Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: vēl nav spēkā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 547

Rīgā 2022. gada 6. septembrī (prot. Nr. 44 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
29. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 34. nr.; 2021, 215., 248. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3.2. apakšpunktu;

1.2. papildināt noteikumus aiz 21. punkta ar 1.1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"1.1 Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi";

1.3. izteikt 1.1. apakšnodaļas nosaukumu "1.1. Aktīvu atzīšanas vispārīgie kritēriji" šādā redakcijā:

"1.1 1. Aktīvu atzīšanas vispārīgie kritēriji";

1.4. izteikt 1.2. apakšnodaļas nosaukumu "1.2. Saistību atzīšanas vispārīgie kritēriji" šādā redakcijā:

"1.1 2. Saistību atzīšanas vispārīgie kritēriji";

1.5. izteikt 31. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"31. Saistības ne retāk kā pārskata gada beigās klasificē kā īstermiņa, ja:";

1.6. izteikt 1.3. apakšnodaļas nosaukumu "1.3. Ieņēmumu atzīšanas vispārīgie kritēriji" šādā redakcijā:

"1.1 3. Ieņēmumu atzīšanas vispārīgie kritēriji";

1.7. izteikt 1.4. apakšnodaļas nosaukumu "1.4. Izdevumu atzīšanas vispārīgie kritēriji" šādā redakcijā:

"1.1 4. Izdevumu atzīšanas vispārīgie kritēriji";

1.8. papildināt 67. punktu aiz vārdiem "visus aktīvus" ar vārdiem "izņemot pazemes aktīvus un bioloģiskos aktīvus";

1.9. papildināt noteikumus aiz 2.2. apakšnodaļas nosaukuma "2.2. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite pēc sākotnējās atzīšanas" ar 2.2.1. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"2.2.1. Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu sākotnējās vērtības korekcijas";

1.10. papildināt 70. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Budžeta iestāde, kura finansē kapitālo ieguldījumu izmaksas valsts vai pašvaldības īpašumā, tās uzskaita nepabeigtās būvniecības sastāvā līdz attiecīgo būvdarbu pabeigšanai un nodod bez atlīdzības budžeta iestādei, kuras grāmatvedības uzskaitē ir objekts, kurā veikti kapitālie ieguldījumi.";

1.11. izteikt 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Bioloģiskos aktīvus - augus un dzīvniekus, kurus paredzēts izmantot zinātniskās pētniecības, izglītības, transporta, izklaides, atpūtas vai drošības, kontroles un citiem mērķiem vai kuru izmantošanas mērķis nav zināms vai nav pieņemts lēmums par turpmāko izmantošanu, - uzskaita pamatlīdzekļu sastāvā saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites pamatprincipiem.";

1.12. izteikt 2.2.1. apakšnodaļas nosaukumu "2.2.1. Nolietojums un amortizācija" šādā redakcijā:

"2.2.1.1 Nolietojums un amortizācija";

1.13. svītrot 94. punktu;

1.14. aizstāt 95. punktā skaitli un vārdu "94. punktā" ar skaitli un vārdu "2.18. apakšnodaļā";

1.15. aizstāt 117.2. apakšpunktā vārdu "procentu" ar vārdu "procentpunktu";

1.16. izteikt 128. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"128. Ieguldījuma īpašuma lietošanas vērtības noteikšanai nākotnes naudas plūsmu prognožu pamatā piemēro:";

1.17. aizstāt 145.2. apakšpunktā vārdu "procentu" ar vārdu "procentpunktu";

1.18. izteikt 164. punktu šādā redakcijā:

"164. Līdzdalību radniecīgas un asociētas kapitālsabiedrības kapitālā pēc sākotnējās atzīšanas katra pārskata gada beigās uzskaita saskaņā ar pašu kapitāla metodi, līdzdalību radniecīgās un asociētās kapitālsabiedrības kapitālā palielinot vai samazinot atbilstoši līdzdalības daļas vērtības izmaiņām kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā, izmantojot kapitālsabiedrības konsolidētajā gada pārskatā norādīto informāciju, šādā kārtībā:
164.1. līdzdalības vērtību pārskata perioda beigās nosaka, reizinot uz valsts vai pašvaldības līdzdalību attiecināmo kapitālsabiedrības pašu kapitāla vērtību ar valstij vai pašvaldībai piederošo daļu procentu, neņemot vērā potenciālo balsstiesību iespējamo izmantošanu vai pārvēršanu. Ja kapitālsabiedrības gada pārskata bilances datums nesakrīt ar kapitāla daļu turētāja bilances datumu, līdzdalības vērtības izmaiņas koriģē par veiktajiem darījumiem un citām izmaiņām, kas notikušas laikposmā starp pēdējā pieejamā kapitālsabiedrības gada pārskata bilances datumu un kapitāla daļu turētāja bilances datumu, taču šis laikposms nedrīkst būt garāks par trim mēnešiem;
164.2. līdzdalības vērtības pieaugumu vai samazinājumu atbilstoši kapitālsabiedrības pārskata gada peļņai vai zaudējumiem uzskaita kā budžeta iestādes pārskata gada finanšu ieņēmumus vai izdevumus;
164.3. līdzdalības vērtības pieaugumu vai samazinājumu atbilstoši citām izmaiņām kapitālsabiedrības pašu kapitālā (piemēram, aktīvu pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj kapitālsabiedrības pašu kapitālā) iekļauj budžeta iestādes pašu kapitāla pārējās rezervēs;
164.4. ja kapitālsabiedrībai ir negatīva pašu kapitāla vērtība, budžeta iestādes līdzdalības vērtību šajā kapitālsabiedrībā samazina līdz nullei šo noteikumu 164.2. un 164.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Budžeta iestāde atsāk atzīt savu peļņas daļu tikai tad, kad tā ir vienāda ar neatzīto zaudējumu daļu;
164.5. zaudējumus, kas radušies no ieguldījuma kapitālsabiedrībā, atzīst izdevumos un saistībās tikai tad, ja budžeta iestādei ir radušies juridiski vai prakses radīti pienākumi vai tā ir veikusi maksājumus kapitālsabiedrības vārdā.";

1.19. papildināt noteikumus ar 167.1 punktu šādā redakcijā:

"167.1 Ja pārskata gada beigās, izvērtējot līdzdalības daļas uzskaites vērtību atbilstoši šo noteikumu 2.20.2. apakšnodaļā minētajām prasībām, iepriekš atzīto vērtības samazinājumu nepieciešams norakstīt, budžeta iestāde izslēdz izveidoto vērtības samazinājumu un atzīst finanšu ieņēmumus.";

1.20. izteikt 168. punktu šādā redakcijā:

"168. Pārskata gadā kapitālsabiedrības paziņotās dividendes proporcionāli ieguldījuma daļai un citus maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu uzskaita kā samazinājumu ieguldījuma vērtībā un:
168.1. valsts budžeta iestādes atzīst finanšu izdevumus;
168.2. pašvaldības atzīst prasības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos.";

1.21. papildināt noteikumus ar 168.1 punktu šādā redakcijā:

"1681. Saņemot dividenžu un citus maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu, pašvaldības dzēš atzītās prasības.";

1.22. izteikt 175. punktu šādā redakcijā:

"175. Ne retāk kā pārskata gada beigās aprēķina un apgrozāmo līdzekļu sastāvā norāda ilgtermiņa prasību īstermiņa daļu.";

1.23. izteikt 200.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"200.2. valsts materiālās rezerves;";

1.24. izteikt 247.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"247.3. uzkrājumu pašreizējās vērtības aprēķināšanai lieto Valsts kases tīmekļvietnē publicēto atbilstošo diskonta likmi, ja maksājums paredzēts vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma. Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētās uzskaites nodrošināšanai diskonta likmi nosaka Valsts kases iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Diskontēšanas rezultātā radušos uzkrājumu palielinājumu atzīst procentu izdevumos, bet samazinājumu - procentu ieņēmumos.";

1.25. papildināt 258. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Starptautiskās tiesvedībās uzkrājumus atzīst tā budžeta iestāde, kura pārstāv Latvijas Republiku. Ja tiesvedības procesa rezultātā uzkrājumu atzīšanai nav pietiekama pamatojuma, attiecīgā iestāde izvērtē iespējamo saistību atzīšanu.";

1.26. svītrot 302. punkta otro teikumu;

1.27. izteikt 303. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"303. Ja nomas līgums ietver gan zemes, gan būvju nomu un būvju noma klasificēta kā finanšu noma, tad zemes nomu klasificē atsevišķi šādā kārtībā:";

1.28. izteikt 305.punktu šādā redakcijā:

"305. Ja nomas līgumā procentu likme nav noteikta, piemēro atbilstošu Valsts kases tīmekļvietnē publicēto procentu likmi.";

1.29. aizstāt 310.3. apakšpunktā vārdu "ietverto" ar vārdu "noteikto";

1.30. papildināt noteikumus aiz 2.17. apakšnodaļas nosaukuma "2.17. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite" ar 2.17.1. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"2.17.1. Ieņēmumu un izdevumu uzskaites pamatprincipi";

1.31. izteikt 325. punktu šādā redakcijā:

"325. Ieņēmumus no aktīva atsavināšanas sākotnēji atzīst finanšu aktīva (prasības) patiesajā vērtībā. Starpību starp līguma kopējo vērtību un pašreizējo vērtību, kas rodas, atliekot samaksas saņemšanu par aktīvu ilgāk par 12 mēnešiem saskaņā ar līguma nosacījumiem, atzīst kā procentu ieņēmumus, piemērojot efektīvo procentu likmi.";

1.32. izteikt 2.17.1. apakšnodaļas nosaukumu "2.17.1. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite darījumos bez atlīdzības" šādā redakcijā:

"2.17.1.1 Ieņēmumu un izdevumu uzskaite darījumos bez atlīdzības";

1.33. izteikt 338. punktu šādā redakcijā:

"338. Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem saskaņā ar uzkrāšanas principu uzskaita šādā kārtībā:
338.1. veikto maksājumu atzīst:
338.1.1. nākamo periodu izdevumos, izņemot norēķinus par iepriekš atzītām saistībām;
338.1.2. attiecīgās aktīvu grupas sastāvā avansu uzskaitei paredzētā kontā, ja maksājums veikts valsts vai pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu iegādei vai izveidošanai;
338.1.3. samazinot iepriekš atzītās saistības;
338.2. atbilstoši budžeta iestādē apstiprinātajiem komersanta, biedrības vai nodibinājuma iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem par subsīdijas un dotācijas izlietojumu atzīst:
338.2.1. pamatdarbības izdevumus;
338.2.2. ilgtermiņa ieguldījumus.";

1.34. papildināt 345.2. apakšpunktu aiz vārda "vērtību" ar vārdiem "un tās noteikšanas metodi";

1.35. papildināt 351.3. apakšpunktu aiz vārda "laikā" ar vārdiem un skaitli "vai pārskata turpmāko nolietojuma normu atbilstoši veiktai pārklasifikācijai saskaņā ar šo noteikumu 349. punktu";

1.36. svītrot 356. punktu;

1.37. aizstāt 361., 362., 369. un 370. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 356. punktā minētais dokuments" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "attaisnojuma dokuments" (attiecīgā locījumā);

1.38. papildināt noteikumus ar 2.19.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.19.1 Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu uzskaite

381.1 Budžeta iestāde, veicot tās administrētā nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti saskaņā ar uzkrāšanas principu, pamatdarbības ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa atzīst pārskata periodā, kurā veikts nodokļa aprēķins par pārskata periodu un par iepriekšējiem pārskata periodiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nekustamā īpašuma nodokļa jomā.

381.2 Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus, kā arī naudas plūsmu analītiski uzskaita atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos budžeta ieņēmumu klasifikācijas jomā.

381.3 Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus un ar tiem saistītos aktīvus un saistības novērtē atbilstoši attaisnojuma dokumentam par ieņēmumu aplēsi.

381.4 Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus atzīst:
381.4 1. ietverot aprēķināto pamatsummu;
381.4 2. ietverot piešķirtās atlaides un atvieglojumus, kurus nodala analītiski;
381.4 3. neatskaitot izmaksas, kas veiktas atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos paredzētajam ieņēmumu izlietošanas mērķim.

381.5 Konstatētās kļūdas grāmatvedības reģistros attiecībā uz aktīvu un pasīvu posteņu uzskaiti pārskata periodā vai iepriekšējos pārskata periodos labo saskaņā ar šo noteikumu 433. punktu.

3816. Saskaņā ar šo noteikumu 381.3 punktā minēto attaisnojuma dokumentu atzīst prasības, ja attaisnojuma dokuments sagatavots pārskata periodā, kurā radušās prasības un nodokļa ieņēmumi. Ja attaisnojuma dokuments nav sagatavots līdz attiecīgā pārskata perioda beigām, tad budžeta iestāde atzīst uzkrātos ieņēmumus.

381.7 Katra pārskata perioda beigās izvērtē atzīto prasību vērtības samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 186., 187., 188., 189. un 190. punktu.

381.8 Prasību vērtības samazinājumu atzīst pārējos izdevumos un uzkrāj atsevišķā kontā prasību sastāvā.

381.9 Ja nākamajos pārskata periodos nepieciešams koriģēt prasību vērtības samazinājuma apjomu, tā palielinājumu atzīst attiecīgā pārskata perioda pārējos izdevumos, bet samazinājumu - pārējos ieņēmumos. Ja pārskata gada laikā samazina šajā gadā izveidoto vērtības samazinājumu, samazina pārskata gadā atzītos pārējos izdevumus.

381.10 Vērtības samazinājumu izslēdz un atzīst pārējos ieņēmumus, saņemot prasības apmaksu vai norakstot prasību, kurai bija izveidots vērtības samazinājums.

381.11 Norakstot prasības par nekustamā īpašuma nodokli, atzīst pārējos izdevumus.

381.12 Budžeta iestādes samazina prasības atbilstoši saņemtajiem naudas līdzekļiem vai atzīst saistības, ja naudas līdzekļi saņemti pirms pārskata perioda, par kuru aprēķināts nodoklis.

381.13 Saskaņā ar šo noteikumu 381.3 punktā minēto attaisnojuma dokumentu atzīst saistības, ja samazina iepriekšējos pārskata periodos aprēķināto nodokli un attaisnojuma dokuments sagatavots pārskata periodā, kurā radušās saistības un nodokļu ieņēmumu samazinājums. Ja attaisnojuma dokuments nav sagatavots līdz attiecīgā pārskata perioda beigām, tad atzīst uzkrātās saistības.

381.14 Norakstot saistības par nekustamā īpašuma nodokli, atzīst pārējos ieņēmumus.

381.15 Pamatdarbības ieņēmumus par soda un kavējuma naudu uzskaita tās saņemšanas dienā, izņemot gadījumu, ja tās saņemšana ir droši ticama, tad ieņēmumus atzīst dienā, kad rodas tiesības tos saņemt. Informāciju par aprēķināto soda naudu un kavējuma naudu līdz to saņemšanai norāda zembilancē, ja tās saņemšana nav droši ticama.";

1.39. papildināt noteikumus aiz 2.20. apakšnodaļas nosaukuma "2.20. Finanšu instrumentu uzskaite" ar 2.20.1. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"2.20.1. Finanšu instrumentu uzskaites pamatprincipi";

1.40. izteikt 382.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"382.2. prasības, kas radušās aktīva atsavināšanas rezultātā, ja maksājumu atliek ilgāk nekā 12 mēnešus, izņemot finanšu nomas darījumus;";

1.41. izteikt 382.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"382.4. saistības, kas radušās aktīva iegādes vai izveidošanas rezultātā, ja maksājumu atliek ilgāk nekā 12 mēnešus, izņemot finanšu nomas un publiskās un privātās partnerības darījumus;";

1.42. izteikt 2.20.1. apakšnodaļas nosaukumu "2.20.1. Finanšu instrumentu klasifikācijas maiņa" šādā redakcijā:

"2.20.1.1 Finanšu instrumentu klasifikācijas maiņa";

1.43. papildināt noteikumus ar 456.4 punktu šādā redakcijā:

"456.4 Budžeta iestādes līdz 2023. gada 31. decembrim izvērtē kontā "1216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme" uzskaitītos aktīvus un pārklasificē atbilstošajos kontos saskaņā ar šo noteikumu 432. punktu.";

1.44. papildināt noteikumus ar 456.5 punktu šādā redakcijā:

"4565. Budžeta iestādes līdz 2023. gada 31. decembrim izvērtē kontu grupā "2300 Īstermiņa prasības" uzskaitīto pārmaksāto nodokļu, nodevu un citu maksājumu budžetos vērtības samazinājumu un pārklasificē kontā "2378 Vērtības samazinājums pārmaksātiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos" saskaņā ar šo noteikumu 432. punktu.";

1.45. papildināt noteikumus ar 456.6 punktu šādā redakcijā:

"456.6 Budžeta iestādes līdz 2023. gada 31. decembrim izslēdz zembilances kodā "0100 Nomātie aktīvi" uzskaitītos aktīvus.";

1.46. papildināt noteikumus ar 456.7 punktu šādā redakcijā:

"456.7 Šo noteikumu 2.19.1 apakšnodaļa stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī, un to piemēro saskaņā ar šo noteikumu 432. punktu.";

1.47. svītrot 1. pielikuma I daļā kontu 1160, tā nosaukumu un aprakstu;

1.48. svītrot 1. pielikuma I daļā konta 1216 aprakstā vārdus "kopā ar tai piegulošajiem virszemes ūdeņiem";

1.49. izteikt 1. pielikuma I daļas konta 1217 aprakstu šādā redakcijā:

"Kontā uzskaita zemi zem iekšzemes publiskiem ūdeņiem un jūras piekrastes ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļu, kā arī citu iepriekš neklasificēto zemi (piemēram, karjerus, kapu teritorijas zemi, meža zemi)";

1.50. izteikt 1. pielikuma I daļas konta 2150 nosaukumu šādā redakcijā:

"Valsts materiālās rezerves";

1.51. izteikt 1. pielikuma I daļas konta 2150 aprakstu šādā redakcijā:

"Kontā uzskaita valsts materiālās rezerves (piemēram, graudu, pārtikas rezerves) atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts materiālo rezervju veidošanu";

1.52. izteikt 1. pielikuma I daļā konta 2370 aprakstu šādā redakcijā:

"Kontu grupā uzskaita pārmaksātos un avansā samaksātos nodokļus atsevišķi pa nodokļu veidiem, kā arī to vērtības samazinājumu";

1.53. papildināt 1. pielikuma I daļu aiz konta 2374 ar kontu 2378 šādā redakcijā;

 

      "2378 Vērtības samazinājums pārmaksātiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem budžetos "

1.54. papildināt 1. pielikuma I daļas konta 2399 aprakstu aiz vārda "darbiniekiem" ar vārdiem "samaksāto drošības naudu";

1.55. papildināt 1. pielikuma I daļā konta 2423 aprakstu aiz vārda "aprēķinātās" ar vārdiem "un samaksātās";

1.56. aizstāt 1. pielikuma I daļā konta 2630 aprakstā vārdus "un uzskaita arī" ar vārdiem "tai skaitā";

1.57. svītrot 1. pielikuma I daļā kontus 3511, 3512, 3513, 3514, 3521, 3522, 3523, 3524 un to nosaukumus;

1.58. izteikt 1. pielikuma I daļas konta 8400 aprakstu šādā redakcijā:

"Kontu grupā uzskaita iestādes ieņēmumus un izdevumus no vispārējās valdības sektora struktūru ietvaros saņemtām un nodotām materiālām un nemateriālām vērtībām bez atlīdzības";

1.59. svītrot 1. pielikuma II daļas zembilances kodu 0100, tā nosaukumu un aprakstu;

1.60. papildināt 3. pielikumu kategorijā "PP" aiz konta 1349* ar kontu 1351* šādā redakcijā:

    "1351* Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu institūcijās"

1.61. svītrot 3. pielikumā kategorijā "PS" kontu 5135 un tā aprakstu (nosaukumu);

1.62. svītrot 3. pielikumā kategorijā "PS" kontu 5315 un tā aprakstu (nosaukumu).

2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī, un tos piemēro saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" 432. punktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

01.01.2023