Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 568

Rīgā 2022. gada 13. septembrī (prot. Nr. 46 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
40. panta otro daļu un 42. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 129., 232. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā ievada, apstrādā, aktualizē, uzkrāj, glabā, publisko, arhivē un dzēš ziņas Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - sistēma), kā arī šo ziņu apjomu;".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Sistēmas pārzinis (turpmāk - pārzinis) ir Izglītības un zinātnes ministrija. Lai nodrošinātu zinātnes politikas izstrādes un īstenošanas koordinācijas funkciju izpildi, Izglītības un zinātnes ministrija:
2.1. nodrošina zinātnisko institūciju reģistra, zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistra un Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzes darbību un sistēmas tehnisko uzturēšanu;
2.2. organizē informācijas apkopošanu par zinātnisko institūciju īstenotajiem zinātniskajiem projektiem, zinātniskās darbības rezultātiem, zinātniskās darbības pārskatiem un zinātnisko institūciju starptautisko novērtējumu;
2.3. nodrošina starptautisko sadarbības programmu īstenošanu Latvijā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā un veic sadarbības programmu izvērtējumu, pamatojoties uz sistēmā ievadītajiem datiem par zinātniskās darbības projektiem;
2.4. nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu sadali paredzētajiem mērķiem, balstoties uz sistēmā ievadītajiem datiem par zinātnē nodarbinātajiem, kā arī zinātniskās darbības rezultātiem un projektiem;
2.5. nodrošina ziņu publiskošanu par zinātnisko darbību;
2.6. veicina atvērtās zinātnes pieeju;
2.7. nodrošina, ka zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistra ziņas par vadošajiem pētniekiem un pētniekiem, kas nodarbināti augstākās izglītības iestādēs, un ziņas par personām ar doktora zinātnisko grādu, kurām ar zinātnisko institūciju noslēgts darba līgums, sistēma saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas, izmantojot automātisko datu apmaiņas mehānismu;
2.8. slēdz vienošanās vai līgumus ar citu informācijas sistēmu turētājiem vai pārziņiem un izstrādā iekšējos normatīvos aktus par datu automātisku apmaiņu tiešsaistē starp sistēmu un citām informācijas sistēmām;
2.9. nodrošina sistēmas lietotājiem informatīvo atbalstu sistēmas lietošanas jautājumos;
2.10. nodrošina apritē esošās informācijas drošības pasākumu īstenošanu un atbild par personas datu apstrādi sistēmā;
2.11. nodrošina Latvijas Zinātnes padomes projektu pieteikumu sistēmas darbību un tehnisko uzturēšanu, lai veiktu projektu administrēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un valsts pētījumu programmu projektu administrēšanu;
2.12. nodrošina informācijas atklātību par izsludinātajiem konkursiem uz zinātnisko institūtu direktoru amatiem un konkursiem uz akadēmiskajiem amatiem zinātniskajās institūcijās."

3. Izteikt 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu sadali paredzētajiem mērķiem, pamatojoties uz zinātniskās darbības pārskatā sniegtajām ziņām;".

4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Sistēmas adrese tīmeklī ir sciencelatvia.gov.lv."

5. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. Izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas Zinātnes padomē un Izglītības kvalitātes valsts dienestā nodarbinātie un personas, kam sistēmas lietotāja tiesības nepieciešamas ar šajā apakšpunktā minētajām iestādēm noslēgto līgumu izpildei;".

6. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. nozaru ministrijas - Zemkopības ministrija, Kultūras ministrija un Veselības ministrija;".

7. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Lai saņemtu sistēmas lietotāja tiesības, šo noteikumu 4. punktā minētās personas, kurām nepieciešamas lietotāja tiesības, iesniedz pieteikumu. Pieteikumā norāda vismaz šādu informāciju:
5.1. vārds, uzvārds;
5.2. personas kods vai atzīme, ka personai nav Latvijas Republikas personas koda (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, piešķirot lietotāja tiesības, sistēma personai izveido unikālu identifikatoru);
5.3. zinātniskā institūcija vai valsts iestāde, ar kuru personai ir darba tiesiskās attiecības vai citas līgumiskas attiecības;
5.4. e-pasta adrese;
5.5. mērķis, kādēļ lietotāja tiesības ir nepieciešamas;
5.6. atzīme par iepazīšanos ar sistēmas lietošanas noteikumiem un apņemšanos:
5.6.1. neizpaust un neizmantot ierobežotas pieejamības informāciju savu vai trešo personu interesēs;
5.6.2. ievērot tiesisko regulējumu informācijas atklātības un fizisko personu datu apstrādes jomā;
5.6.3. saglabāt informācijas konfidencialitāti arī pēc informācijas sistēmas lietošanas tiesību beigām."

8. Izteikt 6.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.1. šo noteikumu 4.1. (izņemot Latvijas Zinātnes padomi), 4.2. un 4.7. apakšpunktā minētos dalībniekus;".

9. Papildināt ar 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. Latvijas Zinātnes padomes direktors vai viņa pilnvarota persona - Latvijas Zinātnes padomē nodarbinātos un personas, kurām sistēmas lietotāja tiesības nepieciešamas ar Latvijas Zinātnes padomi noslēgto līgumu izpildei;".

10. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lai nodrošinātu sistēmas lietotāja identifikāciju un viņa konta apkalpošanu, persona, kura piešķir sistēmas lietotāja tiesības, sistēmā norāda šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā minētās ziņas par sistēmas lietotāju un lietotāja piekļuves rekvizītus. Ziņas par sistēmas lietotājiem nav publiski pieejamas."

11. Papildināt ar 11.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.1 zinātniskās institūcijas identifikatorus starptautiskajās datubāzēs;".

12. Papildināt ar 11.1.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.2 ziņas par konkursiem uz zinātniskā institūta direktora amatu un konkursiem uz akadēmiskajiem amatiem zinātniskajās institūcijās atbilstoši šo noteikumu 11.2 punktam - triju darbdienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas;".

13. Izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2. ziņas par zinātniskās darbības projektiem un rezultātiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par zinātniskās darbības projektu administrēšanas sistēmu un zinātniskās darbības rezultātu datubāzi un šo noteikumu 11.1 3. un 11.1 4. apakšpunktam;".

14. Papildināt ar 11.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3.1 ziņas, kas nepieciešamas zinātniskās institūcijas darbības starptautiskajai novērtēšanai, atbilstoši normatīvajiem aktiem par zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtēšanu;".

15. Papildināt ar 11.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3.2 iesniegumus (pieteikumus) Latvijas Zinātnes padomes administrēto projektu īstenošanai;".

16. Izteikt 11.12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.12.2. personalizēti dati par vēlētā zinātniskā personāla slodzi, izteiktu pilna laika ekvivalentā vai stundās, vadošajiem pētniekiem un pētniekiem, kas nodarbināti augstākās izglītības iestādēs (ziņas tiek saņemtas no Valsts izglītības informācijas sistēmas);".

17. Izteikt 11.12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.12.3. zinātni apkalpojošais un zinātnes tehniskais personāls - personas vārds, uzvārds, amats un slodze (nostrādātajās stundās pārskata gadā). Slodzi norāda tikai gadījumā, ja persona pārskata gadā ir aizstāvējusi promocijas vai maģistra darbu;".

18. Izteikt 11.12.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.12.4. profesora, asociētā profesora, docenta, viesprofesora, asociētā viesprofesora un viesdocenta amatos augstākās izglītības iestādēs ievēlētais personāls - personas vārds, uzvārds, amats (ziņas tiek saņemtas no Valsts izglītības informācijas sistēmas akadēmiskā personāla reģistra) un slodze norādītajā akadēmiskajā amatā;".

19. Papildināt ar 11.12.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.12.6. ziņas par studijām augstākās izglītības iestādēs un iegūto augstāko izglītību (ziņas tiek saņemtas no Valsts izglītības informācijas sistēmas);".

20. Izteikt 11.13.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.13.2. projekta finansējums, ko saņem zinātniskā institūcija attiecīgajā pārskata gadā, sadalījumā pa finansējuma avotiem. Ziņas par projekta finansējumu norāda, ja ziņu norādīšanu neierobežo ar līgumdarba pasūtītāju noslēgtā vienošanās;".

21. Papildināt ar 11.13.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.13.12.1 ziņas par projekta vadītāju - vārds, uzvārds, personas kods vai sistēmas piešķirtais unikālais identifikators (personām, kurām nav Latvijas Republikas personas koda);".

22. Izteikt 11.14.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.14.1.2. zinātniskās publikācijas autors(-i) un autoru identifikatori starptautiskajās datubāzēs, ja zinātniskās publikācijas autoram šādi identifikatori ir izveidoti;".

23. Izteikt 11.14.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.14.2.5. autors(-i) un autoru identifikatori starptautiskajās datubāzēs, ja intelektuālā īpašuma autoram šādi identifikatori ir izveidoti;".

24. Papildināt ar 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Par konkursu uz zinātniskā institūta direktora amatu vai akadēmisko amatu zinātniskajā institūcijā sistēmā norāda šādas ziņas:
11.21. institūcija, kas izsludinājusi konkursu;
11.22. amats, uz kuru izsludināts konkurss, un amata termiņš;
11.23. paredzētais atalgojums;
11.24. prasības pretendentiem;
11.25. iesniedzamo dokumentu saraksts;
11.26. pieteikšanās termiņš;
11.27. kontaktinformācija un pieteikuma iesniegšanas kārtība;
11.28. ziņas par konkursa uzvarētāju - vārds, uzvārds, personas kods vai sistēmas piešķirtais unikālais identifikators (personām, kurām nav Latvijas Republikas personas koda)."

25. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Zinātniskajās institūcijās nodarbinātie un zinātnieki, kas reģistrēti kā sistēmas lietotāji, var ievadīt un aktualizēt sistēmā šādas ziņas:
13.1. par zinātniskās darbības rezultātiem, ja tās nav ievadītas saskaņā ar šo noteikumu 11.2. apakšpunktu;
13.2. par iegūto zinātnisko grādu, norādot nozari, apakšnozari un izglītības iestādi, ja tās nav ievadītas saskaņā ar šo noteikumu 11.1. apakšpunktu;
13.3. pieteikumu Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību saņemšanai un iekļaušanai Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē;
13.4. kandidatūras pieteikumu Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju locekļu vēlēšanām;
13.5. iesniegumu Latvijas Zinātnes padomes administrēto projektu īstenošanai un pārskatus par projektu īstenošanas gaitu;
13.6. kontaktinformāciju - tālruņa numuru un e-pasta adresi;
13.7. ekspertu atzinumus, ja zinātnieks ir bijis iesaistīts kā eksperts zinātnisko projektu vai zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā novērtēšanā."

26. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Latvijas Zinātnes padome:
14.1. ievada, apstrādā un aktualizē ziņas Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgo datubāzi;
14.2. ievada sistēmā ziņas par Latvijas Zinātnes padomes un starptautisku organizāciju izsludinātajiem pētniecības projektu konkursiem;
14.3. organizē projektu iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgo projektu īstenošanu un aktualizē sistēmā informāciju par projektu administrēšanā iesaistītajām personām;
14.4. ievada sistēmā informāciju par zinātniskiem pētījumiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta un par kuru īstenošanu lēmumus pieņem Latvijas Zinātnes padome (10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas, ja normatīvie akti par projektu īstenošanu nenosaka citu termiņu);
14.5. nodrošina no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, kā arī apkopo attiecīgo informāciju sistēmā."

27. Svītrot 15. punktu.

28. Svītrot 16. punktu.

29. Svītrot 17. punktu.

30. Papildināt ar 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. ievada sistēmā ziņas par Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajiem pētniecības projektu konkursiem."

31. Papildināt ar 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. ievada sistēmā ziņas par attiecīgās nozares ministrijas izsludinātajiem pētniecības projektu konkursiem."

32. Papildināt ar 27.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.5. zinātnisko institūciju darbības starptautiskos novērtējumus."

33. Papildināt ar 28.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu dati, ekspertu komisiju locekļu dati un to personu dati, kas piedalījušās projektu konkursu vērtēšanā, - divus gadus pēc eksperta tiesību beigām vai divus gadus pēc vērtētā projekta īstenošanas termiņa beigām atkarībā no tā, kurš iestājas pēdējais. Minētos datus dzēš 10 gadus pēc eksperta tiesību beigām vai 10 gadus pēc vērtētā projekta īstenošanas beigām atkarībā no tā, kurš iestājas pēdējais;".

34. Papildināt ar 28.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.6. ziņas par izsludinātajiem projektu konkursiem un konkursiem uz zinātniskā institūta direktora amatu vai akadēmisko amatu zinātniskajā institūcijā - gadu pēc pieteikšanās termiņa beigām. "

35. Svītrot 1. pielikumu.

36. Svītrot 2. pielikumu.

37. Svītrot 3. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

17.09.2022