Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 42

Siguldā 2022. gada 22. septembrī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 22. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 8. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm" šādus grozījumus:

1. svītrot 4.7. apakšpunktu un 5. punktu;

2. papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Nosacījums par deklarēšanos Siguldas novada administratīvajā teritorijā uz kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00.00 netiek piemērots tiem izglītojamiem, kuri pēc kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00.00 pārcēlušies dzīvot uz Siguldas novadu un izglītojamais un vismaz viens no vecākiem deklarējuši pastāvīgo dzīvesvietu Siguldas novadā. Pārcelšanās tiek apstiprināta ar īpašumā, valdījumā vai lietošanā iegūtu dzīvošanai derīgu nekustamā īpašuma objektu Siguldas novadā".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 22. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm""

Projekta nepieciešamības pamatojums

2021. gada 26. augustā ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm" kas noteic kārtību, kādā no Siguldas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta tiek piešķirts līdzfinansējums (turpmāk - līdzfinansējums) privātajām izglītības iestādēm, kurās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apgūst Siguldas novadā deklarētie izglītojamie. Ar šo atbalstu izglītojamie nezaudē iespēju saņemt vispārējo izglītību vispārējā kārtībā.

Noteikumos iestrādāta prasības atbalsta saņēmējiem par parādsaistību neesamību pret pašvaldību un tās nodrošinātajiem pakalpojumiem, ja ģimene vēlas saņemt pašvaldības pēc pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas noteikto atbalstu privāto vispārējo izglītības iestāžu līdzfinansēšanā. Nosacījums par parādsaistību neesamību iestrādāts nolūkā disciplinēt ģimenes nokārtot un neuzkrāt parādsaistības pie apstākļiem, ja vēlas izmantot labumus, ko paredz noteikumi. Ja izglītojamo vecāki, kuriem bija parādsaistības pret pašvaldību un tās nodrošinātajiem pakalpojumiem, noslēguši vienošanos par parāda atmaksas kārtību, pašvaldības noteikto atbalstu nezaudēja.

Ņemot vērā enerģētisko krīzi un strauji neprognozējamo cenu kāpumu, ir izteikts priekšlikums grozīt 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus Nr. 11 "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm", izslēdzot prasības par parādsaistību neesamību pašvaldības noteiktā atbalsta izmantošanas gadījumā.

Īss projekta satura izklāsts

Ar noteikumu "Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm" grozījumiem izslēgta prasības par parādsaistību neesamību noteikumos paredzētā pašvaldības atbalsta izmantošanas gadījumā. Kā arī vienlaicīgi ar šiem grozījumiem pašvaldība ir iestrādājusi labvēlīgāku nosacījumu tām ģimenēm, kuras izlēmušas pārcelties dzīvot uz Siguldas novadu un savu dzīvesvietu Siguldas novadā deklarējušas pēc kārtējā gada 1. janvāra, dodot iespēju pretendēt uz noteikumos paredzēto līdzfinansējuma atbalstu arī šīm jaunienākušajām ģimenēm. Pārcelšanās tiek apstiprināta ar īpašumā, valdījumā vai lietošanā iegūtu dzīvošanai derīgu nekustamā īpašuma objektu Siguldas novadā.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumu veikšana neparedz veikt izmaiņas pašvaldības budžetā.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Personas jautājumos par projekta piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas. Saistošo noteikumi un paskaidrojuma raksts pirms apstiprināšanas ievietots Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

11.10.2022