Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 355

Rīgā 2022. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 33 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
4. panta ceturto daļu, 4.1 panta trešo daļu,
4.2 panta trešo daļu
un Autoceļu lietošanas nodevas likuma
8. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 89., 190. nr.; 2014, 133. nr.; 2017, 56., 128., 248. nr.; 2018, 240. nr.; 2019, 227. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. informācijas apmaiņas kārtību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (turpmāk - IMI sistēma), kura izveidota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulai (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (turpmāk - Regula (ES) 1024/2012)."

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Lai pārbaudītu plašas un reprezentatīvas grupas - apkalpes locekļus, transportlīdzekļu vadītājus, uzņēmumus un transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (turpmāk - Regula (EK) 561/2006), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (turpmāk - Regula (ES) 165/2014), kā arī apkalpes locekļus un transportlīdzekļu vadītājus, uz kuriem attiecas normatīvie akti par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti -, Valsts policija katru gadu organizē autopārvadājumu pārbaudes tā, lai:

4.1. tās aptvertu vismaz 3 % no darba dienām, kurās strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas darba un atpūtas režīma nosacījumi. Pārbaudes laikā uz ceļiem transportlīdzekļa vadītājam ir atļauts sazināties ar galveno biroju, pārvadājumu vadītāju vai jebkuru citu personu vai struktūru, lai pirms pārbaudes beigām iesniegtu jebkādus apliecinājumus, kuru nav transportlīdzeklī. Minētā atkāpe neattiecas uz transportlīdzekļa vadītāja pienākumu nodrošināt tahogrāfa iekārtu pareizu izmantošanu;

4.2. vismaz 30 % no transportlīdzekļu vadītāju darba dienu pārbaužu kopējā skaita tiktu veiktas uz ceļiem un vismaz 50 % - tāda saimnieciskās darbības veicēja telpās, kurš atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (turpmāk - Regula (EK) 1071/2009), 2. panta 4. punktā minētajai definīcijai (turpmāk - uzņēmums). Pārbaudes uz ceļiem par atbilstību normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti, aptver tikai tos aspektus, kurus var efektīvi pārbaudīt, izmantojot tahogrāfu un saistītās reģistrācijas kontrolierīces. Visaptverošu pārbaudi par atbilstību šiem normatīvajiem aktiem var veikt tikai uzņēmumu telpās;

4.3. vismaz sešas reizes gadā tiktu veiktas saskaņotas pārbaudes uz ceļiem un uzņēmumu telpās. Šādas saskaņotas pārbaudes vienlaikus veic divu vai vairāku dalībvalstu kontroles institūcijas katra savas valsts teritorijā."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ja pārkāptas Regulas (EK) 561/2006 1. panta un Regulas (ES) 165/2014 1. panta prasības, Valsts policija, novērtējot uzņēmuma risku, izmanto Komisijas 2016. gada 18. marta Regulas (ES) 2016/403, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu, III pielikumā noteikto pārkāpumu sadalījumu kategorijās pēc to smaguma un šo noteikumu 3. pielikumā noteiktās formulas un kritērijus uzņēmuma pārkāpumu punktu skaita, riska skaitļa un riska pakāpes noteikšanai."

4. Izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Novērtējot uzņēmuma riskus, šo noteikumu 3. punktā minētās kontroles institūcijas atbilstoši kompetencei ņem vērā šo noteikumu 5. pielikumā noteiktos riska novērtēšanas elementus. Minēto informāciju izmanto, lai rūpīgāk un biežāk pārbaudītu uzņēmumus ar augstu riska novērtējumu. Uzņēmumu pārkāpumu punktu, riska skaitļa un riska pakāpes kritēriji, kas noteikti saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu, autopārvadājumu kontroles laikā ir pieejami minētajām kontroles institūcijām."

5. Papildināt ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Pamatojoties uz šo noteikumu 5. punktā paredzēto uzņēmuma riska novērtējumu, transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumu ievērošanas pārbaudes uzņēmumam nosaka, ja viens vai vairāki tā transportlīdzekļu vadītāji pastāvīgi vai nopietni pārkāpj Regulu (EK) 561/2006 vai Regulu (ES) 165/2014."

6. Papildināt ar 5.3 punktu šādā redakcijā:

"5.3 Pārbaudes uzņēmuma telpās plāno, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi attiecībā uz dažādiem transporta un uzņēmumu veidiem. Pārbaudes veic arī tad, ja autopārvadājumu kontroles laikā tiek atklāts, ka nopietni pārkāpta Regula (EK) 561/2006, Regula (ES) 165/2014, normatīvie akti par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti, kā arī normatīvie akti par ceļu satiksmi attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika ilgumu."

7. Papildināt ar 10.3 punktu šādā redakcijā:

"10.3 Autopārvadājumu kontroles laikā Regulas (ES) 165/2014 36. panta 1. un 2. punktā minētajā laikposmā tiek pārbaudīti visi gadījumi, kuros ilgāk par vienu minūti tiek pārsniegts transportlīdzekļa atļautais braukšanas ātrums, kas:

10.31. N3 kategorijas transportlīdzekļiem ir lielāks par 90 km/h;

10.32. M3 kategorijas transportlīdzekļiem ir lielāks par 105 km/h."

8. Papildināt ar 10.4 punktu šādā redakcijā:

"10.4 Šo noteikumu 3.1. un 3.4. apakšpunktā minētās kontroles institūcijas kontroles laikā pārbauda:

10.41. transportlīdzekļa vadīšanas ikdienas un iknedēļas laikus, pārtraukumus, kā arī ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmus un iepriekšējo dienu reģistrācijas diagrammas, kurām jābūt transportlīdzeklī saskaņā ar Regulas (ES) 165/2014 36. panta 1. un 2. punktu, un atkarībā no izmantotā transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces veida - datus, kas saglabāti uz transportlīdzekļa vadītāja kartes un reģistrācijas kontrolierīces atmiņā par to pašu laikposmu, kā arī izdruku;

10.42. vai pareizi darbojas transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces (atkarībā no izmantotā transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites kontrolierīces veida konstatē kontrolierīču, transportlīdzekļa vadītāja kartes un reģistrācijas diagrammu iespējamu nepareizu lietojumu). Ja nepieciešams, pārbauda arī to, vai transportlīdzekļa vadītājs var uzrādīt dokumentus, kas minēti Regulas (EK) 561/2006 16. panta 2. punktā;

10.43. pagarinātu maksimālo 60 stundu iknedēļas darba laiku, kā noteikts normatīvajos aktos par ceļu satiksmi attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika ilgumu. Citus iknedēļas darba laikus atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti attiecībā uz pārtraukumiem un gadījumiem, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic darbu arī pie cita darba devēja, pārbauda, ja kontroles institūciju rīcībā ir atbilstošas iekārtas, kas ļauj veikt efektīvas pārbaudes.".

9. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms, informācijas iekļaušana sistēmā un saņemšana no tās, institūcijas, kas ir tiesīgas apstrādāt informāciju, informācijas apstrādes kārtība un glabāšanas termiņi, informācijas apmaiņa, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu".

10. Papildināt ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Valsts policija un citas Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes, izmantojot IMI sistēmu, ik pēc sešiem mēnešiem vai arī pēc Valsts policijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma apmainās ar informāciju, kas noteikta Regulas (EK) 561/2006 22. panta 3. punktā, bet pēc Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma - arī ar informāciju par to, kā tiek piemēroti normatīvie akti par transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti, autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtību, kā arī normatīvie akti attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu, veicot starptautiskos autopārvadājumus."

11. Papildināt ar 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Informāciju pēc citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pamatota pieprasījuma, izmantojot IMI sistēmu atbilstoši Regulas (ES) 1024/2012 prasībām, Valsts policija nosūta:

29.1. 25 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas vai, ja nepieciešams, savstarpēji vienojoties par īsāku termiņu;

29.2. triju darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas - steidzamos gadījumos vai gadījumos, kad nepieciešama tikai reģistru (piemēram, riska novērtējuma sistēmas reģistra) aplūkošana."

12. Papildināt ar 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja Valsts policija secina, ka Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes iesniegtais pieprasījums nav pietiekami pamatots, tā 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas informē attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi par papildu pamatojuma nepieciešamību."

13. Papildināt ar 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde neiesniedz papildu pamatojumu, Valsts policijai ir tiesības noraidīt pieprasījumu. Par pieprasījuma noraidīšanu tā informē Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi."

14. Papildināt ar 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Ja ir sarežģīti vai nav iespējams nosūtīt pieprasīto informāciju, veikt no tās izrietošās pārbaudes, inspekcijas vai izmeklēšanu, Valsts policija 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas par to informē Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, attiecīgi pamatojot iemeslus informācijas neiesniegšanai. Valsts policija, sadarbojoties ar Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, izvērtē citus risinājumus, lai saņemto pieprasījumu izpildītu pēc iespējas atbilstoši prasītajam mērķim."

15. Papildināt ar 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Ja Valsts policija no Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes ir saņēmusi informāciju par veiktā pieprasījuma papildu pamatojuma nepieciešamību, tā pēc iespējas ātrāk nosūta papildu pamatojumu."

16. Papildināt ar 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Ja Valsts policijas pieprasītā informācija no Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes pastāvīgi tiek sniegta ar kavēšanos atbilstoši attiecīgās Eiropas Savienības kompetentās iestādes dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, ar kuriem tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Direktīvas (ES) 2020/1057, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012, prasības, Valsts policija par to iespējami ātrākā laikā informē Eiropas Komisiju."

17. Papildināt ar 35. punktu šādā redakcijā:

"35. IMI sistēma netiek izmantota tās informācijas apmaiņai, kas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei pieejama, tieši meklējot pārvadātāju datu elektroniskajā reģistrā, kas minēts Regulas (EK) 1071/2009 16. panta 5. punktā."

18. Papildināt ar 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Valsts policija informāciju par uzņēmumu pārkāpumu punktu skaitu, riska skaitļa un riska pakāpes kritērijiem, kas noteikti saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu, iekļauj pārvadātāju datu elektroniskajā reģistrā saskaņā ar Regulas (EK) 1071/2009 16. pantu un sistēmā. Minētā informācija ir tieši pieejama citām Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm atbilstoši Regulas (EK) 1071/2009 16. panta 2. punktam."

19. Izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvas 2014/47/ES par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu;".

20. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija Direktīvas (ES) 2020/1057, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012."

21. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 355

"4. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 411

Uzņēmuma kontroles akts Nr.____

_________. gada ____.__________________  
 

(vieta)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumu Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība" (turpmāk - noteikumi) ___________ punktu

Valsts policijas  
 

(amats, vārds, uzvārds)

   
 

(amats, vārds, uzvārds)

pārbaudīja  
 

(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs)

   
 

(faktiskā adrese, tālrunis, fakss)

   
Uzņēmuma pārstāvis  
 

(amats, vārds, uzvārds, tālrunis)

 
Uzņēmuma juridiskā adrese  
 
 
Struktūrvienību skaits un adreses  
 
 
Īss to komercdarbības veidu apraksts, kas saistīti ar autopārvadājumiem
 
 
 
 
Uzņēmuma amatpersonas, kas atbildīgas par autopārvadājumiem un transportlīdzekļu ekspluatāciju  
 

(vārds, uzvārds)

   
 

(vārds, uzvārds)

Uzņēmuma tiesiskais stāvoklis  
 

(maksātspējīgs vai maksātnespējīgs)

Licence Nr._________, izsniegta _______. gada ____.__________________

Licence derīga no ___. gada ___.__________ līdz _____. gada ____._______________

Eiropas Kopienas atļauja Nr. ________, izsniegta ____. gada ___.__________________

Eiropas Kopienas atļauja derīga no ___. gada __.__________ līdz ___. gada __.____________

Pašpārvadājumu sertifikātu skaits ___________________________

Uzņēmuma rīcībā esošie/tam piederošie transportlīdzekļi  
 

(skaits)

ar derīgām licences kartītēm kravu/pasažieru iekšzemes pārvadājumiem  
 

(skaits)

ar derīgām Eiropas Kopienas atļaujas kopijām un starptautiskās licences kartītēm kravu/pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem  
 

(skaits)

ar derīgiem pašpārvadājumu sertifikātiem kravu/pasažieru pārvadājumiem  
 

(skaits)

Transportlīdzekļu stāvvieta  
 

(adrese, nomas līguma Nr. un datums)

Uzņēmumā strādājošie transportlīdzekļu vadītāji  
 

(skaits)

Transportlīdzekļi, kuriem ir atļauja piedalīties ceļu satiksmē  
 

(skaits)

Aktā lietojamie saīsinājumi:

Regula  561/2006

-

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula Nr.  561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.  3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.  2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.  3820/85

Regula  3821/85

-

Eiropas Padomes 1985. gada 20. decembra Regula Nr.  3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

RK

-

reģistrācijas karte (tahogramma) (tahogrāfā lietojamā transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites karte)

Pārskats

-

pārskats par transportlīdzekļa vadītāja darba laika uzskaiti kalendāra nedēļā (transportlīdzekļa vadītāja darba laika uzskaites veidlapa) digitālajā tahogrāfā

Dati

-

digitālajā tahogrāfā un vadītāja kartē reģistrētie dati par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku

IV

-

ikdienas vadīšanas ilgums

NV

-

nepārtrauktās vadīšanas ilgums

P

-

pārtraukums

IA

-

ikdienas atpūta

TL

-

transportlīdzeklis

Kontroles laikā konstatēts:

1. TL vadītāju (ekipāžu) vadīšanas un atpūtas laika uzskaite komercsabiedrībā:

1.1. reģistrācijas karšu, datu, pārskatu vai darbību apliecinājumu glabāšana pie uzņēmuma (par dienām), dienu skaits, par kurām bija jāiesniedz, iesniedza un neiesniedza reģistrācijas kartes, datus, pārskatus vai darbību apliecinājumus kontroles laikā

 
 
 

1.1.1. pieprasītās reģistrācijas kartes, dati vai pārskati par laikposmu no ______ līdz _______

1.1.2. vajadzēja iesniegt par ______ dienām (reģistrācijas kartes , datus  vai pārskatus )

1.1.3. iesniedza par ________ dienām (reģistrācijas kartes , datus  vai pārskatus )

1.1.4. neiesniedza par ________ dienām (reģistrācijas kartes , datus  vai pārskatus )

1.1.5. iesniedza par ________ dienām (darbību apliecinājumus )

1.2. reģistrācijas kartes, kas lietotas vairāk nekā 24 stundas. Dati, pārskati un reģistrācijas kartes iesniegtas ar/bez kļūdām (no kontrolei izvēlētajām)

 

1.2.1. reģistrācijas karšu skaits, kas lietotas vairāk nekā 24 stundas _________

1.2.2. iesniedza bez kļūdām par ___ dienām (reģistrācijas kartes , datus  vai pārskatus )

1.2.3. iesniedza ar kļūdām vai neiesniedza par ___ dienām (reģistrācijas kartes , datus  vai pārskatus )

1.3. darba un atpūtas laika, maksimālo vidējo iknedēļas darba laika, pārtraukumu un darba naktīs prasību pārkāpumi (izanalizēt izvēlētās reģistrācijas kartes, datus, pārskatus, norādot TL vadītāju, dienu, TL valsts reģistrācijas numuru, konstatētos pārkāpumus)

 
 
 

1.3.1. pārbaudīto dienu skaits _________ (reģistrācijas kartes , dati  vai pārskati )

1.3.2. konstatēto pārkāpumu skaits _________ (reģistrācijas kartes , dati  vai pārskati )

1.3.3. pārkāpumu skaita sadalījums pēc smaguma pakāpēm attiecībā uz TL vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšanu

 

Pārkāpumu skaita sadalījums pēc smaguma pakāpēm*

MI (neliels pārkāpums)

SI (nopietns pārkāpums)

VSI (ļoti nopietns pārkāpums)

Pārkāpumu skaits      

1.3.4. pārbaužu skaits**

S = pārbaudīto dienu skaits : 28, kur

S - aprēķina rezultāts (pārbaužu skaits)

Pārbaudīto dienu skaits - dienas, par kurām tika pieprasīti darba un atpūtas laiku reglamentējošie dokumenti (reģistrācijas karte, dati, pārskati vai darbību apliecinājumi)

Piezīmes.

* Pārkāpuma smaguma kategorijas skatīt noteikumu 2. pielikumā.

** Pārbaudot uzņēmumu, pārbaužu skaitu iegūst, pārbaudīto dienu skaitu dalot ar 28, kas ir līdzvērtīgs uz ceļa pārbaudīto dienu skaitam vienas pārbaudes ietvaros.

1.4. transportlīdzekļu vadītāju izmitināšanas apmaksāšanas un transportlīdzekļu vadītāju darba organizēšanas noteikumu pārkāpumi saskaņā ar Regulas (EK) 561/2006 8. panta 8. un 8.a punktu

1.5. konstatētie pārkāpumi par pārvadājumu līgumos iekļauto nosacījumu atbilstību Regulai (EK) 561/2006 un Regulai (ES) 165/2014 un ar pārvadājumu saistītā kravas nosūtītāja, ekspeditora, līgumslēdzēja, apakšuzņēmēja vai pārvadātāja līdzatbildība izdarītajos pārkāpumos

2. TL vadītāju darba un atpūtas laika uzskaite, pārvadājot kravas/pasažierus vai veicot pašpārvadājumus

 
 

3. Uzņēmuma metodes TL vadītāju darba un atpūtas laika kontrolei

 
 

4. Valsts tehniskās apskates periodiskums, tahogrāfu pārbaudes sertifikāti un uzlīmes, vadītāju veselības pārbaudes medicīniskās izziņas, Eiropas Kopienas autovadītāju atestāti (ja vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts piederīgais)

 
 

5. Ar ADR pārvadājumiem saistīto noteikumu ievērošana

 
 

6. Prasības konstatēto pārkāpumu novēršanai un termiņi, līdz kuram tie ir jānovērš

 
 

7. Ieteikumi

 
 
 
8. Kontroli veica  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

9. Kontrolē piedalījās/ar kontroles materiāliem iepazinās un kontroles akta eksemplāru saņēma

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

10. Ieraksts par uzņēmuma pārstāvja atteikšanos parakstīt kontroles aktu

 

"

28.06.2022