Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā

Izdarīt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 4.punktu.

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants . Šis likums nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā."

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants . Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

4. Izteikt 10.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;".

5. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants.  (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības izsniegtā atļauja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Atļaujas norakstu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Atļauja nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma izbeigšanu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību, par vārdu "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas" izslēgšanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukuma un par šai uzņēmējsabiedrībai izsniegtās atļaujas anulēšanu."

6. Aizstāt 25.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

7. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteikto tiesību un atvieglojumu."

8. Izteikt 27.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

9. Izteikt 28.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību."

10. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants.  Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās teritorijas izvesto preču kontroli."

11. Izslēgt V nodaļu.

12. Papildināt 56.pantu pēc vārdiem "atļauju uzņēmējdarbības veikšanai" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām".

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 27.jūlijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 10.augustā

01.01.2002