Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: vēl nav spēkā

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4. nr.; 1998, 15. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 22. nr.; 2003, 2., 23. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 2. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 201. nr.; 2011, 99., 202. nr.; 2012, 192. nr.; 2013, 191., 228. nr.; 2014, 225. nr.; 2015, 56., 248. nr.; 2016, 241., 255. nr.; 2017, 231. nr.; 2019, 123., 255.A nr.; 2020, 57.B, 67.B, 93.B, 221.A, 230.A, 240.A, 244. nr.; 2021, 215.A nr.; 2022, 10.A, 120. nr.) šādus grozījumus:

1. 10.4 pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šajā daļā minētos nosacījumus nepiemēro, ja personai piešķirta šā panta ceturtajā un 4.2 daļā noteiktā vecāku pabalsta nenododamā daļa par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu citai personai ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Bērna kopšanai par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, ko veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas katram vecākam pienākas divus kalendāra mēnešus. Ir iespējams izvēlēties vienu no šādiem pabalsta saņemšanas periodiem:

1) 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz pusotra gada vecumu, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu;

2) 13 mēneši, no kuriem deviņus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz viena gada vecumu, bet nenododamo daļu, kas pienākas divus kalendāra mēnešus vienam vecākam, katrs no vecākiem var izmantot līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu.";

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja sakarā ar bērna piedzimšanu vienam no vecākiem ir piešķirts maternitātes pabalsts, šā panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā minētajos periodos ietver maternitātes pabalsta izmaksas periodu.

(42) Izvēloties šā panta ceturtajā daļā noteikto kopējo pabalsta periodu, ņem vērā šādus nosacījumus:

1) katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, ir tiesības uz vismaz divus kalendāra mēnešus ilgu vecāku pabalsta nenododamo daļu no šā panta ceturtajā daļā minētā perioda, kuru nevar izmantot otrs vecāks. Minētais laika periods var sakrist abiem vecākiem. Šādā gadījumā abi vecāki saņem vecāku pabalstu vienlaikus;

2) ja bērnam nav atzīta vai noteikta paternitāte, otrs vecāks ir miris, otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības, tad tam vecākam, kurš bērnu kopj un audzina, ir tiesības izmantot otram vecākam domāto nenododamo pabalsta daļu divus kalendāra mēnešus līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, ja šī pabalsta daļa nav jau piešķirta citai personai un izmantota;

3) šīs daļas 1. punktā minētie nosacījumi piemērojami arī vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina;

4) šīs daļas 1., 2. un 3. punktā minētās personas, saņemot vecāku pabalsta nenododamo daļu, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus kā pašnodarbinātais."

2. 10.6 panta otrajā daļā:

aizstāt 1. punktā vārdus "līdz viena gada vecumam" ar vārdiem un skaitli "uz 13 mēnešiem";

aizstāt 2. punktā vārdus "līdz pusotra gada vecumam" ar vārdiem un skaitli "uz 19 mēnešiem".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Piešķirot vecāku pabalstu par bērnu, kurš piedzimis līdz 2022. gada 31. decembrim, tiek piemērots šā likuma 10.4 pants redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim."

4. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas (ES) 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes direktīvu 2010/18/ES."

Likums stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 15. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 27. septembrī

01.01.2023