Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā

Izdarīt Finanšu konglomerātu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 56. nr.; 2013, 106. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1. panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) sektora noteikumi - tiesību normas, kas ietvertas regulēto komercsabiedrību uzraudzību regulējošos normatīvajos aktos un tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos;".

3. Izslēgt 2. pantā vārdus "un kapitāla".

4. Izteikt 4. panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja finanšu konglomerāts ir apakšgrupa citam finanšu konglomerātam, kas atbilst šā likuma 3. panta pirmās daļas kritērijiem, šā likuma III nodaļas un IV nodaļas 20., 21. un 22. panta prasības piemēro tikai minētajā citā finanšu konglomerātā ietilpstošām regulētām komercsabiedrībām."

5. 5. pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) grupā ietilpstošo apdrošināšanas sektora komercsabiedrību maksātspējas kapitāla prasību īpatsvars visu grupā ietilpstošo finanšu sektora komercsabiedrību kapitāla prasību kopsummā.";

izslēgt otrās daļas 2. punktā vārdus "maksātspējas normu un";

izslēgt septītajā daļā vārdus "maksātspējas normas un".

6. Izslēgt 10. panta trešajā daļā vārdus "kuras finanšu konglomerātā ietilpstošajām regulētajām komercsabiedrībām izsniegušas licenci".

7. Izslēgt 14. panta ceturtajā daļā vārdus "kura izsniegusi licenci šai regulētajai komercsabiedrībai".

8. 18. pantā:

izslēgt pirmās daļas 4. punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības valdes locekli nevar būt persona:

1) kura ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pret valsti, īpašumu vai pārvaldības kārtību vai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu;

2) kura ir notiesāta vai kurai piemērots prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar šīs daļas 1. punktā minētā tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda, vai pret kuru kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata, - kamēr nav pagājis gads pēc attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā;

3) kurai ir atņemtas tiesības veikt komercdarbību."

9. Izslēgt 19. panta pirmajā daļā vārdus "kas finanšu konglomerātā ietilpstošajām regulētajām komercsabiedrībām izsniegusi licenci".

10. 20. pantā:

aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus "dalībvalstu uzraudzības institūcijām, kuras izsniegušas licences finanšu konglomerātā ietilpstošajām regulētajām komercsabiedrībām" ar vārdiem "pārējām dalībvalstu uzraudzības institūcijām";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var neievērot šā panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu apspriesties ar dalībvalstu uzraudzības institūcijām, ja gadījums ir steidzams vai ja apspriešanās varētu apdraudēt lēmumu efektivitāti. Šādā gadījumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstu uzraudzības institūcijas."

11. 22. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "kurām tā izsniegusi licenci";

izslēgt otrajā daļā vārdus "kuras izsniegušas licenci finanšu konglomerātā ietilpstošajām regulētajām komercsabiedrībām";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija lūdz koordinatoram vai citām dalībvalstu uzraudzības institūcijām veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu tās regulētās komercsabiedrības maksātspējas apdraudējumu."

12. Aizstāt 23. panta otrajā daļā vārdus "citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām, kuras izsniegušas licenci grupā ietilpstošajām regulētajām komercsabiedrībām" ar vārdiem "pārējām nozīmīgajām uzraudzības institūcijām".

13. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Šā likuma grozījumi par vārdu "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) visā likumā un vārdu "un kapitāla" izslēgšanu 2. pantā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

2. Šā likuma 1. panta 2. punkta jaunā redakcija, 5. panta pirmās daļas 2. punkta jaunā redakcija, grozījumi šā likuma 5. panta otrās daļas 2. punktā un septītajā daļā, 10. panta trešajā daļā, 14. panta ceturtajā daļā, grozījumi šā likuma 18. pantā par pirmās daļas 4. punkta izslēgšanu, 18. panta otrās daļas jaunā redakcija, grozījumi šā likuma 19. panta pirmajā daļā, 20. panta ceturtajā daļā, 20. panta piektās daļās jaunā redakcija, grozījumi šā likuma 22. panta pirmajā un otrajā daļā, 22. panta trešās daļas jaunā redakcija, kā arī grozījums šā likuma 23. panta otrajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumu."

14. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra direktīvas (ES) 2019/2034 par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 28. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 17. maijā

31.05.2022