Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā

Izdarīt Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 173. nr.; 2013, 188. nr.; 2017, 231. nr.; 2019, 45., 253. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"251) speciālā atļauja - speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam, sertifikāts pieejai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas klasificētajai informācijai vai sertifikāts pieejai Eiropas Savienības klasificētajai informācijai;".

2. Aizstāt 9. panta trešajā daļā vārdus "tiek izveidota atbilstoši noteiktam juridiskajam statusam" ar vārdiem "pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskajam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu".

3. Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt piegādātājiem nosacījumus informācijas aizsardzībai iepirkuma procedūras norises un līguma izpildes ietvaros. Šādus nosacījumus pasūtītājs ir tiesīgs attiecināt arī uz piegādātāju apakšuzņēmējiem."

4. 12. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:

"31) informāciju par iepirkumā aizsargājamas informācijas veidu un klasifikācijas pakāpi, ja iepirkumā ir paredzēts izmantot aizsargājamu informāciju;

32) informāciju par industriālās drošības sertifikāta un speciālās atļaujas kategoriju, ja iepirkumā ir paredzēts izmantot valsts noslēpumu vai informāciju, kas aizsargājama kā valsts noslēpums;";

papildināt otro daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) kārtību, kādā piegādātājs piekļūst iepirkuma dokumentos ietvertajai aizsargājamai informācijai, veic tās apstrādi un sagatavo piedāvājumu;".

5. 15. pantā:

izslēgt pirmās daļas 10. punktā vārdus "pieejai valsts noslēpumam";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmās daļas 10. punktā minēto prasību par atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikāta (juridiskajai personai) un speciālās atļaujas (fiziskajai personai) iesniegšanu ārvalstī reģistrēts piegādātājs vai piegādātājs ar ārvalsts pilsonību ir tiesīgs izpildīt, iesniedzot atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu, speciālo atļauju vai apliecinājumu, ka attiecīgās ārvalsts kompetentā institūcija (drošības iestāde) ir izsniegusi atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) vai speciālo atļauju (fiziskajai personai). Jebkurā no šiem gadījumiem pasūtītājs lūdz Satversmes aizsardzības biroju sniegt apliecinājumu par to, ka piegādātājs ir saņēmis atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) vai speciālo atļauju (fiziskajai personai), kas atzīstama par derīgu izmantošanai Latvijas Republikā."

6. 21. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja iepirkuma procedūras norisē vai iepirkuma līguma izpildes ietvaros piegādātājam paredzēts iepazīties, radīt, uzglabāt vai apsargāt aizsargājamu informāciju vai iekļūt telpā, telpu grupā un tai apkārt esošā teritorijā, kurai noteikts īpašs drošības režīms, pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda visus tos iepirkuma līguma elementus, kuri saistīti ar aizsargājamu informāciju, norādot arī aizsargājamās informācijas veidu un klasifikācijas pakāpi, kā arī nosaka informācijas aizsardzības prasības iepirkuma procedūras norisē un iepirkuma līguma izpildes ietvaros. Šis nosacījums ir attiecināms arī uz piegādātāja apakšuzņēmējiem.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Informācijas aizsardzības prasības attiecībā uz iepirkuma līguma izpildi tiek noteiktas jau iepirkuma līguma projektā, un pirms iepirkuma procedūras rīkošanas pasūtītājs tās saskaņo ar šā likuma 44. panta piektās daļas 3. punktā minēto atbilstošo kompetento valsts drošības iestādi.";

izteikt ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) aprakstu par konkrētiem pasākumiem informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības nodrošināšanai vai piegādātājam un tā piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem (ja attiecīgajam apakšuzņēmējam paredzēts iepazīties, radīt, uzglabāt vai apsargāt aizsargājamu informāciju vai iekļūt telpā, telpu grupā un tai apkārt esošā teritorijā, kurai noteikts īpašs drošības režīms) izsniegtā atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikāta (juridiskajai personai) un speciālās atļaujas (fiziskajai personai) apliecinātu kopiju;";

aizstāt ceturtās daļas 4. punktā vārdus "jārada, jāiegūst, jāuzglabā vai jāizmanto aizsargājama informācija" ar vārdiem "paredzēts iepazīties, radīt, uzglabāt vai apsargāt aizsargājamu informāciju vai iekļūt telpā, telpu grupā un tai apkārt esošā teritorijā, kurai noteikts īpašs drošības režīms";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtās daļas 3. un 4. punktā minēto prasību par atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikāta (juridiskajai personai) un speciālās atļaujas (fiziskajai personai) iesniegšanu ārvalstī reģistrēts piegādātājs vai piegādātājs ar ārvalsts pilsonību ir tiesīgs izpildīt, iesniedzot atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu, speciālo atļauju vai apliecinājumu, ka attiecīgās ārvalsts kompetentā institūcija (drošības iestāde) ir izsniegusi atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) vai speciālo atļauju (fiziskajai personai). Jebkurā no šiem gadījumiem pasūtītājs lūdz Satversmes aizsardzības biroju sniegt apliecinājumu par to, ka piegādātājs ir saņēmis atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) vai speciālo atļauju (fiziskajai personai), kas atzīstama par derīgu izmantošanai Latvijas Republikā."

7. Papildināt 22. panta pirmo daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9) apliecinājumu, ka piegādātājs apņemas nodrošināt spēkā esošu industriālās drošības sertifikātu visā līguma izpildes laikā, ja tajā paredzēta pieeja valsts noslēpumam vai informācijai, kas aizsargājama kā valsts noslēpums."

8. 23. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lai pārliecinātos, vai piegādātājs spēs izpildīt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieprasa pretendentam piedāvājumā norādīt tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus zināmos apakšuzņēmējus.";

aizstāt astotās daļas pirmajā teikumā vārdus "var paredzēt" ar vārdu "paredz".

9. 28. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izveidojot iepirkuma komisiju, pasūtītājs nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus un iepirkuma komisijas sekretāru. Ja nepieciešams, pasūtītājs nodrošina, lai iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), visi iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma komisijas sekretārs un eksperti būtu saņēmuši atbilstošas kategorijas speciālo atļauju."

10. Izteikt 29. panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma komisijas sekretārs un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, tai skaitā tiem nedrīkst būt tieša vai netieša finansiāla, ekonomiska vai cita veida personiska ieinteresētība, kas var ietekmēt personas objektivitāti un neatkarību attiecībā uz konkrēto iepirkumu, kā arī tie nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis, iepirkuma komisijas sekretārs vai eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir:

1) juridiskās personas - kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja - pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

2) juridiskās personas - kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja - akcionāra, kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, amatpersonas, dalībnieka vai prokūrista tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk - radinieks);

3) fiziskās personas - kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja - radinieks;

4) juridiskās personas - kandidāta, pretendenta - pašreizējais vai bijušais patiesais labuma guvējs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

5) juridiskās personas - kandidāta, pretendenta - patiesā labuma guvēja radinieks.

(2) Iepirkuma dokumentu sagatavotāja (pasūtītāja amatpersonas vai darbinieka), iepirkuma komisijas locekļu, iepirkuma komisijas sekretāra un ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu attiecas arī uz gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām iepirkuma dokumentu sagatavotājam (pasūtītāja amatpersonai vai darbiniekam), iepirkuma komisijas loceklim, iepirkuma komisijas sekretāram vai ekspertam ir šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5. punktā minētā saistība.

(3) Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma komisijas sekretārs un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem šā panta pirmās daļas izpratnē, un ka viņi neizpaudīs iepirkuma ietvaros iegūto informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neizpaužama."

11. Izslēgt 36. panta trešo daļu.

12. Izteikt 38. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem sešu dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums saņemts laikus pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Vienlaikus ieinteresētajiem piegādātājiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem pie pasūtītāja, sākot no attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja iepirkuma procedūras dokumenti satur ierobežotas pieejamības vai aizsargājamu informāciju, tiek ievēroti šā likuma 10. un 21. panta nosacījumi."

13. 39. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "apmaiņu" ar vārdiem "izņemot aizsargājamu informāciju";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja netiek nosūtīta aizsargājama informācija, pasūtītājs izvēlas informācijas apmaiņas līdzekļus, kas ir vispārpieejami, lai neapgrūtinātu piegādātājiem piekļuvi iepirkuma procedūrām. Pasūtītājs izvēlas tādu dokumentu nosūtīšanas veidu, kas adresātam nodrošina iespējami ātru informācijas saņemšanu."

14. Izteikt 44. pantu šādā redakcijā:

"44. pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta noteikumiem.

(2) Kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesli ir šādi:

1) kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos, starpniecību kukuļošanā, neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālu uzpirkšanu, prettiesiska labuma pieprasīšanu, pieņemšanu vai došanu, tirgošanos ar ietekmi,

b) krāpšanu, piesavināšanos vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu,

c) terorismu, terorisma finansēšanu, teroristu grupas izveidi vai organizēšanu, ceļošanu terorisma nolūkā, terorisma attaisnošanu, aicinājumu uz terorismu, terorisma draudiem vai personas vervēšanu vai apmācīšanu terora aktu veikšanai,

d) noziedzīgas organizācijas izveidošanu, vadīšanu, iesaistīšanos tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,

e) radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču vai munīcijas pārvietošanu pāri valsts robežai nelikumīgā veidā,

f) izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

2) pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma noslēgšana ar kandidātu vai pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai, tai skaitā kandidāta vai pretendenta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību, kandidāts vai pretendents ir saistīts ar organizēto noziedzību vai kriminālsodāmām darbībām, ir ziņas, kas apliecina kandidāta vai pretendenta piederību aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām vai reliģiskajām organizācijām;

3) kandidāts vai pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma;

4) kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas, jomā;

5) kandidāts vai pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kurš izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos par nodokļiem noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

6) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;

7) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai atbild par naudas soda samaksu saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmā kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

8) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.

(3) Šā panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

1) uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība;

2) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

3) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju;

4) uz pretendenta atlasīto apakšuzņēmēju atbilstoši šā likuma 60. panta noteikumiem.

(4) Pasūtītājs tomēr neizslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) kandidāts vai pretendents ir nodrošinājis uzticamību šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;

2) šā panta otrās daļas 1., 5. un 7. punktā minētajā gadījumā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai ir pagājuši trīs gadi;

3) šā panta otrās daļas 3. punktā minētajā gadījumā, ja no dienas, kad pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma, līdz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai ir pagājuši trīs gadi.

(5) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā šā panta otrās daļas 1., 2., 4., 5., 6. vai 7. punktā minēto iemeslu dēļ, pamatojoties uz informāciju, kuru tas iegūst šādā kārtībā:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, kā arī saistībā ar šā panta otrās daļas 1., 4., 5. un 7. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, ievērojot šādu kārtību un neprasot attiecīgo personu piekrišanu:

a) informāciju par šā panta otrās daļas 1., 5. un 7. punktā minēto izslēgšanas iemeslu pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra),

b) informāciju par šā panta otrās daļas 1. punktā minēto personu (valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) pasūtītājs iegūst no Uzņēmumu reģistra,

c) informāciju par šā panta otrās daļas 4. punktā minēto izslēgšanas iemeslu pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, pretendentam vai šā panta trešajā daļā minētajai personai pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, pasūtītājs nosaka termiņu - trīs darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas - šā panta sestajā daļā minēto pierādījumu iesniegšanai par to, ka kandidātam, pretendentam vai šā panta trešajā daļā minētajai personai attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā,

d) informāciju par šā panta otrās daļas 6. punktā minēto izslēgšanas iemeslu pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi iegūst no Uzņēmumu reģistra,

e) informāciju par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu pasūtītājs iegūst no kandidāta vai pretendenta;

2) lai apliecinātu, ka uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, tai skaitā Latvijā reģistrēta kandidāta, pretendenta vai šā panta trešajā daļā minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura pastāvīgi dzīvo ārvalstī, neattiecas šā panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli, pēc pasūtītāja pieprasījuma pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 darbdienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas, kandidāts vai pretendents iesniedz:

a) saistībā ar šā panta otrās daļas 1., 4., 5., 6. un 7. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu vai citu dokumentu, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību. Attiecīgo ārvalsts kompetentās iestādes izziņu var aizstāt ar skaidrojumu, ja atbilstoši kandidāta, pretendenta vai šā panta trešajā daļā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta otrās daļas 1. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli,

b) ja attiecīgajā ārvalstī šā punkta "a" apakšpunktā minētās kompetentās institūcijas izziņas vai citi dokumenti netiek izsniegti vai ar tiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz kandidātu, pretendentu vai šā panta trešajā daļā minēto personu neattiecas šā panta otrās daļas 1., 4., 5., 6. un 7. punktā minētie izslēgšanas iemesli, šīs izziņas vai citus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, par šā panta otrās daļas 1., 4. vai 6. punktā minēto izslēgšanas iemeslu - ar paša kandidāta, pretendenta vai citas šā panta otrajā vai trešajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī, bet par šā panta otrās daļas 5. vai 7. punktā minēto izslēgšanas iemeslu - ar paša kandidāta, pretendenta vai trešajā daļā minētās personas apliecinājumu pasūtītājam;

3) saistībā ar šā panta otrās daļas 2. punktā minēto izslēgšanas iemeslu pasūtītājs lūdz sniegt atzinumu:

a) Satversmes aizsardzības birojam, ja pasūtītājs ir Saeima, Valsts prezidenta kanceleja, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts kontrole, Latvijas Banka, Ārlietu ministrija, prokuratūra vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs,

b) Militārās izlūkošanas un drošības dienestam, ja pasūtītājs ir Aizsardzības ministrija, tās padotības iestāde vai Nacionālie bruņotie spēki,

c) Valsts drošības dienestam, ja pasūtītājs ir institūcija, kas nav minēta šā punkta "a" un "b" apakšpunktā.

(6) Šā panta piektās daļas 1. punkta "c" apakšpunktā minētie pierādījumi, ar kuriem var apliecināt, ka kandidātam, pretendentam vai šā panta trešajā daļā minētajai personai attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā, ir šādi:

1) izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas;

2) pašvaldības izdota izziņa par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

3) citi objektīvi pierādījumi par nodokļu parādu neesību vai nodokļu saistību izpildi.

(7) Pasūtītājs var izslēgt kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā šā panta otrās daļas 3. punktā minētā izslēgšanas iemesla dēļ, ja pasūtītāja rīcībā ir tāda pietiekama un objektīva informācija, ar kuru ir pierādāms, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls. Ja pasūtītājam, izvērtējot tā rīcībā esošo informāciju, ir pamatotas šaubas par pierādījumu pietiekamību vai arī konkrētās personas pieļautie pārkāpumi ir maznozīmīgi, pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

(8) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja pasūtītājs konstatē šā panta otrās daļas 8. punktā minēto izslēgšanas iemeslu.

(9) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta otrajā daļā noteiktajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesliem veic:

1) slēgtā konkursā, sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, un konkursa dialogā - attiecībā uz katru kandidātu, kurš atbilst citām paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu. Ja tas paredzēts iepirkumu dokumentos, pārbaudi var veikt attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, savukārt, ja pasūtītājs piemēro kandidātu skaita samazināšanu, tas minēto pārbaudi veic pirms kandidātu skaita samazināšanas. Pasūtītājs pārbaudi par šā panta otrās daļas 4. punktā minēto izslēgšanas iemeslu veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

2) sarunu procedūrā, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un šā likuma 6. panta septītajā daļā minētajā iepirkumā (ja pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos paredzējis piemērot šā panta otrajā daļā minētos izslēgšanas iemeslus) - attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

(10) Ministru kabinets nosaka:

1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta piektās daļas 1. punktā minētā pārbaude, kā arī šīs sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;

2) šā panta piektās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā minētās pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu, kā arī tos normatīvos aktus un to normas, kuras atbilst šā panta otrajā daļā noteiktajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemesliem un par kurās paredzētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem veicama šā panta piektās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā noteiktā pārbaude;

3) kārtību, kādā šīs daļas 1. punktā minētā informācijas sistēma saņem un apstrādā informāciju no šā panta piektajā daļā minēto iestāžu uzturētajām informācijas sistēmām;

4) šā panta piektās daļas 1. punktā minētās pārbaudāmās informācijas apjomu šīs daļas 1. punktā minētajā informācijas sistēmā par ārvalstī reģistrētām vai pastāvīgi dzīvojošām personām."

15. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

"44.1 pants. Uzticamības nodrošināšana

(1) Ja pasūtītājs konstatē, ka kandidāts vai pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz šā likuma 44. panta otrās daļas 1., 3., 5., 6., 7. un 8. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 44. panta trešās daļas 1. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 44. panta ceturtās daļas 2. un 3. punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod kandidātam vai pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina kandidāta vai pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.

(2) Apliecinot uzticamību, kandidāts vai pretendents iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

(3) Pasūtītājs izvērtē kandidāta, pretendenta vai personālsabiedrības biedra (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) skaidrojumā sniegto informāciju, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var pieprasīt no attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentajām institūcijām atzinumus par to, vai kandidāta vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentās institūcijas atzinums par konkrētā kandidāta vai pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē vai arī ja kandidāts vai pretendents ir iesniedzis šādu atzinumu.

(4) Ja pasūtītājs skaidrojumā sniegto informāciju un veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu, ka attiecīgais kandidāts vai pretendents ir nodrošinājis uzticamību un nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā likuma 44. panta ceturtās daļas 1. punktā noteikto.

(5) Ja šā likuma 44. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz šā likuma 44. panta trešās daļas 2., 3. un 4. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, kandidātam vai pretendentam nomainot šā likuma 44. panta trešās daļas 2., 3. un 4. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi šā likuma 44. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli.

(6) Ja kandidāts vai pretendents šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā neiesniedz šā panta otrajā daļā minētos dokumentus vai pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī kandidāts vai pretendents neveic šā likuma 44. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar šā panta piekto daļu, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

(7) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 10 dienu laikā pēc pasūtītāja noraidošā lēmuma par pretendenta atlasīto apakšuzņēmēju nosūtīšanas nomaina šā likuma 44. panta trešās daļas 4. punktā minēto personu atbilstoši šā panta piektajai daļai.

(8) Šajā pantā paredzētā iespēja nodrošināt uzticamības atjaunošanu atbilstoši šā panta otrajai un trešajai daļai nav attiecināma uz personu, par kuru tās reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī ir stājies spēkā galīgs un nepārsūdzams spriedums, ar kuru persona izslēgta no dalības iepirkuma procedūrās, un nav pagājis attiecīgajā spriedumā noteiktais termiņš, līdz kuram persona izslēdzama no dalības iepirkuma procedūrās."

16. Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz ārvalstu kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas vai ja to spēkā esība izriet no dokumentā norādītā termiņa."

17. Aizstāt 53. panta otrajā daļā skaitli un vārdus "44. panta pirmā daļa" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdiem "44. panta otrā daļa" (attiecīgā locījumā).

18. 57. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nav tiesīgs bez pasūtītāja rakstveida piekrišanas nomainīt iepriekš vērtēto personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildē.";

izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst šā likuma 44. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma 44. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu piegādātājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Šā likuma 44. panta ceturtās daļas 2. un 3. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam."

19. 60. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents, ievērojot šā likuma 23. panta astotajā daļā minētos nosacījumus, iesniedz pasūtītājam izvērtēšanai un apstiprināšanai lēmumu par apakšuzņēmēja (vai apakšuzņēmēju) izvēli apakšuzņēmuma līguma vai apakšuzņēmēju vispārīgās vienošanās noslēgšanai.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Pasūtītājs veic iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta izvēlētā apakšuzņēmēja (vai apakšuzņēmēju) pārbaudi atbilstoši šā likuma 44. panta nosacījumiem.";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "vai pasūtītāja piekrišana nav nepieciešama".

20. Izslēgt 62. panta otrajā daļā vārdus "pieejai valsts noslēpumam".

21. 74. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "locekļi vai eksperti" ar vārdiem "locekļi, iepirkuma komisijas sekretārs vai eksperti";

aizstāt otrajā daļā vārdus "locekļiem un ekspertiem" ar vārdiem "locekļiem, iepirkuma komisijas sekretāram un ekspertiem".

22. Papildināt 79. panta otro daļu pēc vārdiem "personas kodu" ar vārdiem "(ja tāda nav, - dzimšanas datumu un valsti)".

23. Papildināt pārejas noteikumus ar 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja iepirkums vai iepirkuma procedūra ir izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanu, kad iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, ir pieņemts līdz 2022. gada 31. decembrim, iepirkums vai iepirkuma procedūra pabeidzama, tai skaitā apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar tiem šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas vai lēmuma par tās uzsākšanu pieņemšanas dienā.

15. Veicot šā likuma 57. pantā paredzēto iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaisti, piemērojams regulējums, kas ir spēkā pārbaudes veikšanas dienā."

Likums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 13. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 25. oktobrī

01.01.2023