Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "brīvā muitas zona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 1.panta 5.punktu.

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants

Šis likums nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā."

4. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ja tas nepieciešams, iznomā vai pārdod Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, izņemot ostas zemi, un citu nekustamo īpašumu."

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

6. 10.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) slēdz līgumus par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot ostas zemes atsavināšanu, kā arī šajā likumā norādītos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic citas institūcijas;".

7. Izteikt 13.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ieņēmumi no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas, izņemot tos valsts un pašvaldību īpašuma objektus, kuri tiek privatizēti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";".

8. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā apliecība ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Apliecības norakstu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Apliecība nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā."

9. Aizstāt 22.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

10. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteikto tiesību un atvieglojumu."

11. Izteikt 24.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

12. Izteikt 25.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību un cita veida darbību par atlīdzību."

13. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās teritorijas izvesto preču kontroli."

14. Izslēgt IV nodaļu.

15. 44.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu, izņemot ostas zemi un zemi, kuru aizņem privatizētie valsts un pašvaldību īpašuma objekti.

4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, uz kuras atrodas privatizētie valsts un pašvaldību īpašuma objekti, atsavina attiecīgi valsts vai pašvaldība, pirms atsavināšanas saņemot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes piekrišanu."

16. Izteikt 45.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu zemes, izņemot ostas zemes, un cita nekustamā īpašuma nomniekam, ja tiek izpildīti visi likuma un līguma nosacījumi."

17. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

"46.pants

(1) Zemi un citu nekustamo īpašumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir tiesīga atsavināt, ja līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktajā termiņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta ne mazāka summa par 100 000 latu uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

(2) Vienam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) var iznomāt vai atsavināt ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas."

18. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

"47.pants

Līgumi ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu ir atceļami likumā noteiktajā kārtībā, ja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nepilda likumu un līgumu par ieguldījumu veikšanu nosacījumus."

19. Izslēgt VI nodaļu.

20. Izteikt likuma pielikuma "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu apraksts" 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Robeža iet par dabīgo krasta līniju uz dienvidiem līdz (.) 560 25' 0 N 20 0 59' 5E .

Robeža iet pa Liepājas ostas ārējā reida robežu, kas sakrīt ar līnijām, kuras savieno punktus ar šādām koordinātēm:

(.) 56 0 25' 0 N 20 0 40' 0 E

(.) 56 0 39' 0 N 20 0 47' 7 E

(.) 56 0 39' 0 N 21 0 02' 8 E."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 27.jūlijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 10.augustā

01.01.2002