Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 314

Rīgā 2022. gada 10. maijā (prot. Nr. 26 13. §)
Par telpu Ezermalas ielā 28, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mazpulki"

1. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu Finanšu ministrijai nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Mazpulki" (reģistrācijas Nr. 40008002762, juridiskā adrese – Ezermalas iela 28–2, Rīga, LV-1014, sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts ar Valsts ieņēmumu dienesta  2006. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 87) (turpmāk – biedrība) – bezatlīdzības lietošanā telpas 88,8 m2 platībā valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 28, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 084 2091), sastāvā esošajā būvē (būves kadastra apzīmējums 0100 084 0040 004) biedrības sabiedriskā labuma darbībai – biedrības biroja darbības nodrošināšanai, kā arī jauniešu semināru un mazpulcēnu nodarbību organizēšanai, lai veicinātu pilsoniskas sabiedrības attīstību un izglītošanu:

1.1. pirmā stāva telpu grupā 001 – telpu Nr. 5 6,9 m2 platībā, telpu Nr. 6 19,2 m2 platībā, telpu Nr. 7 11,7 m2 platībā, telpu Nr. 10 24,8 m2 platībā, telpu Nr. 26 2,3 m platībā un telpu Nr. 27 12,8 m2 platībā;

1.2. otrā stāva telpu grupā 002 – telpu Nr. 5 11,1 m2 platībā.

2. Būves (būves kadastra apzīmējums 0100 084 0040 004) Ezermalas ielā 28, Rīgā, bilances vērtība uz 2021. gada 1. decembri ir 24 914,82 euro, attiecīgi bezatlīdzības lietošanā nododamo telpu 88,8 m2 platībā bilances vērtība ir 2000,94 euro.

3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") noslēgt līgumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto telpu nodošanu biedrībai bezatlīdzības lietošanā (turpmāk – līgums).

4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līgumā iekļaut šādus noteikumus:

4.1. telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā ar līguma parakstīšanas dienu līdz dienai, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 22. novembrim;

4.2. biedrībai ir pienākums šā rīkojuma 1. punktā minētās telpas izmantot atbilstoši šā rīkojuma 1. punktā noteiktajam mērķim;

4.3. biedrībai par saviem līdzekļiem jānodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto telpu apsaimniekošana un uzturēšana, kā arī proporcionāli šā rīkojuma 1. punktā minēto telpu platībai jāveic komunālie maksājumi, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, jāsedz nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi un koplietošanas telpu uzturēšanas izdevumi;

4.4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot biedrību vismaz 30 dienas iepriekš, ja:

4.4.1. bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas netiek izmantotas atbilstoši to nodošanas mērķim vai tajās tiek veikta saimnieciskā darbība (tajā skaitā tās tiek iznomātas);

4.4.2. vairāk nekā mēnesi netiek pildīti šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minētie pienākumi;

4.4.3. telpu lietotāja darbības dēļ tiek bojātas bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas;

4.4.4. telpas tiek nodotas apakšnomā;

4.4.5. telpas nepieciešamas valsts pārvaldes funkciju veikšanai vai nekustamais īpašums tiek atsavināts.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒
zemkopības ministrs K. Gerhards
10.05.2022