Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 565

Rīgā 2022. gada 6. septembrī (prot. Nr. 44 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
107. panta trešo, piekto un septīto daļu un
109. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 44. nr.; 2020, 17. nr.; 2021, 154., 200. nr.; 2022, 20A. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 46.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.7. izmanto šādus norēķinu veidus - rēķins par norēķinu periodu un izlīdzinātais maksājums;".

2. Papildināt ar 46.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.8. nepiemēro maksu par rēķina nosūtīšanu pa pastu, ja saistītā lietotāja dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš gazificētajā objektā 12 mēnešu periodā ir 42 kWh mēnesī (4 m3 mēnesī) vai mazāks."

3. Izteikt XII1. nodaļu šādā redakcijā:

"XII1. Maksas samazinājuma par patērēto dabasgāzi piemērošanas un kompensācijas izmaksas kārtība

168.1 Kompensāciju dabasgāzes tirgotājam izmaksā par piemēroto maksas samazinājumu normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu noteiktajiem lietotājiem noteiktajā laikposmā un apmērā.

168.2 Dabasgāzes tirgotājs nodrošina, ka neatkarīgi no lietotāja izvēlētā norēķinu veida lietotājs saņem normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu noteikto maksas samazinājumu katrā norēķinu periodā. Dabasgāzes tirgotājs nodrošina, ka lietotājs saņem maksas samazinājumu par visu maksas samazinājuma piemērošanas periodā patērēto dabasgāzi, kuras apjomu nosaka saskaņā ar sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja gazificētajā objektā patērēto dabasgāzi.

168.3 Ja normatīvajā aktā par maksas samazinājuma piemērošanu nav noteikts citādi, dabasgāzes tirgotājs maksas samazinājumu par patērēto dabasgāzi nepiemēro:

168.31. šo noteikumu 87. punktā minētajos gadījumos;

168.32. ja sistēmas operators konstatē, ka par maksas samazinājuma piemērošanas periodu lietotājs sniedzis nepatiesu informāciju par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem;

168.33. ja lietotājs neievēro šo noteikumu 97.10. apakšpunktā minēto prasību;

168.34. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

168.4 Ja tiek piemērots maksas samazinājums, dabasgāzes tirgotājs lietotājam izrakstītajā rēķinā norāda informāciju par:

168.41. termiņu, par kādu piemēro maksas samazinājumu;

168.42. apmēru, par kādu noteikts maksas samazinājums, un finansēšanas avotu.

168.5 Lietotājam, kura gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, ir pienākums maksas samazinājumu piemērot norēķinos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām par patērēto dabasgāzi, piesakoties pie dabasgāzes tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai ne vēlāk kā līdz tā mēneša pēdējam datumam, no kura sākot piemērojams maksas samazinājums, un iesniedzot apliecinājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un to patēriņu.

168.6 Kompensāciju dabasgāzes tirgotājam izmaksā šādā kārtībā:

168.61. dabasgāzes tirgotājs līdz kārtējā kalendāra mēneša divdesmitajam datumam aprēķina, sagatavo un iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā kompensācijas aprēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi un tam atbilstošu rēķinu, piemērojot pievienotās vērtības nodokli;

168.62. ja Būvniecības valsts kontroles birojs konstatē kļūdas šo noteikumu 168.61. apakšpunktā minētajā aprēķinā, tas lūdz dabasgāzes tirgotāju piecu darbdienu laikā precizēt aprēķinu un atkārtoti iesniegt aprēķinu un tam atbilstošu rēķinu;

168.63. Būvniecības valsts kontroles birojs līdz kārtējā kalendāra mēneša beigām izmaksā kompensāciju (ar pievienotās vērtības nodokli) saskaņā ar šo noteikumu 168.61. apakšpunktā minēto dabasgāzes tirgotāja rēķinu;

168.64. kad beidzies maksas samazinājuma piemērošanas periods, dabasgāzes tirgotājs un Būvniecības valsts kontroles birojs līdz kalendāra gada beigām veic galīgo savstarpējo norēķinu, ja konstatēta nepieciešamība veikt kompensācijas maksājumu korekciju.

168.7 Būvniecības valsts kontroles birojam ir tiesības pieprasīt un dabasgāzes tirgotājam ir pienākums sniegt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar maksas samazinājuma piemērošanu.

168.8 Ja Būvniecības valsts kontroles birojs konstatē neatbilstību dabasgāzes tirgotāja rīcībā saistībā ar maksas samazinājuma piemērošanu, tas:

168.81. nosaka termiņu, līdz kuram dabasgāzes tirgotājam jānovērš konstatētās neatbilstības vai jāiesniedz papildu informācija;

168.82. ir tiesīgs atlikt šo noteikumu 168.61. apakšpunktā minētā dabasgāzes tirgotāja rēķina apmaksu līdz konstatēto neatbilstību pilnīgai novēršanai.

168.9 Ja Būvniecības valsts kontroles birojs konstatē nepamatoti pieprasītu un izmaksātu kompensāciju, tas pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātās kompensācijas atmaksāšanu."

5. Papildināt ar 181.1 punktu šādā redakcijā:

"181.1 Publiskais tirgotājs līdz 2023. gada 31. martam veic saistītajiem lietotājiem piemērotā norēķinu veida maiņu no izlīdzinātā maksājuma uz rēķinu par norēķinu periodu, izņemot gadījumu, ja saistītais lietotājs tam nepiekrīt. Publiskais tirgotājs ne vēlāk kā 30 dienas pirms norēķinu veida maiņas informē saistītos lietotājus par norēķinu veida maiņu un iespēju no tās atteikties, ja saistītais lietotājs ir izpildījis visas līgumā esošās saistības, kam iestājies saistību izpildes termiņš."

4. Svītrot 168.10 punktu.

6. Papildināt ar 181.2 punktu šādā redakcijā:

"181.2 Publiskais tirgotājs, veicot šo noteikumu 181.1 punktā minēto norēķinu veidu maiņu, saistītajiem lietotājiem, kuru dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš gazificētajā objektā 12 mēnešu periodā ir lielāks par 42 kWh mēnesī (4 m3 mēnesī), līdz 2022. gada 31. decembrim nepiemēro maksu par rēķina nosūtīšanu pa pastu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone

13.09.2022