Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 27/2022

Balvos 2022. gada 25. augustā

Grozījumi Balvu novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8/2021 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā"

PIELIKUMS
Balvu novada domes 2022. gada 25. augusta
lēmumam (sēdes prot. Nr. 17, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 15.11.2005. 
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31.
un 31.1 punktu, Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

Izdarīt Balvu novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8/2021 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā" šādus grozījumus:

1. svītrot 5.4. apakšpunktu;

2. svītrot 12.1.7. apakšpunktu;

3. svītrot X nodaļu.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2022. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022 "Grozījumi Balvu novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8/2021 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 17/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs" II nodaļa "Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs" nosaka kārtību, kādā no līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo Balvu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Baltinavas Mūzikas un māksla skola, Balvu Mūzikas skola, Balvu Mākslas skola, Viļakas Mūzikas un mākslas skola, Balvu Sporta skola, Rugāju sporta centrs, Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola), kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, izglītojamos no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, no daudzbērnu ģimenes, bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu un bērnu ar invaliditāti.

Balvu novada domes 2021. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 8/2021 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 8/2021) 31. punktā (X nodaļā "Pabalsts mācību maksas izdevumu apmaksai") noteikts, ka pabalstu mācību maksas izdevumu apmaksai ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš mācās Balvu novada profesionālās ievirzes skolā (mūzikas, mākslas, sporta), bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātās mācību maksas.

Līdz ar to, lai novērstu divos dažādos saistošajos noteikumos par vienu un to pašu jautājumu noteikto regulējumu, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 8/2021.

Nepieciešams svītrot Saistošo noteikumu Nr. 8/2021 5.4. apakšpunktu, kas nosaka, ka iesniegumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanu var iesniegt izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2022. gada 19. februāra vēstulē Nr. 1-18/1328 "Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2022 ("Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo atbalstu Balvu novadā") Balvu novada pašvaldībai norādījusi, ka iepriekšminētais iesnieguma iesniegšanas veids ir svītrojams, saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2021. gada 6. augusta vēstulē Nr. 3-2/21/1418 minēto - e-pakalpojuma "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" izveides un darbības mērķis atbilstoši Iesnieguma likuma mērķim ir nodrošināt Iesnieguma likumā ietverto sabiedrības līdzdalības iespēju - priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšanu par iestādes pārvaldīto jomu, tai skaitā par iestādes darbu. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi atceļ pabalstu mācību maksas izdevumu apmaksai izglītojamajam - bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš mācās Balvu novada profesionālās ievirzes skolā (mūzikas, mākslas, sporta). Tiek svītrots iesniegumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu piešķiršanu veids - izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekmes uz budžetu nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis."
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav nepieciešamas.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

13.09.2022