Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10

Liepājā 2022. gada 19. maijā (prot. Nr. 9, 10. §)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu
un likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 39. nr., 2010, 186. nr.; 2011, 144. nr.; 2013, 233. nr., 2015, 92. nr., 2016, 49. nr., 2018, 91. nr., 2018, 239. nr., 2020, 93. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.8. īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam";

1.2. papildināt ar 2.1.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.27. mentora pakalpojums jauniešiem.";

1.3. izteikt 3.2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3.2. Lai saņemtu noteikumu 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.1.16., 2.1.21., 2.1.24., 2.1.25., 2.1.26. un 2.1.27. apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu, persona ar iesniegumu vēršas Sociālajā dienestā, pievienojot šādus dokumentus:";

1.4. izteikt 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. Pašvaldība noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.16., 2.1.17., 2.1.18., 2.1.19., 2.1.20., 2.1.21., 2.1.22., 2.1.23., 2.1.24., 2.1.25., 2.1.26. un 2.1.27. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniedz, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli";

1.5. papildināt ar 4.1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.13. mentora pakalpojumu jauniešiem";

1.6. izteikt 6. nodaļu šādā redakcijā:

"6. Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam

6.1. Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ir īslaicīgs ārpusģimenes sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums krīzes situācijā nokļuvušam bērnam vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem.

6.2. Pakalpojumu ir tiesības saņemt:

6.2.1. bez vecāku gādības palikušam vai pamestam bērnam;

6.2.2. ģimenes krīzes situācijā nokļuvušam bērnam;

6.2.3. no vardarbības cietušam bērnam.

6.3. Īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam piešķir uz laiku līdz trim mēnešiem.

6.4. Pakalpojumu sniedz Sociālā dienesta "Bērnu atbalsta centrs "Dzintari"" šādos gadījumos:

6.4.1. pakalpojumu lūdz sniegt bērns;

6.4.2. pakalpojumu lūdz sniegt likumiskais pārstāvis vai cita persona;

6.4.3. pakalpojumu lūdz sniegt bērnu tiesību aizsardzības institūcija vai policija.

6.5. Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:

6.5.1. bērns atgriežas ģimenē un ir saņemts rakstveida iesniegums no likumiskā pārstāvja;

6.5.2. bērnu, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, ievieto bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai nodod aizbildnībā.

6.6. Maksa par īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam diennaktī ir 57,34 euro.";

1.7. aizstāt 12.1. punktā skaitli "300" ar skaitli "400";

1.8. papildināt ar 19.1 nodaļu šādā redakcijā:

"19.1 Mentora pakalpojums jauniešiem

19.11. Mentora pakalpojums jauniešiem nodrošina mentora atbalstu jauniešiem sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanai, veicinot uzvedības izmaiņas un sociālo integrāciju.

19.12. Mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt personai vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kurai ir konstatētas sociālās problēmas, kas ir šķērslis veiksmīgai sociālai integrācijai.

19.13. Mentora pakalpojumu nodrošina līdz 20 stundām mēnesī trīs mēnešu periodā. Pēc trīs mēnešu perioda, veicot sadarbības izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā mentora pakalpojumu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem.

19.14. Mentora pakalpojumu personai pārtrauc sniegt, ja:

19.14.1. persona bez objektīva iemesla viena mēneša laikā nav uzsākusi pakalpojuma saņemšanu;

19.14.2. persona bez objektīva iemesla pārtraukusi pakalpojuma saņemšanu;

19.14.3. persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

19.14.4. persona ir mainījusi dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Lai nodrošinātu atbalstu sociālā riska jauniešiem, uzlabotu jauniešu sociālās funkcionēšanas spējas, veicinātu uzvedības izmaiņas un sociālo integrāciju, nepieciešams paplašināt pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, ieviešot jaunu sociālo pakalpojumu - mentora pakalpojums jauniešiem.

Lai atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma normām noteiktu sociālajā institūcijā Bērnu atbalsta centrā "Dzintari" nodrošinātos sociālos pakalpojumus, nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos, svītrojot Atbalsta grupas pakalpojumu.

Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību un kompensētu cenu kāpumu, ir nepieciešams palielināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērnam ar invaliditāti apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi:

1) nosaka ārpusģimenes sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma krīzes situācijā nokļuvušam bērnam vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem saņemšanas kārtību, apjomu un maksu;

2) nosaka mentora pakalpojuma jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem saņemšanas kārtību un ilgumu;

3) paredz palielināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērnam ar invaliditāti apmēru no līdzšinējiem 300 euro kalendārajā gadā uz 400 euro kalendārajā gadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Mentora pakalpojuma nodrošināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" 2022. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi 45 256 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav tiešas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv un nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

01.07.2022