Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā

Izdarīt Privāto pensiju fondu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2019, 259.A nr.; 2021, 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likumā lietotie termini "PEPP noguldītājs", "PEPP saņēmējs", "PEPP sniedzējs", "PEPP izplatītājs", "PEPP klients", "PEPP konts", "PEPP līgums", "PEPP papildpensija", "apakškonts", "turētājbanka", "pamata PEPP" atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija regulas (ES)  2019/1238 par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (turpmāk - Regula Nr.  2019/1238) 2. pantā lietotajiem terminiem, bet termins "PEPP plāns" tiek lietots Regulas Nr.  2019/1238 2. panta 2. punktā minētā termina "Pan-Eiropas privāto pensiju produkts" jeb "PEPP" izpratnē."

2. Izteikt 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šā likuma mērķis ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus privāto pensiju fondu un PEPP sniedzēju darbībai, lai aizsargātu pensiju plānu dalībniekus, papildpensijas saņēmējus, PEPP noguldītājus un PEPP saņēmējus, nodrošinātu pensiju fondu un pensiju plānu labu pārvaldību un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas pārredzamību un drošību."

3. Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonds un PEPP sniedzējs saskaņā ar šo likumu, pensiju plāniem un PEPP plāniem uzkrāj un iegulda pensiju plānu dalībnieku, PEPP noguldītāju pašu veiktās un viņu labā veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu viņiem papildpensiju."

4. 17. pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "plāna" ar vārdiem "PEPP plāna";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "Pensiju plānā" ar vārdiem "vai PEPP plānā";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Tiesības saņemt izmaksas atbilstoši pensiju plāna vai PEPP plāna noteikumiem pirms pensijas vecuma sasniegšanas ir pensiju plāna dalībniekam vai PEPP noguldītājam, kurš tiek atzīts par personu ar pirmās grupas invaliditāti uz mūžu, vai - pensiju plāna dalībnieka vai PEPP noguldītāja nāves gadījumā - personai, kuru pensiju plāna dalībnieks vai PEPP noguldītājs norādījis individuālās dalības līgumā vai pensiju plāna dalībnieks - kolektīvās dalības līgumā vai citā dokumentā pēc savas izvēles pensiju fonda vai PEPP sniedzēja noteiktajā kārtībā, bet, ja tāda persona nav norādīta, - pensiju plāna dalībnieka vai PEPP noguldītāja mantiniekiem."

5. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

"18. pants. Garantijas pensiju plāna dalībniekiem un PEPP noguldītājiem

(1) Pensiju plāna dalībniekam vai PEPP noguldītājam bez jebkādiem papildu nosacījumiem ir tiesības uz visu viņa individuālajā kontā uzkrāto papildpensijas kapitālu vai PEPP papildpensiju.

(2) Pensiju plānu vai PEPP plānu naudas līdzekļi, finanšu instrumenti un cits īpašums turams, iegrāmatojams un pārvaldāms šķirti no pensiju fonda, līdzekļu turētāja, līdzekļu pārvaldītāja, PEPP sniedzēja, kā arī turētājbankas pašas un citiem tās pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem.

(3) Ja pensiju fondu, līdzekļu turētāju, līdzekļu pārvaldītāju, PEPP sniedzēju vai turētājbanku pasludina par maksātnespējīgu vai likvidē, pensiju plānu vai PEPP plānu līdzekļus nedrīkst iekļaut pensiju fonda, līdzekļu turētāja, līdzekļu pārvaldītāja, PEPP sniedzēja vai turētājbankas - parādnieka - mantā.

(4) Pensiju plāna dalībnieka paša vai viņa labā iemaksātie naudas līdzekļi vai PEPP noguldītāja vai viņa labā iemaksātie naudas līdzekļi nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc dienas, kad tie ieskaitīti pensiju plānam vai PEPP plānam atvērtajā kontā) ieskaitāmi pensiju plāna dalībnieka vai PEPP noguldītāja individuālajā kontā.

(5) Individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls vai PEPP papildpensija nekādā gadījumā nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu. Piedziņu uz papildpensijas kapitālu vai PEPP papildpensiju drīkst vērst tikai tad, ja ar tiesas spriedumu atzīts, ka pensiju plāna dalībnieks vai PEPP noguldītājs ir nodarījis zaudējumus trešajām personām, izdarot noziedzīgu nodarījumu.

(6) Pensiju plāna dalībniekam vai PEPP noguldītājam tiek nodrošināta iespēja turpināt dalību pensiju plānā vai PEPP plānā, saņemt papildpensijas kapitālu vai PEPP papildpensiju un šajā likumā noteikto pensiju plāna dalībniekiem vai PEPP noguldītājiem sniedzamo informāciju arī tādā gadījumā, ja viņš pēc tam, kad uzsācis dalību pensiju plānā vai PEPP plānā, pārceļas uz pastāvīgu dzīvi dalībvalstī vai citā ārvalstī."

6. Papildināt likumu ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1 nodaļa
PEPP plāns, PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju aizsardzība

20.1 pants. PEPP plāna reģistrācija un darbības uzsākšana 

(1) PEPP plānu reģistrēšanai Komisijā ir tiesīgas iesniegt šādas juridiskās personas (turpmāk - PEPP sniedzējs):

1) atklātais pensiju fonds;

2) kredītiestāde;

3) dzīvības apdrošināšanas sabiedrība;

4) ieguldījumu brokeru sabiedrība;

5) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;

6) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks. 

(2) PEPP plānu iesniedz reģistrēšanai un Komisija to reģistrē saskaņā ar Regulā Nr.  2019/1238 noteikto kārtību.

(3) PEPP plāna reģistrēšanai nepieciešamās veidlapas un veidnes nosaka Komisijas 2021. gada 4. marta īstenošanas regula (ES) 2021/897, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2019/1238 piemērošanai attiecībā uz formātu, kādā uzraudzības ziņojumi sniedzami kompetentajām iestādēm, un sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm un ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (turpmāk - Regula Nr.  2021/897).

(4) PEPP sniedzējs, izņemot dzīvības apdrošināšanas sabiedrību, tāda PEPP plāna reģistrēšanai, kas paredz biometrisko risku segumu, vienlaikus ar reģistrācijas pieteikumu iesniedz dokumentus, kuri ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta Regulas Nr.  2019/1238 prasību izpilde un kura apdrošināšanas sabiedrība ir atbildīga par biometrisko risku segumu. 

(5) PEPP sniedzējs, izņemot dzīvības apdrošināšanas sabiedrību vai kredītiestādi, tāda PEPP plāna reģistrēšanai, kas paredz kapitāla garantiju saskaņā ar Regulas Nr.  2019/1238 42. pantu, vienlaikus ar reģistrācijas pieteikumu iesniedz dokumentus, kuri ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta Regulas Nr.  2019/1238 prasību izpilde un kura apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde ir atbildīga par kapitāla garantiju.

(6) PEPP sniedzējs nodrošina, ka ar pamata PEPP plānu saistītie izdevumi, atlīdzības un to veidi, kā arī PEPP plāna ieguldījumu stratēģijā izmantotās riska mazināšanas metodes atbilst Komisijas 2020. gada 18. decembra deleģētajā regulā (ES) 2021/473, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2019/1238 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas Pan-Eiropas privāto pensiju produktu informācijas dokumentiem, izdevumu griestos iekļautajiem izdevumiem un atlīdzībām, kā arī riska mazināšanas metodēm piemērojamās prasības (turpmāk - Regula Nr.  2021/473) noteiktajām prasībām.

20.2 pants. PEPP plāna izplatīšana

(1) PEPP sniedzēja reģistrētu PEPP plānu ir tiesīgs izplatīt PEPP sniedzējs, kā arī apdrošināšanas starpnieks un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura nav PEPP sniedzējs šā likuma 20.1 panta pirmās daļas izpratnē, bet kura ir tiesīga sniegt vismaz ieguldījumu konsultācijas (turpmāk - PEPP izplatītājs).

(2) PEPP sniedzējs pirms PEPP plāna nodošanas PEPP izplatītājam vai mainot izplatītāju par to paziņo Komisijai.

(3) PEPP sniedzējs nodrošina, ka PEPP klientiem sniedzamā informācija par PEPP plānu, tostarp PEPP pamatinformācijas dokuments un reklāmas materiāli, tiek sagatavota un noformēta atbilstoši Regulai Nr.  2019/1238 un Regulai Nr.  2021/473.

(4) Lai izplatītu PEPP plānu, PEPP sniedzēji un PEPP izplatītāji ievēro šādus noteikumus:

1) PEPP sniedzējs attiecībā uz savu reģistrēto PEPP plānu izplatīšanu un PEPP izplatītājs, kas izplata PEPP sniedzēja reģistrētu PEPP plānu, ievēro Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 31. panta pirmās daļas 16. punktā un Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.2 pantā, izņemot tā pirmo, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu, 127. pantā un 128. pantā, izņemot tā vienpadsmito un divpadsmito daļu, paredzētos noteikumus un tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus;

2) dzīvības apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas starpnieks ievēro Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma IV nodaļā, izņemot minētā likuma 36., 39., 41. pantu un 44. panta sesto daļu, paredzētos noteikumus un tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus;

3) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai ir tiesības tikai izplatīt PEPP, ievēro Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 31. panta pirmās daļas 16. punktā un Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.2 pantā, izņemot tā pirmo, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu, 127. pantā un 128. pantā, izņemot tā vienpadsmito un divpadsmito daļu, paredzētos noteikumus un tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus, izņemot Regulas Nr.  2019/1238 34. panta 4. punktu.

(5) Par personu, kura sniedz konsultāciju par PEPP plānu, var būt fiziskā persona, kurai ir vismaz vidējā izglītība un kurai PEPP sniedzējs vai PEPP izplatītājs ir nodrošinājis nepieciešamo apmācību par PEPP plāniem.

20.3 pants. PEPP plāna dereģistrācija

(1) Lai dereģistrētu PEPP plānu, PEPP sniedzējs iesniedz Komisijai iesniegumu par PEPP plāna nodošanu citam PEPP sniedzējam, ievērojot šā likuma 14. pantā noteikto kārtību, ciktāl tas nav pretrunā ar Regulu Nr.  2019/1238.

(2) Komisija, pirms tā pieņem lēmumu par PEPP dereģistrāciju, pārliecinās par to, ka PEPP sniedzējs ir nokārtojis savas saistības pret PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem.

(3) PEPP plāna dereģistrēšanai nepieciešamās veidlapas un veidnes nosaka Regula Nr.  2021/897.

(4) PEPP sniedzēja likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā PEPP sniedzējam ir pienākums nodot PEPP plānus citam PEPP sniedzējam, ievērojot šā likuma 14. pantā noteikto kārtību, ciktāl tas nav pretrunā ar Regulu Nr.  2019/1238.

20.4 pants. PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju aizsardzība

(1) PEPP sniedzējs, izņemot kredītiestādi, dzīvības apdrošināšanas sabiedrību un ieguldījumu brokeru sabiedrību, nodrošina, ka katram PEPP plānam aktīvu drošas glabāšanas nolūkā ir noslēgts vismaz viens līgums ar turētājbanku. Līdzekļu turēšanai turētājbankā un tās darbībai tiek piemērotas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma IV nodaļā, izņemot 40. panta 2.1 daļu, noteiktās prasības.

(2) Ārpustiesas strīdi attiecībā uz PEPP plānu tiek izskatīti saskaņā ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu.

20.5 pants. PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja uzraudzība

(1) Komisija uzrauga PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja darbību saskaņā ar šo likumu un tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kā arī ievērojot Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes vadlīnijās noteiktās prasības attiecībā uz PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja uzraudzību. Uzraudzības pamatā ir uz nākotni vērsta un uz risku izvērtēšanu balstīta pieeja.

(2) Uzraudzības funkciju veikšanai PEPP sniedzējs nodrošina Komisijas 2021. gada 24. februāra deleģētajā regulā (ES) 2021/896, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2019/1238 papildina attiecībā uz papildu informāciju uzraudzības pārskatu sniegšanas konverģences nolūkos minētās informācijas sniegšanu Komisijai atbilstoši Regulā Nr.  2021/897 noteiktajām prasībām. Komisijai ir tiesības noteikt šīs informācijas formātu un iesniegšanas kārtību.

(3) Ja Komisija ir saņēmusi PEPP klienta sūdzību par PEPP plānu, tā sniedz atzinumu par šo sūdzību.

(4) Sadarbību un informācijas apmaiņu starp Komisiju un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi, kā arī starp Komisiju un citas dalībvalsts kompetento institūciju, kura uzrauga PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja pārrobežu darbību, nosaka Regula Nr.  2021/897.

(5) Komisija tīmekļvietnē publisko un uztur Regulas Nr.  2019/1238 12. pantā noteikto informāciju un par to informē  Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi.

20.6 pants. PEPP plāna grāmatvedība, uzskaite un pārbaude

(1) PEPP sniedzējs reģistrētajam PEPP plānam kārto grāmatvedību un sagatavo gada pārskatu saskaņā ar šo likumu, Grāmatvedības likumu un Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 36. panta pirmo daļu, ievērojot pensiju plāna grāmatvedībai un gada pārskata sagatavošanai noteiktās prasības.

(2) PEPP plāna gada pārskats tiek pievienots PEPP sniedzēja gada pārskatam. PEPP plāna gada pārskats sastāv no PEPP plāna finanšu pārskatiem un ziņojuma par attiecīgo PEPP plānu.

(3) PEPP sniedzēja sagatavoto PEPP plāna gada pārskatu revidē un revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas rezultātiem sniedz zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam.

(4) PEPP plāna gada pārskata iesniegšanai un publiskošanai piemēro PEPP sniedzēja gada pārskata iesniegšanai un publiskošanai noteiktās prasības.

20.7 pants. PEPP sniedzēja un PEPP izplatītāja maksājumi Komisijai

(1) PEPP sniedzējs Komisijai maksā 1000 euro kalendāra gadā par katru reģistrēto PEPP plānu un papildus līdz 0,05 procentiem gadā no reģistrēto PEPP plānu vidējās aktīvu vērtības ceturksnī.

(2) PEPP izplatītājs, kas nav PEPP sniedzējs, par Latvijā reģistrēta PEPP sniedzēja PEPP plāna izplatīšanas pakalpojuma sniegšanas uzraudzību Komisijai maksā 1000 euro kalendāra gadā.

(3) PEPP sniedzējs Komisijai maksā par:

1) PEPP sniedzēja reģistrēšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu - 1400 euro;

2) PEPP plāna reģistrēšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu - 800 euro;

3) PEPP plāna grozījumu izskatīšanu - 400 euro;

4) citā dalībvalstī reģistrēta PEPP sniedzēja darbības uzsākšanu Latvijā - vienreizēju maksu 800 euro apmērā.

20.8 pants. Papildu prasības PEPP sniedzējam vai PEPP izplatītājam

Papildus šajā nodaļā noteiktajām prasībām PEPP sniedzējam vai PEPP izplatītājam un attiecībā uz to uzraudzību piemēro šā likuma 17. panta sesto un septīto daļu, 18., 24. pantu, 25. panta vienpadsmito daļu, 26. pantu, 27. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu, 35.1 pantu, 39. panta trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, 40. pantu, 41. panta 6.2, 6.3, 6.4 un septīto daļu, 49. pantu."

7. 24. pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pensiju fonds vai PEPP sniedzējs katram pensiju plāna dalībniekam vai PEPP noguldītājam nodrošina uzkrātā papildpensijas kapitāla vai PEPP papildpensijas aprēķināšanu un uzskaiti, tostarp attiecībā uz pensiju plāna dalībnieku - neatkarīgi no tā, vai šis dalībnieks pensiju plānā piedalās uz kolektīvās vai individuālās dalības līguma pamata.";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Individuālajos kontos tiek reģistrētas visas pensiju plāna dalībnieku un papildpensijas saņēmēju vai PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju veiktās vai to labā veiktās iemaksas, kā arī visi no ieguldījumiem gūtie ienākumi, atsevišķi reģistrējot iemaksas biometrisko risku seguma nodrošināšanai.

(3) Pensiju fonda vai PEPP sniedzēja zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība katru gadu sniedz ziņojumu par to, vai individuālie konti tiek kārtoti saskaņā ar šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām, pensiju fonda vai PEPP sniedzēja statūtiem, pensiju plāna un dalības līguma vai PEPP plāna, PEPP pamatinformācijas dokumenta un PEPP līguma noteikumiem.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "kapitāla" ar vārdiem "un PEPP papildpensijas".

8. Papildināt 25. pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) PEPP sniedzēja pašu kapitāls ir ne mazāks par 400 000 euro."

9. 26. pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "plāna" ar vārdiem "vai PEPP plāna";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju plāna vai PEPP plāna aktīvus pārvalda saskaņā ar konkrētā pensiju plāna vai PEPP plāna noteikumiem un iegulda atbilstoši attiecīgā pensiju plāna vai PEPP plāna ieguldīšanas noteikumiem, īstenojot tādu ieguldījumu politiku, kas nodrošina pensiju plāna dalībnieku vai PEPP noguldītāju papildpensijas pieaugumu ilgākā laikposmā. Ieguldot pensiju plāna vai PEPP plāna aktīvus, pensiju fonds vai PEPP sniedzējs rīkojas kā gādīgs un rūpīgs saimnieks vienīgi pensiju plāna dalībnieku un papildpensijas saņēmēju vai PEPP noguldītāju un PEPP papildpensijas saņēmēju interesēs, ņemot vērā ieguldījumu potenciālo ilgtermiņa ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem, kā arī ievēro piesardzības principus, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna vai PEPP plāna saistībām izmaksāt attiecīgi papildpensijas kapitālu vai PEPP papildpensiju.";

papildināt otro daļu un trešās daļas ievaddaļu pēc vārda "plāna" ar vārdiem "vai PEPP plāna";

izteikt trešās daļas 4., 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"4) šīs daļas 1., 2. un 3. punktā neminētu valstu un starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kuri tiek tirgoti dalībvalstī reģistrētā tirdzniecības vietā vai kuri netiek tirgoti dalībvalstī reģistrētā tirdzniecības vietā, bet kuru ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā, pēc starptautisko reitinga aģentūru vērtējuma datiem, atbilst investīciju kategorijai un kuru emisijas prospektā ir noteikts, ka tie tiks iekļauti tirdzniecības vietā gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās attiecīgo instrumentu saņemšanai;

5) akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, ja tie ir iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā dalībvalstī vai šīs daļas 2. punktā minētajā valstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un minētā fondu birža ir Pasaules biržu federācijas pilntiesīga locekle;

6) komercsabiedrību parāda vērtspapīros, ja tie ir iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā dalībvalstī vai šīs daļas 2. punktā minētajā valstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un minētā fondu birža ir Pasaules biržu federācijas pilntiesīga locekle;

7) komercsabiedrību kapitāla un parāda vērtspapīros, ja tie nav iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā dalībvalstī vai šīs daļas 2. punktā minētajā valstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un minētā fondu birža ir Pasaules biržu federācijas pilntiesīga locekle, bet attiecīgo vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts, ka vērtspapīri gada laikā no dienas, kad uzsāk parakstīšanos uz tiem, tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā dalībvalstī vai šīs daļas 2. punktā minētajā valstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un minētā fondu birža ir Pasaules biržu federācijas pilntiesīga locekle;";

papildināt trešās daļas 13. punktu ar vārdiem "un tādos komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, kuri nav iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā dalībvalstī, bet attiecīgais emitents ir iekļāvis tirgošanai tirdzniecības vietā dalībvalstī citus kapitāla vai parāda vērtspapīrus";

papildināt ceturtās daļas ievaddaļu pēc vārda "plāna" ar vārdiem "vai PEPP plāna";

aizstāt ceturtās daļas 9. un 10. punktā vārdus "regulētā tirgus" ar vārdiem "dalībvalsts tirdzniecības vietas";

papildināt piekto daļu pēc vārda "dalībnieka" ar vārdiem "vai PEPP noguldītāja" un pēc vārdiem "ja pensiju plāna" - ar vārdiem "vai PEPP plāna";

papildināt septīto, astoto un devīto daļu pēc vārda "plāna" ar vārdiem "vai PEPP plāna";

papildināt devītās daļas 1. un 2. punktu pēc vārdiem "pensiju fonda" ar vārdiem "vai PEPP sniedzēja";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Noteiktu iemaksu pensiju plāna vai PEPP plāna ārvalstu valūtā, kas nav plāna saistību valūta, atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt:

1) atsevišķā ārvalstu valūtā - 10 procentus no pensiju plāna vai PEPP plāna aktīviem, izņemot šīs daļas 2. punktā noteikto;

2) atsevišķā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts valūtā - 50 procentus no pensiju plānā vai PEPP plānā paredzētā maksimāli pieļaujamā kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmēra attiecībā uz pensiju plāniem vai PEPP plāniem, kuriem maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs pārsniedz 20 procentus no pensiju plāna vai PEPP plāna aktīviem;

3) kopumā visās ārvalstu valūtās - 20 procentus no pensiju plāna vai PEPP plāna aktīviem, izņemot šīs daļas 4. punktā noteikto;

4) kopumā visās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu valūtās - 100 procentus no pensiju plānā vai PEPP plānā paredzētā maksimāli pieļaujamā kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmēra attiecībā uz pensiju plāniem vai PEPP plāniem, kuriem maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs pārsniedz 20 procentus no pensiju plāna vai PEPP plāna aktīviem."

10. 27. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"27. pants. Pensiju fonda vai PEPP sniedzēja valdes pienākumi attiecībā uz pensiju plāna vai PEPP plāna aktīvu ieguldīšanu";

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda "fonda" ar vārdiem "vai PEPP sniedzēja";

papildināt pirmās daļas 1. un 3. punktu pēc vārda "plāna" ar vārdiem "vai PEPP plāna";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pensiju fonda vai PEPP sniedzēja valde nodrošina atbilstošas pārskatu un kontroles sistēmas izveidošanu, lai pārliecinātos par to, ka līdzekļu pārvaldītājs pensiju plāna vai PEPP plāna līdzekļus pārvalda saskaņā ar pensiju fonda vai PEPP sniedzēja valdes noteikto politiku un procedūrām.

(4) Pensiju fonda vai PEPP sniedzēja valde pensiju plāna dalībniekiem vai PEPP noguldītājiem un pensiju fonda vai PEPP sniedzēja akcionāriem vai dalībniekiem nodrošina brīvu pieeju informācijai par ieguldījumu politiku, kā arī minēto informāciju ievieto tīmekļvietnē.";

papildināt piekto daļu pēc vārda "fonds" ar vārdiem "vai PEPP sniedzējs";

papildināt sesto daļu pēc vārda "fonds" ar vārdiem "vai PEPP sniedzējs" un pēc vārda "plāna" - ar vārdiem "vai PEPP plāna";

papildināt septīto daļu pēc vārda "fonda" ar vārdiem "vai PEPP sniedzēja";

papildināt devīto daļu pēc vārda "fonds" ar vārdiem "vai PEPP sniedzējs".

11. Papildināt IV nodaļu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

"35.1 pants. Iesniegumu un sūdzību izskatīšana

(1) Pensiju fonds vai PEPP sniedzējs nodrošina, ka tiek izveidota, ieviesta un uzturēta efektīva iesniegumu vai sūdzību izskatīšanas procedūra, saskaņā ar kuru tiek reģistrēti un izskatīti iesniegumi vai sūdzības un tiek reģistrēta informācija par pasākumiem, kas veikti sakarā ar iesniegumiem vai sūdzībām.

(2) Iesnieguma vai sūdzības iesniedzējs, kas uzskatāms par patērētāju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesīgs iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram sūdzības par šā likuma un citu patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.

(3) Pensiju fonds vai PEPP sniedzējs nodrošina, ka iesniegumu vai sūdzību par pensiju fonda vai PEPP sniedzēja pakalpojumiem izskatīšanas procedūra ir brīvi pieejama pensiju fonda vai PEPP sniedzēja norādītajā pakalpojumu sniegšanas vietā un elektroniskā veidā pensiju fonda vai PEPP sniedzēja tīmekļvietnē.

(4) Pensiju fonds vai PEPP sniedzējs nodrošina, ka norādītajā pakalpojumu sniegšanas vietā iesniegumus vai sūdzības par saņemtajiem pakalpojumiem var iesniegt bez maksas.

(5) Pensiju fonds vai PEPP sniedzējs sniedz rakstveida atbildi viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums vai sūdzība. Ja šo termiņu objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams ievērot, pensiju fonds vai PEPP sniedzējs ir tiesīgs to pagarināt, par to rakstveidā paziņojot iesnieguma vai sūdzības iesniedzējam."

12. Aizstāt 36. panta pirmajā daļā vārdus "likumu "Par grāmatvedību"" ar vārdiem "Grāmatvedības likumu".

13. 39. pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda "fonds" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "vai PEPP sniedzējs" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komisijas pienākums ir uzraudzīt, ka pensiju fondi un PEPP sniedzēji nodrošina profesionālu pieeju un stabilitāti savā darbībā, kā arī reģistrēto pensiju plānu dalībnieku un papildpensijas saņēmēju, PEPP noguldītāju un PEPP papildpensijas saņēmēju tiesību un likumisko interešu aizsardzību.";

papildināt sesto daļu pēc vārda "fondu" ar vārdiem "vai PEPP sniedzēju".

14. 40. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija nodrošina, ka pensiju fondu, PEPP sniedzēju vai PEPP izplatītāju uzraudzība ietver gan neklātienes pārbaudes, gan klātienes pārbaudes. Veicot pārbaudi, Komisijai ir tiesības pieprasīt uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus. Pensiju fonda, PEPP sniedzēja vai PEPP izplatītāja pienākums ir sniegt Komisijai visu pieprasīto informāciju un uzrādīt visus dokumentus, un tas nedrīkst atteikties to darīt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.";

papildināt otro daļu pēc vārda "fonds" ar vārdiem "vai PEPP sniedzējs";

papildināt trešo daļu pēc vārda "fonds" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai PEPP sniedzējs" (attiecīgā locījumā);

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komisija novērtē pensiju fonda vai PEPP sniedzēja atbilstoši šā panta otrajai daļai sagatavoto izvērtējumu, kā arī to, vai pensiju fonda vai PEPP sniedzēja stratēģija, procedūras un īstenotie pasākumi nodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu un saistību pret pensiju plāna dalībniekiem un papildpensijas saņēmējiem, PEPP noguldītājiem un PEPP papildpensijas saņēmējiem izpildi un vai pensiju fonda vai PEPP sniedzēja likviditāte un pašu kapitāla apjoms ir pietiekams tā darbībai piemītošo un iespējamo risku segšanai.";

papildināt sesto daļu pēc vārda "fonds" ar vārdiem "vai PEPP sniedzējs";

papildināt septīto daļu pēc vārda "fonds" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai PEPP sniedzējs" (attiecīgā locījumā);

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilnvarnieka iecelšanu pensiju fondā vai PEPP sniedzējā, nododot tam pilnībā vai daļēji pensiju fonda vai PEPP sniedzēja pārvaldi, ja tas nepieciešams pensiju plānu dalībnieku un papildpensijas saņēmēju, PEPP noguldītāju un PEPP papildpensijas saņēmēju likumisko interešu aizsardzībai.";

papildināt devīto, desmito un vienpadsmito daļu pēc vārda "fonda" ar vārdiem "vai PEPP sniedzēja".

15. Papildināt likumu pēc 40. panta ar tekstu šādā redakcijā:

"V1 nodaļa
Atbildība".

16. 41. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"41. pants. Sankcijas un administratīvie pasākumi";

papildināt pantu ar 6.2, 6.3 un 6.4 daļu šādā redakcijā:

"(62) Komisija ir tiesīga šā panta 6.3 daļā minētās sankcijas un šā panta 6.4 daļā minētos administratīvos pasākumus piemērot, ja tā konstatē, ka PEPP sniedzējs, PEPP izplatītājs vai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā persona neievēro:

1) Regulas Nr.  2019/1238 6. pantā noteiktās prasības attiecībā uz PEPP plāna reģistrācijas pieteikumu;

2) Regulas Nr.  2019/1238 7. panta 3. punktā noteikto prasību attiecībā uz PEPP plāna sniegšanas vai izplatīšanas uzsākšanu;

3) Regulas Nr.  2019/1238 9. pantā noteikto prasību attiecībā uz apzīmējuma "Pan-Eiropas privāto pensiju produkts" jeb "PEPP" izmantošanu PEPP plānam;

4) Regulas Nr.  2019/1238 18. vai 19. pantā noteiktās prasības attiecībā uz PEPP plāna pārnesamības pakalpojuma sniegšanu;

5) Regulas Nr.  2019/1238 20. pantā noteiktās prasības attiecībā uz jauna PEPP plāna apakškonta atvēršanu;

6) Regulas Nr.  2019/1238 21. pantā noteiktās prasības attiecībā uz informācijas par PEPP plāna pārnesamību sniegšanu Komisijai;

7) Regulas Nr.  2019/1238 35. pantā noteiktās vispārīgās prasības attiecībā uz PEPP plāna kapitāla pārskatu;

8) Regulas Nr.  2019/1238 36. pantā noteiktās prasības attiecībā uz PEPP plāna kapitāla pārskatā iekļaujamo informāciju;

9) Regulas Nr.  2019/1238 37. pantā noteiktās prasības attiecībā uz PEPP plāna kapitāla pārskata papildinformāciju;

10) Regulas Nr.  2019/1238 38. pantā noteiktās prasības attiecībā uz PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem sniedzamo informāciju;

11) Regulas Nr.  2019/1238 39. pantā noteikto prasību attiecībā uz PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem pēc pieprasījuma sniedzamo informāciju;

12) Regulas Nr.  2019/1238 41. pantā noteiktās prasības attiecībā uz PEPP plāna aktīvu ieguldīšanu saskaņā ar piesardzības principu;

13) Regulas Nr.  2019/1238 42. pantā noteiktās vispārīgās prasības attiecībā uz PEPP plānu izvēles iespējām;

14) Regulas Nr.  2019/1238 43. pantā noteikto prasību attiecībā uz PEPP noguldītāja ieguldījuma izvēles iespēju;

15) Regulas Nr.  2019/1238 44. pantā noteiktās prasības attiecībā uz PEPP plāna maiņas nosacījumiem;

16) Regulas Nr.  2019/1238 45. pantā noteiktās prasības attiecībā uz pamata PEPP nodrošināšanu;

17) Regulas Nr.  2019/1238 46. pantā noteiktās prasības attiecībā uz riska mazināšanas metodēm;

18) Regulas Nr.  2019/1238 47. panta 2. punktā noteikto prasību attiecībā uz PEPP plāna nosacījumiem, kas saistīti ar valsts apakškontu uzkrāšanas fāzi;

19) Regulas Nr.  2019/1238 48. pantā noteiktās prasības attiecībā uz turētājbankas iecelšanu;

20) Regulas Nr.  2019/1238 50. pantā noteiktās prasības attiecībā uz PEPP klientu iesniegto sūdzību izskatīšanu;

21) Regulas Nr.  2019/1238 52., 53., 54., 55. vai 56. pantā noteiktās prasības attiecībā uz PEPP sniedzēja maiņu.

(63) Komisijai, konstatējot šā panta 6.2 daļā minētos pārkāpumus, ir tiesības piemērot šādas sankcijas:

1) publisks paziņojums, norādot ziņas par fizisko vai juridisko personu un tās izdarīto pārkāpumu;

2) naudas sods fiziskajai personai līdz 700 000 euro vai līdz pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu divkāršam apmēram;

3) naudas sods juridiskajai personai līdz pieciem miljoniem euro vai līdz pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu divkāršam apmēram, vai līdz 10 procentiem no juridiskās personas kopējā gada apgrozījuma, pamatojoties uz iepriekšējā finanšu gada apstiprināto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir meitas sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz tās gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu sagatavošanu, kopējo gada apgrozījumu veido iepriekšējā finanšu gada kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi, pamatojoties uz galējās mātes sabiedrības iepriekšējā finanšu gada apstiprināto konsolidēto gada pārskatu.

(64) Komisijai, konstatējot šā panta 6.2 daļā minētos pārkāpumus, ir tiesības piemērot šādus administratīvos pasākumus:

1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona izbeidz attiecīgo darbību;

2) noteikt pagaidu aizliegumu valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus līdz pārkāpuma novēršanas brīdim, bet ne ilgāk kā divus gadus."

17. Papildināt V1 nodaļu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

"41.1 pants. Noilgums

(1) Komisija ir tiesīga ierosināt lietu ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, - no pārkāpuma izbeigšanas dienas.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā noilguma termiņa skaitīšanu aptur ar lietas ierosināšanas dienu.

(3) Lēmumu par šajā likumā noteikto sankciju vai administratīvo pasākumu piemērošanu Komisija var pieņemt divu gadu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(4) Komisija izbeidz lietu, ja šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā nav pieņemts lēmums par šajā likumā noteikto sankciju vai administratīvo pasākumu piemērošanu."

18. 49. pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmajā daļā noteiktais attiecināms arī uz PEPP sniedzēju, PEPP plāniem, PEPP noguldītājiem, PEPP saņēmējiem, PEPP sniedzēja un PEPP plāna darbību un PEPP noguldītāju un PEPP saņēmēju darījumiem.";

papildināt otrās daļas 1. un 3. punktu pēc vārda "fonda" ar vārdiem "vai PEPP sniedzēja";

izteikt ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) lai pārliecinātos par pensiju fondu vai PEPP sniedzēju dibināšanu un darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par tehnisko rezervju, maksātspējas, pārvaldības organizācijas, iekšējās kontroles sistēmas un pensiju plāna dalībniekiem un papildpensijas saņēmējiem, PEPP noguldītājiem un PEPP saņēmējiem sniegtās informācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām;";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komisija ir tiesīga pieprasīt no pensiju fonda vai PEPP sniedzēja informāciju, pamatojoties uz citas dalībvalsts pensiju fondu vai PEPP sniedzēju kompetentās institūcijas pieprasījumu un tādas ārvalsts pensiju fondu kompetentās institūcijas pieprasījumu, ar kuru ir noslēgts informācijas apmaiņas līgums. Šo informāciju citas valsts pensiju fondu vai PEPP sniedzēju kompetentās institūcijas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar Komisijas rakstveida piekrišanu, un šo informāciju drīkst izmantot tikai mērķim, kādam tā pieprasīta.";

papildināt septītās daļas 1. un 5. punktu pēc vārda "fondu" ar vārdiem "vai PEPP sniedzēju";

izteikt septītās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) personām, kas ir atbildīgas par pensiju fondu vai PEPP sniedzēju un pensiju plānu vai PEPP plānu finanšu pārskatu obligātajām revīzijām;".

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 13. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 20. oktobrī

03.11.2022