Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 529

Ludzā 2022. gada 23. augustā (prot. Nr. 41 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu un 9. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 207. nr.; 2018, 185. nr.; 2020, 66., 185. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulai (ES) 2021/2117, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem (turpmāk - regula 2021/2117);".

2. Papildināt ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulai (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk - regula Nr. 702/2014)."

3. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Atbilstoši regulas Nr. 2017/891 17. panta 2. punkta pirmajai daļai vienam ražotāju organizācijas biedram kopā ar tā saistītajām personām nav vairāk kā 50 procentu balsstiesību. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai."

4. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos attiecināmos produktus ar ražotāju organizācijas atļauju ir tiesīgi realizēt atbilstoši regulas Nr. 2017/891 12. panta 1. punktam, nepārsniedzot 25 procentus no attiecināmo produktu vērtības. Regulas Nr. 2017/891 12. panta 1. punkta "a" apakšpunktā minētais patērētājs atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta 3. punktā noteiktajai patērētāja definīcijai, un regulas Nr. 2017/891 12. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minētais maznozīmīgais produkta apjoms nepārsniedz 10 procentus no ražotāju organizācijas attiecināmā produkta pārdodamās produkcijas vērtības."

5. Izteikt 24.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1. līdz 90 procentiem - ražošanas plānošanai;".

6. Izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. līdz 90 procentiem - attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai;".

7. Izteikt 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. līdz 90 procentiem - attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai, komercvērtības paaugstināšanai un noieta veicināšanai;".

8. Izteikt 24.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.7. līdz 90 procentiem - darbībām vides jomā, ievērojot regulas Nr. 1308/2013 33. panta 5. punktā minētās prasības;".

9. Papildināt ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Lai dienests varētu īstenot regulas Nr. 2017/892 25. panta 1. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktās pārbaudes, ražotāju organizācija, iesniedzot šo noteikumu 25. punktā minēto darbības programmu vai tās grozījumus, pievieno:

25.11. detalizētu aprakstu par katru īstenojamo šo noteikumu 35. punktā minēto pasākumu (mērķis, funkcija, raksturojošie parametri, ieguldījums ražotāju organizācijas darbības programmas kopējo mērķu sasniegšanā, plānotās izmaksas un to atbilstība konkrētā pasākuma tirgus cenai);

25.12. skaidrojumu par darbības programmā īstenojamo pasākumu atbilstību šo noteikumu 25.2 punktā minētajiem kritērijiem un ražotāju organizācijas noteiktajiem sasniedzamajiem mērķrādītājiem."

10. Papildināt ar 25.2 punktu šādā redakcijā:

"25.2 Ražotāju organizācija, īstenojot saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu izstrādāto darbības programmu, izpilda tajā izvēlētos regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunktā noteiktos mērķus un sasniedz vismaz vienu no šiem kritērijiem, nosakot sasniedzamo mērķrādītāju:

25.21. ražotāju organizācijas kopējā pārdotās attiecināmās produkcijas vērtība ir palielinājusies salīdzinājumā ar attiecīgajiem rādītājiem darbības programmas īstenošanas pirmajā gadā;

25.22. ražotāju organizācijas biedru skaits nav samazinājies vai ir palielinājies salīdzinājumā ar biedru skaitu darbības programmas īstenošanas pirmā gada sākumā;

25.23. ar ražotāju organizācijas starpniecību pārdotās attiecināmās produkcijas procentuālais apjoms noteiktam skaitam ražotāju organizāciju biedru ir palielinājies salīdzinājumā ar attiecīgajiem rādītājiem darbības programmas īstenošanas pirmajā gadā."

11. Papildināt ar 25.3 punktu šādā redakcijā:

"25.3 Atkāpjoties no šo noteikumu 25.2 punktā minētās prasības, ražotāju organizācijai ir tiesības noteikt citus kritērijus un sasniedzamos mērķrādītājus, papildus sniedzot skaidrojumu par šo rādītāju ietekmi uz ražotāju organizācijas izvēlēto mērķu sasniegšanu saskaņā ar regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punktu un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunktu. Šiem kritērijiem un mērķrādītājiem jābūt izmērāmiem un pārbaudāmiem."

12. Izteikt 29.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2. darbības programmas īstenošanas laikā saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 34. panta 2. punkta pirmo daļu un otrās daļas "b" un "c" punktu, bet ne vairāk kā divas reizes gadā un ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. decembrim."

13. Izteikt 35.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1.1. ilggadīgo augļkopības kultūru stādu (izņemot zemeņu stādus) iegādei un stādījumu ierīkošanai, lai paplašinātu jau esošo audzējamo ilggadīgo augļkopības kultūru šķirņu platību, kā arī stādījumu balstu sistēmu iegādei, uzstādīšanai vai nomaiņai esošajās vai jaunajās platībās;".

14. Izteikt 35.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1.3. zemo un augsto plēves tuneļveida, vasaras un apsildāmo siltumnīcu jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai novietošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;".

15. Papildināt ar 35.1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1.11. ražošanas vajadzībām paredzētas inženierkomunikāciju būves būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai vai ierīkošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;".

16. Izteikt 35.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2.2. atzīto produktu pirmapstrādei, pārstrādei un uzglabāšanai paredzēto ēku jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;".

17. Izteikt 35.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2.13. ūdens ieguves un uzglabāšanas vietu projektēšanai, ierīkošanai, izbūvei un aprīkošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;".

18. Papildināt ar 35.2.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2.14. tādu iekārtu iegādei, kas paredzētas attiecināmo produktu kvalitātes nodrošināšanai;".

19. Papildināt ar 35.2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2.15. siltumnīcu jumtu mazgājamās iekārtas iegādei un uzstādīšanai;".

20. Izteikt 35.3.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.3.13. administratīvo ēku jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;".

21. Izteikt 35.7.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.7.11. augu atlieku pagaidu uzglabāšanas un kompostēšanas laukumu izbūvei, kompostēšanas iekārtu projektēšanai, iegādei un uzstādīšanai, kā arī augu atlieku preskonteineru iegādei un uzstādīšanai;".

22. Izteikt 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Šo noteikumu 35.1.3., 35.1.11.​​​​​​​, 35.2.2.​​​​​​​, 35.2.7., 35.2.13.​​​​​​​ un 35.3.13. apakšpunktā minēto būvniecību, nepārsniedzot šo noteikumu 5. pielikumā norādītās izmaksas, īsteno, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu izpildi, atbilstoši regulas Nr. 2017/891 31. panta 2. punkta otrajai un trešajai daļai un šādiem nosacījumiem:

36.11. jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei un atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē);

36.12. būvju ierīkošanai - būvdarbiem inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē;

36.13. būvju novietošanai - būvdarbiem iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem."

23. Papildināt ar 36.2 punktu šādā redakcijā:

"36.2 Ja šo noteikumu 35.1.3., 35.1.11.​​​​​​​, 35.2.2.​​​​​​, 35.2.7.​​​​​​​, 35.2.13.​​​​​​​ un 35.3.13. apakšpunktā minētās būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas nav norādītas šo noteikumu 5. pielikumā, to īsteno atbilstoši faktiskajām izmaksām, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības."

24. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Ražotāju organizācija, īstenojot šo noteikumu 35.7.13., 35.7.19. un 35.7.20. apakšpunktā minētos pasākumus, uzņemas piecu gadu saistības noteiktā platībā lietot bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus vai materiālus, kaitēkļu dabiskos ienaidniekus, bioloģiski noārdāmo kultūraugu uzsiešanas materiālu, bioloģiski noārdāmās mulčas plēvi vai substrātu. Attiecīgās platības samazinājums ir pieļaujams uz noteiktu laiku objektīvu apstākļu dēļ, ja ražotāju organizācija to ir pienācīgi pamatojusi. Šajā punktā minētās darbības neīsteno to ražotāju organizācijas biedru platībā, kuri uzņēmušies šo noteikumu 20. punktā minētās saistības."

25. Izteikt 55.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.3. ja darbības programmā paredzēto ieguldījumu izmaksas ir lielākas par 1000 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir mazākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei;".

26. Izteikt 55.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.4. ja iepirkuma summa pārsniedz 70 000 euro, ražotāju organizācija iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, bet attiecībā uz tādu specifisku iekārtu iegādi, kuras ir īpaši izgatavotas, izstrādātas vai pielāgotas, - divus derīgus piedāvājumus, kā arī katra iepirkuma dalībnieka apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu."

27. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Ja iepirkuma procedūra attiecas uz būvdarbiem - jaunbūvi, pārbūvi vai būves atjaunošanu, ražotāju organizācija dienestā papildus iesniedz šādus dokumentus (ja attiecīgie dokumenti nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā):

57.1. būvprojektu un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma rakstu, vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

57.2. būvdarbu izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti."

28. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Lai ražotāju organizācija saņemtu šo noteikumu 54.1. apakšpunktā minēto maksājumu, tā līdz regulas Nr. 2017/892 9. panta 1. punktā noteiktajam termiņam iesniedz dienestā atbalsta iesniegumu (6. pielikums), pievienojot tam šādus dokumentus:

62.1. darījumu dokumentu apliecinātas kopijas par pasākumu īstenošanu un darbības fonda konta pārskatu. Ja maksājumu par precēm vai pakalpojumiem uz piegādātāja kontu pārskaita nevis ražotāju organizācija, bet līzinga sabiedrība vai akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", ražotāju organizācija dienestā iesniedz līzinga sabiedrības vai akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" apliecinātu maksājuma dokumentu;

62.2. finanšu līzinga gadījumā - maksājumu apliecinošus dokumentus par izdevumu summu, kas ražotāju organizācijai radusies, norēķinoties ar līzinga devēju, kā arī līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas prece paliek ražotāju organizācijas īpašumā;

62.3. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu apliecinātas kopijas;

62.4. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas;

62.5. būvniecības gadījumā - ja attiecīgie dokumenti nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā - papildus iesniedz:

62.5.1. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

62.5.2. apliecinātu akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju ar atzīmi, ka būvdarbi notikuši atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei;

62.6. pierādījumus saskaņā ar šo noteikumu 43. punktā minētajiem nosacījumiem, ja pēc šo noteikumu 35.7.1., 35.7.2.​​​​​​​, 35.7.3.​​​​​​​, 35.7.4.​​​​​​​, 35.7.5.​​​​​​​, 35.7.8.​​​​​​​, 35.7.9.​​​​​​​, 35.7.10. un 35.7.17. apakšpunktā minēto ieguldījumu īstenošanas mainās faktiskie rezultāti salīdzinājumā ar sākotnējiem aprēķiniem;

62.7. saskaņā ar regulas Nr. 2017/892 21. pantu sagatavotu gada ziņojumu par darbības programmas īstenošanu (7. pielikums), pievienojot arī dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 46. un 49. ​​​​​​​punktā minēto saistību īstenošanu;

62.8. saistībā ar šo noteikumu 35.2.11., 35.3.12. un 35.4.5. apakšpunktā minētajām personāla izmaksām - informāciju par attiecīgo darbinieku darba mērķi, uzdevumiem un nostrādāto laiku, īstenojot darbības programmu;

62.9. informāciju par ražotāju organizācijas biedru saražotās un realizētās produkcijas apjomu (8. pielikums);

62.10. augu pases vai etiķetes kopiju par ilggadīgo kultūraugu stādāmo materiālu, īstenojot šo noteikumu 35.1.1. apakšpunktā minētās darbības, ja iegādātajiem ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu ir nepieciešamas augu pases vai etiķetes;

62.11. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopiju - par tehniku, iekārtu, inventāru vai aprīkojumu, kas nav marķēts ar Eiropas atbilstības marķējumu CE;

62.12. par šo noteikumu 35.5.2., 35.6.4. un 35.7.21. apakšpunktā minētajām mācībām un konsultācijām - informāciju par mācību un konsultāciju mērķi un mērķauditoriju, programmu un dokumentu, kas apstiprina mācību stundu skaitu, dalībnieku skaitu un izpildītos uzdevumus;

62.13. par šo noteikumu 35.3.5. un 35.6.3. apakšpunktā minētajām produktu noieta veicināšanas un saziņas izmaksām - informāciju par pasākuma mērķi un dokumentu, kas apstiprina īstenoto darbību skaitu un izpildītos uzdevumus, kā arī informāciju par tirgus traucējumu, ar kuru ir saskārusies ražotāju organizācija, ja tā ir īstenojusi šo noteikumu 35.6.3. apakšpunktā minēto pasākumu."

29. Izteikt 68.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.1. ja maksājuma iesniegumā iekļautie izdevumi atbilst apstiprinātajai darbības programmai, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā darbības programmā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un privātā finansējuma proporcijai, ievērojot regulas Nr. 2017/892 10. pantu, attiecināmo izdevumu summu pārskaita uz ražotāju organizācijas norādīto darbības fonda kontu un par to informē ražotāju organizāciju;".

30. Izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Ja, izvērtējot ražotāju organizācijas iesniegtos dokumentus, dienests konstatē, ka tajos nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai arī tā ir norādīta nepilnīgi, dienests to rakstiski pieprasa ražotāju organizācijai. Ražotāju organizācija septiņu dienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas iesniedz dienestā pieprasīto informāciju."

31. Izteikt 102. punktu šādā redakcijā:

"102. Ražotāju organizācija, kas iepriekšējā gadā nav īstenojusi darbības programmu, līdz attiecīgā gada 15. februārim iesniedz dienestā informāciju par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 7. pielikuma 1. sadaļai."

32. Svītrot 105. punktu.

33. Papildināt ar 110. punktu šādā redakcijā:

"110. Ražotāju organizācija, kuras apstiprinātās darbības programmas īstenošana turpinās pēc 2022. gada 31. decembra, līdz 2022. gada 15. septembrim iesniedz dienestā regulas 2021/2117 5. panta 6. punkta pirmajā daļā noteikto informāciju. Ja minētā informācija netiek iesniegta, attiecīgās darbības programmas īstenošana saskaņā ar regulas 2021/2117 5. panta 6. punkta otro daļu beidzas 2022. gada 31. decembrī."

34. Papildināt ar 111. punktu šādā redakcijā:

"111. Ražotāju organizācija, kuras apstiprinātās darbības programmas īstenošanas laiks beidzas 2022. gada 31. decembrī, saskaņā ar regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punkta ceturto daļu var līdz 2022. gada 15. septembrim iesniegt jaunu darbības programmu saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem."

35. Papildināt ar 112. punktu šādā redakcijā:

"112. Šo noteikumu 25.12. apakšpunktu, 25.2 un 25.3 punktu piemēro darbības programmām, kas iesniegtas apstiprināšanai saskaņā ar šo noteikumu 111. punktu."

36. Papildināt ar 113. punktu šādā redakcijā:

"113. Šo noteikumu 10. pielikuma 13. punkta 2. apakšpunktu piemēro par periodu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri."

37. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

38. Izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

39. Izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 23. augusta
noteikumiem Nr. 529

"2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

Ražotāju organizācijas darbības programma

         
  Pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
 
  Aizpilda dienesta darbinieks  
  Darbības programmas reģistrēšanas datums1      
         
  Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1      
         
  Darbības programmas numurs      
         

Piezīme. 1 Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

A. Vispārīgā daļa

  A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju  
  Pilns ražotāju organizācijas nosaukums      
       
  Vadītāja vārds, uzvārds    
       
  Uzņēmuma reģistrācijas numurs    
         
 
  A.2. Kontaktinformācija      
  Juridiskā adrese      
         
  Kontaktadrese      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         
  Tīmekļvietnes adrese      
         
 
  A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona  
  Vārds, uzvārds      
         
  Amats      
         
  Tālruņa un faksa numurs      
         
  E-pasta adrese      
         

B. Informācija par ražotāju organizāciju darbības programmu (darbības programmas iesniegšanas mēneša pirmajā datumā)

  B.1. Sākotnējās situācijas apraksts (ietver arī informāciju par tirgus izpēti, konkurenci, problēmām, apdraudējumiem, trūkumiem un nepilnībām), pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 7. pielikuma 3. tabulā ietvertajiem rādītājiem  
 

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 1000 rakstzīmju)

 
     
   
             
 
  B.2. Ražotāju organizācijas biedri  
 

Nr.
p. k.

Nosaukums/

vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/

personas kods

Adrese

Ir/nav atzīto produktu ražotājs

 
 

1.

         
 

2.

         
 

3.

         
 

         
             
 
  B.3. Ražotāju organizācijas un ražotāju organizācijas biedru kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība  
 

Nr.
p. k.

Zemes īpašnieks vai nomnieks

Īpašumā (ha)

Nomā (ha)

Kopējā platība (ha)

 
 

1.

         
 

2.

         
 

...

         
 

Kopā (ha)

   
             
 
  B.4. Informācija par ražotāju organizācijas saistību ar jebkuru citu uzņēmumu attiecībā uz attiecināmajiem produktiem  
 

Nr.
p. k.

Nosaukums

Saistības veids (līdzdalības daļa pamatkapitālā)

Apraksts

 
 

1.

       
 

2.

       
 

...

       
             

C. Darbības programma

C.1. Darbības programmas īstenošanas periods
 
Darbības programmas ilgums - 3 gadi    
 
Darbības programmas īstenošanas periods no 01.01.20__.

līdz

31.12.20__.  
 
 
  C.2. Produktu vērtība, ko ražotāju organizācija plāno pārdot darbības programmas īstenošanas laikā, euro  

Darbības gads

1.

2.

3.

Plānotā produktu vērtība      
     
 

C.3. Darbības programmas pasākumi, lai sasniegtu regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punktā minētos mērķus (izvēlēto mērķi atzīmē ar "x")

  C.3.1. Ražošanas plānošana      
 
  C.3.2. Attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošana      
 
  C.3.3. Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošana, komercvērtības paaugstināšana un noieta veicināšana      
 
  C.3.4. Pētniecība un eksperimentālā ražošana      
 
  C.3.5. Apmācība un paraugprakses apmaiņas darbības      
 
  C.3.6. Krīžu novēršana un pārvarēšana      
 
  C.3.7. Vides aizsardzības pasākumi      
 
  C.3.8. Administrēšanas izmaksas      
 
 

C.4. Darbības programmas mērķi saskaņā ar regulas Nr. 1308/2013 152. panta 1. punkta "c" apakšpunktu (izvēlēto mērķi atzīmē ar "x")

  C.4.1. nodrošināt, lai ražošanu plānotu un pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes un kvantitātes ziņā      
 
  C.4.2. koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū organizācijas biedru saražotos produktus, tostarp izmantojot tiešo pārdošanu      
 
  C.4.3. optimizēt ražošanas izmaksas un atdevi no ieguldījumiem, reaģējot uz vides un dzīvnieku labturības standartiem, un stabilizēt ražotāju cenas      
 
  C.4.4. pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes, inovatīvu praksi, ekonomikas konkurētspēju un tirgus norises un izstrādāt ierosmes šajā sakarā      
 
  C.4.5. veicināt videi nekaitīgus audzēšanas paņēmienus un ražošanas metodes, kā arī atbilstīgus dzīvnieku labturības paņēmienus un metodes un sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai      
 
  C.4.6. veicināt ražošanas standartus un sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, uzlabot produktu kvalitāti un izstrādāt produktus ar aizsargātiem cilmes vietu nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai ar valsts kvalitātes marķējumu      
 
  C.4.7. apsaimniekot un valorizēt blakusproduktus, atliekvielu plūsmas un atkritumus, jo īpaši, lai aizsargātu ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un saglabātu vai veicinātu bioloģisko daudzveidību, kā arī sekmētu apritīgumu      
 
  C.4.8. veicināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un klimata pārmaiņu seku mazināšanu      
 
  C.4.9. izstrādāt iniciatīvas noieta veicināšanas un tirdzniecības jomā      
 
  C.4.10. pārvaldīt kopējos fondus      
 
  C.4.11. sniegt nepieciešamo tehnisko palīdzību nākotnes līgumu vai darījumu tirgu un apdrošināšanas shēmu izmantošanai      
 
 
  C.5. Apraksts, ievērojot ražošanas un produktu noieta prognozes par to, kā ražotāju organizācija sasniegs C.3. un C.4. tabulā minētos mērķus

Aprakstā izvērsti izklāsta plānotās darbības un ieguldījumus, arī ieguldījumus, kas paredzēti ražotāju organizācijas individuālo biedru saimniecībās, un norāda Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 25.1 punktā minēto informāciju. Ja ražotāju organizācija paredz, ka tirgus krīžu gadījumā īstenos kādu no krīžu pārvaldības un novēršanas pasākumiem, sniedz informāciju, kurus no pasākumiem plāno īstenot

 
     
   
   
   
 
 

C.6. Vai 80 % no ražotāju organizācijas biedriem ir uzņēmušies piecu gadu saistības šādos Lauku
attīstības programmas pasākumos
(atzīmēt attiecīgo pasākumu ar "x". Ja minētās saistības biedri nav uzņēmušies, lodziņu atstāj tukšu)

  1. Bioloģiskā lauksaimniecība      
 
  2. Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā      
 
 
  C.7. Darbības programmā paredzēto darbību izmaksas  
 

Mērķa numurs saskaņā ar C.3. tabulu

Plānotās darbības nosaukums

Skaits, mērvienība

Izmaksas, euro

 
 

1. gads

 
           
           
 

Kopā

   
 

2. gads

 
           
           
 

Kopā

   
 

3. gads

 
           
           
 

Kopā

   
   
 
  C.8. Darbības programmā paredzēto ieguldījumu izmaksas  
 

Mērķa numurs saskaņā ar C.3. tabulu

Plānotā ieguldījuma nosaukums

Skaits, mērvienība

Izmaksas (euro/m2, euro/m3, euro/gab.)

Izmaksas kopā, euro

Atrašanās vietas adrese

 
 

1. gads

 
               
               
 

Kopā

     
 

2. gads

 
               
               
 

Kopā

     
 

3. gads

 
               
               
 

Kopā

     
 
  C.9. Darbības programmas izmaksas pa gadiem  
   

1. gads

2. gads

3. gads

Kopā

 
  Plānotās izmaksas, euro          
     
 
  C.10. Ražotāju organizācijas sasniedzamie mērķrādītāji (atzīmēt vismaz vienu izvēlēto rādītāju ar "x". Ja minētās saistības biedri nav uzņēmušies, lodziņu atstāj tukšu. Izvēlētajam kritērijam nosaka ražotāju organizācijas izvēlēto sasniedzamo rezultatīvo rādītāju)  
             

Sasniedzamais mērķrādītājs

 
  C.10.1. kopējās ražotāju organizācijas pārdotās attiecināmās produkcijas vērtības palielinājums salīdzinājumā ar ražotāju organizācijas pārdotās attiecināmās produkcijas vērtību darbības programmas īstenošanas pirmajā gadā, %          
             
  C.10.2. tā ražotāju organizācijas biedru skaita palielinājums vai saglabāšana, kas bija darbības programmas īstenošanas pirmā gada sākumā, gab.          
             
  C.10.3. ar ražotāju organizācijas starpniecību pārdotās attiecināmās produkcijas procentuālā apjoma palielinājums noteiktam skaitam ražotāju organizāciju biedru salīdzinājumā ar darbības programmas īstenošanas pirmo gadu, %          
             
  C.10.4. cits kritērijs un sasniedzamais rezultatīvais rādītājs (šajā gadījumā papildus sniedz skaidrojumu par šā rādītāja ietekmi uz ražotāju organizācijas mērķu sasniegšanu)          
             
  Ja izvēlēts C.10.3, norāda ražotāju organizāciju biedru skaitu un nosaukumu          
   

 

         
             
  Ja izvēlēts C.10.4.:          
  Izvēlētais kritērijs:          
   

 

         
  Izvēlētā kritērija mērķrādītājs un tā apraksts:      

Sasniedzamais mērķrādītājs

 
   

 

         
     
  Skaidrojums par izvēlētā mērķrādītāja ietekmi uz ražotāju organizācijas mērķu sasniegšanu:

 

 
 
 
  D. Deklarācija  
  Ar parakstu apliecinu, ka:

1) darbības programmā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar darbības programmu saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc darbības programmas īstenošanas un pēdējā maksājuma saņemšanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms darbības programmas apstiprināšanas, tās īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

3) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja ražotāju organizācija ir Maksātnespējas likuma subjekts);

4) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

5) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

6) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājuma termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24. pantu;

7) iepriekš, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus un nav pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

8) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu darbības programmas vērtēšanas gaitā;

9) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr.  1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) 234/79, (EK) Nr. 1037/2001, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, ar Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr.  1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, un ar Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regulu (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.  1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un darbības programmas īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot;

10) apzinos, ka dati par atbalsta saņēmējiem tiek publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu un Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regulas Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību, nosacījumiem;

11) darbības programmā iekļauto pasākumu īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi;

12) ražotāju organizācija ne tiešā, ne netiešā veidā nav saņēmusi un nesaņems citu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par darbībām, par kurām tā saņem atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem

 
   
  Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums2)

Piezīme. 2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 4.1 punktu."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 23. augusta
noteikumiem Nr. 529

"7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

Ražotāju organizācijas gada ziņojums

     
  Atbalsta pretendents      
         
  Klienta numurs      
         
  Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās darbības programmas numurs      
         
  Pārskata periods      
         
 
  Iesnieguma reģistrēšanas datums1      
 
  Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1      
 

Piezīme.

1 Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1. Vispārīgā informācija par ražotāju organizācijām (turpmāk - RO), starptautiskajām ražotāju organizācijām (turpmāk - SRO), ražotāju organizāciju apvienībām (turpmāk - ROA), starptautiskajām ražotāju organizāciju apvienībām (turpmāk - SROA)

Pārskata gads No (datums, mēnesis, gads)

1

 
Līdz (datums, mēnesis, gads)

2

 
RO/SRO/ROA/SROA biedru skaits Kopā

3

 
Juridiskās personas

4

 
Fiziskās personas

5

 
Augļu un/vai dārzeņu audzētāju skaits

6

 
Svaigu produktu tirgum paredzētā produkcijas daļa1 Vērtība, euro, t. sk.:

7

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

8

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

9

 
Apjoms (tonnās), t. sk.:

10

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

11

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

12

 
Pārstrādei pārdotā produkcijas daļa2 Vērtība, euro, t. sk.:

13

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

14

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

15

 
Apjoms (tonnās), t. sk.:

16

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

17

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

18

 
Svaigie produkti, kurus RO/SRO/ROA/SROA/tās biedri pārstrādājuši paši3 Vērtība, euro, t. sk.:

19

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

20

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

21

 
Apjoms (tonnās), t. sk.:

22

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

23

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

24

 
Augļu un dārzeņu (izņemot sēnes) audzēšanai izmantotā kopējā platība4, ha

25

 

Piezīmes.

1 Svaigo produktu tirgum paredzētā produkcijas daļa ietver pašas RO/SRO/ROA/SROA un tās biedru, ražotāju, kas ir citas RO/SRO/ROA/SROA biedri, un ražotāju, kas nav nevienas RO/SRO/ROA/SROA biedri, saražotos svaigos augļus un dārzeņus, kurus pārdevusi RO/SRO/ROA/SROA un par kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana.

2 Pārstrādei pārdotā produkcijas daļa ietver pašas RO/SRO/ROA/SROA un tās biedru, ražotāju, kas ir citas RO/SRO/ROA/SROA biedri, un ražotāju, kas nav nevienas RO/SRO/ROA/SROA biedri, saražotos svaigos augļus un dārzeņus, par kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana un kuri svaigā veidā pārdoti pārstrādes uzņēmumiem ārpus RO/SRO/ROA/SROA.

3 Pašas RO/SRO/ROA/SROA un tās biedru, ražotāju, kas ir citas RO/SRO/ROA/SROA biedri, un ražotāju, kas nav nevienas RO/SRO/ROA/SROA biedri, saražotie svaigie augļi un dārzeņi, par kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana un kurus pati RO/SRO/ROA/SROA un (vai) tās biedri ir pārstrādājuši produktos, kas minēti Regulas (ES) 2017/891 22. panta 2. punkta otrajā daļā.

4 Kopējā platība ir platība, kuru RO/SRO/ROA/SROA vai tās biedri izmanto tādu produktu audzēšanai, kurus pārdod RO/SRO/ROA/SROA un par kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana. Ja no vienas un tās pašas platības pārskata gada laikā novāc vairākas ražas, platību uzskaita tikai vienreiz.

2. Informācija par izdevumiem

2.1. Izdevumi attiecībā uz RO/SRO/ROA/SROA

Dalībvalsts apstiprinātais darbības fonds1 Kopējais apstiprinātais darbības fonds
(saskaņā ar regulas 2017/8922 8. pantu), euro

1

 
Organizācijas un (vai) organizācijas biedru finansiālā ieguldījuma apmērs, euro

2

 
Eiropas Savienības finansiālās palīdzības apmērs, euro (regulas Nr.  1308/20133 34. pants)

3

 
Galīgais darbības fonds4 Kopējie iztērētie līdzekļi, euro, t. sk.:

4

 
Organizācijas un (vai) organizācijas biedru finansiālā ieguldījuma apmērs, euro

5

 
Eiropas Savienības finansiālās palīdzības apmērs, euro (regulas Nr.  1308/2013 34. pants)

6

 
Valsts finansiālā palīdzība (regulas Nr.  1308/2013 35. pants)5 Faktiski izmaksātās valsts finansiālās palīdzības galīgais apmērs, euro

7

 
Pārskata gadā pārdotās produkcijas vērtība6 (aprēķināta saskaņā ar regulas 2017/8917 22. pantu)

8

 

Piezīmes.

Visiem šajā tabulā norādītajiem skaitļiem jāattiecas uz pārskata gadu.

1 Dalībvalsts apstiprinātais darbības fonds konkrētajam pārskata gadam.

2 Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.  1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk - regula 2017/892).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.  1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) 234/79, (EK) Nr. 1037/2001, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk - regula Nr.  1308/2013).

4 Galīgais darbības fonds ir darbības fonds, ko RO/SRO/ROA/SROA faktiski izmantojusi darbības programmai attiecīgajā gadā.

5 Aizpilda dalībvalstis, kas atbilst regulas Nr.  1308/2013 35. panta nosacījumiem.

6 Pārdotās produkcijas vērtība atbilst to produktu vērtībai:

a) kurus pārdevusi attiecīgā RO/SRO/ROA/SROA;

b) kurus saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri;

c) par kuriem RO/SRO/ROA/SROA ir piešķirta atzīšana.

7 Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētā regula (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (turpmāk - regula 2017/891).

2.2. Kopīgie faktiskie izdevumi attiecībā uz RO/SRO/ROA/SROA darbības programmām

Darbības/pasākumi
(regulas 2017/891 2. panta
"f" un "g" punkts)

Mērķi

(regulas Nr.  1308/2013
33. panta 1. un 3. punkts un
152. panta 1. punkta "c" apakšpunkts)

 

Kopējie faktiskie izdevumi,
euro

Ieguldījumi Ražošanas plānošana1

1

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

2

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

3

 
Ar vidi saistītas darbības4

4

 
Krīžu novēršana un pārvarēšana5

5

 
Pētniecība6

6

 
Pētniecība un eksperimentālā ražošana Ražošanas plānošana1

7

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

8

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

9

 
Ar vidi saistītas darbības4

10

 
Kvalitātes shēmas (ES un valsts) un ar kvalitātes uzlabošanu saistīti pasākumi Produktu kvalitātes uzlabošana2

11

 
Veicināšana un komunikācija Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

12

 
Produktu veicināšana7

13

 
Krīžu novēršana un pārvarēšana5

14

 
Apmācība un paraugprakses apmaiņa Ražošanas plānošana1

15

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

16

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

17

 
Ar vidi saistītas darbības4

18

 
Krīžu novēršana un pārvarēšana5

19

 
Konsultāciju pakalpojumi un tehniskā palīdzība Ražošanas plānošana1

20

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

21

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

22

 
Ar vidi saistītas darbības4

23

 
Bioloģiskā ražošana Ar vidi saistītas darbības4

24

 
Integrētā ražošana

25

 
Uzlabota ūdens resursu izmantošana vai apsaimniekošana, ieskaitot ūdens taupību un nosusināšanu

26

 
Augsnes saglabāšanas darbības

27

 
Darbības ar mērķi ierīkot vai uzturēt bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgus biotopus vai saglabāt ainavas, ieskaitot vēsturiskās iezīmes

28

 
Energotaupības darbības (izņemot pārvadāšanu)

29

 
Darbība, kas saistīta ar atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu

30

 
Pārvadāšana

31

 
Tirdzniecība

32

 
Kopējo fondu izveidošana Krīžu novēršana un pārvarēšana5

33

 
Kopējo fondu līdzekļu atjaunošana

34

 
Augļu dārzu vēlreizēja apstādīšana

35

 
Izņemšana no tirgus

36

 
Bezmaksas izplatīšana

37

 
Citāda izmantošana

38

 
Priekšlaicīga ražas novākšana

39

 
Ražas nenovākšana

40

 
Ražas apdrošināšana

41

 
Konsultēšana

42

 
Administratīvās izmaksas Ražošanas plānošana1

43

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

44

Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

45

Ar vidi saistītas darbības4

46

Krīžu novēršana un pārvarēšana5

47

Pētniecība6

48

Citas/citi8 Ražošanas plānošana1

49

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

50

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

51

 
Ar vidi saistītas darbības4

52

 

Piezīmes.

1 Ražošanas plānošana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "a" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "i", "ii" un "xi" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

2 Produktu kvalitātes uzlabošana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "b" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "i", "iv" un "vi" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

3 Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "i", "ii", "iii", "iv", "ix" un "xi" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

4 Ar vidi saistītas darbības atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "e" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "iii", "iv", "v", "vii" un "viii" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

5 Krīžu novēršana un pārvarēšana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "f" apakšpunktā un 33. panta 3. punkta "a" apakšpunktā, kā arī 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "iv" un "xi" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

6 Pētniecība atbilst regulas Nr.  1308/2013 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "iv" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

7 Produktu veicināšana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "d" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "vi" un "ix" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

8 Tai skaitā personāla izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 III pielikuma 2. punkta "b" apakšpunktu.

3. Darbības programmas uzraudzība. Rādītāji attiecībā uz RO/SRO/ROA/SROA

Darbības/pasākumi (regulas 2017/891 2. panta "f" un "g" punkts)

Mērķi

(regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. un 3. punkts un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkts)

Rādītāji

   
Ieguldījumi1 Ražošanas plānošana Saimniecību skaits

1

 
Kopējā vērtība, euro

2

 
Produktu kvalitātes uzlabošana Saimniecību skaits

3

 
Kopējā vērtība, euro

4

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana Saimniecību skaits

5

 
Kopējā vērtība, euro

6

 
Pārdotās produkcijas kopējā vērtība/pārdotās produkcijas kopējais apjoms (euro/kg)

7

 
Ar vidi saistītas darbības Saimniecību skaits

8

 
Kopējā vērtība, euro

9

 
Krīžu novēršana un pārvarēšana Saimniecību skaits

10

 
Kopējā vērtība, euro

11

 
Pētniecība Saimniecību skaits

12

 
Kopējā vērtība, euro

13

 
Pētniecība un eksperimentālā ražošana Ražošanas plānošana Saimniecību skaits

14

 
Kopējā vērtība, euro

15

 
Produktu kvalitātes uzlabošana Saimniecību skaits

16

 
Kopējā vērtība, euro

17

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana Saimniecību skaits

18

 
Kopējā vērtība, euro

19

 
Ar vidi saistītas darbības Saimniecību skaits

20

 
Kopējā vērtība, euro

21

 
Kvalitātes shēmas (ES un valsts)2 un ar kvalitātes uzlabošanu saistīti pasākumi Produktu kvalitātes uzlabošana Platība saistībā ar ACVN/AĢIN/GTĪ3 (ha)

22

 
Saimniecību skaits

23

 
Apjoms (tonnās)

24

 
Veicināšana un komunikācija4 Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana Saimniecību skaits

25

 
Veicināšanas kampaņu skaits

26

 
Produktu veicināšana Saimniecību skaits

27

 
Veicināšanas kampaņu skaits

28

 
Krīžu novēršana un pārvarēšana Saimniecību skaits

29

 
Veicināšanas kampaņu skaits

30

 
Apmācība un paraugprakses apmaiņa Ražošanas plānošana Saimniecību skaits

31

 
Darbību skaits

32

 
Produktu kvalitātes uzlabošana Saimniecību skaits

33

 
Darbību skaits

34

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana Saimniecību skaits

35

 
Darbību skaits

36

 
Ar vidi saistītas darbības Saimniecību skaits

37

 
Darbību skaits

38

 
Krīžu novēršana un pārvarēšana Saimniecību skaits

39

 
Darbību skaits

40

 
Konsultāciju pakalpojumi un tehniskā palīdzība Ražošanas plānošana Saimniecību skaits

41

 
Darbību skaits

42

 
Produktu kvalitātes uzlabošana Saimniecību skaits

43

 
Darbību skaits

44

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana Saimniecību skaits

45

 
Darbību skaits

46

 
Ar vidi saistītas darbības Saimniecību skaits

47

 
Darbību skaits

48

 
Bioloģiskā ražošana Ar vidi saistītas darbības Augļu un/vai dārzeņu bioloģiskajai audzēšanai izmantotā platība (ha)

49

 
Saimniecību skaits

50

 
Integrētā ražošana Augļu un/vai dārzeņu integrētajai audzēšanai izmantotā platība (ha)

51

 
Saimniecību skaits

52

 
Uzlabota ūdens resursu izmantošana vai apsaimniekošana, ieskaitot ūdens taupību un nosusināšanu Augļu un dārzeņu audzēšanai izmantotā platība, uz kuru attiecas ūdens izmantošanas samazināšana (ha)

53

 
Saimniecību skaits

54

 
Apjoma atšķirība (m3)

(iepriekšējais gads-pārskata gads)

55

 
Darbības augsnes saglabāšanai Augļu un dārzeņu audzēšanai izmantotā platība, kurā pastāv augsnes erozijas risks un kurā īsteno augsnes erozijas novēršanas pasākumus (ha)5

56

 
Saimniecību skaits

57

 
Mēslošanas līdzekļu izmantojuma atšķirība uz hektāru (tonnas/ha)

(iepriekšējais gads-pārskata gads)

58

 
Darbības ar mērķi ierīkot vai uzturēt bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgus biotopus vai saglabāt ainavas, ieskaitot vēsturisko vērtību saglabāšanu Platība, kurā veic biotopu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību veicinošas darbības (ha)

59

 
Saimniecību skaits

60

 
Energotaupības darbības (izņemot pārvadāšanu) Augļu un dārzeņu audzēšanai izmantotā platība, uz kuru attiecas enerģijas izmantošanas samazināšana (ha)

61

 
Saimniecību skaits

62

 
Enerģijas patēriņa atšķirība (iepriekšējais gads-pārskata gads):

63

a) cietais kurināmais (tonnas/pārdotās produkcijas apjoms)

64

 
b) šķidrais kurināmais (litri/pārdotās produkcijas apjoms)

65

 
c) gāze (m3/pārdotās produkcijas apjoms)

66

 
d) elektroenerģija (kWh/pārdotās produkcijas apjoms)

67

 
Darbības, kas saistītas ar atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu Saimniecību skaits

68

 
Atkritumu apjoma atšķirība (m3/pārdotās produkcijas apjoms)

(iepriekšējais gads-pārskata gads)

69

 
Iepakojuma apjoma atšķirība (m3/pārdotās produkcijas apjoms)

(iepriekšējais gads-pārskata gads)

70

 
Pārvadāšana Enerģijas patēriņa atšķirība

(iepriekšējais gads-pārskata gads):

71

a) šķidrais kurināmais (litri/pārdotās produkcijas apjoms)

72

 
b) gāze (m3/pārdotās produkcijas apjoms)

73

 
c) elektroenerģija (kWh/pārdotās produkcijas apjoms)

74

 
Tirdzniecība Saimniecību skaits

75

 
Darbību skaits

76

 
Kopējo fondu izveidošana6 Krīžu novēršana un pārvarēšana Saimniecību skaits

77

 
Kopējo fondu līdzekļu atjaunošana Saimniecību skaits

78

 
Augļu dārzu vēlreizēja apstādīšana Attiecīgā platība (ha)

79

 
Izņemšana no tirgus7 Veikto darbību skaits

80

 
Priekšlaicīga ražas novākšana Veikto darbību skaits

81

 
Attiecīgā platība (ha)

82

 
Ražas nenovākšana8 Veikto darbību skaits

83

 
Attiecīgā platība (ha)

84

 
Ražas apdrošināšana Saimniecību skaits

85

 
Konsultēšana Veikto darbību skaits

86

 
Citas/citi Ražošanas plānošana Saimniecību skaits

87

 
Produktu kvalitātes uzlabošana Saimniecību skaits

88

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana Saimniecību skaits

89

 
Ar vidi saistītas darbības Saimniecību skaits

90

 

Piezīmes.

1 Tostarp neienesīgi ieguldījumi attiecībā uz saistību izpildi darbības programmā.

2 Attiecas uz tādu sīki izstrādātu pienākumu kopumu saistībā ar ražošanas metodēm, kuru ievērošanu pārbauda neatkarīgā inspekcijā un ar kurām tiek iegūts galaprodukts, kam kvalitāte ir ievērojami augstāka nekā parastie tirdzniecības standarti attiecībā uz sabiedrības veselību, augu veselību vai vidi un ir atbilstoša pašreizējām un paredzamajām tirgus iespējām. Galvenie kvalitātes shēmu veidi:

a) sertificēta bioloģiskā ražošana;

b) sertificēta integrētā ražošana;

c) nacionālās pārtikas kvalitātes shēma ar zaļās krāsas norādi.

3 Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN)/Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN)/Garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ).

4 Katra veicināšanas/komunikācijas kampaņa ir viena darbība neatkarīgi no kampaņas ilguma (dienu skaita) un norises vietu skaita.

5 Augsnes erozijas risks attiecas uz jebkuru zemes gabalu, kas atrodas nogāzē, kuras slīpums ir lielāks par 10 %, neatkarīgi no tā, vai tiek īstenoti augsnes erozijas novēršanas pasākumi (piemēram, augsnes segums, augseka u. c.).

6 Darbības, kas saistītas ar dažādu kopējo fondu izveidošanu (līdzekļu papildināšanu), ir dažādas darbības.

7 Tā paša produkta izņemšana no tirgus dažādos gada periodos un dažādu produktu izņemšana no tirgus ir dažādas darbības. Katrs pasākums, kura mērķis ir izņemt konkrētu produktu no tirgus, ir viena darbība.

8 Dažādu produktu ražas priekšlaicīga novākšana un ražas nenovākšana ir dažādas darbības. Tā paša produkta priekšlaicīga ražas novākšana un ražas nenovākšana ir viena darbība neatkarīgi no patērēto dienu skaita, iesaistīto saimniecību skaita un attiecīgo zemes gabalu vai hektāru skaita.

 
  Ar parakstu apliecinu, ka ražotāju organizācija nav saņēmusi divkāršu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par pasākumiem vai darbībām, par kurām ir iesniegts šis gada ziņojums.  
   
  Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona    
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums1)

 

Piezīme.

1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 23. augusta
noteikumiem Nr. 529

"10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

Finanšu korekciju piemērošana neatbilstību un pārkāpumu gadījumā

1. Proporcionāla finanšu korekcija atbalstītajos projektos (sk. tabulu) tiek piemērota, ja Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par iespējamo neatbilstības konstatēšanu vai lēmumu par neatbilstību, secina, ka neatbilstošo izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai ka būtu nesamērīgi samazināt darbības programmas attiecināmo izmaksu summu par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un lēmuma vai vienošanās par darbības programmas īstenošanu nosacījumiem.

2. Finansējumu atprasa proporcionāli laikam, kas pagājis kopš attiecīgā pasākuma īstenošanas darbības programmā.

3. Konstatējot vairākus pārkāpumus vērtēšanas procesā, tiek piemērota finanšu korekcija atbilstoši būtiskākajam (ar lielāko korekcijas apmēru) pārkāpumam.

4. Samērīguma princips piemērojams tiktāl, cik to pieļauj noteiktais minimālais finanšu korekciju apjoms.

5. Finanšu korekciju nepiemēro, ja pārkāpumam ir formāls raksturs bez reālas vai iespējamas finansiālās ietekmes.

6. Finanšu korekciju var nepiemērot, ja ražotāju organizācija spēj pierādīt, ka nepieciešamās izmaiņas darbības programmā iepriekš nebija paredzamas un ka tās radušās no ražotāju organizācijas darbības neatkarīgu iemeslu dēļ.

7. Piemērojot finanšu korekciju, vērtē ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem saistītās neatbilstības smagumu, apjomu, ilgumu un atkārtošanos.

Nr. p. k. Neatbilstība/ pārkāpums Neatbilstības/pārkāpuma apraksts Finanšu korekcijas apmērs
Iepirkuma procedūrā konstatētie pārkāpumi
1. Nav piemērota atbilstošā iepirkuma procedūras metode Piemērota nepareiza iepirkuma metode - veikta vienkāršota cenu aptauja, jo nav ņemts vērā, ka iegādēm, kurām ir viens mērķis un (vai) piegādātājs un kurām, saskaitot kopā un nosakot paredzamo cenu, atbilstoši noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem iepirkuma procedūra jāīsteno ar Iepirkumu uzraudzības biroja starpniecību • Atkārtota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un 10 % no attiecīgajai investīcijas pozīcijai (kurai nepareizi piemērota iepirkuma procedūras metode) apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas

• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtotās iepirkuma procedūras

2. Noteiktie termiņi piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai neatbilst nosacījumiem normatīvajos aktos par iepirkuma procedūras piemērošanu Ražotāju organizācija iepirkumu procedūrā nav ievērojusi noteiktos minimālos piedāvājumu sagatavošanas termiņus saskaņā ar noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem • 2 % par katru termiņa samazinājuma darbdienu (maksimāli līdz piecām darbdienām), ja ir ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi

• 10 % un atkārtota iepirkuma procedūra apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas (ja termiņa samazinājums pārsniedz piecas darbdienas)

• 10 % no attiecīgās investīcijas pozīcijas attiecināmajām izmaksām, ja darbība īstenota

• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtotās iepirkuma procedūras

3. Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija un sašaurināts piedāvājumu iesniedzēju loks Tehniskajā specifikācijā vai konkursa nolikumā ir norādīti kritēriji, kas dod iespēju pieteikties tikai konkrētam vai ierobežotam ražotāju lokam, vai arī, vērtējot iepirkumu, norādītie kritēriji vairs netiek ņemti vērā, tādējādi dodot iespēju uzvarēt piedāvātājam, kurš neatbilst attiecīgajiem kritērijiem.

Noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi nenodrošinot vienādu piekļuvi (iespēju) pretendentiem. Ražotāju organizācija radījusi apstākļus, lai ierobežotu piegādātāju loku

• 25 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas, ja pārkāpums var ietekmēt ražotāju loku un ierobežo konkurenci

• 10 vai 5 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma

• Atkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu

4. Līguma izpildes laikā netiek ievēroti atlases kritēriji Darbības programmas īstenošanas laikā konstatēts, ka netiek ievēroti kritēriji, kas tika noteikti kā piegādātāju atlases kritēriji, piemēram, limitēts izpildes laiks • 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci

• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma

5. Grozīti līgumisko attiecību nosacījumi, kas maina sākotnējo tehnisko specifikāciju Darbības programmas īstenošanas laikā izdarīti grozījumi, ar kuriem mainīti nosacījumi, kas varētu ietekmēt iespējamo piegādātāju loku un piedāvājuma cenu • 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci

• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma

6. Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja (pakalpojumu sniedzēja) apakšuzņēmējs ir atbalsta pretendents vai ar to saistīta persona.

Konstatēts interešu konflikts pieņemtajā lēmumā par iepirkuma rezultātiem

Darbības programmas īstenošanas laikā konstatēts, ka ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma izpildi kā apakšuzņēmējs nodrošina atbalsta pretendents vai ar to saistīta persona.

Kāds no komisijas locekļiem un ekspertiem (ja tādi ir piesaistīti) pārstāv pretendenta intereses vai ir saistīts ar pretendentu, un interešu konflikta konstatēšanas gadījumā nav ievērota noteiktā procedūra

100 %
7. Konstatēts izmaksu sadārdzinājums Mākslīga izmaksu pozīciju sadārdzināšana • 100 %, ja konstatētais sadārdzinājums pārsniedz 50 %

•20-100 % no sadārdzināto izmaksu pozīcijas tirgus cenas sliekšņa, ja konstatētais sadārdzinājums ir līdz 50 %, - atkarībā no neatbilstības būtiskuma

8. Nav ievērots Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" (turpmāk - noteikumi) 55. punktā minētais iepirkuma dokumentu iesniegšanas termiņš Normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā norādītie iesniedzamie dokumenti iesniegti pēc noteiktā termiņa • 1-2 mēneši - 0,01 %

• Vairāk nekā 2 mēneši līdz 3 mēnešiem - 0,05 %

• Vairāk nekā 3 mēneši - 100 %

Citi pārkāpumi
9. Nav ievērota noteikumu 53. punktā minētā prasība Finanšu līzingā iegādātā prece līdz attiecīgās darbības programmas perioda beigām nav kļuvusi par ražotāju organizācijas īpašumu Par attiecīgo preci saņemtā Eiropas Savienības līdzfinansējuma atmaksa 100 % apmērā
10. Darbības fonda samazinājums vairāk par 30 % Noteikumu 31. punktā minēto nosacījumu neievērošana 50 % no darbības fonda summas, kas pārsniedz noteikumu 31. punktā minēto ierobežojumu
11. Ražotāju organizācija neiesniedz Lauku atbalsta dienestam statistikas informāciju vai tā nav korekta Ražotāju organizācija Lauku atbalsta dienestam nav iesniegusi regulas 2017/892 21. pantā minēto informāciju vai tā nav pareiza Attiecīgās darbības programmas apstiprinājumu atliek līdz nākamajam gadam, līdz ir sagatavots pareizs paziņojums
12. Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas izmantošanā Investīcija netiek izmantota atbilstoši apstiprinātās darbības programmas mērķiem un atbalsta saņemšanas nosacījumiem Proporcionāli atlikušajam uzraudzības periodam atkarībā no neatbilstības būtiskuma
13. Nav ievēroti noteikumu 14. punktā minētie nosacījumi 1) Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos attiecināmos produktus realizē, neievērojot regulas Nr. 2017/891 12. panta nosacījumus un pārsniedzot 25 % no attiecināmo produktu vērtības

• 5 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatētais pārsniegums veido ne vairāk kā 5 % novirzi

• 10 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatētais pārsniegums veido 6-10 % novirzi

• 25 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatētais pārsniegums veido 11 % novirzi un vairāk

2) Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos attiecināmos produktus klientiem, kas nav patērētāji, realizē, pārsniedzot maznozīmīgo apjomu (10 % no ražotāju organizācijas attiecināmā produkta pārdodamās produkcijas vērtības)

• 5 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatēts ne vairāk kā viena produkta realizācijas pārsniegums

• 10 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatēts divu līdz trīs produktu realizācijas pārsniegums

• 25 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatēts četru un vairāk produktu realizācijas pārsniegums
14. Darbības programmas pēdējā gadā nav sasniegti ražotāju organizācijas izvēlētie sasniedzamie rādītāji saskaņā ar noteikumu 25.12. apakšpunktu, 25.2 un 25.3 punktu

Ražotāju organizācija darbības programmas īstenošanas pēdējā gadā nav sasniegusi tās izvēlētos kritērijus un noteiktos sasniedzamos rezultatīvos rādītājus saskaņā ar noteikumu 25.12. apakšpunktu, 25.2 un 25.3 punktu

Ražotāju organizācija atmaksā tai piešķirto finansējumu:

• 100 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs nav sasniegts

• 70 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs ir sasniegts līdz 30,99 % apmēram

• 50 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs ir sasniegts 31-50,99 % apmērā

• 30 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs ir sasniegts 51-70,99 % apmērā

• 10 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs ir sasniegts 71-99,99 % apmērā

15. Nav ievēroti noteikumu 25.1 punktā minētie nosacījumi 1) Iesniedzot darbības programmu vai tās grozījumus, ražotāju organizācija nav pievienojusi detalizētu aprakstu par katru īstenojamo pasākumu saskaņā ar noteikumu 25.1 1. apakšpunktu Attiecīgās darbības programmas vai tās grozījumu apstiprinājumu atliek līdz nākamajam gadam, līdz ir sagatavota detalizēta informācija
2) Iesniedzot darbības programmu vai tās grozījumus, ražotāju organizācija nav pievienojusi skaidrojumu saskaņā ar noteikumu 25.12. apakšpunktu par darbības programmā īstenojamo pasākumu saskanīgumu ar ražotāju organizācijas izvēlētajiem noteikumu 25.2 un 25.3 punktā minētajiem kritērijiem un ražotāju organizācijas noteiktajiem sasniedzamajiem mērķrādītājiem Attiecīgās darbības programmas vai tās grozījumu apstiprinājumu atliek līdz nākamajam gadam, līdz ir sagatavota detalizēta informācija

"

26.08.2022