Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ventspils brīvostas likumā

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "brīvā muitas zona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā) un vārdus "Latvijas Republikas Muitas kodekss" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "Muitas likums" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ostas klienti - šā likuma izpratnē: kravu saņēmēji, nosūtītāji un citi, kuri uz tiesiska pamata izmanto Brīvostas pārvaldes un Brīvostā esošo uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) pakalpojumus, bet kuriem Brīvostā nav savas teritorijas.";

izslēgt 5.punktu.

3. Izslēgt 3.panta trešo un piekto daļu.

4. Izslēgt 5.panta otrās daļas otro teikumu.

5. Izslēgt 10.pantā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

6. 12.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uzņēmējsabiedrības (uzņēmumi), kas nav noslēgušas līgumu ar Brīvostas pārvaldi par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā, var Brīvostas teritorijā veikt uzņēmējdarbību bez licencētām uzņēmējsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties Brīvostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. Minētajām uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem) nav tiesību veikt uzņēmējdarbību brīvo zonu teritorijās.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuri saņēmuši Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas, noslēdz līgumu par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un saņem Brīvostas pārvaldes atļauju šādas darbības veikšanai, nepiemērojot attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu šā likuma 13.panta pirmajā un ceturtajā daļā paredzētos nosacījumus."

7. Izslēgt 13.panta ceturto daļu.

8. Papildināt 14.panta trešo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par uzņēmējsabiedrības (uzņēmuma) teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai."

9. Izslēgt 17.pantu.

10. Izslēgt 19.pantu.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 27.jūlijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 10.augustā

01.01.2002