Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 841

Rīgā 2022. gada 23. novembrī (prot. Nr. 59 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija rīkojumā Nr. 283 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 48.0. versija)"

Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija rīkojumā Nr. 283 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 48.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 48.0. versijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 3 300 000,00 euro apmērā."

2. Papildināt ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 48.0. versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu)."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2019. gada 11. jūnija
rīkojumu Nr. 283)

Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta "Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai" (turpmāk - projekts) mērķi izriet no valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķa - nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību. Projekta saturs atbilst Valsts pārvaldes reformu plānā 2017.-2019. gadam ietvertajiem reformu virzieniem.

Projekta mērķi

1. Uzlabot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, pilnveidojot informācijas sistēmu funkcionalitāti (turpmāk - M1).

2. Uzlabot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē un valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (turpmāk - VPVKAC) (turpmāk - M2).

3. Uzlabot informācijas pieejamību elektroniskā vidē par VSAA datiem un pakalpojumiem, pilnveidojot informācijas sniegšanas veidu un pārskatot informācijas apjomu (turpmāk - M3).

4. Uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu kvalitāti, pilnveidojot datu apmaiņas risinājumus (turpmāk - M4).

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Iegādāties, pielāgot un ieviest dokumentu skenēšanas apakšsistēmu Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmai (turpmāk - SAIS), tai skaitā nepieciešamo metadatu saglabāšanai pie skenētā dokumenta.

2. Izveidot SAIS ietvaros elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas shēmu.

3. Paplašināt e-iesniegumu klāstu e-pakalpojuma Nr. 172 "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" (turpmāk - EP172) ietvaros, izveidojot 11 jaunus e-iesniegumus, kurus var pieprasīt bez papildu dokumentu iesniegšanas.

4. Pilnveidot 12 informatīvos e-pakalpojumus, tai skaitā saglabājot pakalpojuma rezultātu (iegūto izziņu) klienta darba vietā Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (turpmāk - portāls www.latvija.lv) vai aizstājot ar e-paneļa risinājumu klienta darba vietā portālā www.latvija.lv.

5. Izveidot risinājumu VSAA pakalpojuma izpildes gaitas statusu nosūtīšanai uz klienta darba vietu portālā www.latvija.lv.

6. Pārveidot SAIS funkcionalitāti darbam pēc pakalpojumu apstrādes specializācijas principa.

7. Izveidot VSAA pakalpojumu pieprasījumu sadales mehānismu.

8. Izveidot VSAA pakalpojumu apstrādes monitoringu, lai nodrošinātu darbinieku vienādu noslodzi un varētu operatīvi analizēt darba izpildes rādītājus.

9. Portālā www.latvija.lv izveidot jaunu e-pakalpojumu "Paziņojums par tiesībām uz VSAA pakalpojumu".

10. Pilnveidot risinājumu datu apmaiņai ar Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk - VID), mainot tehnoloģiju un datu apstrādes algoritmus.

11. Izstrādāt un ieviest vēsturisko datu arhivēšanas risinājumu.

12. Izstrādāt 10 atvērto datu kopas un publicēt tās Latvijas Atvērto datu portālā.

13. Izveidot saskarni elektroniskai datu nosūtīšanai uz Latvijas Nacionālo arhīvu (turpmāk - LNA).

14. Projektēt un testēt lietojamību.

15. VSAA pamatfunkcionalitātes atbalsta informācijas sistēmā izstrādāt darbu sadales konfigurāciju dokumentiem, kas nepieciešami VSAA pakalpojumu apstrādei.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr.

p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

(2017. g.)

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

(2025. g.)

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

(2026. g.)

1.

Pakalpojumu sniegšanai izmantoto papīra dokumentu īpatsvars no kopējā procesā izmantoto dokumentu apjoma % 71 40 30

2.

Pakalpojumu pieprasījumu īpatsvars, izmantojot projektā radītos 11 e-iesniegumus no kopējā atbilstošo pieprasījumu skaita (96 535) % 0 40 53

3.

Portālā www.latvija.lv pieejamo VSAA e-iesniegumu veidu skaits (kopējais VSAA pakalpojumu skaits ir 62) skaits 22 33 33

4.

Pilnībā elektronizēto VSAA pakalpojumu skaits (no kopējiem 62 pakalpojumiem) skaits 34 45 45

5.

Pakalpojumu skaits, par kuriem tiek sagatavoti proaktīvie paziņojumi (no kopējiem 62 pakalpojumiem) skaits 2 7 7

6.

LNA glabāšanai nodoto elektronisko datu īpatsvars no kopējās nododamās informācijas apjoma par VSAA pakalpojumiem % 0 100 100

7.

Amatu skaits lietvedības funkcijai vai procesam skaits 81 71 71

8.

Vidējais pakalpojumu apstrādes laiks minūtes 25 22 21

Projekta iznākuma rādītāji

Nr.

p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Sasniedzamā vērtība projekta beigās (2023. g.)

1.

Pilnveidoti un attīstīti darbības procesi (M1, M2, M3, M4) skaits 9

2.

Uzlaboti e-pakalpojumi (M2, M3) skaits 13

3.

Pakalpojumi, kuriem EP172 ietvaros izstrādāti un ieviesti jauni e-iesniegumi (M2) skaits 10

4.

Izstrādāts un ieviests jauns e-pakalpojums ("Paziņojums par tiesībām uz VSAA pakalpojumu") (M3) skaits 1

5.

Pakalpojumi, par tiesībām uz kuriem VSAA varēs informēt personas (M3) skaits 7

6.

Pilnveidotas informācijas sistēmas (M1, M2, M3, M4) skaits 3

7.

Īstenoti VPVKAC nodarbināto apmācību pasākumi (M2) skaits 3

8.

Īstenoti publicitātes pasākumi par projekta norisi (M3) skaits 5

9.

Publicētas atvērto datu kopas (M3) skaits 10

10.

Izveidota jauna saskarne datu nodošanai (LNA) (M1) skaits 1

11.

Pilnveidots datu apmaiņas risinājums (VID) (M4) skaits 1

12.

VPVKAC e-asistentiem pieejami jauni
e-iesniegumi VSAA pakalpojumiem (M2)
skaits 11

13.

Pakalpojumi, kuriem nodrošināta automatizēta darbu sadale skaits 23

Projekta kopējais plānotais finansējuma apmērs ir 3 300 000 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 47 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 15. decembrim.

Projekta rezultātā radīto risinājumu uzturēšanai izmaksas nav nepieciešamas. Ņemot vērā, ka visi risinājumi vēlāk pamatā maināmi, mainoties normatīvajam regulējumam, izmaiņu īstenošanai nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts, vērtējot konkrēto normatīvo aktu ietekmi uz informācijas sistēmām.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa (SAM) rezultāta rādītājos

VSAA pamatdarbības procesi līdz šim attīstīti vairāku Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos:

1) 2007.-2013. gada plānošanas perioda apakšaktivitātes "3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" VSAA projekts 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/RAPLM/026 "Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana". Projekta ietvaros SAIS izstrādāta 27 pakalpojumu piešķiršanas funkcionalitāte un viens e-pakalpojums informācijas iegūšanai par VSAA rīcībā esošajiem datiem;

2) 2007.-2013. gada plānošanas perioda apakšaktivitātes "3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - VRAA) projekts 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība". Projekta ietvaros VSAA lietošanai izstrādāti 11 VSAA e-pakalpojumi un to darbināšanai nepieciešamā Informācijas servisu sistēma;

3) 2007.-2013. gada plānošanas perioda apakšaktivitātes "3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" Labklājības ministrijas projekts 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība". Projekta ietvaros izstrādāts e-pakalpojums "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem", kura ietvaros iespējams pieprasīt VSAA pakalpojumus, aizpildot 21 veida e-iesniegumu, kā arī VSAA pieņemto lēmumu nosūtīšanas funkcionalitāte uz klienta darba vietu portālā www.latvija.lv.

Visu minēto projektu rezultātus klienti aktīvi izmanto, un to izmantošanu nav plānots pārtraukt vai negatīvi ietekmēt. Izstrādātā datu apmaiņa klientiem nepieciešamo datu sniegšanai tiks saglabāta un uzlabota, taču būtiski ieguldījumi nepieciešami novecojušā e-pakalpojumu ietvara nomaiņai uz klientiem ērtāku, mūsdienīgāku un vieglāk uzturamu risinājumu. Ņemot vērā, ka VSAA e-pakalpojumi darbojas VRAA infrastruktūrā, tai skaitā portālā www.latvija.lv, VSAA savi e-pakalpojumi jāpielāgo jaunākajiem portāla standartiem, lai e-pakalpojumi būtu kvalitatīvi lietojami arī turpmāk. Daļai informatīvo e-pakalpojumu plānots mainīt to attēlojuma veidu, izmantojot VRAA jauno pakalpojumu ietvaru un izstrādājot e-paneļa risinājumu. Savukārt e-iesniegumu klāstu plānots papildināt ar jauniem 11 e-iesniegumiem, saglabājot esošo e-iesniegumu risinājumu, tikai paplašinot tā lietojumu.

Projekta ietvaros plānots attīstīt un pilnveidot deviņus VSAA pamatdarbības procesus, kas sniedz tiešu ieguldījumu SAM iznākuma rādītāju sasniegšanā.

Paplašinot VSAA piedāvāto e-iesniegumu klāstu portālā www.latvija.lv, tiks sniegts ieguldījums arī SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā, jo tiks paplašināts personu loks, kurām būs iespēja pieteikt pakalpojumu e-vidē.

Projekts ir vērsts uz publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, tai skaitā pilnveidojot e-pakalpojumus, paplašinot VPVKAC pieprasāmo VSAA pakalpojumu grozu un uzlabojot iedzīvotāju informētību un izpratni par savām tiesībām saņemt VSAA pakalpojumus. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota arī VSAA pakalpojumu izpildes efektivitāte un kvalitāte, tiks mazināts administratīvais slogs klientiem un VSAA.

Ekonomiski VSAA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darbības efektivitātes celšana ir virzīta gan uz izmaksu samazinājumu VSAA klientiem, gan uz valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu.

Uzlabojot VSAA pakalpojumu izpildes efektivitāti un kvalitāti, veidojas finanšu ieguvums - VSAA uzturēšanas izmaksu samazinājums.

Uzlabojot VSAA pakalpojumu pieejamību, sabiedrības informētību un uzticēšanos sociālās apdrošināšanas sistēmai, veidojas šādi ekonomiskie ieguvumi:

1) administratīvā sloga samazinājums VSAA klientiem;

2) nākotnes pakalpojuma apmēra pieaugums vai nesaņemtā pakalpojuma saņemšana klientiem;

3) iekšzemes kopprodukta (IKP) palielinājums;

4) administratīvā sloga samazinājums VSAA.

Projekta īstenošanas rezultātā radīsies būtiski sociālekonomiskie ieguvumi klientiem un administratīvo resursu samazinājums jeb tiešie ietaupījumi VSAA.

Projekta nemonetārie ieguvumi

Pēc projekta ieviešanas:

1) neskatoties uz VSAA pakalpojumu izpildes organizēšanu pēc specializācijas principa un VSAA pakalpojumu dalījumu pakalpojumu kopās, VSAA nodarbināto teritoriālais izvietojums netiek mainīts un esošās darba vietas tiek saglabātas, veicot tikai personāla pārprofilēšanu;

2) minimizējot vai atsakoties no papīra dokumentu plūsmas un elektronizējot pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu apriti, tiks novērsti personas datu drošības riski;

3) uzlabojot informācijas pieejamību un izpratni iedzīvotājiem par VSAA pakalpojumiem un viņu tiesībām saņemt šos pakalpojumus, uzlabosies arī sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieku uzticēšanās sistēmai un motivācija tajā piedalīties, tai skaitā veidojot pensiju uzkrājumu;

4) paplašinot e-iesniegumu klāstu un VPVKAC pieprasāmo VSAA pakalpojumu grozu, tiks uzlabots klientu apmierinātības līmenis.

Kopējie projekta ieguvumi (indikatīvi)

Kopējie projekta sociālekonomiskie un citi projekta ieguvumi sastāda 19,6 milj. euro visā projekta dzīves ciklā, tai skaitā:

1) projekta sociālekonomiskie ieguvumi sastāda 16,44 milj. euro visā projekta dzīves cikla laikā jeb vidēji 1,26 milj. euro gadā;

2) tiešie ietaupījumi sastāda 3,2 milj. euro visā projekta dzīves cikla laikā jeb vidēji 0,03 milj. euro gadā.

23.11.2022