Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemes pārvaldības likumā

Izdarīt Zemes pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 228. nr.; 2016, 189. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 201. nr.; 2019, 57., 240. nr.; 2022, 33. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

"III nodaļa
Zemes konsolidācija

9. pants. Zemes konsolidācijas vispārīgie nosacījumi

(1) Zemes konsolidāciju īsteno lauku apvidos, pārkārtojot zemes robežas, tai skaitā likvidējot starpgabalus, un izstrādājot zemes ierīcības projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(2) Zemes konsolidācijā ir šādi posmi:

1) zemes robežu pārkārtošanas projekta izstrādāšana;

2) zemes konsolidācijas apstiprināšana;

3) zemes konsolidācijas īstenošana.

10. pants. Zemes robežu pārkārtošanas projekta izstrādāšana

(1) Lai zemes konsolidācijā pārkārtotu zemes robežas atbilstoši tās īpašnieku vai tādas valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības ierosinājumam, kura veic sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu, zemes ierīcības darbos sertificēta persona, kuras civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta (turpmāk - zemes ierīkotājs), izstrādā zemes ierīcības projektu. Zemes īpašniekam vai valsts pārvaldes iestādei vai pašvaldībai ierosinājums pašvaldībā nav jāiesniedz.

(2) Zemes konsolidācijai izstrādātais zemes ierīcības projekta risinājums atbilst kādam no šā likuma 1. panta pirmās daļas 13. punktā noteiktajiem zemes konsolidācijas mērķiem.

(3) Šā likuma 1. panta pirmās daļas 13. punktā noteikto zemes konsolidācijas mērķi zemes ierīkotājs norāda zemes ierīcības projekta paskaidrojuma rakstā.

11. pants. Zemes konsolidācijas apstiprināšana

(1) Pirms administratīvā akta izdošanas par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pašvaldība izvērtē, vai zemes konsolidācijai izstrādātais šā projekta risinājums atbilst zemes ierīkotāja zemes ierīcības projekta paskaidrojuma rakstā norādītajam zemes konsolidācijas mērķim.

(2) Apstiprinot zemes konsolidācijai izstrādāto zemes ierīcības projektu, vietējā pašvaldība apliecina zemes robežu pārkārtošanas risinājuma atbilstību zemes ierīkotāja šā projekta paskaidrojuma rakstā norādītajam zemes konsolidācijas mērķim.

(3) Ja zemes robežu pārkārtošanas risinājums neatbilst nevienam zemes ierīkotāja paskaidrojuma rakstā norādītajam zemes konsolidācijas mērķim, tas īstenojams atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā.

12. pants. Zemes konsolidācijas īstenošana

(1) Zemes konsolidācijai izstrādātais zemes ierīcības projekts uzskatāms par īstenotu, kad šajā projektā projektētie zemes gabali ir ierakstīti zemesgrāmatā. Ja zemes robežu pārkārtošanā iesaistīti vairāk nekā četri zemes īpašniekiem piederoši zemes gabali, zemes konsolidācijai izstrādātais zemes ierīcības projekts īstenojams sešu gadu laikā. Pārējos gadījumos šis projekts īstenojams normatīvajos aktos zemes ierīcības jomā noteiktajos termiņos.

(2) Par zemes robežu pārkārtošanu zemes konsolidācijas ietvaros zemes īpašnieki vienojas, noslēdzot līgumu par zemes maiņu."

2. Izslēgt 13. panta pirmās daļas 4. punktu.

3. 17. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī";

izslēgt trešās daļas pirmo teikumu;

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdu "Šajos" ar vārdiem "Šā panta pirmajā daļā minētajos".

4. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5. punkta 5. apakšpunktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Šā likuma III nodaļa stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 20. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 31. oktobrī

14.11.2022