Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 563

Rīgā 2022. gada 6. septembrī (prot. Nr. 44 43. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
5.1 panta piekto daļu, 30.1 panta septīto daļu,
32. panta trešo un piekto daļu, 34. panta trešo daļu,
35. panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem" 22. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 17. nr.; 2018, 157. nr.; 2020, 71., 215. nr.; 2021, 248B. nr.; 2022, 20B. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 5.1 panta piekto daļu, 30.1 panta septīto daļu, 32. panta trešo un piekto daļu, 34. panta trešo daļu, 35. panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 22. panta piekto daļu".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā elektroenerģijas sistēmas lietotājam (turpmāk - lietotājs) piegādā elektroenerģiju vai elektroenerģijas sistēmas pakalpojumus;".

3. Izteikt 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. kārtību, kādā sistēmas operators vai tirgotājs drīkst pārtraukt elektroenerģijas piegādi vai elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemto elektroenerģiju vai sistēmas pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības pret sistēmas operatoru vai tirgotāju;".

4. Papildināt ar 2.13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13.1 lietotājs - elektroenerģijas sistēmai pieslēgts lietotājs elektroenerģijas iegādei, saražotās elektroenerģijas nodošanai vai citu sistēmas pakalpojumu izmantošanai;".

5. Papildināt ar 2.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.29. vienkāršotas shēmas pieslēgums - pieslēgums elektroenerģijas sistēmai ar atvieglinātiem nosacījumiem un atšķirīgu elektroietaises ekspluatācijas režīmu."

6. Izteikt 93.1 punktu šādā redakcijā:

"93.1 Ja sistēmas pakalpojuma neplānota pārtraukuma novēršanas ilgums sadales sistēmas lietotāja objektā pārsniedz 24 stundas, izņemot šo noteikumu 94. punktā minētos gadījumus, sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti vairāk par simt tūkstošiem lietotāju, lietotājam piemēro kompensāciju. Kompensācija tiek noteikta kā sadales sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājums maksas par pieslēguma nodrošināšanu apmērā par norēķinu periodu, kurā reģistrēts attiecīgais elektroenerģijas piegādes neplānots pārtraukums."

7. Izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Sistēmas pakalpojuma neplānota pārtraukuma novēršanas laiks var pārsniegt šo noteikumu 93. un 93.1 punktā minēto laiku, ja:
94.1. elektroapgādes pārtraukums reģistrēts laikā, kad valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" attiecīgajā valsts reģionā izsludinājusi vismaz dzelteno brīdinājumu par laikapstākļiem;
94.2. elektroapgādes pārtraukumu nevar novērst sistēmas lietotāja vai trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības dēļ;
94.3. elektroapgādes pārtraukums ir radies nepārvaramas varas dēļ (piemēram, sacelšanās, sociālie nemieri, terorakts);
94.4. elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā vai elektroenerģijas sistēmas stabila darbības režīma nodrošināšanai;
94.5. elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta, pamatojoties uz valsts civilās aizsardzības vai drošības dienestu un iestāžu pieprasījumu;
94.6. lietotājiem ir vienkāršotas shēmas pieslēgums."

8. Izteikt 105. punktu šādā redakcijā:

"105. Sistēmas operators uzskaita tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošās obligātā iepirkuma komponentes katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju publiskajam tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar publisko tirgotāju par tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošajām komponentēm saskaņā ar publiskā tirgotāja izsniegto rēķinu, izņemot šo noteikumu 105.1 punktā minēto gadījumu."

9. Papildināt ar 105.1 punktu šādā redakcijā:

"105.1 Normatīvajā aktā par valsts kompensācijas piemērošanu noteiktajos gadījumos, kad galalietotājiem noteiktajā laikposmā piemēro obligātā iepirkuma komponenšu samazinājumu pilnā apmērā, norēķini ar publisko tirgotāju tiek veikti saskaņā ar šo noteikumu XII2 nodaļu."

10. Papildināt ar X1. nodaļu šādā redakcijā:

"X1. Vienkāršotas shēmas pieslēgumi
120.5 Sistēmas lietotājs un sistēmas operators var vienoties par vienkāršotas shēmas pieslēgumu ierīkošanu. Vienkāršotas shēmas pieslēgums nodrošina nerezervētu sistēmas pakalpojumu ar atšķirīgu drošuma un pakalpojuma izmantošanas (tajā skaitā pakalpojuma atjaunošanas) laika režīmu.
120.6 Nosacījumus vienkāršotas shēmas pieslēguma izmantošanai, ekspluatācijai un atjaunošanai nosaka sistēmas operators līgumā ar sistēmas lietotāju."

11. Izteikt 137.10 punktu šādā redakcijā:

"137.10 Valsts izmaksā sistēmas operatoram vai publiskajam tirgotājam kompensāciju normatīvajā aktā par valsts kompensācijas piemērošanu īpaši noteiktajos gadījumos, apmērā un laikposmā. Šādā gadījumā sistēmas operators vai publiskais tirgotājs normatīvajā aktā par valsts kompensācijas piemērošanu noteiktajiem galalietotājiem piemēro atbilstošu maksas samazinājumu par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm (turpmāk - maksas samazinājums) normatīvajā aktā par valsts kompensācijas piemērošanu noteiktajā apmērā un laikposmā."

12. Izteikt 137.11 punktu šādā redakcijā:

"137.11 Ja normatīvajā aktā par valsts kompensācijas piemērošanu nav noteikti papildu ierobežojumi, šo noteikumu 137.10 punktu nepiemēro:
137.111. sistēmas pakalpojumu maksas samazināšanas gadījumā - par sistēmas pakalpojumiem šo noteikumu 65.9. apakšpunktā un 67. punktā minētajos gadījumos, par jaudas maksu elektroenerģijas ražotājiem un par sistēmas operatoru savstarpēji sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, tajā skaitā gadījumos, kad sistēmas operators ir arī galalietotājs;
137.112. šo noteikumu 112. un 113. punktā minētajos gadījumos."

13. Izteikt 137.12 punktu šādā redakcijā:

"137.12 Šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos vai ja elektroenerģiju piegādā mājsaimniecības lietotājam (gadījumos, kad normatīvais akts par valsts kompensācijas piemērošanu tiek attiecināts uz mājsaimniecību lietotājiem), tirgotājam ir pienākums sistēmas operatora piemēroto maksas samazinājumu galalietotājam attiecināt pilnā apmērā. Šādā gadījumā tirgotājs lietotāja vārdā neveic šo noteikumu 89. punktā minēto norēķinu ar sistēmas operatoru par valsts kompensācijas ietvaros galalietotājam sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm."

14. Izteikt 137.152. apakšpunktu šādā redakcijā:

"137.152. tirgotājs šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos vai ja elektroenerģiju piegādā mājsaimniecības lietotājam (gadījumos, kad normatīvais akts par valsts kompensācijas piemērošanu tiek attiecināts uz mājsaimniecību lietotājiem)."

15. Izteikt 137.161. apakšpunktu šādā redakcijā:

"137.161. sistēmas operators par sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem līdz kārtējā kalendāra mēneša piecpadsmitajam datumam aprēķina, sagatavo un iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā valsts kompensācijas apmēra aprēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi un tam atbilstošu rēķinu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);".

16. Izteikt 137.162. apakšpunktu šādā redakcijā:

"137.162. ja Būvniecības valsts kontroles birojs konstatē kļūdas šo noteikumu 137.161. apakšpunktā minētajā aprēķinā, tas lūdz sistēmas operatoru piecu darbdienu laikā precizēt aprēķinu un atkārtoti iesniegt aprēķinu un tam atbilstošo rēķinu;".

17. Izteikt 137.163. apakšpunktu šādā redakcijā:

"137.163. Būvniecības valsts kontroles birojs līdz kārtējā kalendāra mēneša beigām izmaksā sistēmas operatoram valsts kompensāciju (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) saskaņā ar šo noteikumu 137.161. apakšpunktā minēto sistēmas operatora rēķinu;".

18. Izteikt 137.164. apakšpunktu šādā redakcijā:

"137.164. 12 kalendāra mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies maksas samazinājuma piemērošanas periods, sistēmas operators un Būvniecības valsts kontroles birojs veic galīgo savstarpējo norēķinu, ja konstatēta nepieciešamība veikt valsts kompensācijas maksājumu korekciju."

19. Izteikt 137.17 punktu šādā redakcijā:

"137.17 Būvniecības valsts kontroles birojam ir tiesības pieprasīt no sistēmas operatora informāciju par sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, elektroenerģijas patēriņu un pieslēgumu tehniskajiem parametriem."

20. Izteikt 137.18 punktu šādā redakcijā:

"137.18 Ja Būvniecības valsts kontroles birojs konstatē neatbilstības sistēmas operatora rīcībā saistībā ar maksas samazinājuma piemērošanu, tas:
137.181. nosaka termiņu, līdz kuram sistēmas operatoram jānovērš konstatētās neatbilstības vai jāiesniedz papildu informācija;
137.182. ir tiesīgs atlikt sistēmas operatora valsts kompensācijas rēķina apmaksu līdz konstatēto neatbilstību pilnīgai novēršanai;
137.183. ir tiesīgs atteikt sistēmas operatora valsts kompensācijas rēķina apmaksu, ja konstatētās neatbilstības nav novērstas vai papildu informācija nav iesniegta noteiktajā termiņā."

21. Papildināt ar 141.1 punktu šādā redakcijā:

"141.1 No 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim publiskais tirgotājs ieņēmumus no darbības elektroenerģijas tirgos izmanto obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu pilna apmēra samazinājuma nodrošināšanai, un publiskā tirgotāja negūtie ieņēmumi saistībā ar obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu, ja tādi ir, tiek kompensēti šādā kārtībā:
141.11. publiskais tirgotājs līdz 2022. gada 15. decembrim iesniedz Ekonomikas ministrijā kompensācijas aprēķinu par 2022. gadu un tam atbilstošo rēķinu, ja, pamatojoties uz sistēmas operatora sniegto informāciju publiskajam tirgotājam, 2022. gadā publiskā tirgotāja faktiskās izmaksas par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm pārsniedz faktiskos ieņēmumus no obligātā iepirkuma komponentēm;
141.12. ja Ekonomikas ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 141.11. apakšpunktā minētajā aprēķinā, tā lūdz publisko tirgotāju 10 darbdienu laikā precizēt aprēķinu un atkārtoti iesniegt aprēķinu un tam atbilstošo rēķinu;
141.13. Ekonomikas ministrija 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 141.11. vai 141.12. apakšpunktā minētā rēķina izrakstīšanas dienas izmaksā attiecināmo kompensāciju, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone

10.09.2022