Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts proves uzraudzību
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) dārgmetāli — zelts, sudrabs, pallādijs, platīns un platīna grupas metāli jebkurā veidā un stāvoklī;

2) dārgakmeņi — dimanti, krāsainie juvelierakmeņi un dabiskās pērles, koraļļi un dzintars;

3) prove (raudze) — skaitlis, kas rāda tīra dārgmetāla masas īpatsvaru kausējumā;

4) remedijs — pieļaujamā novirze no dārgmetāla proves;

5) saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem — jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību, kas izpaužas kā dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, uzpirkšana, uzglabāšana, izgatavošana, apstrāde, remonts, izgatavošanas, apstrādes un remonta pasūtījumu pieņemšana un izsniegšana;

6) dārgmetāla izstrādājums — jebkāds juvelierizstrādājums vai cits priekšmets, kas izgatavots pilnīgi vai daļēji no dārgmetāliem vai to sakausējumiem un ietilpst Kombinētās nomenklatūras 71.grupā vai atbilst 42., 85., 90., 91., 92., 93., 96. vai 97.grupai, ja dārgmetāla masas īpatsvars kausējumā nav mazāks par 1972.gada 15.novembra Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu tās 1988.gada 18.maija redakcijā, šīs Konvencijas 1998.gada 25. un 26.maija, 2001.gada 9.janvāra un 2002.gada 15.oktobra grozījumos (turpmāk —Konvencija par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu) un standartā LVS EN 29202:2000 “Rotaslietas — Dārgmetālu sakausējumu tīrība” noteikto.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.04.2002., 31.03.2004., 05.06.2008. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

2.pants. (1) Šā likuma mērķis ir aizsargāt valsts un patērētāju intereses dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu izmantošanas jomā.

(2) Likums nosaka Latvijas Republikā izgatavoto un ievesto (importēto) dārgmetālu izstrādājumu proves noteikšanas, zīmogošanas un marķēšanas prasības, proves zīmogus, ar kādiem šos izstrādājumus zīmogo, kā arī regulē valsts proves uzraudzību.

(3) Likums attiecas uz visām personām, kuras veic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem.

(4) Personām, kuras veic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, ir pienākums šādas saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrēt Latvijas proves iestādē. Latvijas proves iestāde ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” (turpmāk — Latvijas proves birojs). Par reģistrāciju nav jāmaksā.

(11.04.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004., 05.06.2008. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

3.pants. Latvijas Republikā dārgmetālu izstrādājumus zīmogo ar proves zīmogiem, kuros norādītā prove atbilst Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu noteiktajām provēm un standartā LVS EN 29202:2000 “Rotaslietas — Dārgmetālu sakausējumu tīrība” noteiktajām provēm.

(05.06.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.07.2008.)

4.pants. Provēšana ir dārgmetālu un to sakausējumu kvalitatīvā un kvantitatīvā raksturojuma noteikšana, kā arī dārgakmeņu un citu juvelierizstrādājumos izmantojamo vērtīgo akmeņu raksturojuma noteikšana un kvalitatīvā novērtēšana.

(01.04.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 08.05.2002.)

5.pants. Proves uzraudzība ietver:

1) dārgmetālu un to izstrādājumu proves noteikšanu, sastāva analīzi un ekspertīzi, kontrolanalīžu veikšanu;

2) zīmogošanu ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;

3) dārgakmeņu un citu juvelierizstrādājumos izmantojamo vērtīgo akmeņu ekspertīzi un novērtēšanu, kvalitātes apliecību izsniegšanu;

4) dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas un obligātās provēšanas prasību ievērošanas kontroli vietās, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem;

5) to vietu reģistrāciju, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un personisko zīmogu reģistrāciju;

6) dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva novērtēšanu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

(11.04.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.01.2006. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

II nodaļa
Zīmogi un zīmogošana

6.pants. Dārgmetālu izstrādājumus zīmogo ar šādiem zīmogiem (zīmēm):

1) proves uzraudzības iestādes zīmogu;

2) proves zīmogu;

21) papildu proves zīmogu;

3) personisko zīmogu;

4) gada atšķirības zīmi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2008. likumu, kas stājas spēkā 04.07.2008.)

7.pants. (1) Proves uzraudzības iestādes zīmogs ir zīmogs, ar kuru proves uzraudzības iestāde apliecina, ka dārgmetāla izstrādājumam ir noteikta prove un tas ir zīmogots šajā iestādē.

(2) Latvijas Republikā ir šādi proves uzraudzības iestādes zīmogi:

1) zeltam — “sievietes galva ar vainadziņu” aplī;

2) sudrabam — “sievietes galva ar vainadziņu” ovālā;

3) platīnam — “sievietes galva ar vainadziņu” rombā;

4) pallādijam — “sievietes galva ar vainadziņu” kvadrātā.

(05.06.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.07.2008.)

8.pants. Latvijas proves iestādes zīmogs un proves zīmogs ir Latvijas Republikas proves uzraudzības zīmes. Tiesības zīmogot ar tām ir tikai Latvijas proves birojam.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

9.pants. (1) Latvijas Republikā izgatavotam, kā arī ievestam (importētam) dārgmetālu izstrādājumam jābūt zīmogotam ar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Šveices Konfederācijas, Turcijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvarotas un neatkarīgas proves uzraudzības iestādes (publiskas vai privātas) zīmogu vai proves zīmogu vai Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu noteikto vienoto pārbaudes zīmogu.

(2) Ministru kabinets nosaka Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu (publisko vai privāto) sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi līdz šo proves uzraudzības iestāžu iekļaušanai sarakstā.

(05.06.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.07.2008.)

10.pants. (1) Proves zīmogs ir zīmogs, ar kuru proves uzraudzības iestāde apliecina, ka dārgmetāla izstrādājumam ir noteikta prove un tas ir zīmogots šajā iestādē, un norāda dārgmetāla kausējuma proves apzīmējumu.

(2) Latvijas Republikā proves zīmogi ir šādi:

1) zeltam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā, kas nošķelts no kreisās un labās puses;

2) sudrabam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā;

3) platīnam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā, kas nošķelts no labās puses;

4) pallādijam — “sievietes galva ar vainadziņu” un kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās — ovālā, kas nošķelts no kreisās puses.

(05.06.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.07.2008.)

10.1 pants. (1) Papildu proves zīmogs ir zīmogs, ar kuru norāda, ka dārgmetāla izstrādājumā ir detaļas ar atšķirīgu provi.

(2) Latvijas Republikā papildu proves zīmogi ir kausējumam atbilstošās proves apzīmējums ar arābu cipariem tūkstoš svara daļās taisnstūrī.

(3) Ja dārgmetāla izstrādājumam ir pievienotas metāla detaļas, kas nav izgatavotas no dārgmetāla, Latvijas proves birojs izstrādājumu zīmogo ar papildu proves zīmogu “MET”.

(05.06.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

11.pants.

(Izslēgts ar 05.06.2008. likumu, kas stājas spēkā 04.07.2008.)

12.pants. (1) Personiskais zīmogs šā likuma izpratnē ir zīmogs, kuru izgatavo un ar kuru savus izstrādājumus zīmogo saimnieciskās darbības veicējs.

(2) Personiskais zīmogs ir burts, burtu savienojums vai cits simbols, kurš ir atšķirīgs no citu saimnieciskās darbības veicēju zīmogiem.

(3) Personiskajam zīmogam ir jābūt reģistrētam Latvijas proves birojā. Personiskais zīmogs pārreģistrējams reizi piecos gados.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.04.2002., 05.06.2008. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

13.pants. (1) Gada atšķirības zīme ir zīmogs, kas norāda izstrādājuma izgatavošanas gadu. Šī zīme ir latīņu burts, skaitlis vai grafisks simbols vai arī šo elementu kombinācija, un to katram kalendārajam gadam nosaka Ministru kabinets.

(2) Ar gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumus zīmogo izgatavotājs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.01.2006. un 22.06.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.09.2017.)

14.pants. Gada atšķirības zīmi var apvienot ar personisko zīmogu. Gada atšķirības zīmes un personiskā zīmoga lietošana nav obligāta.

(05.06.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

III nodaļa
Valsts proves uzraudzība

(Nodaļas nosaukums 01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

15. pants. (1) Valsts ieņēmumu dienests un Latvijas proves birojs atbilstoši šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei īsteno dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas un obligātās provēšanas prasību ievērošanas uzraudzību.

(2) Latvijas proves birojs veic šādus pārvaldes uzdevumus:

1) uzrauga dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas un obligātās provēšanas prasību ievērošanu;

2) nosaka dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provi, veic sastāva analīzi, ekspertīzi, kontrolanalīzi un novērtēšanu, izsniedz kvalitātes apliecības;

3) zīmogo ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veic proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;

4) veic dārgakmeņu un citu juvelierizstrādājumos izmantojamo vērtīgo akmeņu ekspertīzi un novērtēšanu, izsniedz kvalitātes apliecības;

5) reģistrē vietas, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un personiskos zīmogus;

6) izdara pārbaudes vietās, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, attiecībā uz marķēšanas, obligātās provēšanas, zīmogošanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu, atlasa izstrādājumus laboratoriskai ekspertīzei un sagatavo pārbaudes aktus par pārbaudēs konstatēto;

7) novērtē dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

(3) Attiecībā uz šā panta otrajā daļā minēto uzdevumu izpildi Latvijas proves birojs ir Finanšu ministrijas padotībā. Finanšu ministrija padotību īsteno pārraudzības formā.

(4) Ja Latvijas proves birojs konstatē normatīvo aktu pārkāpumus, materiālus par veikto pārbaudi tas nosūta Valsts ieņēmumu dienestam administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai.

(5) Finanšu ministrija organizē un koordinē valsts politikas izstrādi attiecībā uz patērētāju interešu aizsardzību dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu izmantošanas jomā.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020. Sk. Pārejas noteikumu 6. punktu)

15.1 pants. (Izslēgts no 01.07.2020. ar 17.10.2019. likumu, kas stājas spēkā 19.11.2019. Sk. Pārejas noteikumu 6. punktu)

16.pants. (Izslēgts ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

17.pants. (Izslēgts ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

18.pants. (Izslēgts ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

19.pants. (Izslēgts ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

20.pants. Veicot proves uzraudzību, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām un Latvijas proves biroja darbiniekiem atbilstoši to kompetencei ir tiesības:

1) uzrādot dienesta apliecību, brīvi apmeklēt Latvijas Republikas teritorijā esošās ražošanas vietas, tirdzniecības vietas un citas nedzīvojamās telpas, kas pieder vai ir iznomātas juridiskajām vai fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem;

2) veikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu pārbaudes un analīzes;

3) pieprasīt un saņemt no pārbaudāmajām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, visu ar dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu saņemšanu, izlietošanu, realizāciju, uzskaiti un glabāšanu saistīto dokumentāciju, kā arī izziņas un paskaidrojumus par jautājumiem, kas radušies pārbaudes procesā;

4) (izslēgts ar 31.03.2004. likumu);

5) dot juridiskajām un fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, obligāti izpildāmus norādījumus noteiktā termiņā novērst atklātos trūkumus un pārkāpumus;

6) (izslēgts ar 31.03.2004. likumu).

(11.04.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004., 19.01.2006. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

21.pants. (Izslēgts ar 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

III1 nodaļa
Administratīvie pārkāpumi dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu izmantošanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(Nodaļa 17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Nodaļa stājas spēkā 01.07.2020. Sk. Pārejas noteikumu 6. punktu)

21.1 pants. Par darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem paredzēto saimnieciskās darbības vietu un personisko zīmogu reģistrēšanas kārtības pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz simt četrpadsmit naudas soda vienībām.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. Pārejas noteikumu 6. punktu)

21.2 pants. Par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provēšanas, zīmogošanas, marķēšanas un uzglabāšanas prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. Pārejas noteikumu 6. punktu)

21.3 pants. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 21.1 un 21.2 pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. Pārejas noteikumu 6. punktu)

IV nodaļa
Nobeiguma noteikumi

22.pants. (Izslēgts ar 31.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

23.pants. (1) Veicot provēšanu, Latvijas proves birojam ir tiesības izlietot nepieciešamo dārgmetālu daudzumu pilnīgas analīzes nodrošināšanai.

(2) Pēc laboratorijas analīžu veikšanas Latvijas proves birojā dārgmetālu atlikumi tiek atdoti pasūtītājam.

(3) (Izslēgta ar 11.04.2002. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.04.2002. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

24.pants. Latvijas proves biroja izdarīto analīžu un ekspertīžu rezultātus un noteiktās proves var piemērot arī tiesībaizsardzības institūcijas visos strīdīgos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

25.pants. (Izslēgts no 01.07.2020. ar 17.10.2019. likumu, kas stājas spēkā 19.11.2019. Sk. Pārejas noteikumu 6. punktu)

26.pants. Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos paredzēti citādi noteikumi nekā šajā likumā, piemērojami starptautiskajos līgumos paredzētie noteikumi.

27.pants. Ministru kabinets:

1) nosaka dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas un obligātās provēšanas prasības, no obligātās provēšanas un zīmogošanas atbrīvoto izstrādājumu sarakstu, neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā reģistrējamas vietas, kur tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem;

2) nosaka dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtību un pieļaujamo remediju;

3) nosaka personisko zīmogu reģistrācijas kārtību;

4) nosaka maksu par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu, kā arī par personiskā zīmoga reģistrāciju.

(11.04.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2004. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 1994.gada 30.augusta noteikumi nr.172 "Par valsts proves uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 19.nr.).

2. (Izslēgts ar 11.04.2002. likumu, kas stājas spēkā 08.05.2002.)

3. Līdz šā likuma 27.pantā noteikto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 1.septembrim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1995.gada 20.jūnija noteikumi nr.161 "Noteikumi par dārgmetālu garantijas zīmēm un provēm";

2) Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumi nr.185 "Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites noteikumi".

(11.04.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.05.2002.)

4. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.decembrim izdod jaunus šā likuma 27.panta 4.punktā paredzētos noteikumus.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

5. Valsts proves uzraudzības inspekcija pilda ar likumu noteiktās funkcijas un nodod tās Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2010.gada 1.janvārim.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2009.)

6. Grozījumi šā likuma 15. pantā par tā izteikšanu jaunā redakcijā, 15.1 panta izslēgšana, likuma III1 nodaļa, kā arī 25. panta izslēgšana stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019.)

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 19.janvārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 2.februārī
01.07.2020