Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 40/2022

Saulkrastos 2022. gada 26. oktobrī
Par maksas autostāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta "Baltā kāpa", Kāpu ielā, Saulkrastos
Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2022. gada 26. oktobra sēdē (prot. Nr. 25/2022 § 20)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
6. panta 4.1 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības izveidotās maksas autostāvvietas pie Saulkrastu tūrisma objekta "Baltā kāpa", Kāpu ielā, Saulkrastos, lietošanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Elektroniskā kontroles iekārta – ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu, izmantojot maksas autostāvvietas pārvaldītāja noteikta nomināla metāla monētas vai bezskaidras naudas norēķinus, vai elektronisko naudu, un, kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājumu apliecinošu dokumentu – čeku, kurā norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldītāja rekvizīti.

2.2. Maksas autostāvvieta – speciāli mehānisko transportlīdzekļu novietošanai izveidota un aprīkota Saulkrastu novada sarkano līniju un pašvaldības valdījumā esošās teritorijas robežās.

2.3. Maksas autostāvvietas lietošana – transportlīdzekļa iebraukšana maksas autostāvvietā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

2.4. Maksas autostāvvietas lietotājs – transportlīdzekļa vadītājs, bet, ja tas nav zināms, reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs vai, ja transportlīdzekļa turētājs tajā nav norādīts, transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs), kā arī atļaujas par ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietošanu Latvijas Republikā saņēmējs vai komersants, kurš veic attiecīgā transportlīdzekļa tirdzniecību, ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībai (tam uzstādītas tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmes vai transportlīdzeklis reģistrēts tirdzniecības reģistrā).

2.5. Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, vai veicot autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu vai bezskaidras naudas norēķinu veidā izmantojot mobilo lietotni.

2.6. Maksas autostāvvietas pārvaldītājs – persona, kura, saskaņā ar noslēgto līgumu, nodrošina autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu, apkalpošanu un pārvaldīšanu un maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli, ievērojot šos saistošos noteikumus.

3. Šie saistošie noteikumi attiecas uz visiem maksas autostāvvietu lietotājiem, kas lieto maksas autostāvvietu.

II. Maksas autostāvvietas darba laiks

4. Maksas autostāvvietas darba laiks ir katru dienu no plkst. 8:00 līdz plkst. 23:00. Maksas autostāvvietas darba laiks ir norādīts ar papildzīmi zem 539. ceļa zīmes "Maksas stāvvieta".

5. Nepieciešamības gadījumā maksas autostāvvietu pārvaldītājs var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu.

III. Maksa par maksas autostāvvietas lietošanu

6. Maksas autostāvvietas lietotājam jāmaksā maksa (pamattarifs) par autostāvvietas izmantošanu, kura veicama priekšapmaksas veidā šādā apmērā: par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 2,00 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 4,00 euro stundā. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir 2,00 euro.

7. Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir 5 minūtes.

8. Minimālais samaksas apjoms par maksas autostāvvietas lietošanu ir 60 minūtes (viena stunda).

9. Samaksu, kas veikta par maksas autostāvvietas lietošanu apliecina:

9.1. maksas autostāvvietas pārvaldītāja atbildīgā darbinieka rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu vai bezskaidras naudas norēķinu veidā izmantojot lietotni;

9.2. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegts čeks, kurā norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldītāja rekvizīti un pakalpojuma nosaukums.

10. Tiesības lietot maksas autostāvvietas bez maksas ir:

10.1. personām ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļu salonā pie priekšējā stikla novietota Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte. Ja maksas autostāvvietā īpaši personu ar invaliditāti mehāniskajiem transportlīdzekļiem paredzētās stāvvietas ir aizņemtas vai nav ierīkotas, personām ar invaliditāti ir tiesības bez maksas izmantot jebkuru citu brīvu vietu maksas autostāvvietas darbības teritorijā;

10.2. personām, kuru transportlīdzekļu salonā pie priekšējā stikla novietota maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegta atļauja;

10.3. operatīvā transportlīdzekļa vadītājiem, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

IV. Maksas autostāvvietas lietošanas kārtība un lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole

11. Maksas autostāvvietas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli maksas autostāvvietā, ir jāievēro šāda kārtība:

11.1. ievērot ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;

11.2. pēc mehāniskā transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā veikt apmaksu par autostāvvietas izmantošanu, izmantojot noteikumu 9.1. vai 9.2. punktā apmaksas veidu;

11.3. novieto elektroniskās kontroles iekārtas izsniegtu maksājumu apliecinošu dokumentu redzamā vietā – uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai kontrolierim būtu iespējams nepārprotami pārliecināties par šī dokumenta esamību un autostāvvietas lietošanas datumu un apmaksas laiku (izņemot, ja apmaksa tiek veikta noteikumu 9.1. vai 9.2. punktā kārtībā);

11.4. novietot transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti vai maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegtu atļauju.

12. Maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanu kontrolē kontrolieris, kuram ir tiesību veikt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli. Kontrolierim ir pienākums uzrādīt apliecību pēc lietotāja pieprasījuma.

13. Kontrolierim ir tiesības kontrolēt, vai lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas apmaksu izmantojot SMS pakalpojumu, pārbaudot datus mobilajā lietotnē, kā arī pārbaudīt Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtas invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes vai maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegtas atļaujas novietojumu transportlīdzekļa salonā.

14. Ja lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas apmaksu vai transportlīdzekļu salonā pie priekšējā stikla nav novietojis Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti vai maksas autostāvvietas pārvaldnieka izsniegtu atļauju, kas redzama no transportlīdzekļa ārpuses, kontrolieris ir tiesīgs piemērot līgumsodu 30 euro apmērā.

15. Lietotājs var iesniegt pretenziju Maksas autostāvvietas pārvaldītājam 30 dienu laikā no līgumsoda piemērošanas dienas par līgumsoda atcelšanu. Pretenzijā par līgumsoda atcelšanu, lietotājs norāda:

15.1. transportlīdzekļa marku un valsts reģistrācijas numuru;

15.2. lietotāja datus;

15.3. līgumsoda sastādīšanas vietu, datumu un laiku, maksas autostāvvietas adresi;

15.4. līgumsoda soda kvīts numuru;

15.5. pamatotu iemeslu līgumsoda atcelšanai.

16. Maksas autostāvvietas pārvaldītājs izskata pretenziju par līgumsoda atcelšanu 15 darba dienu laikā un pieņem vienu no lēmumiem:

16.1. atzīt pretenziju par līgumsoda atcelšanu par pamatotu un atcelt līgumsodu;

16.2. atzīt pretenziju par līgumsoda atcelšanu par nepamatotu un atstāt līgumsodu spēkā.

17. Pretenzijas iesniegšana aptur pienākumu apmaksāt līgumsodu līdz brīdim, kamēr Maksas autostāvvietas pārvaldītājs ir izskatījis pretenziju par paziņojuma piemērošanu un sniedzis atbildi. Maksas autostāvvietas pārvaldītājs uzskata līgumsodu par neapmaksātu, ja samaksa par to nav saņemta soda kvītī norādītajā norēķinu kontā 10 dienu laikā no brīža, kad pretenzijas iesniedzējs šajā punktā norādītajā kārtībā tika iepazīstināts ar atbildi par pretenzijas izskatīšanu, pretenzijas iesniedzējam nosūtot rakstveida atbildi.

V. Noslēguma jautājums

18. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2018. gada 30. maija saistošie noteikumi Nr. SN 8/2018 "Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta "Baltā kāpa", Kāpu ielā, Saulkrastos.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
Saistošo noteikumu "Par maksas autostāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta "Baltā kāpa", Kāpu ielā, Saulkrastos"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAr Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts cita starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 6. panta 4.1 daļu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības izveidotās maksas autostāvvietas pie Saulkrastu tūrisma objekta "Baltā kāpa", Kāpu ielā, Saulkrastos, lietošanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmMaksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanu kontrolē Maksas autostāvvietas pārvaldītāja norīkots kontrolieris, kuram ir tiesības veikt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
26.11.2022