Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 40

Talsos 2022. gada 24. novembrī (prot. Nr. 28, 5. p., lēmums Nr. 535)

Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta piekto daļu

1. Izdarīt Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādu grozījumu un izteikt 4. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumu Talsu novada Sociālajam dienestam (turpmāk - Sociālais dienests) var izteikt mutvārdos klātienē vai iesniegt rakstveidā, sūtot pa pastu uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, elektroniskā veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi socialais.dienests@talsi.lv vai sūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

 

Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 40 "Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 23 "Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" grozījums nepieciešams, lai precizētu iesniegumu par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, saņemšanu iesniegšanas kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts Precizētā iesniegumu par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, saņemšanu iesniegšanas kārtība paredz no 2023. gada 1. janvāra iesniegumu iesniegšanai izmantot Talsu novada Sociālajā dienesta elektronisko adresi, nevis Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānotā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Talsu novada Sociālais dienests, personām vēršoties iestādē ar iesniegumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa

01.01.2023