Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.357

Rīgā 2001.gada 7.augustā (prot. Nr.37, 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 10.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par audžuģimenēm"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" 13.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 10.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par audžuģimenēm" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 143./144.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" 13.panta trešo daļu";

1.2. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "rajona sociālās apdrošināšanas pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle" (attiecīgā locījumā);

1.3. aizstāt 2.punktā vārdus "bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas iestādē" ar vārdiem "bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē";

1.4. izteikt 15.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pamats bērna nodošanai audžuģimenei ir bāriņtiesas lēmums par bērna nodošanu audžuģimenei un līgums, ko noslēdz pašvaldība pēc bērna pastāvīgās dzīvesvietas un viens no audžuģimenes locekļiem (2.pielikums).";

1.5. aizstāt 30.2.apakšpunktā vārdus "no pašvaldības budžeta līdzekļiem (pēc bērna pastāvīgās dzīvesvietas)" ar vārdiem "no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni";

1.6. izteikt 31.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"31. Audžuģimenei pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Minētos pabalstus izmaksā šādā apmērā:";

1.7. Izteikt 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

"34. Ja bērns nodots audžuģimenei uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, pašvaldība, kura noslēgusi ar audžuģimeni līgumu par bērna nodošanu audžuģimenei, piecu darbdienu laikā nosūta minētā līguma kopiju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālei (pēc audžuģimenes dzīvesvietas), kura piešķir un izmaksā atlīdzību attiecīgajai audžuģimenei līgumā norādītajā laikposmā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

35. Ja bērns nodots audžuģimenei uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi, pašvaldība, kura noslēgusi ar audžuģimeni līgumu par bērna nodošanu audžuģimenei, iekārto lietu par pabalsta izmaksāšanu bērna uzturam, par pabalsta izmaksāšanu apģērba un mīkstā inventāra iegādei un par atlīdzības izmaksāšanu katrai audžuģimenei.";

1.8. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Audžuģimene saņem:

37.1. pašvaldībā pēc audžuģimenes dzīvesvietas - atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi, un to izmaksā tam audžuģimenes loceklim (personai), kurš ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna nodošanu audžuģimenei;

37.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē pēc audžuģimenes dzīvesvietas - atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, un to izmaksā tam audžuģimenes loceklim (personai), kurš ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna nodošanu audžuģimenei;

37.3. pašvaldībā pēc audžuģimenes dzīvesvietas - pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, un tos izmaksā tam audžuģimenes loceklim (personai), kurš ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna nodošanu audžuģimenei.";

1.9. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Pašvaldība, kura noslēgusi ar audžuģimeni līgumu par bērna nodošanu audžuģimenei, ir tiesīga pieprasīt no audžuģimenes pārskatu par pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.";

1.10. svītrot 40.punktu;

1.11. izteikt 2.pielikuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Pašvaldība apņemas:

3.1. maksāt audžuģimenei atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi, pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei šādā apmērā:

3.1.1. atlīdzību ............... latu apmērā;

3.1.2. pabalstu bērna uzturam .............................. latu apmērā (mēnesī);

3.1.3. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei ............................... latu apmērā (mēnesī);

3.2. ja bērns nodots audžuģimenei uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, desmit dienu laikā nosūtīt līguma kopiju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālei (pēc audžuģimenes dzīvesvietas), kura piešķir un izmaksā atlīdzību līgumā norādītajā laikposmā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

4. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt no audžuģimenes pārskatu par pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

 

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Gorbunovs

  Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

01.01.2002