Tiesību akts: spēkā esošs
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/30

Aizkrauklē 2022. gada 20. oktobrī
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 20. oktobra sēdes lēmumu Nr. 629 (prot. Nr. 22, 1. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 15. decembra sēdes lēmumu Nr. 776 (prot. Nr. 24, 4. p.)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, reģistrācijas, kontroles un uzraudzības jomā;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;

1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem;

1.9. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.10. teritorijas, uz kurām attiecas šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

2. Saistošie noteikumi attiecas uz Aizkraukles novada pilsētu un ciemu administratīvās teritorijas visām fiziskām un juridiskajām personām:

2.1. kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

2.1.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru jauda ir mazāka par 5 m3/dnn;

2.1.2. septiķus;

2.1.3. notekūdeņu krājtvertnes.

2.2. kuras nodarbojas ar notekūdeņu un nosēdumu savākšanu un izvešanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir:

3.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

3.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

3.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Aizkraukles novada pašvaldība:

5.1. veic vienotu asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem, reģistra uzturēšanu un publicē to pašvaldības mājaslapā;

5.2. organizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu pa Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas apvienībām, Skrīveru pagasta un Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvaldēm, budžetā paredzot tam līdzekļus, slēdzot deleģējuma līgumus ar pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju;

5.3. nosaka kontroles institūciju;

5.4. nodrošina informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

6. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums, darījuma (pakalpojuma) summa un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

7. Decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja norādītām, centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām, ar kurām noslēgti līgumi.

8. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nepieņemt decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus un nosēdumus, ja tajos esošais piesārņojums rada centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus un, ja ar asenizatoru nav noslēgts līgums par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

9. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš gadā (m3), izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur –

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib = M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

10. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

10.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 7. punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu gadā, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts;

Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu.

10.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā jāaprīko ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs;

10.3. ja nav iespējams ierīkot uzskaites mērierīces, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei – 18 m3/gadā uz 1 deklarēto iedzīvotāju.

11. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

12. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

13. Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēts sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji:

13.1. izveido decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, uztur un aktualizē to;

13.2. veic notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošanu vai izbūvi, kā arī to uzturēšanu un apkalpošanu;

13.3. veic notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;

13.4. veic decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

13.5. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli.

14. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcijas Pašvaldības policija un būvvalde ir tiesīga:

14.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

14.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

14.3. un būvvalde pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

14.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

15. Ja pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai, ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

15.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

15.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

15.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

15.3.1. pašvaldības pilnvarots sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

15.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.

15.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem

16. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Aizkraukles novada pašvaldībā.

17. Prasību minimums asenizatoram:

17.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 384) un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

17.2. pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, asenizators noformē asenizācijas pakalpojumu Attaisnojuma dokumentu Apliecinājumu par asenizācijas pakalpojumu (4. pielikums) 2 (divos) eksemplāros;

17.3. veikt Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā attiecīgās pārvaldes vai pagasta teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu apjoma uzskaiti, kuru reģistrē asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā (5. pielikums);

17.4. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

17.5. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

17.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

17.7. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

17.8. nekavējoties informē Aizkraukles novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par ekspluatācijas pārkāpumiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā, ja tādi tiek konstatēti veicot notekūdeņu un nosēdumu savākšanu no decentralizētās kanalizācijas sistēmas;

17.9. iesniegt Aizkraukles novada pašvaldības asenizatoru reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (2. pielikums):

17.9.1. līdz kārtējā gada 1. augustam – par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam;

17.9.2. līdz kārtējā gada 1. februārim- par periodu no iepriekšējā kalendārā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

18. Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Aizkraukles novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu (3. pielikums), kuram pievieno 17. punktā norādīto rakstveida informāciju.

19. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

19.1. ir tiesīgs veikt kravas komercpārvadājumu vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

19.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

19.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.

20. Šo saistošo noteikumu 16. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

20.1. personīgi Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības jebkurā vienotajā klientu apkalpošanas centrā;

20.2. pa pastu adresētu Aizkraukles novada pašvaldībai, uz adresi: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101;

20.3. elektroniski, normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, uz elektronisko pasta adresi: aizkraukle@pakalpojumucentri.lv.

21. Lai veiktu reģistrāciju, Aizkraukles novada pašvaldība pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:

21.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

21.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

22. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Aizkraukles novada pašvaldībai šo saistošo noteikumu 22. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

23. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Aizkraukles novada pašvaldība ir atzinusi, ka asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

24. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

25. Aizkraukles novada pašvaldība trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Aizkraukles novada pašvaldība nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

26. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, dome anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 17.9. apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

27. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt lēmumu par anulēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot rakstveida iesniegumu Aizkraukles novada pašvaldībā, savukārt pašvaldības pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 24. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 24. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

28. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz domes lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

29. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

30. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

31. Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam- pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto iesnieguma formu (3. pielikums).

32. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 31. punktā norādīto apliecinājumu var iesniegt Aizkraukles novada pašvaldībā.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

33. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajiem ir šādi:

33.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

33.2. ja ir konstatēts, ka sistēmas tehniskais stāvoklis neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās turpmākā ekspluatācija rada vai var radīt kaitējumu videi un cilvēku veselībai, veikt esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunu izbūvi, vai risināt jautājumu par pievada izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

33.3. segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai vai tās pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

33.4. nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim vai pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

33.5. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

33.6. uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai vai tās pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti un darījuma (pakalpojuma) summa.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

34. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpumu lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas darbinieki. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Aizkraukles novada domes Administratīvā komisija.

35. Par šo noteikumu neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no 10 līdz 280 naudas soda vienībām.

36. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

37. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs ne vēlāk kā normatīvajos aktos noteikts līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām (veic esošās sistēmas pārbūvi vai jaunas sistēmas izbūvi) vai ir atrisināts jautājums par pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja nekustamajam īpašumam piegulošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas cauruļvadi.

38. Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ne vēlāk kā normatīvajos aktos noteikts iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (3. pielikums). Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 14.2. apkšpunktā noteikto decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam jāpublicē savā, pašvaldības tīmekļvietnē un pašvaldības informatīvajā izdevumā informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, norādot datumu, līdz kuram decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas sistēma pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturētāja.

39. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

40. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem :

40.1. Aizkraukles novada domes 2019. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr. 2019/4 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā";

40.2. Pļaviņu novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 "Par novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi" 6. nodaļu;

40.3. Kokneses novada domes 2019. gada 25. septembra saistošos noteikumus Nr. 7/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kokneses novada administratīvajā teritorijā";

40.4. Skrīveru novada domes 2018. gada 31. maija saistošos noteikumus Nr. 8 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Skrīveru novadā" V līdz X nodaļu;

40.5. Jaunjelgavas novada domes 2018. gada 27. septembra saistošos noteikumus Nr. 8/2018 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunjelgavas novadā" V nodaļu;

40.6. Neretas novada domes 2018. gada 22. novembra saistošos noteikumus Nr. 7/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Neretas novadā".

41. Veidlapa pieejama reģistra uzturētāja – sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja – juridiskajā adresē vai Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļa vietnē.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
1. pielikums
Aizkraukles novada domes
2022. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā"
ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR _______________ gadā
IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU
1. Objekta adrese 

2. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums ________ (reizes gadā)

3. Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā _______m3

VAI

N.p.k.

Objekta adrese

Transp. reģ. Nr.

Cisternas reģ. Nr.

Izvešanas reizes

gadā

Izvestie

m3

Kam nodoti notekūdeņi

1

2

3

4

5

6

7

       
       

Datums _________________________

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
 

(personiskais paraksts)

2. pielikums
Aizkraukles novada domes
2022. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā"
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

 

Aizkraukles novada pašvaldības

 

 

pilsētas vai ciema

 

TERITORIJĀ

 
 
(nevajadzīgo nosvītrot)

 

 

20__. gada ______. __________________

 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)

 
Juridiskā adrese: Reģ. Nr. Reģ. datums: 
      
 Tālr.: E-pasts: 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un 2019. gada 26. septembra Aizkraukles novada domes 2022. gada 20. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā" lūdzu reģistrēt _____________________________________ tīmekļvietnē _______________________ (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Aizkraukles novada pašvaldības _________________ (pilsētas vai ciema) teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

N. p.k.

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips

(A – autotransports

T – Traktortehnika)

Transportlīdzekļa

tvertnes tilpums

Tvertnes reģ. Nr.

(ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)

Nomas līguma termiņš*

1      
2      

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transporta līdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar _____________________________ pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

2.* transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs: 
 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

3. pielikums
Aizkraukles novada domes
2022. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā"
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1. Objekta adrese __________________________________________________

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ____________

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

ir nav

4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3

4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos).

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī.

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits 
 

(Lūdzu norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu.

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu.

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem.

Netiek nodrošināta.

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk; 1 x 2 mēnešos; 1 x ceturksnī; 1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:

< 3 m3

3 līdz 5 m3

5 līdz 10 m3

> 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x ceturksnī

1 x gadā

retāk kā 1 x gadā

9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope? 
 

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

jā (Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 10.1. jautājumu.)

10.1. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

līdz 20….….. gadam

Datums

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds

   
  

(personiskais paraksts)

Ar šo es piekrītu savu un šajā dokumentā iekļauto personas datu apstrādi Aizkraukles novada pašvaldības īstenoto pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildes vajadzībām. Ar Aizkraukles novada pašvaldības veikto datu apstrādi var iepazīties Datu privātuma politikā, kas ir publicēta tīmekļa vietnē: https://www.aizkraukle.lv/lv/aizkraukles-novada-pasvaldibas-personas-datu-aizsardziba.

4. pielikums
Aizkraukles novada domes
2022. gada 20. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā"

1. eksemplārs
Klientam

Attaisnojošs dokuments
PAR ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU Nr.______

1. Pakalpojumu sniegšanas adrese 
  
2. Savākto notekūdeņu daudzums (m3) 
  
3. Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks 
  
4. Asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs, rekvizīti, kontakti 
  
5. Asenizators, transporta reģ. numurs 
  
6. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese) 
7. Darījuma (pakalpojuma)
Summa

_______________________________
  
8. Asenizatora paraksts 

2. eksemplārs
Asenizatoram

Attaisnojošs dokuments
PAR ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.______

1. Pakalpojumu sniegšanas adrese 
  
2. Savākto notekūdeņu daudzums (m3) 
  
3. Pakalpojumu sniegšanas datums, laiks 
  
4. Asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs, rekvizīti, kontakti 
  
5. Asenizators, transporta reģ. numurs 
  
6. Notekūdeņu noliešanas vieta (adrese) 
7. Darījuma (pakalpojuma)
Summa

_______________________________
  
8. Asenizatora paraksts 
 Šis dokuments apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, un atbilstoši Aizkraukles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, asenizatoram tā jāglabā 2 gadus, un jāuzrāda pašvaldības pilnvarotajai personai pēc pieprasījuma.

Šis dokuments apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar MK 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 9. punktu decentralizētās kanalizācijas īpašniekam tā jāglabā vismaz 2 gadus.

5. pielikums
Aizkraukles novada domes
2022. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/30
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā"
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU REĢISTRĀCIJAS ŽURNĀLS
Pakalpojumu sniedzējs ___________________________________ 

Pakalpojuma sniegšanas gads _____________

  

Pakalpojuma pieteikums

Pakalpojuma izpilde

Piezīmes

N.p.k.

Klienta adrese

Savākto notekūdeņu daudzums (m³)

Pakalpojuma sniegšanas datums, laiks

Asenizācijas noliešanas vieta

1

2

3

4

5

6

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

14.

     

15.

     

16.

     
 Kopā 

x

x

x

Aizkraukles novada domes 2022. gada 20. oktobra saistošo noteikumu Nr. 2022/30 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, un līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi [..].

1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu vietējām pašvaldībām noteikto deleģējumu.

1.3. Lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pakalpojuma sniegšanas tiesiskā regulējuma atbilstību Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu".

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošo noteikumu mērķis:

2.1.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – komunālo kanalizācijas pakalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs izpildi;

2.1.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka:

2.2.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

2.2.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

2.2.3. prasību minimumu asenizatoriem;

2.2.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

2.2.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

2.2.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

2.2.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

2.2.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, kuri lieto decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs Aizkraukles novada pašvaldības policijas amatpersonas.

5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

5.3. Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties pie Aizkraukles novada attiecīgās pilsētas vai pagasta pakalpojuma sniedzējiem.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPlānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana Aizkraukles novada mājaslapā internetā www.aizkraukle.lv.
Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
23.12.2022