Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: vēl nav spēkā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 561

Rīgā 2022. gada 6. septembrī (prot. Nr. 44 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
30. panta 1.1 daļu un 31. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 189. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 29.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.3. izslēdz visas šo noteikumu 27. punktā minēto konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējo darījumu (izņemot nodokļu darījumus) rezultātu un atbilstošo bilances posteņu summas;"

1.2. izteikt 68.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.4.1. finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām, ārvalstu valūtas kursa svārstībām, atsavināšanu un izslēgšanu no uzskaites, riska ierobežošanas uzskaites piemērošanu, kā arī sakarā ar pārdošanai pieejamu finanšu instrumentu pārklasifikāciju uz citu finanšu instrumentu kategoriju;"

1.3. izteikt 109.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.2. bioloģisko un pazemes aktīvu sākotnējā atzīšana, turpmākā novērtēšana, izslēgšana no uzskaites, tai skaitā metodes un pieņēmumi, ko izmanto, nosakot bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskai darbībai un lauksaimniecības produktu patieso vērtību;"

1.4. izteikt 109.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.9. finanšu instrumentu kategoriju apraksts un kategoriju klasifikācijas maiņas iemesli, finanšu instrumentu sākotnējās vērtības un uzskaites vērtības noteikšanā izmantotie novērtēšanas principi, tai skaitā riska ierobežošanas uzskaites piemērošana;"

1.5. izteikt 111. punktu šādā redakcijā:

"111. Finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstā sniedz informāciju vismaz par kredītriska un likviditātes riska novērtēšanā izmantotajiem principiem un metodēm. Ja budžeta iestāde izmanto riska ierobežošanas uzskaiti, tad aprakstā sniedz informāciju par izmantoto riska ierobežošanas uzskaites veidu, finanšu instrumentu, kas noteikts par riska ierobežošanas instrumentu, nodrošināto posteni, ierobežotā riska veidu un laikposmu, kurā paredzamas naudas plūsmas riska ierobežošanai pakļautās naudas plūsmas un attiecīgo ieņēmumu vai izdevumu rašanās. Kvantitatīvu informāciju par finanšu riskiem sniedz finanšu pārskata posteņu strukturizētajā skaidrojumā.";

1.6. izteikt 115.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.4. reorganizācijas rezultātā un bez atlīdzības vispārējās valdības sektora struktūru ietvaros saņemto un nodoto nefinanšu aktīvu vērtība, norādot atsevišķi sākotnējo vērtību, nolietojuma (amortizācijas) un uzskaites vērtību un sadalījumā pa darījuma partnera institucionālajiem sektoriem;"

1.7. izteikt 115.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.7. kapitālsabiedrības ieguldījums turējumā nodotajā valsts vai pašvaldības īpašumā, norādot kapitālsabiedrības ieguldījuma vērtību un īpašuma uzskaites vērtību;"

1.8. izteikt 115.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.8. izmaiņas līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā uzskaites vērtībā, norādot atsevišķi katra ieguldījuma kapitālsabiedrībā sākotnējo vērtību, vērtības samazinājumu un iestādei piederošo līdzdalības daļu (procentos);"

1.9. svītrot 115.11. apakšpunktu;

1.10. izteikt 115.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.14. piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi;"

1.11. izteikt 115.26. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.26. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu prasību un saistību atlikums pārskata perioda sākumā un beigās atbilstoši ieņēmumu veidam un izmaiņas prasībās un saistībās sadalījumā pēc to ekonomiskās būtības un grāmatvedības kontiem, izņemot vērtības samazinājumu;"

1.12. izteikt 115.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.27. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu bruto prasību sadalījums pa nodokļu veidiem atbilstoši apmaksas termiņiem;"

1.13. izteikt 115.28. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.28. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu prasības pret nodokļu maksātājiem, kuru aktuālā kopējā parāda summa pārsniedz 1 000 000 euro;"

1.14. izteikt 115.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.29. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu prasību struktūras izmaiņas saimnieciskajā gadā, norādot kopējo prasību summu, tai skaitā reāli piedzenamos aktuālos parādus un termiņu pagarinājumus pa nodokļu veidiem;"

1.15. izteikt 115.30. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.30. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu kopējo prasību summa bruto vērtībā pret likvidētajiem nodokļu maksātājiem - juridiskajām personām;"

1.16. izteikt 115.35. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.35. finanšu aktīvu un finanšu saistību uzskaites vērtība sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām, kas noteiktas normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites jomā, un finanšu instrumentiem, kā arī informācija par finanšu instrumentiem, kam piemērota riska ierobežošanas uzskaite, un zembilancē norādītajiem finanšu instrumentiem. Finanšu instrumentus klasificē šādi:

115.35.1. finanšu aktīvi - atvasinātie finanšu instrumenti, vērtspapīri, noguldījumi, aizdevumi, prasības, kas ir finanšu instrumenti, riska ierobežošanas instrumenti, pārējie finanšu instrumenti;

115.35.2. finanšu saistības - atvasinātie finanšu instrumenti, emitētie vērtspapīri, aizņēmumi, pieņemtie noguldījumi, riska ierobežošanas instrumenti, pārējie finanšu instrumenti;

115.35.3. zembilances posteņos iekļautie finanšu instrumenti, tai skaitā izsniegtās garantijas;"

1.17. izteikt 115.45. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.45. finanšu saistību nediskontētās nākotnes naudas plūsmas (līguma summu kopā ar procentiem) termiņstruktūra sadalījumā pa finanšu instrumentiem un finanšu saistību veidiem - atvasinātas finanšu saistības, neatvasinātas finanšu saistības un maksājuma termiņi - gada laikā pēc bilances datuma, periodā no viena līdz pieciem gadiem pēc bilances datuma, vēlāk nekā piecus gadus pēc bilances datuma līdz līguma termiņa beigām;"

1.18. izteikt 115.49. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.49. ilgtermiņa un īstermiņa prasību un nākamo periodu izdevumu uzskaites bruto un neto vērtība un izveidotais vērtības samazinājums sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem. Prasības par pašvaldību administrēto nodokļu ieņēmumiem nenorāda sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;"

1.19. izteikt 115.51. apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.51. saistību uzskaites vērtība sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem. Saistības par pašvaldību administrēto nodokļu ieņēmumiem nenorāda sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;"

1.20. izteikt 117.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"117.1. nodokļu ieņēmumiem, procentu ieņēmumiem (atsevišķi norādot informāciju par procentu ieņēmumiem, kas aprēķināti par finanšu instrumentiem, kuriem atzīts vērtības samazinājums) un procentu izdevumiem;"

1.21. izteikt 117.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"117.3. ieņēmumiem un izdevumiem no finanšu instrumentiem, kas nav ietverti finanšu instrumenta procentu likmes noteikšanā;"

1.22. papildināt ar 117.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"117.4.1 finanšu instrumentiem, kam piemērota naudas plūsmas riska ierobežošanas uzskaite:

117.4.11. efektīvās patiesās vērtības izmaiņas, kas atzītas rezervēs pārskata periodā;

117.4.12. neefektīvās patiesās vērtības izmaiņas, kas atzītas pārskata perioda ieņēmumos vai izdevumos;

117.4.13. rezervēs atzītās summas pārklasifikāciju pārskata perioda ieņēmumos un izdevumos;"

1.23. papildināt ar 117.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"117.4.2 finanšu instrumentiem, kam piemērota patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaite, - uzskaites vērtības izmaiņas, kas atzītas pārskata perioda ieņēmumos, izdevumos vai citā postenī;"

1.24. papildināt ar 131.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"131.3. Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu atvieglojumu aplēšu veidošanu valsts budžeta projekta sagatavošanai un budžeta izpildes analīzei vai publiski pieejamu informāciju par šādām aplēsēm. Skaidrojumu sniedz šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētā iestāde.";

1.25. papildināt ar 133.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"133.3. nekustamā īpašuma nodokļa administrāciju.";

1.26. izteikt 135.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.1. prasību (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa prasības), nākamo periodu izdevumu, avansa maksājumu un saistību (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa saistības) atlikumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktajai kontu plāna shēmai;"

1.27. izteikt 135.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"135.2. naudas darījumiem (izņemot darījumus (tai skaitā nodokļu maksājumus) ar valsts budžetu, darījumus par nekustamā īpašuma nodokli, drošības naudas un pensiju maksājumus sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta klasifikāciju jomā noteiktajiem kodiem pārskata periodā;"

1.28. papildināt ar 135.1 punktu šādā redakcijā:

"135.1 Budžeta iestādes, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājas, nekustamā īpašuma nodokļa prasību un saistību atlikumu salīdzināšanu (inventarizāciju) veic, izmantojot e-pakalpojumu risinājumus par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli.";

1.29. papildināt ar 147.1 punktu šādā redakcijā:

"147.1 Grozījumi šo noteikumu 115.14., 115.49., 115.51., 133.3., 135.1. apakšpunktā un 135.1 punktā stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī, un saskaņā ar tiem informāciju finanšu pārskata pielikuma strukturizētajā skaidrojumā pirmo reizi sniedz 2024. gada pārskatā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

01.01.2023