Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 37

2022. gada 27. oktobrī

Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 490/19

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā - saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu 6. punktu ar 6.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.24. Vidi degradējošu būvju komisiju;"

2. Papildināt saistošo noteikumu 6. punktu ar 6.25. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.25. Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju."

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes 2022. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 37 "Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 23. pantam domes darba organizāciju nosaka pašvaldības nolikums. Saskaņā ar likuma 24. panta pirmo daļu pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Konstatēts, ka ir nepieciešams veikt pašvaldības nolikuma grozīšanu un precizēšanu atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem un politiskajai gribai, līdz ar to izdarāmi grozījumi 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums".

Dobeles novada dome ir apstiprinājusi Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 32 "Par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību", kuru 14. punkts nosaka, ka ar domes lēmumu apstiprināta komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un sagatavo lēmuma projektu par stipendiju piešķiršanu.

Dobeles novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 35, kuru 6. punkts nosaka, ka lēmumus par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, vai lēmumu par attiecīga statusa atcelšanu, kā arī lēmumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, pieņem Vidi degradējošo būvju komisija.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem Dobeles novada dome nosaka precīzāku pašvaldības pārvaldes struktūru.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Komisiju darbība tiks nodrošināta no Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

04.11.2022