Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 255

Rīgā 2022. gada 24. novembrī (prot. Nr. 51, 1. p.)

Par pašvaldības SIA "ŪDEKA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 1.novembrī saņēma pašvaldības SIA "ŪDEKA", vienotais reģistrācijas numurs: 41203000983, juridiskā adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, iesniegumu (2022.gada 1.novembris Nr.1-08/234) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. Pašvaldības SIA "ŪDEKA" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2022.gada 2.novembrī (Latvijas Vēstnesis, 2022, 213.nr.) un 2022.gada 2.novembrī nosūtīja informāciju Ventspils valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai savā tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Pašvaldības SIA "ŪDEKA" no 2022.gada 1.aprīļa piemēro ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri noteikti ar Regulatora 2022.gada 3.februāra lēmumu Nr.23 "Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ŪDEKA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 26.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.23).

4. Pašvaldības SIA "ŪDEKA" tarifu projektu aprēķinājusi, paredzot atsevišķus tarifus periodā, kurā saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 4.panta 2.1daļu noteikts elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums un saskaņā ar 5.1panta otro daļu noteikts maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju. Pašvaldības SIA "ŪDEKA" tarifu projektu aprēķinājusi, ar Lēmumu Nr.23 apstiprināto tarifu aprēķinā izmainot elektroenerģijas izmaksas (izmaksu pozīcijā "Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas"). Pārējās izmaksas un pakalpojumu sniegšanas apjomi tarifu projekta aprēķinā saglabāti tādā apmērā, kādā Regulators tos atzina par pamatotiem, pieņemot Lēmumu Nr.23. Ievērojot to, ka Regulatora rīcībā ir ar Lēmumu Nr.23 apstiprināto tarifu aprēķinu pamatojošie dokumenti, Regulators secina, ka visu tarifu projekta izmaksu ekonomisko pamatotību pamatojošā informācija ir pietiekama un pārbaudīta.

5. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu pašvaldības SIA "ŪDEKA" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

6. Pašvaldības SIA "ŪDEKA" pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61., 63. un 66.punktu un Regulatora 2010.gada 14.jūlija lēmuma Nr. 1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu" 3.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt pašvaldības SIA "ŪDEKA" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,83 EUR/m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,33 EUR/m3;

1.3. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifu 0,68 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 30.aprīlim;

3. apstiprināt pašvaldības SIA "ŪDEKA" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,86 EUR/m3;

3.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,41 EUR/m3;

3.3. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifu 0,74 EUR/m m3;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.maija;

5. atcelt no 2023.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 3.februāra lēmumu Nr.23 "Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ŪDEKA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 26.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai pašvaldības SIA "ŪDEKA" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

24.11.2022