Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2022

2022. gada 12. oktobrī

Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 12. oktobra sēdes lēmumu Nr. 32 (prot. Nr. 33)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3. panta pirmo daļu
un 1.4, 1.6 daļu, 5. panta trešo un ceturto daļu, 9. panta otro daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā" grozījumu un izteikt noteikumu 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā: "9. No 2024. gada 1. janvāra būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022 "Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu grozījumu nepieciešamības pamatojums 1.1. Provizoriskie dati liecina, ka Ķekavas novada administratīvajā teritorijā nav noslēgtas apmēram 1750 būvatļaujas.

1.2. Lielākās problēmas ēku nodošanai ekspluatācijā ir Valsts zemes dienesta kadastrālās uzmērīšanas lietas termiņi - apmēram 4 mēneši, kā arī nepietiekamas finanses, lai pabeigtu ēkas būvniecību un sagatavotu dokumentus ēkas nodošanai (kadastrālā uzmērīšanas lieta, izpilduzmērījums, ēkas pagaidu energoefektivitātes sertifikāts, skursteņslauķa atzinums, atzinums par iekšējiem elektrotīkliem).

1.3. Krievijas sāktā kara Ukrainā ietekme arvien vairāk jūtama Eiropas ekonomikā. Daudzas valstis piedzīvo lielākos inflācijas rādītājus, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, un risinājumi, kā mazināt cenu kāpuma izraisīto spiedienu sabiedrībā, tiek meklēti arī valdības līmenī. Augsto energoresursu cenu un piegāžu ķēžu traucējumu dēļ patēriņa cenas turpina augt. Rekordlielais energoresursu un pakalpojumu cenu pieaugums negatīvi ietekmē mājsaimniecības un juridiskās personas.

2. Īss satura izklāsts 2.1. Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 48/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % (trīs procenti) apmērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

2.2. Ar Saistošo noteikumu grozījumiem (turpmāk - Noteikumi), paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, tiktu piemērota no 2024. gada 1. janvāra.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Ņemot vērā to, ka pašvaldības budžetā nav plānoti ieņēmumi no paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, Noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie ir pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Ķekavā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.
6. Informācija par konsultācijās ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

25.10.2022