Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 256

Rīgā 2022. gada 24. novembrī (prot. Nr. 51, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 26.maijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens", vienotais reģistrācijas numurs: 40003275333, juridiskā adrese: Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV-2015 (turpmāk - SIA "Jūrmalas ūdens"), iesniegumu (2022.gada 26.maijs Nr.1-10/2) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2022.gada 27.maijā, 18.jūlijā, 31.augustā, 10.oktobrī un 3.novembrī - papildu informāciju, izmaksas pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2022.gada 27.maijs b/n, 2022.gada 18.jūlijs Nr.1-4/165, 2022.gada 31.augusts Nr.1-4/177, 2022.gada 10.oktobris Nr.1-4/192 un 2022.gada 3.novembris Nr.1-4/198) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "Jūrmalas ūdens" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2022.gada 2.jūnijā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 106.nr.) un 2022.gada 31.maijā nosūtīja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulatorā tika saņemts ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja elektroniskais sūtījums (reģ. Regulatorā 2022.gada 11.jūlijā Nr.212/R) ar lietotāja apsvērumiem par tarifu pieaugumu. Regulators 2022.gada 27.jūlijā atbildēja uz minēto lietotāja elektronisko sūtījumu, tajā skaitā skaidrojot tarifu pieauguma iemeslus. Citi priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. SIA "Jūrmalas ūdens" ūdenssaimniecības tarifu projektu aprēķinājusi saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 4.panta 2.1daļā noteikto elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājumu un saskaņā ar 5.1panta otrajā daļā noteikto maksas samazinājumu par patērēto elektroenerģiju.

4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Jūrmalas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

5. SIA "Jūrmalas ūdens" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Jūrmalas ūdens" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,35 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,41 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī;

3. atcelt no 2023.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.34 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 76.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Jūrmalas ūdens" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

24.11.2022