Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 34

Jūrmalā 2022. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 11, 18. p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu
un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku" šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas".

2. Aizstāt visā tekstā vārdu "pilsēta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "valstspilsēta" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 6.1.1. apakšpunktā šādā redakcijā:

"6.1.1. pie Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācijas ēkām, tai skaitā pašvaldības kapitālsabiedrību ēkām, - pastāvīgi;".

4. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. Jūrmalas valstspilsētas ģerboni drīkst lietot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas uz veidlapām, zīmogos, stūra spiedogos, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem, izkārtnēm, izvietošanai pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem.".

5. Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. Jūrmalas valstspilsētas logotipu, saskaņojot tā lietošanu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļu, var lietot tādos pasākumos un to informatīvajos un reklāmas materiālos:".

6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Simbolikas lietošanas atļauju (4. pielikums), pamatojoties uz Jūrmalas Simbolikas komisijas (turpmāk - Simbolikas komisija) lēmumu, izsniedz un paraksta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors.".

7. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Simbolikas komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina ar Jūrmalas domes lēmumu.".

8. Izteikt 13. punktā šādā redakcijā:

"13. Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju Apkalpošanas centros vai elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas oficiālo e-pasta adresi. Iesniegumā norāda:".

9. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 24. punktā minēto pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas Administratīvā komisija.".

10. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Par necieņas izrādīšanu pret Jūrmalas valstspilsētas ģerboni piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskai personai līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskai personai - līdz 280 naudas soda vienībām.".

11. Svītrot 27. punktu.

12. Aizstāt 1., 2. un 3. pielikuma nosaukumā un tekstā vārdu "pilsētas" par vārdu "valstspilsētas".

13. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2015. gada 7. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 20
(prot. Nr. 10, 2. p.)

Simbolikas lietošanas atļauja


Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

ATĻAUJA Nr.

Jūrmalas valstspilsētas simbolikas lietošanai
 

Izsniegta ______________________________________________________________________________________________________

Adrese _________________________________________________________________________________________________________

Izmantošanas veids ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________


          Atļauja ir izsniegta

          Atļauja derīga līdz
 

    Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors

_______________________________                                       

                                                z.v.
 

Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 34 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku""

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 7. maija saistošo noteikumu Nr. 20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku" (turpmāk - Saistošie noteikumi) grozījumi tiek veikti, lai nodrošinātu to atbilstību Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums", Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8. panta trešajai daļai.

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 30. maija atzinumu Nr. 1-18/3912 "Par saistošajiem noteikumiem" pašvaldībai lūgts precizēt saistošo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktu un nodrošināt to atbilstību ārējo normatīvo aktu ar augstāku juridisko spēku prasībām atbilstoši ministrijas sniegtajam atzinumam. Ņemot vērā ministrijas atzinumu, precizēta administratīvā atbildība par necieņas izrādīšanu pret Jūrmalas pilsētas ģerboni un tā lietošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 "Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums" tiek precizēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nosaukuma un tās iestāžu nosaukumu lietojums Saistošajos noteikumos.

Precizēta kārtība, kādā persona saucama pie administratīvās atbildības par Saistošo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav tiešas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek ietekmētas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

06.07.2022