Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 37/2022

Ludzā 2022. gada 29. septembrī

Grozījumi Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
2022. gada 29. septembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 18, 33. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Veikt grozījumus Ludzas novada domes 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums":

1.1. Izteikt noteikumu 112. punktu šādā redakcijā:

"112. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas pieņemtajiem lēmumiem nekustamā īpašuma nomas līgumus sagatavo centrālā administrācija un attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem Ludzas pilsētas teritorijā paraksta pašvaldības izpilddirektors, bet ārpus Ludzas pilsētas - paraksta attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs. Nekustamā īpašuma nomas līgumus attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem Ludzas pilsētā reģistrē centrālā administrācija, ārpus Ludzas pilsētas reģistrē attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvalde. Līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un dzīvojamo telpu īres līgumus ārpus Ludzas novada pilsētām - sagatavo un reģistrē attiecīgās pagasta pārvalde un paraksta attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs."

1.2. Izteikt noteikumu 117. punktu šādā redakcijā:

"117. Līgumu projektu sagatavošanu un reģistrēšanu nodrošina pašvaldības centrālā administrācija un pilsētas vai pagasta pārvaldes."

1.3. Izteikt 6.56. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.56. Ludzas novada Kultūras centrs"

1.4. Papildināt noteikumus ar 7.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.9. Pašvaldības policija"

2. Saistošo noteikumu 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

3. Saistošo noteikumu 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. novembrī.

Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka

 

Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 37/2022 "Grozījumi Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ludzas novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēta līgumu sagatavošanas, parakstīšanas un reģistrācijas kārtība Ludzas novada pašvaldībā.

Ar 01.01.2023. tiek izveidota jauna pašvaldības iestāde "Ludzas novada Kultūras centrs" un tiek reorganizēta iestāde "Ludzas kultūras nams".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Ludzas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietniece I. Silicka

30.09.2022