Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 42/2022

Saulkrastos 2022. gada 26. oktobrī

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 2022. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs"

Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2022. gada 26. oktobra sēdē (prot. Nr. 25/2022 § 35)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2022. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. punktu aiz vārda "programmas" ar vārdiem "un profesionālās ievirzes izglītības programmu sagatavošanas klases un kursus".

2. Papildināt 4. punktu aiz vārda "programmas" ar vārdiem "un profesionālās ievirzes izglītības programmu sagatavošanas klases un kursu".

3. Izteikt 7. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7. Līdzfinansējuma maksas atvieglojumus piemēro, izņemot sagatavošanas klases individuālajām stundām (instrumenta spēle - specialitāte), kuras tiek nodrošinātas saskaņā ar notikušo stundu uzskaiti:".

4. Izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. izglītojamajam, kurš slimības dēļ nav apmeklējis izglītības iestādi:

7.4.1. vismaz 2 (divas) nedēļas pēc kārtas un slimošanas faktu apliecina ārstniecības personas izziņa - attiecīgajam mācību mēnesim 50 % apmērā,

7.4.2. vismaz 4 (četras) nedēļas pēc kārtas un slimošanas faktu apliecina ārstniecības personas izziņa - attiecīgajam mācību mēnesim 100 % apmērā;".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

Saistošo noteikumu "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka valsts nefinansē sagatavošanas klases un kursus, nepieciešams precizēt, ka uz sagatavošanas klases individuālajām stundām (instrumenta spēle - specialitāte) nav attiecināmi līdzfinansējuma maksas atvieglojumi, ja izglītojamais apgūst/ apmeklē tikai sagatavošanas klases individuālās stundas (instrumenta spēli - specialitāti). Tāpat noteikumi precizē izglītojamo kategorijas uz, kurām attiecināmi noteikumi, jo profesionālās ievirzes izglītības programma neietver sagatavošanas klases un kursus.
2. Īss projekta satura izklāsts Projekts paredz:

1) precizēt Līdzfinansējuma maksas atvieglojumu piemērošanu saistībā ar slimošanu (līdz šim atvieglojumu varēja piemērot, ja izglītojamais slimības dēļ nav apmeklējis izglītības iestādi ilgāk par 4 (četrām) nedēļām pēc kārtas un slimošanas faktu apliecina ārstniecības personas izziņa. Šādā gadījumā tika piemērots līdzfinansējuma maksas atvieglojums attiecīgajam mācību mēnesim 100 % apmērā);

2) līdzfinansējuma maksas atvieglojumus nepiemēro, ja izglītojamais apmeklē tikai sagatavošanas klases individuālās stundas (instrumenta spēle - specialitāte), kuras tiek nodrošinātas saskaņā ar notikušo stundu uzskaiti.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana nerada būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (izglītojamo), vecāku vai likumisko pārstāvju maksājumu veikšanas kārtību līdzfinansējuma nodrošināšanai profesionālās ievirzes izglītības programmām.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

26.11.2022