Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 273

Rīgā 2022. gada 10. maijā (prot. Nr. 26 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
19. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 20. pantu,
24. panta otro daļu, 26. panta otro daļu, 27. panta otro daļu,
29. pantu, 30. panta pirmo un otro daļu, 31. panta otro daļu,
33. un 34. pantu, 35. panta pirmo daļu un 42. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2011, 65., 192. nr.; 2012, 121., 197. nr.; 2013, 153., 208. nr.; 2014, 216. nr.; 2020, 31., 79. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.16. kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, kas nodarīti amatpersonas (darbinieka) vai tās ģimenes locekļu (vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā, adoptētāja, brāļa, māsas, pusbrāļa, pusmāsas vai laulātā) mantai, kā arī kārtību, kādā atlīdzināms veselībai nodarītais kaitējums sakarā ar amatpersonas (darbinieka) amata (dienesta, darba) pienākumu izpildi (turpmāk - zaudējumu un kaitējuma kompensācija);"

1.2. izteikt 6.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.15. tieši nodrošinot personu aizturēšanu, kā arī drošības līdzekļa (apcietinājums) vai kriminālsoda (brīvības atņemšana) izpildi;"

1.3. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Lai amatpersona (darbinieks) saņemtu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātais, bērni, mazbērni, vecāki, vecvecāki, adoptētāji un adoptētie, brāļi, māsas, pusbrāļi un pusmāsas) vai apgādājamā nāvi, amatpersona (darbinieks) gada laikā pēc ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves iesniedz attiecīgās institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai amatpersonai iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Amatpersona (darbinieks) ir tiesīga iesniegt miršanas apliecības kopiju, kā arī radniecību, laulību vai apgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Prasība iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālus nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.";

1.4. izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Lai saņemtu vienreizēju zaudējumu un kaitējuma kompensāciju, amatpersona (darbinieks), viņas vecāki, vecvecāki, bērns, mazbērns, adoptētais vai adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa vai laulātais iesniedz institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai amatpersonai iesniegumu par zaudējumu atlīdzību atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam. Iesniegumā norāda kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma kompensācijas summa. Iesniegumam pievieno amatpersonas (darbinieka), viņas vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas, pusbrāļa, pusmāsas vai laulātā rīcībā esošos mantai nodarīto zaudējumu vai amatpersonas (darbinieka) vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas, pusbrāļa, pusmāsas vai laulātā veselībai nodarītā kaitējuma apmēru apliecinošos dokumentus.";

1.5. izteikt 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Amatpersona (darbinieks) ir tiesīga iesniegt amatpersonas (darbinieka), viņas vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas, pusbrāļa, pusmāsas vai laulātā rīcībā esošās mantas īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kā arī, ja zaudējumi nodarīti amatpersonas (darbinieka) vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas, pusbrāļa, pusmāsas vai laulātā mantai vai veselībai, - radniecību, laulību vai adopciju apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu). Prasība iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālus nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.";

1.6. izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Par amatpersonas (darbinieka), viņas vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas, pusbrāļa, pusmāsas vai laulātā mantu neuzskata minēto personu lietošanā nodotu valsts vai pašvaldības mantu. Amatpersonas (darbinieka) vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas, pusbrāļa, pusmāsas vai laulātā veselībai nodarītā kaitējuma kompensācijas apmēru nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam nelaimes gadījuma pabalsta apmēram, ņemot vērā šo noteikumu 1. pielikumā minēto veselības bojājuma veidu un šo noteikumu 2. pielikumā minēto veselības bojājuma smaguma pakāpi.";

1.7. izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Ja nav iespējams noteikt precīzu amatpersonas (darbinieka), viņas vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas, pusbrāļa, pusmāsas vai laulātā īpašumā vai valdījumā esošajai mantai nodarīto zaudējuma apmēru, komisija novērtē zaudējumu kopumā vai atsevišķas tā sastāvdaļas, ņemot vērā ekspertu noteikto mantas tirgus vērtību.";

1.8. izteikt 103. punktu šādā redakcijā:

"103. Amatpersonai (darbiniekam) ir tiesības uz apmaksātu papildatvaļinājumu atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējumam (izņemot novērtējumu pirms pārbaudes laika beigām) iepriekšējā periodā šādā apmērā:

103.1. ja amata (darba) pienākumu izpilde visās jomās pārsniedz amatam izvirzītās prasības - no piecām līdz desmit darbdienām;

103.2. ja amata (darba) pienākumu izpilde atsevišķās jomās pārsniedz amatam izvirzītās prasības - no četrām līdz deviņām darbdienām;

103.3. ja amata (darba) pienākumu izpildes rezultāti atbilst amatam izvirzītajām prasībām - no trim līdz astoņām darbdienām.";

1.9. izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 273

"6. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 565

Iesniegums to zaudējumu atlīdzināšanai, kas amatpersonas (darbinieka), viņas vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā, adoptētāja, brāļa, māsas, pusbrāļa, pusmāsas vai laulātā mantai vai veselībai nodarīti saistībā ar amatpersonas (darbinieka) dienesta pienākumu izpildi

1. Zaudējumu atlīdzības pieprasītājs

(vārds, uzvārds)

(personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs)

 

2. Zaudējumu nodarīšanas apstākļi un to cēloniskais sakars ar amatpersonas (darbinieka) dienesta pienākumu izpildi

3. Zaudējumu kopējais apmērs (euro) ______________________, tajā skaitā:

Nr.
p. k.

Mantas vai ārstniecības pakalpojuma veids

Mērvienība

Daudzums

Izmaksas par vienu vienību (euro)

Kopējās izmaksas (euro)

4. Konts kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma zaudējumu atlīdzība

Pielikumā:

(dokumenti, kas apliecina nodarītos zaudējumus un īpašuma vai valdījuma tiesības)

 


Zaudējumu atlīdzības pieprasītājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)


 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

01.07.2022