Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3. nr.; 2002, 1., 12. nr.; 2003, 12., 23. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 10., 11. nr.; 2006, 1., 14., 24. nr.; 2007, 9., 10., 16. nr.; 2008, 11. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 76. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 105., 114. nr.; 2016, 48., 249. nr.; 2017, 64., 106., 132. nr.; 2018, 204. nr.; 2020, 240.A nr.; 2021, 104., 246. nr.; 2022, 41.A, 120., 204. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10. panta pirmās daļas 9. punktu pēc vārdiem "nacionālajai drošībai nozīmīgās komercsabiedrībās" ar vārdiem "un biedrībās".

2. 18.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pilsonim, nepilsonim, personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka vai alternatīvais statuss, bēglim, kā arī tās valsts valstspiederīgajam, kas piemēro Šengenas acquis nosacījumus par personu brīvu pārvietošanos, bet kuram Latvijas Republikā izsniegta uzturēšanās atļauja, un citas valsts valstspiederīgajam, attiecībā uz kuru nav iespējams pieņemt lēmumu par liegumu ieceļot Latvijas Republikā, ir aizliegts izceļot no Latvijas Republikas, ja iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu tam izceļot no Latvijas Republikas.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "plāno iesaistīties" ar vārdiem "vai pastāv konkrēts un acīmredzams risks personai tās neaizsargātības dēļ neapzinoties tikt iesaistītai";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ziņu apjomu, kas par personu, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par liegumu izceļot no Latvijas Republikas, iekļaujams Personu izceļošanas un izvešanas liegumu reģistrā, kā arī šo ziņu iekļaušanas kārtību, glabāšanas termiņus, dzēšanas kārtību un institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām, nosaka Ministru kabinets."

3. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

"VI nodaļa
Apdraudējuma novēršana nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem
".

4. 37. pantā:

izteikt panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā: 

"37. pants. Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības, biedrības un nodibinājumi

Šajā nodaļā noteiktie ierobežojumi attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētu komercsabiedrību, nodibinājumu un biedrību, ja tās īpašumā vai valdījumā atrodas kritiskā infrastruktūra vai tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:";

izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

"3) ir Latvijas Republikā saņēmusi licenci dabasgāzes pārvadei, sadalei, uzglabāšanai vai tai pieder sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar pārvades vai sadales sistēmu;";

papildināt pantu ar 10., 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā: 

"10) pēdējo divu gadu laikā ir bijusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija regulas (ES) 2021/821, ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, starpniecības, tehniskās palīdzības, tranzīta un pārvadājumu kontrolei I pielikumā minēto preču ražotāja un izstrādātāja, kas šādas divējāda lietojuma preces eksportē uz ārvalstīm, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstis, Amerikas Savienotās Valstis, Kanādu, Austrāliju, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici, Japānu, Apvienoto Karalisti, Islandi un Lihtenšteinu;

11) ir piekļuve vēlētāju personas datiem, kā arī deputātu kandidātu personas datiem, kuri nav publicējami saskaņā ar likumu; 

12) apstrādā valsts kritiskās infrastruktūras sistēmās iekļautās datu kopas, izņemot gadījumus, kad to veic finanšu tirgus dalībnieki;

13) ir komercsabiedrība, kura ražo vai izstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija regulas (ES) 2021/821, ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, starpniecības, tehniskās palīdzības, tranzīta un pārvadājumu kontrolei I pielikumā minētās preces vai ražo vai izstrādā tehnoloģijas, piemēram, mākslīgā intelekta, robotikas, viedās un autonomās mobilitātes, kiberdrošības, enerģijas uzglabāšanas, kvantu tehnoloģijas, kodoltehnoloģijas, nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas jomā un kuru Ministru kabinets, pamatojoties uz valsts drošības iestādes atzinumu, ir noteicis par nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību."

5. Izteikt 38., 39., 40. un 41. pantu šādā redakcijā:

"38. pants. Ietekmes izvērtēšanas un ierobežošanas mehānismi

(1) Lai novērstu nacionālo drošību apdraudošu vai potenciāli apdraudošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, Ministru kabinets nosaka nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām, biedrībām vai nodibinājumiem šajā nodaļā minētos pienākumus un lemj par atļauju šādām darbībām:

1) attiecībā uz kapitālsabiedrībām:

a) būtiskas līdzdalības iegūšana,

b) izšķirošas ietekmes iegūšana,

c) uzņēmuma pāreja,

d) akcionāra vai dalībnieka statusa saglabāšana vai tiesību izmantot netiešo līdzdalību saglabāšana, ja mainās patiesais labuma guvējs vai, ja nav iespējams noskaidrot patieso labuma guvēju un ir izmantoti visi iespējamie noskaidrošanas līdzekļi, kā arī izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai ir cits patiesais labuma guvējs, - kontroles ķēdē pēdējā juridiskā persona, kurai var konstatēt ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā kapitālsabiedrībā (turpmāk - netiešās ietekmes ieguvējs),

e) aizdevuma saņemšana;

2) attiecībā uz personālsabiedrībām un biedrībām:

a) jauna biedra iestāšanās,

b) biedra statusa saglabāšana, ja mainās patiesais labuma guvējs vai, ja nav iespējams noskaidrot patieso labuma guvēju un ir izmantoti visi iespējamie noskaidrošanas līdzekļi, kā arī izslēgtas šaubas, ka juridiskajam veidojumam ir cits patiesais labuma guvējs, - kontroles ķēdē pēdējā juridiskā persona, kurai var konstatēt ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā personālsabiedrībā vai biedrībā (turpmāk - netiešās ietekmes ieguvējs),

c) aizdevuma saņemšana;

3) attiecībā uz nodibinājumiem - aizdevuma saņemšana.

(2) Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, tās pilsoņi vai juridiskās personas, kuras ir reģistrētas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā, (turpmāk - Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas) nevar iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā kapitālsabiedrībā vai kļūt par nacionālajai drošībai nozīmīgas personālsabiedrības biedru, kā arī būt par nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības patieso labuma guvēju.

(3) Šajā likumā jēdziens "būtiska līdzdalība" atbilst būtiskas līdzdalības jēdzienam Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, ja citā likumā nav noteikts mazāks līdzdalības īpatsvars vai citi papildu nosacījumi. Jēdziens "izšķiroša ietekme" atbilst izšķirošas ietekmes jēdzienam Koncernu likuma izpratnē. Jēdziens "patiesais labuma guvējs" atbilst patiesā labuma guvēja jēdzienam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, ievērojot šajā likumā noteikto līdzdalības apmēru.

(4) Nosakot patieso labuma guvēju vai netiešās ietekmes ieguvēju, piemēro arī normatīvos aktus, kas izdoti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.2 pantu.

39. pants. Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājuma statusa iegūšanas tiesiskās sekas

(1) Komercsabiedrība, biedrība vai nodibinājums piecu darbdienu laikā no dienas, kad tas atbilst kādam no šā likuma 37. pantā minētajiem nosacījumiem:

1) iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (turpmāk - Uzņēmumu reģistrs) paziņojumu par savu atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājuma nosacījumiem;

2) izdara akcionāru vai dalībnieku reģistrā ierakstu par kapitālsabiedrības statusu;

3) informē attiecīgās kapitālsabiedrības dalībniekus vai akcionārus un personas, kuras izmanto netiešo līdzdalību, vai personālsabiedrības un biedrības biedrus par atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības vai biedrības nosacījumiem;

4) informē Ministru kabineta noteikto institūciju:

a) kapitālsabiedrība - par tās dibinātājiem, dalībniekiem, akcionāriem un patiesajiem labuma guvējiem vai, ja nav iespējams noskaidrot patieso labuma guvēju un ir izmantoti visi iespējamie noskaidrošanas līdzekļi, kā arī izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai ir cits patiesais labuma guvējs, - par netiešās ietekmes ieguvējiem,

b) personālsabiedrība un biedrība - par tās dibinātājiem un biedriem, kā arī patiesajiem labuma guvējiem vai, ja nav iespējams noskaidrot patieso labuma guvēju un ir izmantoti visi iespējamie noskaidrošanas līdzekļi, kā arī izslēgtas šaubas, ka juridiskajam veidojumam ir cits patiesais labuma guvējs, - par netiešās ietekmes ieguvējiem,

c) nodibinājums - par patiesajiem labuma guvējiem un saņemtajiem aizņēmumiem.

(2) Uzņēmumu reģistrs informāciju par komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājuma atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājuma nosacījumiem publicē Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē. Ja komercsabiedrība, biedrība vai nodibinājums nav izpildījis šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās prasības, šā panta devītajā daļā norādītā institūcija nosūta Uzņēmumu reģistram reģistrēšanai un publicēšanai informāciju par komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājuma atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājuma nosacījumiem.

(3) Ja patiesie labuma guvēji ir:

1) attiecīgās valsts kompetentās finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijas uzraudzīta finanšu institūcija, ieguldījumu fonds, alternatīvo ieguldījumu fonds un tiem pielīdzināmu nodibinājumu ieguldītāji, - informācijā par patiesajiem labuma guvējiem var ietvert tikai ziņas par attiecīgo finanšu institūciju un tās darbības politiku;

2) biedrība vai nodibinājums, - informācijā par patieso labuma guvēju ietver ziņas par attiecīgo biedrību vai nodibinājumu un tās darbības mērķi;

3) tādas akciju sabiedrības akcionāri, kuras akcijas iekļautas regulētā tirgū, - informāciju sniedz tikai par tiem akcionāriem, kuri pārsniedz 10 procentus no attiecīgās akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

(4) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā kapitālsabiedrībā būtiska līdzdalība vai izšķiroša ietekme ir Krievijai vai Baltkrievijai piederīgajām personām vai šīs personas ir patiesie labuma guvēji, tad no dienas, kad kapitālsabiedrība iegūst nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusu, savas balsstiesības nav tiesīgi izmantot šādi dalībnieki vai akcionāri:

1) Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas;

2) personas, kuras savu dalībnieka vai akcionāra tiesību realizāciju pilnībā vai daļēji nodevušas Krievijai vai Baltkrievijai piederīgajām personām;

3) personas, ar kuru starpniecību Krievijai vai Baltkrievijai piederīgās personas kļuvušas par patiesajiem labuma guvējiem.

(5) Ja šā panta pirmajā daļā minētās personālsabiedrības biedrs vai šā biedra patiesais labuma guvējs ir Krievijai vai Baltkrievijai piederīgā persona, tad šis biedrs no dienas, kad personālsabiedrība iegūst nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusu, nav tiesīgs pārstāvēt personālsabiedrību un kārtot tās lietvedību.

(6) Ja Krievijai vai Baltkrievijai piederīgā persona ar Latvijas Republikā reģistrētas kapitālsabiedrības starpniecību kā tās dalībnieks vai akcionārs ir ieguvusi būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi šā panta pirmajā daļā minētajā kapitālsabiedrībā, tad šī persona no dienas, kad kapitālsabiedrība, kurā tai ir netieša būtiska līdzdalība vai izšķiroša ietekme, iegūst nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusu, nav tiesīga izmantot balsstiesības kapitālsabiedrībā, ar kuras starpniecību tiek realizēta dalība nacionālajai drošībai nozīmīgajā komercsabiedrībā.

(7) Šā panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktie ierobežojumi tiek piemēroti līdz dienai, kad ir izpildīti šā likuma 38. panta otrajā daļā minētie nosacījumi.

(8) Nosakot pārstāvības normu kapitālsabiedrībās, akcijas un kapitāla daļas, attiecībā uz kurām piemērojami šā panta ceturtajā un sestajā daļā noteiktie ierobežojumi, netiek ņemtas vērā.

(9) Ministru kabinets nosaka institūciju, kurai iesniedzama šā panta pirmās daļas 4. punktā minētā informācija, iesniedzamās informācijas apjomu un tās iesniegšanas kārtību.

(10) Ja komercsabiedrība, biedrība vai nodibinājums nav iesniedzis informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, šā panta devītajā daļā minētajai institūcijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ar kuru tā komercsabiedrībai, biedrībai vai nodibinājumam uzdod mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas iesniegt lēmumā norādīto informāciju.

(11) Šā panta desmitajā daļā minēto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

40. pants. Atļaujas saņemšana būtiskas līdzdalības vai izšķirošas ietekmes iegūšanai

(1) Ministru kabineta atļauja ir nepieciešama, pirms persona vai vairākas personas, kas rīkojas saskaņoti, iegūst būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā kapitālsabiedrībā vai kļūst par biedru nacionālajai drošībai nozīmīgā personālsabiedrībā vai biedrībā, vai arī iegūst ietekmi Latvijas Republikā reģistrētā kapitālsabiedrībā, kura ir nacionālajai drošībai nozīmīgas personālsabiedrības vai biedrības biedrs.

(2) Ja citā likumā noteikts tiešs aizliegums konkrētiem tiesību subjektiem iegūt konkrēta veida līdzdalību kādā no nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām vai biedrībām, šis aizliegums ir piemērojams neatkarīgi no Ministru kabineta atļaujas.

(3) Pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz persona, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā kapitālsabiedrībā vai kļūt par biedru nacionālajai drošībai nozīmīgā personālsabiedrībā vai biedrībā.

(4) Ministru kabinets, izsniedzot atļauju, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus būtiskas līdzdalības vai izšķirošas ietekmes, vai līdzdalības īstenošanā, lai novērstu riskus nacionālajai drošībai.

41. pants. Patiesā labuma guvēja un netiešās ietekmes ieguvēja maiņa

(1) Nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības dalībniekam, akcionāram, personai, kura izmanto netiešo līdzdalību, personālsabiedrības vai biedrības biedram ir jāsaņem atļauja saglabāt līdzdalību vai palikt par biedru personālsabiedrībā vai biedrībā, ja mainās tās patiesais labuma guvējs vai netiešās ietekmes ieguvējs.

(2) Pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz attiecīgais nacionālajai drošībai nozīmīgās kapitālsabiedrības dalībnieks, akcionārs vai persona, kura izmanto netiešo līdzdalību, vai personālsabiedrības vai biedrības biedrs piecu darbdienu laikā no dienas, kad notikusi patiesā labuma guvēja vai netiešās ietekmes ieguvēja maiņa.

(3) Ministru kabinets ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ar kuru nosaka pienākumu šā panta otrajā daļā minētajai personai noteiktā termiņā attiecīgi atsavināt pamatkapitāla daļas vai akcijas vai izbeigt netiešo līdzdalību, vai izstāties no personālsabiedrības vai biedrības.

(4) Ja persona nav veikusi darbības, kas noteiktas šā panta trešajā daļā minētajā lēmumā, tā nākamajā dienā pēc noteiktā termiņa beigām nav tiesīga:

1) izmantot balsstiesības, kā arī saņemt no valdes informāciju par sabiedrības darbību un iepazīties ar visiem sabiedrības dokumentiem attiecīgajā kapitālsabiedrībā;

2) izmantot balsstiesības, kā arī saņemt no valdes ziņas un dokumentus, kas attiecas uz biedrības darbību;

3) pārstāvēt personālsabiedrību un kārtot tās lietvedību.

(5) Ja Krievijai vai Baltkrievijai piederīgā persona kļūst par nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, tad šīs sabiedrības akcionārs vai dalībnieks, ar kura starpniecību Krievijai vai Baltkrievijai piederīgā persona ir kļuvusi par patieso labuma guvēju, nav tiesīgs izmantot balsstiesības kapitālsabiedrībā. Nosakot pārstāvības normu nacionālajai drošībai nozīmīgā kapitālsabiedrībā, attiecīgās akcijas vai kapitāla daļas netiek ņemtas vērā."

6. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā: 

"42.1 pants. Aizdevums

(1) Nacionālajai drošībai nozīmīgai komercsabiedrībai, biedrībai vai nodibinājumam ir nepieciešama Ministru kabineta atļauja aizdevuma saņemšanai, ja tā kopējā summa pārsniedz 10 procentus no aktīviem un tas tiek saņemts no fiziskās personas, kura ir ārvalsts valstspiederīgais, izņemot Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, vai no juridiskās personas, kuras patiesais labuma guvējs ir ārvalsts valstspiederīgais, izņemot Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto prasību izpildei nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība, biedrība vai nodibinājums pirms aizdevuma līguma noslēgšanas informāciju par patieso labuma guvēju iegūst no juridiskās personas, kas izsniedz aizdevumu.

(3) Lai iegūtu atļauju aizdevuma saņemšanai, nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība, biedrība vai nodibinājums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz pieteikumu.

(4) Ministru kabinets, izsniedzot atļauju, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus aizdevuma saņemšanā, lai novērstu riskus nacionālajai drošībai."

7. Papildināt 43. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā: 

"6) aizdevumu saņem publiskas personas kapitālsabiedrība vai publiski privātā kapitālsabiedrība."

8. 44. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Šā likuma 22.2 panta septītajā daļā, 40. panta pirmajā daļā, 41. panta trešajā daļā, 42. panta pirmajā daļā un 42.1 pantā minētajos gadījumos Ministru kabineta lēmums tiek pieņemts mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Šo termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Šā likuma 22.2 panta septītajā daļā, 40. panta pirmajā daļā, 41. panta trešajā daļā un 42. panta pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo tā adresātam un nosūta paziņojumu par pieņemto lēmumu attiecīgajai nacionālajai drošībai nozīmīgai komercsabiedrībai, biedrībai vai nodibinājumam, ja tas nav lēmuma adresāts."

9. 45. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārda "40. pantā" ar vārdiem un skaitli "vai 42.1 panta pirmajā daļā";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Ja uzņēmuma pārejas rezultātā" ar vārdiem un skaitli "vai šā likuma 42.1 panta pirmajā daļā minētajā gadījumā";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: 

"(21) Ja nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība, biedrība vai nodibinājums nav saņēmis Ministru kabineta atļauju tāda aizdevuma saņemšanai, kura kopējā summa pārsniedz 10 procentus no aktīviem un kurš tiek saņemts no fiziskās personas, kura ir ārvalsts valstspiederīgais, izņemot Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, vai no juridiskās personas, kuras patiesais labuma guvējs ir ārvalsts valstspiederīgais, izņemot Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, tad darījums, kas bija par pamatu minētā aizdevuma izsniegšanai un saņemšanai, Latvijas Republikā nav spēkā no tā noslēgšanas brīža.";

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmumi nav spēkā, ja par tiem ir balsojuši dalībnieki vai akcionāri, kuru līdzdalībai vai patiesā labuma guvēja vai netiešās ietekmes ieguvēja maiņai Ministru kabinets nav devis atļauju, vai tie ir pieņemti, pārkāpjot šajā nodaļā noteikto balsstiesību aizliegumu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Šā panta 2.1 daļā minētajā gadījumā Ministru kabinets pieņem lēmumu, ar kuru uzliek par pienākumu nacionālajai drošībai nozīmīgai komercsabiedrībai, biedrībai vai nodibinājumam izbeigt līgumu, kas bija par pamatu aizdevuma izsniegšanai un saņemšanai."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 25., 26., 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"25. Biedrības un nodibinājumi, kuri līdz ar grozījumu šā likuma 37. pantā spēkā stāšanos atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas biedrības vai nodibinājuma nosacījumiem, mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās izpilda šā likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktos pienākumus.

26. Komercsabiedrības, kuras līdz ar grozījumu šā likuma 37. pantā spēkā stāšanos, kas paredz noteikt par nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām sabiedrības, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas kritiskā infrastruktūra vai kuras atbilst šā likuma 37. panta 10., 11., 12. un 13. punktā minētajiem nosacījumiem, mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās izpilda šā likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktos pienākumus.

27. Komercsabiedrības, kuras līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 38. panta pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunktā, 2. punkta "b" apakšpunktā un trešajā daļā, atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem, mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās iesniedz precizētu šā likuma 39. panta pirmās daļas 4. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteikto informāciju vai paziņojumu, ka iesniegto informāciju nav nepieciešams precizēt.

28. Ministru kabinets līdz 2023. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 18.1 panta septītajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 20. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 31. oktobrī

14.11.2022