Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN13/2022

2022. gada 26. oktobrī

Grozījumi Olaines novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN2/2017 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu"

Apstiprināti ar Olaines novada domes
2022. gada 26. oktobra sēdes lēmumu
(15. prot., 6. p.)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu

Izdarīt Olaines novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN2/2017 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu";

2. izteikt 5.2. un 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. apliecinājumu no programmas īstenošanas vietas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja par programmas īstenošanai paredzētās vietas nodrošinājumu, izņemot, ja pieteikumu iesniedz Olaines novada pašvaldības dibinātas iestādes;

5.3. licencējamo programmu datorrakstā valsts valodā (Pielikums Nr. 3);";

3. svītrot 5.4. apakšpunktu;

4. izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. licencējamo programmu datorrakstā valsts valodā (Pielikums Nr. 3);";

5. svītrot 6.4. apakšpunktu;

6. izteikt 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. sasniedzamā rezultāta apraksta;";

7. papildināt noteikumus ar 7.9., 7.10. un 7.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.9. vērtēšanas kārtības;

7.10. programmas īstenošanai izmantotajām mācību metodēm;

7.11. programmas realizācijai nepieciešamajiem līdzekļiem, izmantotās literatūras un avotiem.";

8. papildināt noteikumus ar 9.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.1 saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piekto daļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda sodāmību konkrētai fiziskai personai, kas īsteno interešu izglītības programmu bērniem un jauniešiem, izņemot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;";

9. izteikt 9.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.1. licences izsniegšanu uz laiku līdz trīs gadiem (Dziesmu un deju svētku kolektīviem līdz pieciem gadiem);";

10. papildināt noteikumus ar Pielikumu Nr. 3 šādā redakcijā:

Pielikums Nr. 3
Olaines novada domes 2017. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN2/2017

Programmas nosaukums

 

Programmas mērķis

 

Programmas uzdevumi

 

Programmas mērķauditorija

 

Programmas īstenošanas ilgums (akadēmiskajās stundās)

 

Programmas sasniedzamie rezultāti

 

Programmas apraksts

 

Vērtēšanas kārtība

 

Programmas īstenošanai izmantotās metodes

 

Programmas realizācijai nepieciešamie līdzekļi

 

Izmantotā literatūra un avoti

 

Programmas īstenošanas plāns

Laiks (mēnesis)

Nodarbību skaits

Nodarbības tēma

Uzdevumi

Īss apraksts

Sasniedzamais rezultāts

 

A

       
 

B

       
 

C

       

Kopā:

=A+B+C

       

Vai pēc programmas īstenošanas tiks izsniegta apliecība?

Jā *

 
     

Atzīmēt atbilstošo

* dokumenta (apliecības) paraugs

Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs

 

Paskaidrojuma raksts
Olaines novada domes 2022. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. SN13/2022 "Grozījumi Olaines novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN2/2017 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošajos noteikumos ir precizēts noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums.

Svītroti punkti, kas uzliek pienākumu fiziskai personai, kas īsteno interešu izglītības programmu bērniem un jauniešiem, iesniegt pašvaldībai izziņu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 59. panta otrajai daļai, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem. Tāpēc, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestajā daļā noteikto, ka valsts pārvaldes pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā, saistošie noteikumi ir papildināti ar Olaines novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas kompetenci veikt sodāmības pārbaudi konkrētai fiziskai personai, kas īsteno interešu izglītības programmu bērniem un jauniešiem, izņemot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem, tādējādi nodrošinot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto.

Nepieciešams precizēt, ka Olaines novada pašvaldības iestādēm nav jāiesniedz apliecinājums no vietas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja par programmas īstenošanas vietas nodrošinājumu, ja programmas realizētājs ir pati šī iestāde.

Saistošie noteikumi papildināti, ka Dziesmu un deju svētku kolektīviem licences derīguma termiņš ir līdz pieciem gadiem.

Tāpat saistošajos noteikumos iekļauta prasība par papildus norādāmo informāciju licencējamajai programmai, nosakot visiem pieteicējiem vienotu iesniedzamo veidlapu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi un to grozījumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai izsniedz licences, atsaka to izsniegšanu, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek anulētas licences.

Noteikumos noteiktā kārtība nodrošinās vienlīdzīgas prasības visiem licences pieprasītājiem.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu grozījumu tiesiskais regulējums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras vēršas pašvaldībā licences saņemšanai interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Kontroli par saistošo noteikumu un to grozījumu izpildi veiks Olaines novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs

25.11.2022