Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13

Ventspilī 2022. gada 17. novembrī (prot. Nr. 20, 28. §)

Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums" ("Latvijas Vēstnesis" 2021, Nr. 203; 2022, Nr. 132) šādus grozījumus:

1. Svītrot 6.1.8. apakšpunktu.

2. Papildināt 8. punkta otro teikumu aiz vārda "izvērtēšanai" ar vārdiem "Domes priekšsēdētājs vai".

3. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāja vietniekiem izdod un paraksta Domes priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāju izdod un paraksta Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos vai viņa prombūtnes laikā - Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks sadarbības jautājumos, bet abu Domes priekšsēdētāja 1. vietnieku prombūtnes laikā - Domes priekšsēdētāja vietnieks."

4. Svītrot 106.2. apakšpunktā vārdus "vai Centrālās administrācijas Grāmatvedību atbilstoši līguma projekta finansējuma avotam";

5. Izteikt 106.3. punktu šādā redakcijā:

"106.3. Centrālās administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļu;"

6. Izteikt 135. punktu šādā redakcijā:

"135. Pašvaldības kontus kredītiestādēs un Valsts kasē, kuros tiek saņemti Pašvaldības vispārējie naudas līdzekļi, administrē Centrālās administrācijas Finanšu nodaļa un Centrālās administrācijas Centralizētā grāmatvedība. Darījumos ar Pašvaldības vispārējiem naudas līdzekļiem un kontiem kredītiestādēs un Valsts kasē, Pašvaldību pārstāv Pašvaldības izpilddirektors vai viņa pilnvarotā persona kopā ar Centrālās administrācijas Centralizētās grāmatvedības atbildīgajiem darbiniekiem. Valsts kasē iesniedzamos Pašvaldības pārskatus autorizē Pašvaldības izpilddirektors vai viņa pilnvarotā persona kopā ar Centrālās administrācijas Centralizētās grāmatvedības atbildīgajiem darbiniekiem."

7. Papildināt noteikumus ar 135.1 punktu šādā redakcijā:

"135.1 Centrālās administrācijas Centralizētā grāmatvedība nodrošina Pašvaldības iestāžu grāmatvedības centralizētu uzskaiti un sadarbībā ar citām Pašvaldības iestādēm nodrošina finanšu resursu pārvaldību."

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Pašvaldības nolikums) pamatā nepieciešami saistībā ar izmaiņām Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" (turpmāk - Domes administrācija) struktūrā, kas tika izdarītas ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 07.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums"", kā arī lai atrunātu citus organizatoriskos jautājumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem Pašvaldības nolikumā:

1) tiek grozīts pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" struktūrvienību uzskaitījums, svītrojot struktūrvienību "Grāmatvedība", jo šīs struktūrvienības funkcijas ir pārņēmusi struktūrvienība "Centralizētā grāmatvedība";

2) papildināts Pašvaldības nolikuma 8. punkts, nosakot, ka konkrētu uzdevumu veikšanai, kā arī atsevišķu jautājumu izvērtēšanai pārvaldes vienības ir tiesības izveidot arī domes priekšsēdētājam;

3) Pašvaldības nolikums papildināts ar jaunu 18.1 punktu nosakot kārtību, kādā rīkojumus attiecībā vienam uz otru izdod domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki;

4) tā kā no Domes administrācijas struktūras tiek svītrota Grāmatvedība, tad attiecīgas izmaiņas tiek veiktas arī Pašvaldības nolikuma 106.2. apakšpunktā;

5) 106.3. apakšpunktā ir precizēts Centrālās administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļas nosaukums;

6) ņemot vērā Domes administrācijas Centralizētās grāmatvedības kompetenci, grozīts Pašvaldības nolikuma 135. punkts;

7) Pašvaldības nolikums papildināts ar 135.1 punktu, nosakot, ka pašvaldības iestāžu grāmatvedība tiek nodrošināta centralizētā veidā, ko īsteno Domes administrācijas Centralizētā grāmatvedība.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts izskatīts Ventspils valstspilsētas pašvaldības Likumības komisijā 04.11.2022. un Finanšu komitejā 10.11.2022.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

22.11.2022