Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 210

Rīgā 2022. gada 13. jūnijā
Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Bankas likuma
63. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības un kārtību, saskaņā ar kuru Latvijā reģistrētas komercsabiedrības un citās valstīs reģistrētu komercsabiedrību filiāles Latvijā, ja tās atbilst šo noteikumu 8. punkta nosacījumiem (tālāk tekstā – statistisko datu sniedzējs), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus par finansiālo stāvokli (tālāk tekstā – statistiskie dati);

1.2. statistisko datu iesniegšanas termiņus;

1.3. statistisko datu glabāšanas ilgumu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ārvalsts – valsts, kas nav Latvija;

2.2. ārvalstu māsas uzņēmums – nerezidents, kas ietilpst vienā tiešo investīciju grupā ar statistisko datu sniedzēju un kas nav statistisko datu sniedzēja tiešais investors vai tiešo investīciju uzņēmums;

2.3. nerezidenti – visas institucionālās vienības, kas reģistrētas ārvalstīs, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijā;

2.4. noguldījumus pieņemošas sabiedrības – monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus un centrālo banku, t.i., kredītiestādes (izņemot kredītiestādes, kas nav monetārās finanšu iestādes), krājaizdevu sabiedrības un citas finanšu iestādes, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī elektroniskās naudas iestādes, kuru pamatdarbība ir elektroniskās naudas emisija;

2.5. rezidenti – visas institucionālās vienības, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijā, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.6. tiešais investors – nerezidents, kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no statistisko datu sniedzēja pamatkapitāla, kā arī nerezidents, kura reģistrētā filiāle Latvijā ir statistisko datu sniedzējs;

2.7. tiešo investīciju uzņēmums – nerezidents, kurā statistisko datu sniedzējam tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) iegūta līdzdalība, kas aptver 10% un vairāk no pamatkapitāla, kā arī statistisko datu sniedzēja filiāle ārvalstīs.

3. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas regulē statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

4. Rezidentu sektoros iekļauto institucionālo vienību saraksts, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā prasībām, pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē.

5. Statistiskie dati nepieciešami Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai, t.sk. lai sagatavotu maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, tiešo investīciju, ārējā parāda, finanšu kontu un citu finanšu starpnieku statistiku atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām, un veiktu finanšu stabilitātes analīzi.

6. Statistiskos datus Latvijas Banka var nodot Latvijas Bankas likuma 71. panta otrajā un trešajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

7. Statistiskos datus Latvijas Banka glabā pastāvīgi.

II. Statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas vispārējās prasības un kārtība un iesniegšanas termiņi

8. Statistiskos datus sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un citā valstī reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kam nav pienākuma iesniegt statistiskos datus Latvijas Bankai saskaņā ar finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību regulējošajiem tiesību aktiem un kas atbilst šādiem kritērijiem:

8.1. tā ir iekļauta Centrālās statistikas pārvaldes uzturētā institucionālo vienību saraksta apakšsektorā "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus", "Finanšu palīgsabiedrības" vai "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji";

8.2. tai ir piešķirts kods 6420, 6430, 6491, 6492, 6499, 6611, 6612, 6619, 6621, 6622, 6629, 6630 vai 7010 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā – NACE 2. red.).

9. Statistisko datu sniedzējs statistiskos datus sagatavo atbilstoši šo noteikumu pielikumam "Finansiālā stāvokļa ceturkšņa pārskats (1-FP)" (tālāk tekstā – pārskats) par katru pārskata ceturksni un iesniedz Latvijas Bankai līdz tā mēneša 25. datumam, kurš seko pēc attiecīgā pārskata ceturkšņa beigām.

10. Statistiskos datus Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, izmantojot nebanku statistikas sistēmu, vai papīra dokumenta veidā.

11. Iesniedzot statistiskos datus, ievēro šādus vispārējos principus:

11.1. summas uzrāda atbilstoši bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajai vērtībai veselos euro;

11.2. valsts kodu uzrāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas kodu uzrāda saskaņā ar Latvijas Bankas uzturēto sarakstu "Starptautisko organizāciju kodi un sektori";

11.3. valūtas kodu uzrāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi";

11.4. darījuma partnera sektora kodu uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

11.5. termiņa dalījuma kodu uzrāda pēc aizdevuma vai aizņēmuma sākotnējā termiņa saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

11.6. aizdevuma mērķa kodu uzrāda, ja darījuma partnera sektors ir "Mājsaimniecība" vai "Mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija", saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

III. Pārskata sagatavošanas prasības un kārtība

12. Ja pārskata 1.1. sadaļas "Aktīvi" pozīcijā "Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)" ir ietverti statistiskie dati, aizpilda pārskata 2.1. sadaļu "Aktīvu pozīcijas "Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)" izvērsums".

13. Ja pārskata 1.2. sadaļas "Pasīvi" pozīcijā "Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)" ir ietverti statistiskie dati, aizpilda pārskata 2.2. sadaļu "Pasīvu pozīcijas "Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)" izvērsums".

14. Kā citus nerezidentus pārskatā uzrāda tos nerezidentus, kuri nav statistisko datu sniedzēja tiešie investori, ārvalstu māsas uzņēmumi un tiešo investīciju uzņēmumi.

15. Uzkrātos procentus iekļauj tajā pārskata aktīvu vai pasīvu pozīcijā, kurā attiecīgie aktīvi vai pasīvi atspoguļoti (piemēram, termiņnoguldījumi, parāda vērtspapīri).

16. Pārskata pozīcijās "Finanšu instrumentu kontos ārvalstīs" uzrāda attiecīgā finanšu instrumenta emitenta valsts un sektora kodu.

17. Kā citas pārmaiņas pārskatā uzrāda tās pārmaiņas pārskata ceturkšņa laikā, kuras nav radušās darījuma, cenu pārmaiņu vai valūtas kursa svārstību rezultātā (piemēram, pārklasifikācija, kredītu norakstīšana).

18. Pārskata pozīcijā "Aktīvi pārvaldīšanā" ietver statistiskos datus par aktīviem, kurus statistisko datu sniedzējs pārvalda savā vārdā klienta labā, ja statistisko datu sniedzējs ieguvis šādu aktīvu īpašuma tiesību juridisku apstiprinājumu un no tiem izrietošās saistības neuzrāda statistisko datu sniedzēja bilancē.

19. Pārskata pozīcijā "Ārpusbilances saistības" ietver statistiskos datus gan par iespējamām saistībām (galvojumi, garantijas, indosamenti, akcepti (izņemot pašu akceptus), saistības par apstiprinātiem neatsaucamiem akreditīviem u.tml. iespējamās saistības), gan par saistībām pret klientiem (saistības no aktīvu pārdošanas darījumiem ar atpārdošanas iespēju, saistības par kredītu izsniegšanu, līgumi par aktīvu pirkšanu nākotnē, līgumi par noguldījumu izvietošanu nākotnē, saistības par atvērtiem akreditīviem u.tml. saistības).

IV. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2017. gada 14. septembra noteikumus Nr. 154 ""Ceturkšņa finanšu pārskata" (1-FP) sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 186).

21. Statistiskajiem datiem par 2022. gada 4. ceturksni piemēro Latvijas Bankas 2017. gada 14. septembra noteikumus Nr. 154 ""Ceturkšņa finanšu pārskata" (1-FP) sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2023. gada 15. janvārim.

22. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
1. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 210
Finansiālā stāvokļa ceturkšņa pārskats (1-FP)

20_____. gada __. ceturksnis

Lūdzam norādīt finanšu gadu, ja tas nav

no 1. janvāra līdz 31. decembrim

no _____. _____. 20_____. līdz _____. _____. 20_____.

___________________________________________________

Statistisko datu sniedzēja nosaukums

___________________________________________________

Reģistrācijas numurs

1. BILANCES PĀRSKATS

 

1.1. AKTĪVI

(veselos euro)

  
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī

(negatīvas – ar "–" zīmi)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes

Cenu

pārmaiņas

Citas

pārmaiņas

A

B

C

D

1

2

3

4

5

Nauda kasē

10100

kopā

kopā

  

x

 

x

Pieprasījuma noguldījumi

10200

kopā

kopā

  

x

  
 

10201

 

SK122

  

x

  

10201

 

SK122

  

x

  
Termiņnoguldījumi

10300

kopā

kopā

  

x

  
 

10301

 

SK122

  

x

  

10301

 

SK122

  

x

  
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

10400

kopā

kopā

  

x

x

x

Finanšu instrumentu kontos Latvijā

10410

kopā

kopā

  

x

x

x

Finanšu instrumentu kontos ārvalstīs

10420

kopā

kopā

     
 

10421

       

10421

       
Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)1

10500

kopā

kopā

  

x

x

x

Aizdevumu pamatsumma

10510

kopā

kopā

  

x

x

x

Uzkrātie procenti par aizdevumiem

10520

kopā

kopā

  

x

x

x

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

10600

kopā

kopā

  

x

x

x

Finanšu instrumentu kontos Latvijā

10610

kopā

kopā

  

x

x

x

Finanšu instrumentu kontos ārvalstīs

10620

kopā

kopā

     
 

10621

       

10621

       
Kotētās akcijas

10700

kopā

kopā

     
Rezidenti

10710

LV

kopā

     
 

10711

LV

      

10711

LV

      
Nerezidenti, tiešie investori

10720

kopā

kopā

     
 

10721

 

kopā

     

10721

 

kopā

     
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

10730

kopā

kopā

     
 

10731

 

kopā

     

10731

 

kopā

     
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

10740

kopā

kopā

     
 

10741

 

kopā

     

10741

 

kopā

     
Nerezidenti, citi

10750

kopā

kopā

     
 

10751

 

kopā

     

10751

 

kopā

     
Nekotētās akcijas

10800

kopā

kopā

     
Rezidenti

10810

LV

kopā

     
 

10811

LV

      

10811

LV

      
Nerezidenti, tiešie investori

10820

kopā

kopā

     
 

10821

 

kopā

     

10821

 

kopā

     
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

10830

kopā

kopā

     
 

10831

 

kopā

     

10831

 

kopā

     
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

10840

kopā

kopā

     
 

10841

 

kopā

     

10841

 

kopā

     
Nerezidenti, citi

10850

kopā

kopā

     
 

10851

 

kopā

     

10851

 

kopā

     
Cita līdzdalība sabiedrību kapitālā

10900

kopā

kopā

     
Rezidenti

10910

LV

kopā

     
 

10911

LV

      

10911

LV

      
Nerezidenti, tiešie investori

10920

kopā

kopā

     
 

10921

 

kopā

     

10921

 

kopā

     
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

10930

kopā

kopā

     
 

10931

 

kopā

     

10931

 

kopā

     
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

10940

kopā

kopā

     
 

10941

 

kopā

     

10941

 

kopā

     
Nerezidenti, citi

10950

kopā

kopā

     
 

10951

 

kopā

     

10951

 

kopā

     
Pašu akcijas vai daļas

11000

kopā

kopā

  

x

 

x

Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā

11100

kopā

kopā

  

x

 

x

Rezidenti

11110

kopā

kopā

  

x

 

x

 

11111

 

kopā

  

x

 

x

11111

 

kopā

  

x

 

x

Nerezidenti, tiešie investori

11120

kopā

kopā

  

x

 

x

 

11121

 

kopā

  

x

 

x

11121

 

kopā

  

x

 

x

Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

11130

kopā

kopā

  

x

 

x

 

11131

 

kopā

  

x

 

x

11131

 

kopā

  

x

 

x

Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

11140

kopā

kopā

  

x

 

x

 

11141

 

kopā

  

x

 

x

11141

 

kopā

  

x

 

x

Nerezidenti, citi

11150

kopā

kopā

  

x

 

x

 

11151

 

kopā

  

x

 

x

11151

 

kopā

  

x

 

x

Atvasinātie finanšu instrumenti

11200

kopā

kopā

    

x

 

11201

 

kopā

    

x

11201

 

kopā

    

x

Pircēju un pasūtītāju parādi

11300

kopā

kopā

  

x

  
Rezidenti

11310

LV

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešie investori

11320

kopā

kopā

  

x

  
 

11321

 

kopā

  

x

  

11321

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

11330

kopā

kopā

  

x

  
 

11331

 

kopā

  

x

  

11331

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

11340

kopā

kopā

  

x

  
 

11341

 

kopā

  

x

  

11341

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, citi

11350

kopā

kopā

  

x

  
 

11351

 

kopā

  

x

  

11351

 

kopā

  

x

  
Avansa maksājumi

11400

kopā

kopā

  

x

  
Rezidenti

11410

LV

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešie investori

11420

kopā

kopā

  

x

  
 

11421

 

kopā

  

x

  

11421

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

11430

kopā

kopā

  

x

  
 

11431

 

kopā

  

x

  

11431

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

11440

kopā

kopā

  

x

  
 

11441

 

kopā

  

x

  

11441

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, citi

11450

kopā

kopā

  

x

  
 

11451

 

kopā

  

x

  

11451

 

kopā

  

x

  
Nemateriālie ieguldījumi (izņemot avansa maksājumus)

11500

kopā

kopā

  

x

 

x

Pamatlīdzekļi (izņemot avansa maksājumus)

11600

kopā

kopā

  

x

 

x

Krājumi (izņemot avansa maksājumus)

11700

kopā

kopā

  

x

 

x

Atliktā nodokļa aktīvi

11800

kopā

kopā

  

x

 

x

Citi aktīvi

11900

kopā

kopā

  

x

  
Rezidenti

11910

LV

kopā

  

x

  
 

11911

LV

   

x

  

11911

LV

   

x

  
Nerezidenti, tiešie investori

11920

kopā

kopā

  

x

  
 

11921

 

kopā

  

x

  

11921

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

11930

kopā

kopā

  

x

  
 

11931

 

kopā

  

x

  

11931

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

11940

kopā

kopā

  

x

  
 

11941

 

kopā

  

x

  

11941

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, citi

11950

kopā

kopā

  

x

  
 

11951

 

kopā

  

x

  

11951

 

kopā

  

x

  
AKTĪVU KOPSUMMA

10000

kopā

kopā

  

x

x

x

  

1.2. PASĪVI

(1. pielikuma turpinājums)

  
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī

(negatīvas – ar "–" zīmi)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes

Cenu

pārmaiņas

Citas

pārmaiņas

A

B

C

D

1

2

3

4

5

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls; norāda informāciju par katru investoru atsevišķi)

20100

kopā

kopā

  

x

  
Rezidenti

20110

LV

kopā

  

x

 

x

 

20111

LV

   

x

 

x

20111

LV

   

x

 

x

Nerezidenti, tiešie investori

20120

kopā

kopā

  

x

 

x

 

20121

 

kopā

  

x

 

x

20121

 

kopā

  

x

 

x

Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

20130

kopā

kopā

  

x

 

x

 

20131

 

kopā

  

x

 

x

20131

 

kopā

  

x

 

x

Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

20140

kopā

kopā

  

x

 

x

 

20141

 

kopā

  

x

 

x

20141

 

kopā

  

x

 

x

Nerezidenti, citi

20150

kopā

kopā

  

x

 

x

 

20151

 

kopā

  

x

 

x

20151

 

kopā

  

x

 

x

Akciju (daļu) emisijas uzcenojums

20200

kopā

kopā

  

x

 

x

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

20300

kopā

kopā

  

x

 

x

Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve

20400

kopā

kopā

  

x

 

x

Rezerves

20500

kopā

kopā

  

x

 

x

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (–)

20600

kopā

kopā

  

x

 

x

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (–)

20700

kopā

kopā

  

x

 

x

Uzkrājumi

20800

kopā

kopā

  

x

x

x

Emitētie parāda vērtspapīri

20900

kopā

kopā

  

x

x

x

Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)2

21000

kopā

kopā

  

x

x

x

Aizņēmumu pamatsumma

21010

kopā

kopā

  

x

x

x

Uzkrātie procenti par aizņēmumiem

21020

kopā

kopā

  

x

x

x

Atvasinātie finanšu instrumenti

21100

kopā

kopā

    

x

 

21101

 

kopā

    

x

21101

 

kopā

    

x

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

21200

kopā

kopā

  

x

  
Rezidenti

21210

LV

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešie investori

21220

kopā

kopā

  

x

  
 

21221

 

kopā

  

x

  

21221

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

21230

kopā

kopā

  

x

  
 

21231

 

kopā

  

x

  

21231

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

21240

kopā

kopā

  

x

  
 

21241

 

kopā

  

x

  

21241

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, citi

21250

kopā

kopā

  

x

  
 

21251

 

kopā

  

x

  

21251

 

kopā

  

x

  
No pircējiem saņemtie avansi

21300

kopā

kopā

  

x

  
Rezidenti

21310

LV

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešie investori

21320

kopā

kopā

  

x

  
 

21321

 

kopā

  

x

  
 

21321

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

21330

kopā

kopā

  

x

  
 

21331

 

kopā

  

x

  
 

21331

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

21340

kopā

kopā

  

x

  
 

21341

 

kopā

  

x

  
 

21341

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, citi

21350

kopā

kopā

  

x

  
 

21351

 

kopā

  

x

  
 

21351

 

kopā

  

x

  
Atliktā nodokļa saistības

21400

kopā

kopā

  

x

x

x

Citas saistības

21500

kopā

kopā

  

x

  
Rezidenti

21510

LV

kopā

  

x

  
 

21511

LV

   

x

  

21511

LV

   

x

  
Nerezidenti, tiešie investori

21520

kopā

kopā

  

x

  
 

21521

 

kopā

  

x

  

21521

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

21530

kopā

kopā

  

x

  
 

21531

 

kopā

  

x

  

21531

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

21540

kopā

kopā

  

x

  
 

21541

 

kopā

  

x

  
 

21541

 

kopā

  

x

  
Nerezidenti, citi

21550

kopā

kopā

  

x

  
 

21551

 

kopā

  

x

  
 

21551

 

kopā

  

x

  
PASĪVU KOPSUMMA

20000

kopā

kopā

  

x

x

x

  

1.3. ĀRPUSBILANCES POZĪCIJAS

(1. pielikuma turpinājums)

  
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigās

A

B

1

2

Aktīvi pārvaldīšanā

30100

  
Ārpusbilances saistības

30200

  

2. ATSEVIŠĶU BILANCES PĀRSKATA POZĪCIJU IZVĒRSUMS

2.1. AKTĪVU POZĪCIJAS "AIZDEVUMI (T.SK. FINANŠU LĪZINGS)" IZVĒRSUMS

(1. pielikuma turpinājums)

  
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsValūtas kodsDarījuma partnera sektora kodsTermiņa dalījuma kodsAizdevuma mērķa kods3

Pamatsumma (bez uzkrātajiem procentiem)

Uzkrātie procenti

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārskata ceturksnī izsniegtā pamat-summa

Pārskata ceturksnī atmaksātā pamat-summa

Pārskata ceturkšņa beigās

Citas pārmaiņas pārskata ceturksnī

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārskata ceturkšņa beigās

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)

40100

kopā

kopā

kopā

kopā

kopā

        
Rezidenti

40110

LV

kopā

kopā

kopā

kopā

        
 

40111

LV

            

40111

LV

            
Nerezidenti, tiešie investori

40120

kopā

kopā

kopā

kopā

kopā

        
 

40121

             

40121

             
Nerezidenti, ārvalstu māsas

uzņēmumi

40130

kopā

kopā

kopā

kopā

kopā

        
 

40131

             

40131

             
Nerezidenti, tiešo investīciju

uzņēmumi

40140

kopā

kopā

kopā

kopā

kopā

        
 

40141

             

40141

             
Nerezidenti, citi

40150

kopā

kopā

kopā

kopā

kopā

        
 

40151

             

40151

             
  

2.2. PASĪVU POZĪCIJAS "AIZŅĒMUMI (T.SK. FINANŠU LĪZINGS)" IZVĒRSUMS

(1. pielikuma turpinājums)

  
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsValūtas kodsDarījuma partnera sektora kodsTermiņa dalījuma kods

Pamatsumma (bez uzkrātajiem procentiem)

Uzkrātie procenti

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārskata ceturksnī izsniegtā pamat-summa

Pārskata ceturksnī atmaksātā pamat-summa

Pārskata ceturkšņa beigās

Citas pārmaiņas pārskata ceturksnī

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārskata ceturkšņa beigās

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)

50100

kopā

kopā

kopā

kopā

        
Rezidenti

50110

LV

kopā

kopā

kopā

        
 

50111

LV

           

50111

LV

           
Nerezidenti, tiešie investori

50120

kopā

kopā

kopā

kopā

        
 

50121

            
 

50121

            
Nerezidenti, ārvalstu māsas

uzņēmumi

50130

kopā

kopā

kopā

kopā

        
 

50131

            
 

50131

            
Nerezidenti, tiešo investīciju

uzņēmumi

50140

kopā

kopā

kopā

kopā

        
 

50141

            
 

50141

            
Nerezidenti, citi

50150

kopā

kopā

kopā

kopā

        
 

50151

            
 

50151

            
  

3. INFORMĀCIJA NO PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA

(1. pielikuma turpinājums)

  
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata ceturksnī

A

B

1

Neto apgrozījums

60100

 
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

60200

 
Pārdošanas izmaksas

60300

 
Administrācijas izmaksas

60400

 
Papildinformācija no peļņas vai zaudējumu aprēķina

60500

 
Komisijas naudas un citi līdzīgi ieņēmumi

60510

 
Ieņēmumi no vērtspapīru un valūtas pirkšanas un pārdošanas

60520

 

1 Šīs pozīcijas izvērsums atspoguļojams šā pārskata 2.1. sadaļā "Aktīvu pozīcijas "Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)" izvērsums".

2 Šīs pozīcijas izvērsums atspoguļojams šā pārskata 2.2. sadaļā "Pasīvu pozīcijas "Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)" izvērsums".

3 Uzrāda aizdevuma mērķa kodu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, ja darījuma partnera sektors ir "Mājsaimniecība" (SK14) vai "Mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija" (SK15).

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
2. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 210
Pārskatā izmantotie kodi
NosaukumsKodsSkaidrojums

1

2

3

Darījuma partnera sektora kodsSK11Nefinanšu sabiedrības
SK122Noguldījumus pieņemošas sabiedrības
SK123Naudas tirgus fondi
SK124Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi
SK125Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus
SK126Finanšu palīgsabiedrības
SK127Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji
SK128Apdrošināšanas sabiedrības
SK129Pensiju fondi
SK13Valdība
SK14Mājsaimniecības
SK15Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
Termiņa dalījuma kods00M12MTermiņam līdz 1 gadam (ieskaitot)
01G02GTermiņam no 1 gada (neieskaitot) līdz 2 gadiem (ieskaitot)
02G99GTermiņam ilgākam par 2 gadiem
Aizdevuma mērķa kodsMM18Patēriņa kredīts
MM19Kredīts mājokļa iegādei
MM22Pārējie kredīti
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
01.01.2023