Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 259

Rīgā 2022. gada 24. novembrī (prot. Nr. 51, 5. p.)

Par SIA "DOBELES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 27.jūlijā saņēma SIA "DOBELES ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: 45103000470, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV­3701, iesniegumu (2022.gada 27.jūlija Nr.102/1-14) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2022.gada 24.augustā, 16.septembrī, 6.oktobrī un 14.novembrī - papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2022.gada 24.augusts Nr.132/1-14, 2022.gada 16.septembris Nr.154/1-14, 2022.gada 6.oktobris Nr.160/1-14, 2022.gada 11.novembris Nr.185/1-14 un 2022.gada 14.novembris Nr.186/1-14) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "DOBELES ŪDENS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2022.gada 4.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 149.nr.) un 2022.gada 28.jūlijā nosūtīja Dobeles novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators 2022.gada 3.augustā nosūtīja Dobeles novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA "DOBELES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

4. Regulators 2022.gada 24.augustā saņēma Dobeles novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta vēstuli Nr.2.5/2022/3278, kurā pašvaldība informē, ka atbalsta vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA "DOBELES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

5. SIA "DOBELES ŪDENS" tarifu projektu aprēķinājusi, paredzot atsevišķus tarifus periodā, kurā saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 4.panta 2.1daļu noteikts elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums un saskaņā ar 5.1panta otro daļu noteikts maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju.

6. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "DOBELES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

7. SIA "DOBELES ŪDENS" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "DOBELES ŪDENS" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,53 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,39 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.aprīlim;

3. apstiprināt SIA "DOBELES ŪDENS" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,64 EUR/m3;

3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,64 EUR/m3;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.maija;

5. atcelt no 2023.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.133 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DOBELES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 236.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "DOBELES ŪDENS" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

24.11.2022