Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 37

Jēkabpils novadā 2022. gada 28. jūlijā

Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr. 4 "Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
28.07.2022. lēmumu Nr. 668
(prot. Nr. 17, 57. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu,
11. panta ceturto daļu, 14. panta pirmās daļas
6. punktu un astoto daļu, 15. pantu,
21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu,
21.5 panta ceturto daļu, 21.9 panta otro daļu,
21.7 panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr. 4 "Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā" (Latvijas Vēstnesis, 2022, nr. 43) šādus grozījumus:

1.1. papildināt Noslēguma jautājumus ar 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Beidzoties dzīvokļa īres līguma termiņam, gadījumā, kad ir zudis tiesiskais pamats turpināt sniegt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumos, īres līgums tiek noslēgts uz 6 mēnešiem ar nosacījumu, ka īrniekam ir pienākums to atbrīvot ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā.";

1.2. papildināt 8. punktu ar 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. ģimenei, kurā ir persona ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti";

1.3. papildināt 8. punktu ar 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma un pirmspensijas vecuma, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu, personas un kurām nav apgādnieku";

1.4. papildināt 8. punktu ar 8.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6. persona(ģimene), kuras aprūpē ir divi vai vairāk bērni, arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau ir pilngadīgi, bet vismaz viens no tiem nav vecāks par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē, kā arī persona, kura viena aprūpē bērnu (-us)";

1.5. papildināt 8. punktu ar 8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. trūcīga persona (ģimene), kuras aprūpē ir divi vai vairāk bērni, arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau ir pilngadīgi, bet vismaz viens no tiem nav vecāks par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē, kā arī persona, kura viena aprūpē bērnu (-us)";

1.6. izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2. 2. grupa - šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.4., 8.5. un 8.6. apakšpunktā minētās personas.";

1.7. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Reģistrā Nr. 3 - "Sociālo dzīvokļu izīrēšana" - personas tiek reģistrētas:

13.1. 1. grupa - likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.6 panta pirmajā daļā minētās personas;

13.2. 2. grupa - šo noteikumu 8.4. apakšpunktā minētās ģimenes (personas), kuras atzītas par maznodrošinātām un 8.7. apakšpunktā minētās ģimenes (personas).".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

 

Jēkabpils novada domes 28.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 37 "Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr. 4 "Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izdoti saskaņā likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14. panta septīto un astoto daļu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro un trešo daļu, 21.3 pantu, 21.5 panta ceturto daļu, 21.6 panta pirmo daļu, 21.7 pantu, 21.8 pantu, 21.9 panta otro daļu, Pārejas noteikumu 2. punktu, 24.panta pirmo daļu, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 26. pantu.

Saistošie noteikumi nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā Jēkabpils novada pašvaldībā un kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumus noteiktas papildus personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekmi uz pašvaldības budžetu nevar prognozēt, jo tā atkarīga no iedzīvotāju nepieciešamības un personu iesniegumiem par dzīvokļiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

06.08.2022