Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 257

Rīgā 2022. gada 24. novembrī (prot. Nr. 51, 3. p.)

Par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 27.jūlijā saņēma SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi", vienotais reģistrācijas numurs: 41203006844, juridiskā adrese: "Robežkalni", Kandavas pagasts, Tukuma novads, LV­3120, iesniegumu (2022.gada 27.jūlijs Nr.4-10/109) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2022.gada 28.oktobrī, 8.novembrī un 14.novembrī - papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2022.gada 28.oktobris Nr.4-10/186, 8.novembris Nr.4-10/190 un 14.novembris Nr.4-10/201) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2022.gada 3.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 148.nr.) un 2022.gada 29.jūlijā nosūtīja Tukuma novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā 2022.gada 29.augustā Regulators saņēma elektronisko sūtījumu (reģistrēts Regulatorā 2022.gada 29.augustā Nr.301/S) ar lietotāja viedokli par tarifu pieaugumu, par pieslēgumiem centralizētajām ūdenssaimniecības sistēmām un par lietus ūdens apjoma iekļaušanu kanalizācijas pakalpojumu tarifā. Regulators 2022.gada 9.septembrī lietotājam atbildēja savas kompetences robežās. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" nav saņemti.

3. Regulators 2022.gada 17.augustā nosūtīja Tukuma novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

4. Regulators 2022.gada 9.septembrī saņēma Tukuma novada pašvaldības 2022.gada 9.septembra vēstuli Nr.TND/1-23/22/4131, kurā pašvaldība informē, ka atbalsta vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

5. SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" tarifu projektu aprēķinājusi, paredzot atsevišķus tarifus periodā, kurā saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 4.panta 2.1daļu noteikts elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums un saskaņā ar 5.1panta otro daļu noteikts maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju.

6. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

7. SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,60 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,92 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.aprīlim;

3. apstiprināt SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,71 EUR/m3;

3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,05 EUR/m3;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.maija;

5. atcelt no 2023.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 11.oktobra lēmumu Nr.117 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 203.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētājas p.i. padomes loceklis I. Mantiņš

24.11.2022