Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-22-162-sn

Rīgā 2022. gada 5. oktobrī (prot. Nr. 71, 26. §)

Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.1, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr. 10) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.18. apakšpunkta ailes "Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi" 1.2. apakšpunktu aiz vārdiem "diennakts tumšajā laikā" ar vārdiem un skaitļiem "līdz plkst. 24.00 un no plkst. 5.00".

2. Papildināt 3. punktu ar 3.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

3.29. nodokļa maksātājam par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts  BREEAM International New Construction, BREEAM Refurbishment and Fit-Out, LEED BD +C vai DGBN sertifikāts ar vismaz 55 % vērtējumu 50 % 1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumus, - ēka.

2. Atvieglojumus piešķir par ēkām, kas ir nodotas ekspluatācijā pēc 2024. gada 1. janvāra.

3. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz nodokļa maksātāja pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu, kas iesniegts Pārvaldē līdz taksācijas gada 15. decembrim.

4. Atvieglojumus piešķir 10 gadus, sākot ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sertifikāta stāšanās spēkā, bet ne ilgāk kā par sertifikāta derīguma termiņu.

5. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nav jāiesniedz Pārvaldē atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus 10 gadu periodā.

6. Atvieglojumus piešķir visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Saistošo noteikumu 3.7.-3.27., 3.29. apakšpunktā minētajam nodokļa maksātājam atvieglojumus piešķir ar nosacījumu, ka līdz taksācijas gada 1. janvārim nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona, aizbildnis vai aizgādnis ir reģistrējis oficiālo elektronisko adresi vai sniedzis piekrišanu elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību un minētais elektroniskās saziņas kanāls ir aktīvs visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, ja nodokļa maksātājs - fiziska persona - objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē."

4. Papildināt III nodaļu ar 5.1-5.6 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Lai apliecinātu, ka nodokļa maksātājs - fiziska persona - objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē, nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona, aizbildnis vai aizgādnis līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniedz Pārvaldē pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību. Pārvalde izvērtē iepriekšminēto iesniegumu un, ja tas ir pamatots, konkrētais gadījums uzskatāms par izņēmumu no saistošo noteikumu 5. punkta nosacījumiem, un nodokļa maksātājam piešķir atvieglojumus par to taksācijas gada periodu, kurā pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un turpmāk saziņa ar konkrēto nodokļa maksātāju taksācijas gada ietvaros notiek ar pasta starpniecību.

5.2 Ja persona kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju vai atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem taksācijas gada laikā, atvieglojumus piešķir ar nākamo mēnesi pēc tam, kad nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona, aizbildnis vai aizgādnis ir:

5.21. reģistrējis oficiālo elektronisko adresi un paziņojis par to Pārvaldei, vai sniedzis piekrišanu elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību, ja minētais elektroniskās saziņas kanāls ir aktīvs visu atlikušo taksācijas gada daļu;

5.22. iesniedzis Pārvaldē pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību.

5.3 Saistošo noteikumu 5.-5.2 punkta nosacījumi neattiecas uz šādiem nodokļa maksātājiem:

5.31. pensionāri;

5.32. personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;

5.33. personas, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām vai ir piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

5.34. personas, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu;

5.35. politiski represētas personas.

5.4 Lai saņemtu atvieglojumus, pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.7.-3.27., 3.29. apakšpunktu, saistošo noteikumu 5.32.-5.35. apakšpunktā minētā persona iesniedz Pārvaldē iesniegumu par atbilstību kādam no saistošo noteikumu 5.3 punkta apakšpunktos minētajiem statusiem un pievieno minēto faktu apliecinošus dokumentus, ja šī informācija nav tikusi iesniegta Pārvaldē jau iepriekš.

5.5 Saistošo noteikumu 5.-5.4 punkta nosacījumi neietekmē atvieglojumu saņemšanu uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pamata.

5.6 Pārvalde sadarbībā ar Rīgas domes Komunikācijas pārvaldi, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, Rīgas domes Īpašuma departamentu, Rīgas domes Labklājības departamentu, kā arī lietojot Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistra sniegtās iespējas, informē saistošo noteikumu 3.7.-3.29. apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus par iespējām saņemt nodokļa atvieglojumus un saistošo noteikumu 5.1-5.5 punktā noteikto kārtību atvieglojumu saņemšanai."

5. Papildināt 20. punktu aiz skaitļa "5." ar simbolu un skaitļiem "-5.5".

6. Papildināt V nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Grozījums saistošo noteikumu 3.18. apakšpunkta ailes "Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi" 1.2. apakšpunktā attiecībā uz tekstu "līdz plkst. 24.00 un no plkst. 5.00" ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim."

7. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Ja saistošo noteikumu 3.7.-3.27. apakšpunktā minētais nodokļa maksātājs līdz 2023. gada 15. decembrim reģistrē oficiālo elektronisko adresi vai piekrīt elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību, vai iesniedz saistošo noteikumu 5.1 punktā minēto iesniegumu, tad atvieglojumi tiek piešķirti par visu 2023. taksācijas gada periodu, kurā pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem."

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2022. gada 5. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-162-sn "Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek ieviesta jauna nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kategorija, paredzot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts BREEAM International New Construction un BREEAM Refurbishment and Fit-Out, LEED BD +C, DGBN sertifikāts ar vismaz 55 % vērtējumu.

1.2. Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 109) 3.18. apakšpunktā tiek grozīts atvieglojumu piešķiršanas nosacījums atjaunotām, restaurētām vai pārbūvētām ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, un kultūras pieminekļiem ar izbūvētu fasādes dekoratīvo apgaismojumu, nosakot, ka turpmāk atvieglojums tiks piešķirts, ja tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība diennakts tumšajā laikā līdz plkst. 24.00 un no plkst. 5.00. Nosacījums ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

1.3. Pilnveidots elektroniskās saziņas modelis, kas ietverts Saistošo noteikumu N. 109 5. punktā, precizējot nodokļa maksātāju kategorijas, uz kurām minētie nosacījumi nav attiecināmi, kā arī precizējot tā administrēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā strauji pieaugušās energoresursu izmaksas Eiropā un Latvijā, augsto iespējamību, ka elektroenerģijas, dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes un citu energoresursu cenu pieaugums saglabāsies arī nākotnē, sadārdzinoties pat piecas un vairāk reizes salīdzinājumā ar 2021. gadu, Rīgas valstspilsētas pašvaldībā pakāpeniski tiek veikti ēku energoefektivitātes uzlabojumi, pašvaldības iestādēs un uzņēmumos par 15 % plānots samazināt enerģijas patēriņu, pārdomāti izmantojot siltumenerģiju un elektroenerģiju. Pašvaldības uzdevums ir veicināt un atbalstīt arī privātpersonu aktīvu rīcību ēku ilgtspējas un energoefektivitātes paaugstināšanai. Vienlaicīgi privātpersonas - atvieglojumu saņēmēji - ir spiesti samazināt elektroenerģijas patēriņu paaugstinātu izmaksu dēļ, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi ir viens no efektīviem pašvaldības instrumentiem uzņemtā energoefektivitātes kursa veicināšanai, turklāt tas izmantojams atbilstoši aktuālajai situācijai.

2.1. Saistošo noteikumu Nr. 109 3.18. apakšpunkta ailes "Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi" 1.2. apakšpunktā pašlaik noteikts, ka atjaunotām, restaurētām vai pārbūvētām ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, un kultūras pieminekļiem ar izbūvētu fasādes dekoratīvo apgaismojumu atvieglojumu piešķir, ja diennakts tumšajā laikā tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.

Lai saglabātu Saistošo noteikumu Nr. 109 3.18. apakšpunktā paredzētā atvieglojuma (atjaunotām, restaurētām vai pārbūvētām ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, un kultūras pieminekļiem ar izbūvētu fasādes dekoratīvo apgaismojumu) mērķi - veicināt gan ēku un to fasāžu atjaunošanu un restaurāciju, gan pilsētas pievilcību kā tūrisma galamērķi -, vienlaikus samērojot piešķiramā atvieglojuma apmēru ar energoresursu sadārdzinājumu, tiek noteikts, ka līdz 2023. gada 31. decembrim atvieglojums tiks piešķirts, ja tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība diennakts tumšajā laikā līdz plkst. 24.00 un no plkst. 5.00.

2.2. Ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 109 tiek noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piešķirti par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts BREEAM International New Construction un BREEAM Refurbishment and Fit-Out, LEED BD +C, DGBN sertifikāts ar vismaz 55 % vērtējumu. Norādītais sertifikācijas līmenis tiek piešķirts ilgtspējīgai apbūvei, kas veicina teritorijas attīstību un veido pārdomātu un kvalitatīvu vidi, kā arī virza Rīgas valstspilsētas pašvaldību uz tās nosprausto energoefektivitātes un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu. Lai motivētu un veicinātu šādu būvju attīstīšanu un sniegtu atbalstu tiem nodokļa maksātājiem, kas turpmāk izvēlēsies savām ēkām nodrošināt starptautisku sertifikāciju, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķirs par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kas ir nodotas ekspluatācijā pēc 2024. gada 1. janvāra. Saskaņā ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 109 nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par iepriekšminētajiem kritērijiem atbilstošām ēkām tiks piešķirti 10 gadus, sākot ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sertifikāta stāšanās spēkā, bet ne ilgāk kā par sertifikāta derīguma termiņu.

Prognozējams, ka jaunās nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kategorijas negatīvā ietekme uz nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem tiks kompensēta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu palielinājumu nākotnē.

2.3. Lai palielinātu elektroniskās dokumentu aprites īpatsvaru, taupītu Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļus, dabas un energoresursus, elektroniska saziņas kanāla esamība saistošajos noteikumos ir izvirzīta kā priekšnoteikums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai. Nodokļa maksātājam, kas spēj efektīvi darboties elektroniskajā vidē, ir iespēja ar minimālu laika patēriņu un pūlēm nodibināt elektronisko saziņas kanālu dokumentu apritei ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi, vienlaikus samazinot izdevumus par sūtījuma fizisko piegādi.

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr. 109 5. punktam no 2023. gada 1. janvāra, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, maksātājam jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi vai sniegušam piekrišanu elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību. Vienlaikus paredzēts, ka minētā prasība nav attiecināma uz nodokļa maksātājiem - fiziskām personām -, kas objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvas elektroniskajā vidē. Ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 109 detalizēts to personu kategoriju uzskaitījums, kas atzīstamas par neaktīvām elektroniskajā vidē bez konkrēto faktu pamatojoša iesnieguma. Tāpat precizēta iesniegumu iesniegšanas kārtība gadījumos, kad personas nav iepriekšminētajā uzskaitījumā, taču tā nav aktīva elektroniskajā vidē citu apstākļu dēļ.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu ieviešanai būs nepieciešami pilnveidojumi nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un administrēšanas sistēmā NINO. Šo pilnveidojumu provizoriskās izmaksas - 15 000 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošajiem noteikumiem ir nebūtiska ietekme uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

25.10.2022