Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241., 254. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236., 242. nr.; 2018, 36., 197., 225. nr.; 2019, 10., 75., 118., 214., 240., 259.A nr.; 2020, 46. nr.; 2021, 121.B, 139. nr.; 2022, 69. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 18. panta pirmās daļas 8. punktā vārdus un skaitli "un 1.3 daļu" ar skaitļiem un vārdiem "1.3 un 1.7 daļu".

2. 24. pantā:

aizstāt 1.1 daļas ievaddaļā skaitli un vārdu "1.4 daļā" ar skaitļiem un vārdiem "1.4 un 1.7 daļā";

izteikt 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos samaksas termiņus vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, vai noteiktajos termiņos neveic nokavētos nodokļu maksājumus, attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu. Ja nodokļu administrācija ir atcēlusi lēmumu par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, nesamaksātajai pamatparāda daļai par visu kavējuma periodu tiek aprēķināta nokavējuma nauda vispārējā kārtībā un nokavētie nodokļu maksājumi tiek piedzīti bezstrīda kārtībā.";

papildināt pantu ar 1.7 daļu šādā redakcijā:

"(17) Ja nepārvaramas varas radīto apstākļu izraisītajām sekām ir ilgstoša nelabvēlīga iedarbība uz nodokļu maksātāja saimniecisko darbību un tās ietekmē vai var ietekmēt Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtā lēmuma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu izpildi, nodokļu maksātājam ir tiesības lūgt Valsts ieņēmumu dienestu atkārtoti piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar šā panta pirmo daļu vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikti īpašie atbalsta mehānismi nodokļu maksātājiem krīzes situācijas pārvarēšanai. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu un citus dokumentus, kas apliecina tā atbilstību šīs daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem nosacījumiem, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, pirms beidzies sākotnēji piešķirtais nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņš. Juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, pievieno bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu, sagatavojot to atbilstoši attiecīgiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja nodokļu maksātājs atbilst šādiem nosacījumiem:

1) nodokļu maksātājs sniedz pierādījumus par to, ka atkārtota nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos saskaņā ar šīs daļas noteikumiem stabilizēs viņa finansiālo stāvokli un nodokļu maksātājs ievēros lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus;

2) saistību izpilde attiecībā uz nokavēto nodokļu samaksu var izraisīt nodokļu maksātāja maksātnespēju;

3) nodokļu maksātāja finansiālais stāvoklis liecina par atkārtota nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību.";

aizstāt septītajā un devītajā daļā skaitli un vārdu "1.3 daļā" ar skaitļiem un vārdiem "1.3 un 1.7 daļā".

3. 146. panta ceturtās daļas 2. punktā:

papildināt punktu pēc vārda "Latvijā" ar vārdiem "vai arī Latvijā licencētā maksājumu iestādē, vai Latvijā licencētā elektroniskās naudas iestādē, vai dalībvalstī licencēto šo iestāžu filiālē Latvijā";

aizstāt vārdus "nodaļā - kredītiestāde" ar vārdiem "nodaļā - pakalpojuma sniegšanas iestāde".

4. Aizstāt 147. pantā, 148. panta pirmajā un otrajā daļā, trešās daļas otrajā teikumā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, 149. un 150. pantā vārdu "kredītiestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pakalpojuma sniegšanas iestāde" (attiecīgā locījumā).

5. Papildināt 148. panta trešās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem un skaitļa "Kredītiestāžu likuma 66.1 pantā" ar vārdiem un skaitli "un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 44.3 pantā".

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 16. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 22. jūnijā

01.08.2022