Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 46

Siguldā 2022. gada 13. oktobrī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 13. oktobra lēmumu (prot. Nr. 19, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2. panta 8.1 daļu,
3. panta pirmo, 1.4 un 1. 6 daļu, 9. panta otro daļu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā" šādus grozījumus:

1. papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Atlikt noteikumu 11. punkta piemērošanu līdz 2024. gada 30. septembrim."

2. papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Šo noteikumu 12.1 punkts piemērojams ar 2022. gada 1. oktobri."

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 13. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 46 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Siguldas novada pašvaldības dome 2021. gada 23. septembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 19 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi).

No minēto saistošo noteikumu 11. punkta un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.6 daļu izriet, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā tiks apliktas tikai tādas būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un kurām nav derīga būvatļauja. Nodokļu likme piemērojama no 2022. gada 1. oktobra, kas savukārt izriet no Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 10.1 punkta.

Siguldas novada iedzīvotāji (būvju īpašnieki) ir informējuši, ka ir problēmas ar Valsts zemes dienesta kapacitāti, nodrošinot būvju pieņemšanu ekspluatācijā (jāņem vērā, ka noteiktie ierobežojumi pakalpojumu saņemšanai klātienē 2020. un 2021. gadā saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, varēja radīt situāciju, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir aizkavējusies un būves īpašnieks nevarēja ietekmēt to). Līdz ar to var rasties situācijas, kad būvatļaujai ir beidzies derīguma termiņš, tajā pašā laikā būves īpašniekam ir jau uzsākts būves nodošanas ekspluatācijā process, bet vēl nav pabeigts.

Ņemot vērā, ka būvatļaujas termiņa pagarināšanai un būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešama Valsts zemes dienesta sagatavota Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta un lielā iesniegumu apjoma dēļ Valsts zemes dienests pakalpojumu šobrīd savlaicīgi (šobrīd 8 mēneši) nav spējīgs nodrošināt, tādējādi, lai neradītu situāciju, ka Siguldas novada iedzīvotāji spiesti maksāt paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, Siguldas novada pašvaldība atliek paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu uz laiku līdz 2024. gada 30. septembrim, lai dotu iespēju būvju īpašniekiem dokumentu sakārtošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu grozījumu projekts paredz:

- papildināt saistošos noteikumus ar 12.1 punktu, kurā noteikts, ka tiek atlikta noteikumu 11. punkta piemērošana līdz 2024. gada 30. septembra.

- papildināt ar 15.1 punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 12.1 punkts piemērojams ar 2022. gada 1. oktobri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai ietekme uz budžetu nav aprēķināma.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē vietējā laikrakstā, kā arī tie tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un izlikti redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties pie Finanšu pārvaldes nodokļu administratoriem Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām  

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

27.10.2022