Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli

1. pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Likuma mērķis ir stiprināt Latvijas energoapgādes piegāžu ceļu noturību, kā arī radīt tiesiskus priekšnoteikumus, lai veicinātu sekmīgu Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidi.

(2) Likums nosaka Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālim nacionālo interešu objekta statusu un tā piemērošanu.

2. pants. Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālis un tā statuss

(1) Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālis ir sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas atrodas Skultes ostas akvatorijā, un tas ir savienots ar dabasgāzes pārvades sistēmu.

(2) Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālim, tā cauruļvada savienojumam ar dabasgāzes pārvades sistēmu un ar to saistītajām būvēm tiek noteikts nacionālo interešu objekta statuss.

(3) Ministru kabinets nosaka:

1) objektus un teritoriju, kas nepieciešama Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūvei;

2) Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un ar to saistīto būvju aizsargjoslu, ja to paredz citi normatīvie akti;

3) Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izmantošanas nosacījumus.

3. pants. Ietekmes uz vidi novērtējums

(1) Ja Vides pārraudzības valsts birojs paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma programmā ir noteicis institūcijas vai organizācijas, ar kurām nepieciešams konsultēties vai kurām ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums iesniedzams pirms tā iesniegšanas Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma sniegšanai, institūcijas vai organizācijas sniedz atbildi paredzētās darbības ierosinātājam septiņu darbdienu laikā pēc konsultāciju pieprasījuma saņemšanas vai pēc ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanas attiecīgajai institūcijai vai organizācijai. Institūciju vai organizāciju iebildumi vai ierosinājumi, kas sniegti pēc noteiktā termiņa, nav saistoši paredzētās darbības ierosinātājam un nav ietverami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā.

(2) Ja Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un ar to saistīto būvju būvniecībai atbilstoši likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums un ir sagatavots ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, Vides pārraudzības valsts birojs izsniedz atzinumu par šo ziņojumu 45 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Vides pārraudzības valsts birojs saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 20. panta otrajā daļā noteikto pieprasa informāciju no Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa ietekmes uz vidi novērtējuma ierosinātāja, termiņš atzinuma sniegšanai tiek pagarināts par laikposmu, kādā ierosinātājs sniedzis informāciju. Ja nepieciešams, Vides pārraudzības valsts birojs atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam var pagarināt atzinuma sniegšanas termiņu, bet ne vairāk kā par vienu mēnesi.

(3) Ja Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un ar to saistīto būvju būvniecībai atbilstoši likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums un ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums, Ministru kabinets 30 dienu laikā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai atteikumu to akceptēt.

4. pants. Īpašie nosacījumi

(1) Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un ar to saistīto būvju būvdarbiem netiek piemērots Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 19. panta trešajā daļā noteiktais.

(2) Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālis un ar to saistītās būves ir nododamas ekspluatācijā līdz 2024. gada 15. septembrim.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 29. septembrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2022. gada 4. oktobrī
05.10.2022