Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 40

2022. gada 27. oktobrī

Grozījums Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 501/19 (prot. Nr. 19)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu un
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu

Izdarīt Dobeles novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā" (turpmāk tekstā - saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Aizstāt saistošo noteikumu 2. punktā skaitli un vārdu "350 euro" ar skaitli un vārdu "436 euro", skaitli un vārdu "245 euro" ar skaitli un vārdu "305 euro".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 40 "Grozījums Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi Nr. 40 "Grozījums Dobeles novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā"" izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu.

Saistošo noteikumu grozījums nepieciešams, lai paaugstinātu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešā daļa noteic, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Likuma 33. panta otrajā daļā noteikts trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, kas ir 272 euro pirmajai personai un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Saistošo noteikumu projekta īss satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts maksimālais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Dobeles novada pašvaldībā - 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Ietekme uz budžetu Plānotā budžeta ietvaros.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

25.11.2022