Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 49

Rēzeknē 2022. gada 19. maijā
Par tirdzniecību publiskās vietās Rēzeknes novadā
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 19. maija sēdē (prot. Nr. 14, 1. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2022. gada 15. septembra sēdē (prot. Nr. 24, 2. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2022. gada 17. novembra sēdē (prot. Nr. 30, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 16.1 punktu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai;

1.2. tirdzniecības nodevas apmēru un maksāšanas kārtību;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšanai uz laiku.

2. Noteikumos lietotie jēdzieni interpretējami atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 440) sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

3. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai Rēzeknes novadā.

4. Atļauja ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta pēc pašvaldības tirdzniecības nodevas samaksas.

II. Tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība

5. Pašvaldība izsniedz šādas atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās:

5.1. ielu tirdzniecībai novada nozīmes publiskajos pasākumos;

5.2. ielu tirdzniecībai apvienības, pilsētas vai pagasta nozīmes publiskajos pasākumos;

5.3. ikdienas ielu tirdzniecībai publiskās vietās;

5.4. ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;

5.5. ielu tirdzniecības organizēšanai novada nozīmes publiskajos pasākumos;

5.6. ielu tirdzniecības organizēšanai apvienības, pilsētas vai pagasta nozīmes publiskajos pasākumos.

6. Lai saņemtu šo noteikumu 5. punktā noteikto pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators vai pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta īpašnieks vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotās tirdzniecības datuma iesniedz pašvaldības Centrālajā administrācijā iesniegumu (1., 2. un 3. pielikums) personīgi, pa pastu, elektroniski (normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā) vai caur valsts pārvaldes pakalpojumu portāla tīmekļvietni www.latvija.lv. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators ir tiesīgs iesniegt iesniegumu (1., 2. un 3. pielikums) pašvaldības apvienības pārvaldē, kuras teritorijā fiziskā persona dzīvo, vai tajā, kurā reģistrēta juridiskā persona.

7. Tirdzniecības dalībnieks vai pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta īpašnieks iesniegumā norāda informāciju un pievieno tam dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 15. punktu. Tirdzniecības organizators iesniegumā norāda informāciju un pievieno tam dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 19. punktu. Papildus Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 noteiktajam tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniegumā norāda tirdzniecības vietu skaitu un garumu.

8. Papildus Ministru kabineta noteikumos Nr. 440 noteiktajiem dokumentiem tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:

8.1. fiziskas personas apliecinājumu (4. pielikums);

8.2. ēdienkarti, ja tiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi (izņemot ikdienas izbraukuma tirdzniecību);

8.3. pašvaldības atļauju vīna un citu raudzēto dzērienu ražošanai (mājražotājiem, kuri plāno pašdarināto alkoholisko dzērienu tirdzniecību), ja pašvaldība to nevar iegūt pati objektīvu iemeslu dēļ.

9. Papildus Ministru kabineta noteikumos Nr. 440 noteiktajiem dokumentiem pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta īpašnieks iesniegumam pievieno:

9.1. šo noteikumu 8.1. apakšpunktā noteikto apliecinājumu;

9.2. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās.

10. Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas Ielu tirdzniecības organizators 5 (piecu) darba dienu laikā izskata šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu, iesniegumam 7., 8. un 9. punktā pievienotos dokumentus un izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai novada, apvienības, pilsētas vai pagasta nozīmes publiskajos pasākumos (5. pielikums), atļauju ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (6. pielikums), atļauju ikdienas ielu tirdzniecībai publiskās vietās (7. pielikums) vai rakstiski informē iesniedzēju par atteikumu izsniegt minēto atļauju.

11. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

III. Tirdzniecības nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

12. Tirdzniecības platība tiek dalīta pa vietām, kur vienas vietas platums (garums) ir 3 (trīs) metri.

13. Tirdzniecības nodevas apmērs pašvaldības rīkotajos publiskajos pasākumos:

13.1. par vienu tirdzniecības vietu dienā Rēzeknes novada svētku noslēguma-centrālajos pasākumos tiek noteikta šāda nodeva:

13.1.1. EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) par vienu vietu, par katru nākošo vietas metru – EUR 3,00 (trīs euro, 00 centi);

13.1.2. EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, 00 centi) ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam (nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un saskaņojot ēdienkarti) par vienu vietu, par katru nākošo vietas metru – EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi);

13.1.3. EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, 00 centi) alkohola tirdzniecībai par vienu vietu, par katru nākošo vietas metru – EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi).

13.2. par vienu tirdzniecības vietu dienā novada, apvienības un pilsētas nozīmes publiskajos pasākumos tiek noteikta šāda nodeva:

13.2.1. EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi) par vienu vietu, par katru nākošo vietas metru – EUR 1,00 (viens euro, 00 centi);

13.2.2. EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam (nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un saskaņojot ēdienkarti), par katru nākošo vietas metru – EUR 2,00 (divi euro, 00 centi);

13.2.3. EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) alkohola tirdzniecībai par vienu vietu, par katru nākošo vietas metru – EUR 3,00 (trīs euro, 00 centi).

13.3. par vienu tirdzniecības vietu dienā pagasta nozīmes publiskajos pasākumos tiek noteikta šāda nodeva:

13.3.1. EUR 3,00 (trīs euro, 00 centi) par vienu vietu; par katru nākošo vietas metru – EUR 1,00 (viens euro, 00 centi);

13.3.2. EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi) ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam (nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un saskaņojot ēdienkarti), par katru nākošo vietas metru – EUR 2,00 (divi euro, 00 centi);

13.3.3. EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) alkohola tirdzniecībai par vienu vietu, par katru nākošo vietas metru – EUR 3,00 (trīs euro, 00 centi).

14. Tirdzniecības nodevas apmērs ikdienas ielu tirdzniecībai publiskās vietās novada teritorijā par vienu vietu dienā personām, kuras veic saimniecisko darbību vai komercdarbību:

14.1.1. tirdzniecība ar pašaudzēto lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un biškopības produkciju – EUR 1,00 (viens euro, 00 centi) par vienu vietu dienā, EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi) par vienu vietu mēnesī, EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, 00 centi) par vienu vietu gadā;

14.1.2. tirdzniecība ar pašu audzētiem mājlopiem, mājdzīvniekiem – EUR 1,00 (viens euro, 00 centi) par vienu vietu dienā, EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi) par vienu vietu mēnesī, EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, 00 centi) par vienu vietu gadā;

14.1.3. tirdzniecība ar pašu savvaļā iegūto produkciju (ogas, sēnes, tējas, pirts slotas, zivis, medījumi u.tml.) – EUR 1,00 (viens euro, 00 centi) par vienu vietu dienā, EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi) par vienu vietu mēnesī, 25,00 euro, par vienu vietu gadā;

14.1.4. tirdzniecība ar lietotām precēm – EUR 1,00 (viens euro, 00 centi) par vienu vietu dienā, EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi) par vienu vietu mēnesī, EUR 25,00 (divdesmit pieci euro, 00 centi) par vienu vietu gadā;

14.1.5. tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm – EUR 2,00 (divi euro, 00 centi) par vienu vietu dienā, EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) par vienu vietu mēnesī, EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) par vienu vietu gadā;

14.1.6. ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam – EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi), par vienu vietu dienā, EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) par vienu vietu mēnesī, EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) par vienu vietu gadā;

14.1.7. par katru nākošo tirdzniecības vietas metru papildus piemērojama maksa – EUR 1,00 (viens euro, 00 centi) dienā, EUR 3,00 (trīs euro, 00 centi) mēnesī, EUR 5,00 (pieci euro, 00 centi) gadā.

15. Tirdzniecības nodevas apmērs tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta gadā:

15.1.1. ar pārtikas un rūpniecības precēm – EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi);

15.1.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem – EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi).

16. Tirdzniecības nodevas apmērs publisko pasākumu laikā, ja pasākuma rīkotājs nav pašvaldība, tirdzniecības organizatoram – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) dienā.

17. Tirdzniecības nodevas samaksas kārtība:

17.1. par tirdzniecību, tostarp tirdzniecības organizēšanu, un par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, nodevas samaksa veicama skaidrā naudā pašvaldības Centrālās administrācijas kasē vai ar pārskaitījumu uz pašvaldības Centrālās administrācijas norēķinu kontu:
 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
"Swedbank" ASS
Konta Nr.
LV56HABA0551026407356
Bankas kods
HABALV22
"Luminor Bank" AS
Konta Nr.
LV19RIKO0002013195963
Bankas kods
RIKOLV2X
"SEB banka" AS
Konta Nr.
LV21UNLA0050016695434
Bankas kods
UNLALV2X
"Citadele banka" AS
Konta Nr.
LV27PARX0012602660002
Bankas kods
PARXLV22
Valsts kase
 
Konta Nr. 
LV43TREL980257003900B
Bankas kods
TRELLV22

17.2. ja persona nodevas apmaksu par tirdzniecību, tostarp tirdzniecības organizēšanu un par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, vēlas veikt pašvaldības apvienības pārvaldē, tad persona var veikt nodevas samaksu skaidrā naudā apvienības pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu uz pašvaldības Centrālās administrācijas norēķinu kontu. Apvienības pārvalde skaidrā naudā saņemto nodevu pārskaita uz pašvaldības Centrālās administrācijas norēķinu kontu;

17.3. ja persona veic ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar vairākām preču grupām, nodevas maksas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevas maksas likmes.

18. No tirdzniecības nodevas tiek atbrīvoti:

18.1. Rēzeknes novadā deklarētie amatnieki, kas tirgo savu ražoto produkciju, izmantojot vienu tirdzniecības vietu;

18.2. fiziskas personas, kurām ir tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību un kuri pārdod Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 7. punktā minētās preces, izmantojot vienu tirdzniecības vietu.

IV. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

19. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās vietās, kuras iekārtojusi vai to iekārtošanu saskaņojusi pašvaldība.

20. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.

21. Tirdzniecības dalībniekam pašam jāaprīko sava tirdzniecības vieta.

22. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības un tīrības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu, atkritumu savākšanu un nogādāšanu atkritumu konteineros pēc darba pabeigšanas.

23. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram aizliegts:

23.1. realizēt preču grupas, kuras nav norādītas atļaujā;

23.2. bojāt vides un sabiedrisko apstādījumu elementus;

23.3. traucēt tuvumā esošo kultūras, pirmskolas un izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļu laukumu izmantošanu;

23.4. aizsegt stacionārus reklāmas objektus;

23.5. palielināt tirdzniecības vietu skaitu vai platību;

23.6. ielu tirdzniecības atļauju vai vietu nodot izmantošanai citām personām.

V. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

24. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam.

25. Fiziska persona, kurai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot preces, kuras minētās Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 7. punktā.

26. Juridiskajām un fiziskajām personām, izņemot tās fiziskās personas, kurām, atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir atļauts pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.

27. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prastības pārtikas apritei.

28. Publisku pasākumu laikā saskaņā ar pasākuma organizatora ieceri un pasākuma norises raksturu, izņemot pasākumus, kuru norises mērķauditorija ir bērni un jaunieši, ir atļauta alkoholisko dzērienu tirdzniecība patērēšanai uz vietas, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

VI. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšanai uz laiku

29. Pašvaldība ir tiesīga apturēt izsniegto atļauju ielu tirdzniecībai uz laiku neatmaksājot samaksāto tirdzniecības nodevu, ja:

29.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

29.2. konstatēti šo noteikumu IV un V nodaļas pārkāpumi;

29.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainītas atļaujā norādītās preču grupas, tirdzniecības vieta vai maršruts.

VII. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

30. Par 22. un 23. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu līdz piecpadsmit naudas soda vienībām.

31. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem veic pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvā inspekcija.

VIII. Noslēguma jautājums

32. Atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā līdz 2023. gada 31. martam.

33. Noteikumi stājās spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.

34. Ar šo noteikumu stāšanās spēkā brīdi atzīt par spēku zaudējušiem:

34.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta saistošos noteikumus Nr. 101 "Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā";

34.2. Viļānu novada pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 103 "Par tirdzniecību Viļānu novadā".

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
1. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49
IESNIEGUMS
 ielu tirdzniecībai
 ielu tirdzniecības organizēšanai

Rēzeknes novada teritorijā

PUBLISKAJOS PASĀKUMOS

Lūdzam aizpildīt pieteikumu salasāmi, drukātiem burtiem. Tukšajos lodziņos atbilstošo atbildi atzīmēt ar X.

Dalība pasākumā:

 Rēzeknes novada svētku noslēguma-centrālais pasākums
 Novada nozīmes publiskais pasākums
 Apvienības, pilsētas vai pagasta nozīmes publiskais pasākums
 Cits
Pasākuma nosaukums: 
Pasākuma norises vieta: 
Pasākuma norises datums: 

Pasākuma norises laiks: no plkst._______ līdz plkst.______

fiziskās personas vārds, uzvārds 
personas kods (ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) 
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) 
adrese 
kontakttālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
  
juridiskās personas nosaukums 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
juridiskā adrese 
kontakttālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
  
Realizējamo preču grupas/tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā 
Nepieciešamās tirdzniecības vietas, papildus platums (garums), m 
Nepieciešams elektrības pieslēgumu Rēzeknes novada svētku noslēguma-centrālajā pasākumā
 apgaismojumam
 elektroierīču pieslēgšanai
 apgaismojumam un elektroierīču pieslēgšanai

• elektroierīču nosaukums: ___________________________

• kopējā nepieciešamā pieslēguma jauda, kW: ____________

• nepieciešamais pieslēgums:

 viena fāze
 trīs fāzes
Pasākumā izmantojamo autotransporta vienību skaits, marka 
Personas, kas nodrošinās tirdzniecību pasākumā, vārds, uzvārds, mobilā tālruņa Nr. 
Cita papildus informācija 

Pievienotie dokumenti:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (iesniedz fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību) 
Apliecinājums (iesniedz fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību) 
Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju par tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta nekustamajā īpašumā, kas neatrodas Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 
Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja pasākuma rīkotājs nav Rēzeknes novada pašvaldība 
Apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību 
Ēdienkarte saskaņošanai (iesniedz ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumi) 
Pašvaldības atļauju vīna un citu raudzēto dzērienu ražošanai (mājražotājiem, kuri plāno pašdarināto alkoholisko dzērienu tirdzniecību) 
Tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu (norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi) un nodokļu maksātāja reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju vai fiziskas personas apliecinājumu par katru tirdzniecības dalībnieku 
Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopija 
Citi (norādīt kādi): 
     
(pieteikuma aizpildītājs) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

20___. gada ____.__________________

2. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49

IESNIEGUMS

ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Rēzeknes novada teritorijā

Lūdzam aizpildīt pieteikumu salasāmi, drukātiem burtiem.

Tirdzniecības norises vieta (adrese): 
Maršruts un izbraukuma grafiks: 
  
  
fiziskās personas vārds, uzvārds 
personas kods (ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) 
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) 
adrese 
kontakttālrunis 
  
juridiskās personas nosaukums 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
juridiskā adrese 
kontakttālrunis 
  
Produkcijas sortiments 
Autotransporta marka un valsts reģistrācijas 
Cita informācija 

Pievienotie dokumenti:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (iesniedz fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību) 
Apliecinājums (iesniedz fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību) 
Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopija 
Citi (norādīt kādi): 
     
(pieteikuma aizpildītājs) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

20___. gada ____.__________________

3. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49
IESNIEGUMS
 ielu tirdzniecībai
 ielu tirdzniecības organizēšanai

Rēzeknes novada teritorijā

IKDIENAS IELU TIRDZNIECĪBAI

Lūdzam aizpildīt pieteikumu salasāmi, drukātiem burtiem. Tukšajos lodziņos atbilstošo atbildi atzīmēt ar X.

Tirdzniecības norises vieta (adrese): 
Tirdzniecības norises termiņš: 
Tirdzniecības norises datums, laiks: , no plkst. līdz plkst. 
  
fiziskās personas vārds, uzvārds 
personas kods (ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) 
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) 
adrese 
kontakttālrunis 
  
juridiskās personas nosaukums 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
juridiskā adrese 
kontakttālrunis 
  
Produkcijas sortiments 
Cita papildus informācija 

Pievienotie dokumenti:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (iesniedz fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību) 
Apliecinājums (iesniedz fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību) 
Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība notiks nekustamajā īpašumā, kas neatrodas Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 
Apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību 
Tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu (norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi, juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi) un nodokļu maksātāja reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju vai fiziskas personas apliecinājumu par katru tirdzniecības dalībnieku 
Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopija 
Citi (norādīt kādi): 
     
(pieteikuma aizpildītājs) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

20___. gada ____.__________________

4. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49
   
 (vārds, uzvārds) 
   
 (personas kods) 
   
 (dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasts) 
   

APLIECINĀJUMS

Rēzeknē/Rēzeknes novada ________ pagastā

20___. gada __._________

Rēzeknes novada pašvaldībai

Par saimnieciskās darbības neveikšanu

Ar šo apliecinājumu paziņoju un apliecinu, ka neveicu saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" varu nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbinu citas personas.

     
  (paraksts) (paraksta atšifrējums)
5. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49

 

Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,
Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,
e-pasts: info@rezeknesnovads.lv
Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

ATĻAUJA

  ielu tirdzniecībai Nr. ______________ 
  ielu tirdzniecības organizēšanai Nr. ______________ 

NOVADA, APVIENĪBAS, PILSĒTAS VAI PAGASTA NOZĪMES PUBLISKAJOS PASĀKUMOS

fiziskās personas vārds, uzvārds 
personas kods 
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
adrese 
kontakttālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
  
juridiskās personas nosaukums 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
juridiskā adrese 
kontakttālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
  
Pasākuma nosaukums 
Pasākuma norises vieta 
Preču sortiments 
Atļaujas derīguma termiņšdatums: no ______ līdz ______
 laiks: no plkst. _______ līdz plkst. _________
Atļaujas izdošanas datums: 
Domes priekšsēdētājs   
 (paraksts) (paraksta atšifrējums)

Z.v.

6. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49

 

Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,
Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,
e-pasts: info@rezeknesnovads.lv
Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

ATĻAUJA

  ielu tirdzniecībai Nr. ______________ 

no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta

fiziskās personas vārds, uzvārds 
personas kods 
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
adrese 
kontakttālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
  
juridiskās personas nosaukums 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
juridiskā adrese 
kontakttālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
  
Tirdzniecības norises vieta 
Maršruts un izbraukuma grafiks 
Preču sortiments 
Atļaujas derīguma termiņšdatums: no _______ līdz _______
Atļaujas izdošanas datums: 
Domes priekšsēdētājs   
 (paraksts) (paraksta atšifrējums)

Z.v.

7. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 49

 

Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,
Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,
e-pasts: info@rezeknesnovads.lv
Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

ATĻAUJA

  ielu tirdzniecībai Nr. ______________ 
  ielu tirdzniecības organizēšanai Nr. ______________ 

IKDIENAS IELU TIRDZNIECĪBAI

fiziskās personas vārds, uzvārds 
personas kods 
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
adrese 
kontakttālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
  
juridiskās personas nosaukums 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
juridiskā adrese 
kontakttālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
  
Tirdzniecības norises vieta 
Preču sortiments 
Atļaujas derīguma termiņšno ________ līdz_______
 laiks: no plkst. _________ līdz plkst. __________
Atļaujas izdošanas datums: 
Domes priekšsēdētājs   
 (paraksts) (paraksta atšifrējums)

Z.v.

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par tirdzniecību publiskās vietās Rēzeknes novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai, tirdzniecības nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas un citus jautājumus, kas saistīti ar ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 101 "Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā", turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 101, kuri spēkā no 2013. gada 22. maija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes novada ziņas" 2013. gada 21. maijā Nr. 2 (18)).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iepriekšminētos jautājumu reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošie noteikumi Nr. 103 "Par tirdzniecību Viļānu novadā", turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 103.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu kārtību ielu tirdzniecībai Rēzeknes novadā, saistošo noteikumu izpildes kontrolei Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par tirdzniecību publiskās vietās Rēzeknes novadā" izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 4. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9. punktu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai, tirdzniecības nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, nosacījumus pašvaldības izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšanai uz laiku.

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Saistošos noteikumus Nr. 101 un Nr. 103.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr Saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļā un pašvaldības iestādēs – apvienību pārvaldēs vai to struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs.

Iesniegumu izskata un lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju pieņem Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa, kā arī iestādes – apvienību pārvaldes norādītos dokumentus.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
01.01.2023