, vēlāk Latvijas bankas nodaļa 1927. Gulbenes novads, Gulbene, Rīgas iela 69; Vietējas nozīmes
5017 Reģiona nozīmes Arhitektūra Gulbenes valsts komerc- un arodskola 1927. Gulbenes novads, Gulbene, Skolas iela 10; Valsts nozīmes
4995 Reģiona nozīmes Arhitektūra Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēkas (6) 1920. -1921. Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela 20; Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela 22; Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela Valsts nozīmes
5018 Vietējas nozīmes Arhitektūra Gulbenes dzelzceļa Tējas nams 20. gs. s. Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela 21; Vietējas nozīmes
8347 Vietējas nozīmes Māksla Piemineklis kritušajiem karavīriem 1967. Gulbenes novads, Gulbene; Spārītes parkā, Brāļu kapos Vietējas nozīmes
5010 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene; Vecgulbenes muižā Valsts nozīmes
828 Reģiona nozīmes Arheoloģija Gulbenes viduslaiku pils Viduslaiki; 14.-16. gs. Gulbenes novads, Gulbene; Krustalīces upes krastā Valsts nozīmes
8357 Valsts nozīmes Māksla Interjera dekoratīvā apdare vestibilā ap 1878. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižas pilī Vietējas nozīmes
8356 Valsts nozīmes Māksla Krāsns 19./20.gs. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižas pilī Vietējas nozīmes
8355 Vietējas nozīmes Māksla Cilnis "Ģerbonis" fasādē ap 1878. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižas pilī Vietējas nozīmes
5040 Valsts nozīmes Arhitektūra Staļļi, vēlāk ugunsdzēsēju māja 1894. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Valsts nozīmes
5039 Valsts nozīmes Arhitektūra Sarga mājiņa 20. gs. s. 1907.? Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5038 Valsts nozīmes Arhitektūra Pagrabs un saimniecības ēka 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5037 Valsts nozīmes Arhitektūra Pārvaldnieka māja 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5036 Valsts nozīmes Arhitektūra Parks ar parka arhitektūru 19. gs. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Valsts nozīmes
5035 Valsts nozīmes Arhitektūra Parka žogs 20. gs. s. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5034 Valsts nozīmes Arhitektūra Parādes pagalma vārti 20. gs. s. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Valsts nozīmes
5033 Valsts nozīmes Arhitektūra Obelisks 1879. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Valsts nozīmes
5032 Valsts nozīmes Arhitektūra Saimniecības ēku grupa ar caurbrauktuvi 19. gs. b. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Valsts nozīmes
5031 Valsts nozīmes Arhitektūra Kūts 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5030 Valsts nozīmes Arhitektūra Vešas māja 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5029 Valsts nozīmes Arhitektūra Kapliča 1879. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5028 Valsts nozīmes Arhitektūra Kalēja māja ar smēdi 1887. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5027 Valsts nozīmes Arhitektūra Kapela, tagad Jaungulbenes luterāņu baznīca 1904.g. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5026 Valsts nozīmes Arhitektūra Dzīvojamās ēkas (2) 19./20. gs. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5025 Valsts nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja ar dārza inventāra noliktavu un kūts 1886. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5023 Valsts nozīmes Arhitektūra Ceļa rādītājs 19. gs. b. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5022 Valsts nozīmes Arhitektūra "Velna vārti" un mākslīgās pilsdrupas 1889. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Valsts nozīmes
5021 Valsts nozīmes Arhitektūra "Bišu māja", vēlāk "Leļļu māja" 19. gs. b. 1886.? Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Vietējas nozīmes
5020 Valsts nozīmes Arhitektūra Pils 19. gs.30.g. 1900. - 1903. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Valsts nozīmes
5019 Valsts nozīmes Arhitektūra Jaungulbenes muižas apbūve 19. -20. gs. Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene; Jaungulbenes muižā Valsts nozīmes
831 Valsts nozīmes Arheoloģija Struņķu senkapi (Akmens krasti) Senākais - agrais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts; pieStruņķiem Valsts nozīmes
829 Valsts nozīmes Arheoloģija Aizupju senkapi Senākais - agrais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts; pie Aizupjiem Vietējas nozīmes
846 Valsts nozīmes Arheoloģija Ušuru ezera mītne Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts; Ušuru ezera Līņsalā Valsts nozīmes
833 Valsts nozīmes Arheoloģija Liednieku senkapi Vidējais - vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts; starp Liedniekiem un Sauleskalniem Valsts nozīmes
832 Reģiona nozīmes Arheoloģija Sēliešu senkapi Viduslaiki - jaunie laiki Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts; starp Aizupjiem un Sēliešiem Valsts nozīmes
830 Valsts nozīmes Arheoloģija Liedes kalni - pilskalns, apmetne un kulta vieta Dzelzs laikmets Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts; pie Kalnakalviešiem Valsts nozīmes
5050 Vietējas nozīmes Arhitektūra Lejas mācītājmuižas dzīvojamā ēka 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Lejasciems, Rīgas iela 20; Vietējas nozīmes
5049 Vietējas nozīmes Arhitektūra Dzīvojamā ēka 19. gs. b. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Lejasciems, Rīgas iela 3; Vietējas nozīmes
9294 Reģiona nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Rakstnieces Tirzmalietes dzīves vieta 1912. - 1942. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Lejasciems, Skolas iela 3; Reģiona nozīmes
5045 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Mālumuiža; Vietējas nozīmes
5044 Vietējas nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. b. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Mālumuiža; Vietējas nozīmes
5043 Vietējas nozīmes Arhitektūra Mālmuižas apbūve 19. gs. 1.p. 19. gs. b. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Mālumuiža; Vietējas nozīmes
5048 Valsts nozīmes Arhitektūra Ūdensdzirnavas 1872. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Sinole; Sinoles muižā Vietējas nozīmes
5047 Vietējas nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. b. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Sinole; Sinoles muižā Vietējas nozīmes
5046 Vietējas nozīmes Arhitektūra Sinoles muižas apbūve 19. gs. b. Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Sinole; Vietējas nozīmes
844 Reģiona nozīmes Arheoloģija Bozenieku viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; starp Krampāniem un Bozeniekiem Vietējas nozīmes
843 Reģiona nozīmes Arheoloģija Vigubu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie Vigubiem Valsts nozīmes
842 Vietējas nozīmes Arheoloģija Senkapi Viduslaiki - jaunie laiki Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie ienotavas Vietējas nozīmes
841 Reģiona nozīmes Arheoloģija Melderu senkapi Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie Melderiem Valsts nozīmes
840 Reģiona nozīmes Arheoloģija Zviedru ceļš Viduslaiki - jaunie laiki Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie Linājiem Vietējas nozīmes
839 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lināju senkapi Vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie Linājiem Vietējas nozīmes
838 Valsts nozīmes Arheoloģija Krāču pilskalns Dzelzs laikmets Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie Lejaskrācēm Valsts nozīmes
837 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ģindu senkapi Vēlais dzelzs laikmets - jaunie laiki Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie Ģindiem Vietējas nozīmes
836 Reģiona nozīmes Arheoloģija Ceļmalnieku senkapi Dzelzs laikmets Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie Ceļmalniekiem Valsts nozīmes
835 Reģiona nozīmes Arheoloģija Poļu viduslaiku kapsēta Viduslaiki - jaunie laiki Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie Puidzuļiem Vietējas nozīmes
834 Reģiona nozīmes Arheoloģija Aļļu senkapi (Kapu kalns) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Gulbenes novads, Lejasciema pagasts; pie Aļļiem Valsts nozīmes
5062 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. v. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Jaunlitenē 3 Vietējas nozīmes
5061 Reģiona nozīmes Arhitektūra Vešūzis 19. gs. s. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Vietējas nozīmes
5060 Reģiona nozīmes Arhitektūra Stallis 1821. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Valsts nozīmes
5059 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Vietējas nozīmes
5058 Reģiona nozīmes Arhitektūra Magazīnas klēts 19. gs. 1.p. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Vietējas nozīmes
5057 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 19./20. gs. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Vietējas nozīmes
5056 Reģiona nozīmes Arhitektūra Šķūnis 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Vietējas nozīmes
5055 Reģiona nozīmes Arhitektūra Aptieka 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Vietējas nozīmes
5054 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kalpu māja 19. gs. 2.c. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Vietējas nozīmes
5053 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kungu māja 19. gs. 1.p. 1961. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Vietējas nozīmes
5052 Reģiona nozīmes Arhitektūra Litenes muižas apbūve 19. gs. s. 19. gs. b. Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene; Litenes muižā Valsts nozīmes
8711 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta 1935.-1941. Gulbenes novads, Litenes pagasts; "Valsts mežs 5068 007 0045", Sitas silā Valsts nozīmes
8563 Valsts nozīmes Vēsturiska notikuma vieta Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi 1941. Gulbenes novads, Litenes pagasts; pie Litenes kapsētas Valsts nozīmes
5051 Reģiona nozīmes Arhitektūra Litenes kapu kapliča 20. gs.30.g. Gulbenes novads, Litenes pagasts; Litenes kapos Vietējas nozīmes
8919 Valsts nozīmes Arheoloģija Kraukļu senkapi 1.-4.gs. Gulbenes novads, Litenes pagasts; pie Kraukļiem Valsts nozīmes
6144 Reģiona nozīmes Arheoloģija Grīvu senkapi (Zviedru kapi) Viduslaiki - agrie jaunie laiki Gulbenes novads, Litenes pagasts; pie Grīvām Vietējas nozīmes
849 Reģiona nozīmes Arheoloģija Lešķu senkapi (Kapu tīrums) Agrais; vēlais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Litenes pagasts; starp Lešķiem un Jaunlešķiem Valsts nozīmes
848 Reģiona nozīmes Arheoloģija Podnieku senkapi (Kapu kalniņš) Vēlais dzelzs laikmets - viduslaiki Gulbenes novads, Litenes pagasts; pie Siliņiem Valsts nozīmes
847 Valsts nozīmes Arheoloģija Akmeņrūču senkapi (Zviedru kapi) Agrais dzelzs laikmets Gulbenes novads, Litenes pagasts; pie Akmeņrūču strauta ietekas Sitas upē Valsts nozīmes
5069 Reģiona nozīmes Arhitektūra Parks 19. gs. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums; Lizuma muižā, "Akācijas" Vietējas nozīmes
5068 Reģiona nozīmes Arhitektūra Stallis 1876. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums; Lizuma muižā Valsts nozīmes
5067 Reģiona nozīmes Arhitektūra Klēts 19. gs. v. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums; Lizuma muižā Vietējas nozīmes
5066 Reģiona nozīmes Arhitektūra Kalpu mājas (2) 19. gs. 2.p. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums;Lizuma muižā Vietējas nozīmes
5065 Reģiona nozīmes Arhitektūra Dārznieka māja 19. gs. 2.c. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums; Lizuma muižā Vietējas nozīmes
5064 Reģiona nozīmes Arhitektūra Pils 19. gs.60.g. Gulbenes novads, Lizuma pagasts, Lizums; Lizuma muižā Valsts nozīmes